Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Ambroziak"

Pozycja polskiej żywności na rynku Czech i Słowacji


  Liberalizacja wymiany handlowej artyku.ami rolno-spo.ywczymi w handlu wewn.trzwspolnotowym, obj.cie Polski zasadami wspolnej polityki handlowej i rolnej, swobodny dost.p do du.ego i blisko zlokalizowanego rynku zbytu dla producentow rolnych i zak.adow przetworstwa, a tak.e inwestycje w przemy.le przetworczym i procesy dostosowawcze przedsi.biorstw do wymaga. Jednolitego Rynku Europejskiego przyczyni.y si. do intensyfikacji obrotow handlowych produktami rolno-spo.ywczymi, zw.aszcza z pa.stwami UE [1, 4]. Produkty te nale.a.y do nielicznych grup wyrobow, handel ktorymi najmniej zosta. dotkni.ty przez kryzys gospodarczy z 2009 r. W latach 2003-2012 polski eksport rolno-spo.ywczy wzros. 4,4-krotnie, a import . 3,8-krotnie. Tym samym warto.. nadwy.ki handlowej zwi.kszy.a si. do blisko 4,2 mld euro. DYNAMICZNY WZROST EKSPORTU do Czech i S.owacji Po przyst.pieniu Polski do Unii Europejskiej eksport polskich artyku.ow rolno-spo.ywczych na rynek Czech i S.owacji wzrasta. dynamicznie. W latach 2003-2012 zwi.kszy. si. on odpowiednio pi.cio- i dziesi.ciokrotnie (rysunek 1). W 2012 r. do Czech i S.owacji trafi.o odpowiednio 6,2 i 3,2% polskiej .ywno.ci sprzedanej zagranic., a kraje te by.y trzecim i dziewi.tym odbiorc. polskich produktow rolno-spo.ywczych. Jednocze.nie wzrasta.o znaczenie Polski jako dostawcy produktow .ywno.ciowych do Czech i S.owacji. Polska by.a odpowiednio drugim i trzecim dostawc. .ywno.ci na te rynki. W okresie cz.onkostwa Polski w Unii Europejskiej wyra.nie wzros.a nadwy.ka w handlu rolno- -spo.ywczym z Czechami i S.owacji. W 2012 r. jej ..czna warto.. wynios.a 843 mln euro. WYRA.NE ZMIANY w strukturze towarowej eksportu W latach 2003-2012 wyra.ne zmiany zasz.y w strukturze towarowej polskiego eksportu rolno-spo.ywczego do Czech i S.owacji (tabela 1). W dostawach na obydwa rynki zmala.o znaczenie warzyw i owocow, przetworow zbo.owych i pieczywa cukierniczego, przetworow z owocow i warzyw oraz ro.nych przetworo[...]

Miejsce Polski w handlu żywnością Unii Europejskiej DOI:10.15199/65.2015.1.1


  STRESZCZENIE: Celem artykułu jest ocena pozycji Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej w latach 2003- -2013. W okresie członkostwa w UE wyraźnie zwiększył się udział produktów rolno-spożywczych w polskim handlu zagranicznym, zwłaszcza w eksporcie, do 13% w 2013 r. Systematycznie rosła też nadwyżka obrotów handlowych produktami żywnościowymi. Przeprowadzona analiza wykazała, iż po akcesji pozycja Polski w handlu produktami rolno-spożywczymi UE wyraźnie się umocniła. W 2013 r. Polska była wśród państw UE ósmym pod względem wielkości eksporterem produktów przemysłu spożywczego oraz czwartym pod względem wielkości nadwyżki w handlu tymi produktami. O poprawie pozycji Polski świadczy także wzrost wskaźnika RCA w polskim eksporcie produktów spożywczych. Najsilniejsze przewagi komparatywne na rynkach zagranicznych Polska miała w eksporcie produktów przemysłu tytoniowego, cukierniczego, mięsnego, napojów bezalkoholowych i owocowo- -warzywnego.Pierwsze dziesięciolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej było, wbrew wcześniejszym obawom, z pewnością udane dla polskiego sektora żywnościowego. Świadczy o tym chociażby dynamiczny wzrost obrotów handlowych Polski produktami rolno- spożywczymi. Ich udział w polskim handlu zagranicznym po akcesji wyraźnie wzrósł, zwłaszcza w eksporcie, do 13% w 2013 r. (wobec 8,3% w 2003 r.). W artykule podjęto próbę oceny, na ile wzrost obrotów handlowych produktami rolno-spożywczymi Polski w latach 2003-2013 przełożył się na umocnienie jej pozycji w handlu produktami żywnościowymi Unii Europejskiej. Punktem wyjścia była prezentacja wyników polskiego handlu rolno-spożywczego w okresie członkostwa w UE. W dalszej kolejności przedstawiono, jak Polska plasowała się w badanym okresie na tle innych państw UE pod względem uczestnictwa w wymianie handlowej produktami rolno-spożywczymi. W tym celu wykorzystano m.in. wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych (RCA). Artykuł k[...]

