Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Florowski"

Zmiany ilościowe i jakościowe mięsa w trakcie jego pozyskiwania i przetwarzania

Czytaj za darmo! »

W części pierwszej prezentowanego artykułu autorzy opisują straty występujące w czasie transportu i magazynowania żywca rzeźnego, tusz i elementów mięsa oraz przetworów z uwzględnieniem ich jakości.Duża konkurencja, jaka panuje obecnie na rynku mięsa i przetworów mięsnych, wymusza na producentach i eksporterach zwiększenie dbałości o jakościowe i ekonomiczne aspekty produkcji. W opinii Fisc[...]

Zmiany ilościowe i jakościowe mięsa w trakcie jego pozyskiwania i przetwarzania

Czytaj za darmo! »

W drugiej części artykułu autorzy analizują straty występujące w czasie czynności ubojowych przede wszystkim związane w czasie oszałamiania i wykrwawiania.Kolejnym etapem produkcji mięsa, mającym istotny wpływ na jego ilościowe i jakościowe straty, są czynności ubojowe, w tym szczególnie oszałamianie i wykrwawianie. Nieprawidłowe oszałamianie zwierząt, przy użyciu prądu elektrycznego o za [...]

Problemy jakości kulinarnego mięsa wieprzowego

Czytaj za darmo! »

Do tej pory dużo się pisało i mówiło o kulinarnym mięsie wołowym. Jednak w kraju, w którym spożycie wieprzowiny jest wielokrotnie większe niż wołowiny, powinno się zająć problemami jakościowymi właśnie kulinarnego mięsa wieprzowego. W tym artykule zostały one dokładnie przeanalizowane, a w kolejnym przedstawiony zostanie system zapewnienia jego jakości.Polska wraz z Czechami i Niemcami należy do krajów Unii Europejskiej, w których odnotowuje się największą konsumpcję przetworów mięsnych w stosunku do mięsa kulinarnego. W latach 60-tych ubiegłego wieku spożycie przetworów mięsnych kształtowało się w Polsce na poziomie około 50% spożywanego mięsa ogółem, podczas gdy według wskazań żywieniowych wskaźnik ten nie powinien przekraczać 30%. Tak wysoki udział konsumpcji przetworów [...]

Produkcja biogazu z organicznych odpadów przemysłu mięsnego

Czytaj za darmo! »

Przemysł mięsny wytwarza znaczną ilość odpadów, które w przypadku niewłaściwego zagospodarowania są bardzo uciążliwe dla środowiska i mogą być niebezpieczne dla ludzi. W Polsce koszty ich utylizacji są wysokie i stanowią znaczne obciążenie dla zakładów przemysłu mięsnego. Dlatego poszukuje się skutecznych i opłacalnych metod utylizacji odpadów. Jednym z obiecujących, lecz wciąż mało rozpropagowanych w Polsce rozwiązań jest wykorzystanie odpadów organicznych powstających w całym łańcuchu produkcji mięsa jako surowca do produkcji biogazu. Biogaz, wg definicji podanej w dyrektywie 2003/30/WE, jest paliwem gazowym produkowanym z biomasy i/lub ulegającej biodegradacji części odpadów, które może być oczyszczone do jakości naturalnego gazu, do użycia jako biopaliwo lub gaz ziemny [1[...]

Kosmiczna żywność kosmiczny problem


  Prawidłowe odżywianie jest istotnym elementem życia każdego człowieka. Zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym żywność powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb konsumentów i uwzględniać - oprócz wieku, płci, specyficznych stanów fizjologicznych - również charakter wykonywanej pracy. W przypadku osób odbywających podróże kosmiczne, podczas których wymagana jest duża sprawność i wytrzymałość fizyczna oraz psychiczna, dobór odpowiednich pokarmów i prawidłowe zbilansowanie posiłków stanowią szczególne wyzwanie. Dodatkowo projektowanie żywności dla kosmonautów wymaga uwzględnienia szczególnych warunków, jakie panują na statkach kosmicznych. Istotnym zagadnieniem jest m.in. dobór odpowiedniego opakowania. Opakowania do typowych produktów spożywczych dostępnych w sklepach nie mogą być wykorzystywane do pakowania produktów dla kosmonautów. Na promach kosmicznych, panują bowiem ścisłe limity wagowe i objętościowe. Ogromny wpływ na kierunek prac nad żywnością dla kosmonautów mają istniejące na statkach kosmicznych warunki mikrograwitacji. Statek i wszystko, co się w nim znajduje jest w stanie swobodnego spadania. Dlatego żywność musi być tak pakowana i podawana, aby nie podlegała niekontrolowanemu przemieszczaniu się po statku. Od ponad pół wieku trwają nieustające prace nad udoskonalaniem i modyfikacją żywności dla kosmonautów, sposobami jej utrwalania, pakowania oraz przygotowywania w warunkach kosmicznych. Zagadnienia te są na tyle istotne, że pracują nad nimi specjalnie powołane jednostki badawcze. SMACZNE I "WYGODNE" JEDZENIE PIERWSZE POSIŁKI W STANIE NIEWAŻKOŚCI Początki historii lotów kosmicznych datuje się na rok 1903, w którym została opublikowana "Eksploracja przestrzeni kosmicznej dzięki urządzeniom reakcyjnym" rosyjskiego autora Konstantinowa Ciołkowskiego, głosząca możliwość podróżowania w kosmos. Jednak dopiero ponad pół wieku później, 12 kwietnia 1961 r., odbył się pierwszy załogowy lot, zwany [...]

