Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Wójcik"

Przykłady zastosowania zabezpieczeń cyfrowych do wykrywania skomplikowanych zakłóceń w sieci SN

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój zabezpieczeń cyfrowych powoduje, że przekaźniki integrują coraz więcej funkcji, umożliwiających realizację różnorodnych kryteriów zabezpieczeniowych oraz różnego rodzaju automatyk. Niektórzy producenci zabezpieczeń stosowanych w sieciach SN określają typ pola, do którego zabezpieczenie zostało przeznaczone oraz wyposażają je w określony zestaw zabezpieczeń i automatyk wyko[...]

Wpływ jakości wyrobów papierniczych oraz właściwej zbiórki makulatury na proces recyklingu


  Papier i tektura są materiałami pochodzenia naturalnego, otrzymywanymi ze źródeł odnawialnych, można je więc poddać recyklingowi (fot. 1). Niesprzedane gazety i czasopisma, zadrukowany papier czy inne wolne od zanieczyszczeń formy makulatury to wartościowe surowce, które nie powinny stać się odpadami. Recykling przedłuża cykl życia wyrobów wytwarzanych na bazie papieru, co wiąże się z ograniczeniem zużycia surowców, energii i środków chemicznych potrzebnych do przetwarzania surowców pierwotnych. Przez ograniczenie ilości odpadów deponowanych na wysypiskach czy spalanych bez odzysku energii recykling pozytywnie wpływa również na strategie zarządzania odpadami. W porównaniu z innymi formami zagospodarowania odpadów pozwala znacząco zmniejszyć obciążenia dla środowiska. W Europie Środkowej odpady papieru i tektury stanowią grupę surowców najczęściej poddawanych recyklingowi. Poziomy ich recyklingu są jednak w poszczególnych krajach bardzo zróżnicowane, np. Niemcy i północneWłochy mają najwyższe wskaźniki recyklingu papieru, podczas gdywewschodnich regionach Europy poziom jest wciąż relatywnie niski. Wiele państw nadal deponuje ogromne ilości odpadów na składowiskach, nie wykorzystując tym samym wartościowych surowców. W 2012 r. zbiórka makulatury w krajach Europy Środkowej wynosiła 16,056 tys. ton, co stanowi ok. 1/3 ilości papieru zużywanego przez cały europejski przemysł papierniczy. Wielkości zbiórki w poszczególnych krajach prz[...]

Wpływ przydatności do recyklingu opakowań z papieru i tektury na ocenę wpływów środowiskowych procesów odzysku materiałowego. Część 1. Metodyka DOI:10.15199/42.2015.6.4


  1. Wstęp Papier to naturalny biopolimer otrzymywany ze źródeł odnawialnych (drewna). Jest materiałem odnawialnym, można go poddać procesowi recyklingu, a na końcu cyklu życia - procesowi biodegradacji. Recykling papieru przedłuża cykl jego życia, wpływając na zmniejszenie zużycia surowców, mniejsze niż w przypadku przetwarzania surowców pierwotnych zużycie energii, mniejsze zużycie środków chemicznych, ograniczenie zanieczyszczenia wód oraz na poprawę strategii zarządzania odpadami, umożliwiającą ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych spalanych z odzyskiemenergii i składowanych na wysypiskach. Przydatność do recyklingu stanowiwięc istotny element cyklu życia opakowań z papieru i tektury.Metodyka LCA pozwala sprawdzić, jaki wpływ na środowisko ma poddanie opakowania procesom recyklingu, a wyniki mogą stanowić bazę do projektowania opakowań z papieru i tektury pod tym kątem [1]. Różnice w parametrach i poziomach recyklingu wpływają na wydajność ekologiczną samego procesu recyklingu w aspektach takich jak np.: wykorzystanie chemikaliów, generowanie odpadów czy zużycie energii. W celu określenia zależności pomiędzy wpływami środowiskowymi a przydatnością do recyklingu wybrane opakowania z tektury falistej poddano badaniom przydatności do recyklingu. Badania te opracowane zostały w ramach projektu Eco- PaperLoop przez międzynarodowe konsorcjum składające się z instytutów opakowaniowych oraz papierniczych z Polski, Niemiec, Włoch, Węgier oraz Słowenii, wykonał je zaś Techniczny Uniwersytet w Darmstadcie. W następnej kolejności dokonano obliczeń ilościowych związków pomiędzy uzyskaną w wyniku badań laboratoryjnych oceną przydatności do recyklingu wytypowanych opakowań a wpływami środowiskowymi, które to obliczenia posłużą do określenia końca cyklu życia w badaniu LCA. Pierwsza część artykułu stanowi prezentację metodyki połączenia oceny przydatności do recyklingu z oceną wpływów środowiskowych według oceny cyklu życia. W k[...]