Wpływ rosyjskiego embarga na polski handel rolno-spożywczy DOI:10.15199/65.2015.7.1


  Celem artykułu jest ocena wpływu wprowadzenia przez Rosję zakazu wwozu żywności (m.in. z państw Unii Europejskiej) na polski handel produktami rolno-spożywczymi w 2014 r. Miniony rok był trudny dla polskich producentów żywności, zwłaszcza w dwóch sektorach, tj. mięsa wieprzowego oraz owoców (głównie jabłek) i warzyw. Zamknięcie rynków wielu krajów na polską wieprzowinę, a przede wszystkim rosyjskie embargo, wymusiło na producentach podjęcie działań w kierunku dywersyfikacji rynków zbytu. Wyniki handlu zagranicznego wskazują, że podjęte działania przyniosły pozytywne rezultaty. Eksport rolno-spożywczy Polski w 2014 r. wzrósł o 4,5% w porównaniu z rokiem poprzednim. W celu zminimalizowania negatywnych skutków potencjalnego szoku popytowego na rynkach żywnościowych w przyszłości, potrzebna jest dalsza dywersyfikacja rynków zbytu.Rosja była i może być ważnym rynkiem zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych. Eksport tych produktów na rynek rosyjski podlegał wielokrotnie różnego rodzaju ograniczeniom i zakazom, a warunki prowadzenia polsko-rosyjskiej wymiany handlowej były obarczone zawsze większym ryzykiem. Wprowadzony w sierpniu 2014 r. zakaz wwozu do Rosji produktów rolno-spożywczych miał, jak dotychczas, największy zakres. Sankcje objęły bowiem, oprócz państw Unii Europejskiej, również USA, Kanadę, Australię i Norwegię [1]. Embargiem objęto wiele grup produktów - mięso, kiełbasy, ryby i owoce morza, produkty mleczne, owoce, warzywa oraz niektóre produkty przetworzone. W artykule przedstawiono zmiany w polskim handlu rolno-spożywczym w latach 2010-2014. Szczególną uwagę poświęcono zmianom, jakie zaszły w 2014 r. wskutek obowiązywania rosyjskiego embarga. Przeprowadzono analizę struktury geograficznej i towarowej polskiego handlu rolno-spożywczego oraz salda obrotów tymi produktami. Podjęto również próbę oceny skuteczności działań polskich producentów w zakresie dywersyfikowania rynków zbytu produktów żywnościowyc[...]

Bilans po półtora roku obowiązywania rosyjskiego embarga DOI:10.15199/65.2016.4.1