Komputerowe systemy wizyjne w ocenie jakości mięsa wołowego


  Mięso wołowe oferowane na polskim rynku charakteryzuje się zróżnicowaną jakością. Jest to wynik pozyskiwania mięsa ze zwierząt w różnym wieku, płci i typie użytkowym. Coraz częściej obserwuje się także wady jakościowe mięsa wynikające m.in. z intensyfikacji produkcji oraz niewłaściwego dobrostanu zwierząt. Długotrwały stres, zmęczenie podczas transportu oraz niewłaściwe postępowanie ze zwierzętami przed ubojem mogą być przyczyną nieprawidłowego przebiegu glikolizy w mięśniach bydła. Skutkuje to występowaniem niekorzystnych cech jakościowych określanych jako wada DFD (Dark, Firm, Dry - ciemne, twarde, suche) [15]. Mięso obarczone tą wadą w porównaniu z mięsem bez niej charakteryzuje się wyższym pH, ciemniejszą barwą oraz zwartą konsystencją. Mięso takie ma ograniczoną przydatność do produkcji mięsa kulinarnego z powodu mniejszej trwałości mikrobiologicznej spowodowanej wysokim pH oraz ciemnej, nienaturalnej barwy [7, 23]. Jakość technologiczną mięsa od dawna ocenia się na podstawie pomiaru barwy, w tym jej jasności. Do identyfikacji mięsa wadliwego na podstawie jasności barwy, oprócz pomiarów w systemie CIELab, można stosować komputerowe systemy wizyjne (Computer Vision Systems - CVS). W przemyśle mięsnym komputerowe systemy wizyjne stosowane są do klasyfikacji i oceny mięsności tusz dużych zwierząt rzeźnych, do oceny barwy i marmurkowatości mięsa wieprzowego i wołowego [1, 3, 4, 6, 8, 14, 16, 18, 19], a także do wykrywania wady PSE mięsa wieprzowego [5]. Niewiele jest natomiast badań związanych z zastosowaniem CVS do wykrywania wady DFD mięsa wołowego. Celem pracy jest określenie możliwości wykorzystania komputerowych systemów wizyjnych do wykrywania wady DFD mięsa wołowego. MATERIAŁ DO BADAŃ Materiał do badań stanowiło mięso pozyskane z górnej zrazowej 24 krów i buhajów ubitych w wieku od 18 do 24 mi[...]

System gwarantowanej jakości żywności QAFP

Czytaj za darmo! »

Wbranży żywnościowej pojawiło się na przestrzeni ostatnich lat wiele systemów, których celem jest osiągnięcie i utrzymanie ustalonych standardów jakości i bezpieczeństwa produktów. Najpopularniejsze z nich to GMP, GHP, GLP, HACCP, QACP, ISO 9001, ISO 22000, BRC, IFS, EUROPGAP, QS. Ich charakterystyczną cechą jest systemowe zintegrowanie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz obejmowanie nadzorem i kontrolą łańcucha żywnościowego w myśl zasady "od pola do widelca" (z ang. from farm to fork). W wielu krajach systemy te dopasowywane są do specyficznych warunków produkcji surowców i ich przetwarzania, dystrybucji i wymagań lokalnych konsumentów żywności. Mając to na względzie stworzono System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (Quality Assurance Food Prog[...]

System gwarantowanej jakości żywności QAFP

Czytaj za darmo! »

Wzrastające wymagania konsumentów oraz niska jakość wieprzowiny kulinarnej na rynku krajowym zmuszają do poszukiwania rozwiązań, które pozwoliłyby na zaoferowanie w punktach handlowych takiego kulinarnego mięsa wieprzowego, które cechowałoby się wysoką, standardową i gwarantowaną jakością. Zapewnić może to jedynie wprowadzenie kompleksowego i jednolitego systemu zapewnienia jakości. Od wielu już lat w Polsce, tak jak i w całej Europie, prace hodowlane dotyczące świń nakierowane są na poprawę ich mięsności. W praktyce oznacza to wyszukiwanie (selekcję) w stadach hodowlanych, na podstawie informacji z kontroli stacyjnej i fermowej (pomiary grubości słoniny przy użyciu aparatów ultradźwiękowych), takich sztuk (loszki i knurki remontowe), które cechują się najwyższymi zdolności[...]

System gwarantowanej jakości żywności QAFP

Czytaj za darmo! »

W numerze listopadowym "Gospodarki Mięsnej" ukazała się pierwsza część artykułu. Zdefiniowano w nim kulinarne mięso wieprzowe objęte znakiem jakości QAFP. Przybliżono warunki chowu świń, a w szczególności genotyp, żywienie, dobrostan zwierząt. Niezwykle ważną część systemu QAFP stanowi skup trzody chlewnej oraz transport żywca, którego zasady również zostały sprecyzowane.1. Przedmiotowym znakiem jakości może być objęte wyłącznie mięso pochodzące od zwierząt, których ubój i obróbka poubojowa zostały przeprowadzone w zakładach posiadających uprawnienia UE. 2. Wszystkie czynności związane z ubojem powinny być przeprowadzane z zapewnieniem należytej ochrony zwierząt przed nadmiernym stresem, bólem, cierpieniem i pobudzeniem. 3. Ubój trzody chlewnej może być prowadzony wyłącznie [...]

 Strona 1