Badania wpływu warunków środowiska na proces degradacji opakowań z tworzyw sztucznych - analiza zmian barwy i jakości powierzchni DOI:10.15199/42.2016.8.3


  Jed ną z pod sta wo wych funk cji opa ko wa nia jest ochro na pro - duk tu przed dzia ła niem czyn ni ków ze wnętrz nych i za bez pie cze - nie je go cech użyt ko wych. Po przez gra fi kę opa ko wa nia (ele men - ty barw ne, sym bo le, zna ki i ry sun ki umiesz czo ne na opa ko wa - niu) i za war te na nim in for ma cje peł ni ono jed nak rów nież funk - cje mar ke tin go we, za chę ca jąc do za ku pu. Zna czą cy udział w ryn ku opa ko wań ma ją opa ko wa nia z two - rzyw sztucz nych, po wszech nie sto so wa ne ze wzglę du na swo je wła ści wo ści [1]. Pro duk cja wy ro bów z two rzyw sztucz nych, w tym opa ko wań, jest obec nie jed ną z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się dzie dzin go spo dar ki. W cza sie użyt ko wa nia, zwłasz cza w śro do wi sku at mos fe - rycz nym, ma te ria ły po li me ro we, z któ rych wy ko na ne są opa ko - wa nia, ule ga ją nisz cze niu, tra cąc swo je wła ści wo ści. Dla te go też waż ne jest po zna nie wpły wu, ja ki wy wie ra ją czyn ni ki at mos - fe rycz ne: pro mie nio wa nie sło necz ne, tem pe ra tu ra, wil got ność po wie trza oraz wo da, na trwa łość ma te ria łów po li me ro wych i ich wła ści wo ści - wy trzy ma łość, wy gląd ze wnętrz ny, funk cjo - nal ność. Ba da nie ma te ria łów w cza sie dzia ła nia czyn ni ków śro - do wi sko wych i okre śla nie stop nia ich sta rze nia się po zwa la wy - kryć wcze sne sta dia de gra da cji oraz do star cza cen nych in for ma - cji, po moc nych w fa zie pro jek to wa nia wy ro bów z tych ma te ria - łów [2]. Rze czy wi ste roz po zna nie pro ce sów sta rze nia się ma te ria łów po li me ro wych w wa run kach śro do wi ska na tu ral ne go w ce lu uzy ska nia mie rzal ne go dzia ła nia de gra du ją ce go, a tak że wia ry - god nie udo ku men to wa nej oce ny te go dzia ła nia na ma te ria ły mo że za jąć wie le lat. Ko niecz ne jest więc po zna nie wpły wu śro - do wi ska na ma te ria ły w wa run kach w peł ni kon tro lo wa nych i od twa rzal nych, d[...]