  Celem artykułu jest ocena wpływu rosyjskiego embarga na polski eksport produktów rolno-spożywczych w okresie półtora roku jego obowiązywania. Szczególną uwagę skupiono na produktach trzech sektorów - mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Rosja była bowiem ważnym rynkiem zbytu produktów tych sektorów. Choć wprowadzone embargo w zasadzie nie wpłynęło na wyniki polskiego eksportu rolno- -spożywczego, to jednak producenci niektórych branż dotkliwie odczuli te ograniczenia. Największe straty ponieśli producenci wieprzowiny, świeżych owoców (m.in. jabłek i gruszek), świeżych warzyw (m.in. kapusty, papryki i ogórków), mrożonek warzywnych oraz serów dojrzewających.Na początku lutego 2016 r. minęło półtora roku od wprowadzenia przez Rosję zakazu wwozu wielu grup produktów rolno- -spożywczych - mięsa, kiełbas, ryb i owoców morza, produktów mlecznych, owoców, warzyw i niektórych produktów przetworzonych. Sankcje te objęły, oprócz państw Unii Europejskiej, również USA, Kanadę, Australię i Norwegię. Wprowadzone ograniczenia w handlu miały wpływ na światowy rynek rolno- -spożywczy [1]. W artykule dokonano oceny wpływu rosyjskiego embarga na polski eksport produktów rolno-spożywczych w okresie półtora roku jego obowiązywania. Szczególną uwagę skupiono na produktach trzech sektorów - mięsnego, owocowo-warzywnego i mleczarskiego. Rosja była bowiem ważnym rynkiem zbytu produktów tych sektorów. ZAŁAMANIE EKSPORTU na rynek rosyjski Wprowadzenie przez Rosję zakazu wwozu polskich produktów rolno-spożywczych zostało poprzedzone innymi, równie dotkliwymi, ograniczeniami w polskim eksporcie żywności. W związku z wykryciem na terenie wschodniej Polski przypadków wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u padłych dzików w styczniu 2014 r. wiele krajów wprowadziło zakaz wwozu polskiej wieprzowiny i produktów wieprzowych. Ograniczenia te objęły polski eksport do Rosji, na Białoruś i Ukrainę, a także do Chin, Japonii, Korei Płd., Tajwan[...]

Wpływ umowy CETA na handel rolno-spożywczy Polski z Kanadą DOI:10.15199/65.2017.3.1


  Celem artykułu jest ocena wpływu Kompleksowej Umowy Gospodarczo- Handlowej (CETA) na handel produktami rolno-spożywczymi Polski z Kanadą. Kanada ma obecnie niewielkie znaczenie zarówno w polskim eksporcie, jak i imporcie żywności. Polska eksportuje do Kanady m.in. wyroby czekoladowe, mięso wieprzowe, piwo, wódkę, wyroby cukiernicze, sery żółte dojrzewające, importuje zaś m.in. odpady i karmę dla zwierząt domowych, ryby, mrożone owoce, jaja i soczewicę. Wejście w życie umowy CETA może przyczynić się do wzrostu polskiego eksportu żywności na rynek kanadyjski. Dotyczy to głównie tych produktów, które są już obecne na tym rynku (np. wyroby czekoladowe i cukiernicze, sery żółte dojrzewające).26 września 2014 r., podczas szczytu UE-Kanada w Ottawie, przedstawiciele Unii Europejskiej i Kanady ogłosili zakończenie pięcioletnich rokowań w sprawie dwustronnego porozumienia handlowego - Kompleksowej Umowy Gospodarczo-Handlowej (CETA) i zaprezentowali oficjalnie jej treść. Zgodnie z unijnym prawem do zatwierdzenia CETA wystarczyłaby wspólnotowa ratyfikacja przez głosowanie w Radzie UE (ministrowie z 28 krajów Unii) i w Parlamencie Europejskim. Jednakże w lipcu 2016 r., z uwagi na coraz większy sprzeciw społeczeństwa UE przeciwko umowie, Komisja Europejska zaproponowała, aby przed wejściem w życie umowa była ratyfikowana przez wszystkie państwa członkowskie, co może potrwać kilka lat. Uzyskanie jednomyślności wszystkich państw członkowskich (mimo wcześniejszych oporów parlamentu belgijskiej Walonii) pozwoliło na podpisanie umowy w dniu 30 października 2016 r., Parlament Europejski podjął zaś decyzję o zatwierdzeniu CETA 15 lutego 2017 r. Oznacza to, że umowa może być stosowana tymczasowo, ale tylko w odniesieniu do dziedzin objętych kompetencjami wyłącznymi UE, takich jak wspólna polityka handlowa. Część handlowa umowy może wejść w życie już w drugim kwartale 2017 r. Umowa CETA, oprócz szerokiej liberalizacji handlu towarami i usłu[...]