PACKAGING SPECTRUM: Certyfikacja zawartości surowców odnawialnych w materiałach opakowaniowych Certification of renewable raw sources in packaging materials DOI:10.15199/42.2017.3.4


  Wprowadzony w 2015 roku w COBRO system certyfikacji materiałów opakowaniowych i opakowań ze względu na udział w nich źródeł odnawialnych, wzorem systemów z innych krajów europejskich jak (np. Belgia, Niemcy) opiera się na metodzie oznaczania zawartości izotopu węgla 14C, zależnej od wieku organizmu. Wraz z upływem czasu spada poziom zawartości węgla 14C, dlatego też surowce produkowane ze źródeł kopalnych, w których przez tysiące lat izotop ulegał rozpadowi, cechuje niska jego zawartość. Natomiast materiały opakowaniowe wytwarzane ze współcześnie uprawianych surowców roślinnych odznaczają się wysokim poziomem zawartości izotopu 14C. W ostatnim czasie opublikowano szereg standardów dotyczących specyfiki badań zawartości surowców pochodzenia organicznego w polimerach. W ramach mniejszej pracy dokonano ich przeglądu oraz wykonano badania różnymi technikami w celu wytypowania rekomendowanej techniki do wykorzystania w systemie certyfikacji. Otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność metody polegającej na ocenie materiałów opakowaniowych pod kątem udziału w nich surowców odnawialnych (biomasy) na podstawie zawartości nowego węgla, którego wiek wynosi od kilku do kilkudziesięciu lat, w oparciu o węgiel 14C (promieniotwórczy izotop węgla) [...]

PACKAGING SPECTRUM: Ocena dezintegracji wybranych materiałów opakowaniowych w warunkach laboratoryjnych DOI:10.15199/42.2017.4.3


  Koniec cyklu życia opakowań to coraz bardziej interesujące zagadnienie dla wszystkich uczestników łańcucha wartości opakowań. Dzieje się tak dzięki wzrostowi świadomości środowiskowej konsumentów, zmianom legislacyjnym promującym zrównoważony rozwój oraz postępowi technologicznemu w zakresie nowych materiałów z bardzo dobrymi wskaźnikami środowiskowymi w końcowych fazach ich cyklu życia. Przykładem takich materiałów mogą być biotworzywa, z których wiele jest przydatnych do recyklingu organicznego, zwanego też kompostowaniem. Kompostowanie to proces przemysłowy wiążący się ze szczegółowymi wymaganiami, dlatego materiały biodegradowalne muszą być zbadane w celu potwierdzenia ich przydatności do tego procesu. Jedną z najważniejszych cech dotyczących kompostowania jest dezintegracja. Cechę tę można zbadać w warunkach laboratoryjnych zgodnie z metodą określoną w normie PN-EN 14806: 2015. Celem niniejszej pracy było porównanie wyników dezintegracji granulatów oraz folii z biotworzyw, a jej innowacyjność polegała na sprawdzeniu ubytku masy oraz zmiany jednorodności molekularnej badanych próbek w trakcie całego okresu kompostowania. Dodatkowo w związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców, badanie dezintegracji zostało po raz pierwszy przeprowadzone na granulatach. Rezultaty okazały się zaskakujące: dezintegracja zarówno granulatów, jak i folii ma niemal identyczny charakter. Większość ubytku masy ma miejsce w końcowych fazach procesu dezintegracji. Przeprowadzone badania pozwoliły lepiej zrozumieć proces dezintegracji oraz potwierdziły, że norma PN-EN 14806: 2015 może być wykorzystana do badania granulatów. Evaluation of selected packaging materials desintegration in laboratory conditions End of life of packaging is an increasingly interesting subject for all participants of the packaging value chain. This is due to increased environmental awareness of the consumers, legislative changes promoting sustainable solutions, and technological achievements that led[...]

PACKAGING SPECTRUM: Certyfikacja wyrobów z biotworzyw DOI:10.15199/42.2017.11.3


  STRESZCZENIE: Powszechne wykorzystanie tworzyw sztucznych powoduje wzrost obciążeń środowiskowych - zużycia zasobów naturalnych, emisji podczas produkcji, a także konieczność zagospodarowania zwiększonej masy odpadów. W celu ograniczania tych negatywnych skutków konieczne jest stosowanie tworzyw produkowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności ulegających biodegradacji oraz wytwarzanych z surowców odnawialnych. Rozwój rynku wyrobów z materiałów biodegradowalnych wpłynął również na rynek opakowań. ABSTRACT: The widespread use of plastics increases the environmental burden - the consumption of natural resources, emissions during production, and the extended need for waste management. In order to reduce these negative effects, it is necessary to use plastics in accordance with the principle of sustainable development, especially by using biodegradable and renewable raw materials. The market development of biodegradable products has also influenced the packaging market. Wstęp Opakowania z tworzyw sztucznych notują coraz większy udział w rynku opakowań. Wzrost ich zużycia w ubiegłych latach wynosił średnio 4-6% rocznie [1] (dane COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań). Tworzywa powszechnie wykorzystywane w przemyśle opakowaniowym w większości pochodzą z zasobów nieodnawialnych, co powoduje wzrost obciążeń środowiskowych, takich jak: zużycie zasobów naturalnych, emisje do atmosfery, a także generowanie ogromnych mas odpadów. Interdyscyplinarna współpraca szeroko pojętych ekologów aktywistów wpływa jednak na podnoszenie świadomości społeczno-ekologicznej, zaostrzenie uregulowań prawnych oraz rozwój wiedzy w dziedzinie wpływów środowiskowych danych grup wyrobów i materiałów. Wszystko to zwiększa znaczenie ochrony środowiska naturalnego i promowania idei zrównoważonego rozwoju. Coraz większą uwagę przywiązuje się także do: wykorzystywanych surowców oraz ich wpływu na środowisko, sposobów transportu, zużycia energii, składowania i unieszkodliw[...]

Packaging spectrum: Strategia dla opakowań biokompozytowych DOI:10.15199/42.2020.2.3


  Strategy for biocomposite packaging Streszczenie: Współczesny rynek stawia materiałom opakowaniowym i opakowaniom wysokie wymagania, dzięki czemu stają się coraz bardziej funkcjonalne i innowacyjne, rozszerza się zakres ich zastosowań a do produkcji coraz częściej, oprócz tradycyjnych surowców nieodnawialnych wykorzystuje się surowce pochodzące ze źródeł odnawialnych. Stosowane w opakowaniach połączeń różnych materiałów, (takie jak papier i tworzywa sztuczne) stosowane w opakowaniach zwiększają ich wartość, funkcjonalność i poprawiają właściwości (np. barierowe), z drugiej strony mogą jednak stanowić istotną barierę dla optymalnych opcji odzysku, takich jak ponowne użycie i recykling. W ramach międzynarodowego projektu BIOCOMPACK-CE opracowano strategię dla opakowań biokompozytowych, wytwarzanych z kompozycji papieru i biotworzyw, w której określono podstawowe wyzwania dla takich opakowań oraz opisano dokładnie aktualne kwestie krytyczne w całym łańcuchu wartości. Abstract: The contemporary market places a high demands on packaging and packaging materials. For this reason, packaging tends to become more functional and innovative, the scope of its application is expanding, and more and more frequently, it is produced from renewable raw materials. Combining materials (such as paper and plastics) increases packaging value, functionality and improves its properties (e.g. barrier), on the other hand it can pose a significant barrier to optimal recovery options such as reuse and recycling. A strategy for biocomposite packaging made of paper and bioplastics was developed as part of the international BIOCOMPACK-CE project. The strategy identifies basic challenges for such packaging and describes current critical issues throughout the entire value chain. Wstęp Wraz z umacnianiem się tendencji w zakresie globalizacji gospodarki światowej, coraz większego znaczenia nabierają nie tylko czynniki dotyczące rozwoju gospodarczego, ale i standardy związane z [...]

 Strona 1