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce i inwestycje polskich firm za granicą DOI:10.15199/65.2018.4.1


  Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) do przemysłu spożywczego w Polsce rozpoczął się w pierwszej połowie lat 90. XX w. Początkowo był on uwarunkowany w dużej mierze procesami restrukturyzacji i prywatyzacji tego sektora [2]. Dopiero później realizowano projekty typu greenfield, na podstawie których budowano od podstaw zakład produkcyjny. Inwestycje tego typu są szczególnie ważne dla gospodarki, gdyż przyczyniają się do napływu nowych technologii i unowocześnienia przemysłu oraz tworzą nowe miejsca pracy zarówno w nowo uruchamianych firmach, jak i w ich otoczeniu. Natomiast zaangażowanie polskich przedsiębiorstw z sektora spożywczego w inwestycje bezpośrednie za granicą rozpoczęło się dopiero po wejściu Polski do Unii Europejskiej. W artykule poddano ocenie zaangażowanie zagranicznych inwestorów bezpośrednich w przemyśle spożywczym w Polsce oraz działalność polskich przedsiębiorstw z tego sektora za granicą w latach 2004-2016, przy czym pojęcie przemysłu spożywczego rozumiane jest jako trzy działy PKD, tj. produkcja artykułów spożywczych (10), napojów (11) oraz wyrobów tytoniowych (12). BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE zagraniczne w ostatnich latach W pierwszych latach członkostwa Polski w Unii Europejskiej (2004-2008) napływ BIZ do przemysłu spożywczego nie przekraczał 400 mln euro rocznie (rysunek 1). Rekordowy pod względem napływu okazał się natomiast 2009 r., kiedy do przemysłu spożywczego w Polsce napłynął kapitał zagraniczny w formie inwestycji bezpośrednich o wartości przekraczającej 1,7 mld euro (z czego ponad 2/3 stanowiły pożyczki od spółek macierzystych dla spółek zależnych). Z kolei w 2010 r. wartość strumienia napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do polskiego przemysłu spożywczego była ujemna i wyniosła blisko 1 mld euro. Ujemny bilans wynikał w dużej mierze z odpływu kapitału własnego, co pozwala sądzić, że niektórzy inwestorzy wycofywali się ze swojej działalności w Polsce. W latach 2011-2015,[...]

Brexit a handel rolno-spożywczy Polski z Wielką Brytanią DOI:10.15199/65.2019.1.1


  W latach 2004-2017 polski eksport produktów rolno-spożywczych do Wielkiej Brytanii zwiększył się ośmioipółkrotnie (rysunek 1). W 2017 r. na rynek brytyjski trafiły z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości blisko 2,6 mld euro, co stanowiło 9,3% całego polskiego eksportu żywności (tj. o 3,5 pkt proc. więcej niż w 2004 r.) [7]. Tym samym Wielka Brytania jest od 2007 r. drugim pod względem wielkości rynkiem zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych, ustępując miejsca tylko Niemcom. Relatywnie niewielki import z Wielkiej Brytanii sprawia, że Polska notuje z tym krajem coraz większą nadwyżkę w handlu żywnością. W 2017 r. jej wartość przekroczyła 2 mld euro i była o zaledwie 300 mln euro niższa niż nadwyżka w handlu rolno- -spożywczym z Niemcami. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (zwane dalej brexitem), bez względu na charakter przyszłych relacji, w mniejszym bądź większym stopniu pogorszy warunki polsko-brytyjskiej wymiany handlowej. W artykule przedstawiono dotychczasowe (według stanu na 18 grudnia 2018 r.) ustalenia między Unią Europejską a Wielką Brytanią w kwestii brexitu oraz próby oceny, jakie skutki dla polskiego handlu rolno-spożywczego z Wielką Brytanią miałoby jej wyjście z UE bez umowy (tzw. twardy brexit). Z uwagi na wysoką dynamikę sytuacji, w chwili opublikowania tego artykułu niektóre informacje w nim zawarte mogą być już nieaktualne. TRUDNY PROCES NEGOCJACJI umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE W przeprowadzonym 23 czerwca 2016 r. referendum Brytyjczycy opowiedzieli się za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 29 marca 2017 r., po 24 latach członkostwa, rząd brytyjski notyfikował Radzie Europejskiej chęć uruchomienia procedury wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, zgodnie z artykułem 50. Traktatu o Unii Europejskiej. Tym samym rozpoczął się dwuletni okres negocjacji warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Zgodnie z harmonogramem wynikającym z zapisów traktatowych Wielka Brytani[...]

Wpływ umowy DCFTA na handel rolno-spożywczy Polski z Ukrainą DOI:10.15199/65.2019.9.2


  Ukraina od lat jest w kręgu zainteresowania Unii Europejskiej. Należy ona do Partnerstwa Wschodniego będącego częścią europejskiej polityki sąsiedztwa, mającego pogłębiać więzi polityczne i integrację gospodarczą ze wschodnimi sąsiadami UE. W 2012 r. wynegocjowany został Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a Ukrainą [8] mający na celu zastąpienie umowy o partnerstwie i współpracy z końca lat 90. Częścią układu stowarzyszeniowego jest umowa o pogłębionej i całościowej strefie wolnego handlu między UE i Ukrainą (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement - DCFTA), mająca ułatwić wzajemną wymianę handlową. W kwietniu 2014 roku, w celu wsparcia Ukrainy w trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej, UE udzieliła jej dodatkowych autonomicznych preferencji jednostronnych, liberalizując dostęp do swojego rynku zgodnie z koncesjami przewidzianymi w Umowie DCFTA. Umowa ta weszła prowizorycznie w życie 1 stycznia 2016 r. Co oznaczało, że również eksporterzy z państw Unii Europejskiej uzyskali preferencyjny dostęp do rynku unijnego. Układ stowarzyszeniowy między UE i Ukrainą obowiązuje zaś od 1 września 2017 r. Obroty handlowe produktami rolno- -spożywczymi (produkty działów 01-24 klasyfikacji HS) Polski z Ukrainą podlegały licznym wahaniom po przystąpieniu Polski do UE [6]. Okresy wzrostu polskiego eksportu na rynek ukraiński (lata 2004-2008, 2010-2012) przerywane były załamaniami sprzedaży, wywołanymi wyraźnym spadkiem popytu importowego (rysunek 1). W 2009 r. przyczyniła się do tego recesja gospodarcza na Ukrainie, spowodowana światowym kryzysem finansowo-gospodarczym, a w latach 2013-2015 - napięcia polityczne związane z aneksją Krymu przez Rosję i konflikt zbrojny na Ukrainie. Od 2016 r. obserwowany jest jednak systematyczny wzrost sprzedaży polskich produktów rolno-spożywczych na rynku ukraińskim. W 2018 r. wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego na Ukrainę wyniosła 483,2 mln euro [...]

Co dalej z handlem rolno-spożywczym Polski z Wielką Brytanią po brexicie? DOI:10.15199/65.2020.1.1


  W latach 2004-2018 polski eksport produktów rolno-spożywczych do Wielkiej Brytanii zwiększył się ponad dziewięciokrotnie (rysunek 1). W 2018 r. na rynek brytyjski trafiły z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 2,742 mld euro. Stanowiło to 9,3% całego polskiego eksportu żywności (tj. o 3,5 pkt% więcej niż w 2004 r.) [6]. Tym samym Wielka Brytania jest od 2007 r. drugim pod względem wielkości rynkiem zbytu dla polskich produktów rolno-spożywczych, ustępując miejsca Niemcom. Polska importowała z Wielkiej Brytanii relatywnie niewiele produktów rolno-spożywczych. W 2018 r. wartość tych dostaw wyniosła 467 mln euro, tj. nieco ponad siedmiokrotnie więcej niż w 2004 r. Udział Wielkiej Brytanii w polskim imporcie rolno-spożywczym zwiększył się w tym okresie z 1,8% do 3,0%. Niewielki import z Wielkiej Brytanii sprawia, że Polska notuje z tym krajem coraz większą nadwyżkę w handlu żywnością. W 2018 r. jej wartość wyniosła 2, 157 mld euro (wobec 223 mln euro w 2004 r.). A zatem wymiana z tym krajem generowała blisko ¼ nadwyżki w polskim handlu rolno-spożywczym. PROBLEMY Z ZATWIERDZENIEM umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE w brytyjskim parlamencie Po blisko półtora roku negocjacji 15 listopada 2018 r. unijny negocjator Michel Barnier przekazał projekt umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi [10]. Do ostatniej chwili przedmiotem rozmów były niektóre kluczowe kwestie, a zwłaszcza to, jak zapobiec twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. 25 listopada 2018 r. przywódcy państw UE-27 zatwierdzili projekt umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE i zaaprobowali projekt deklaracji politycznej o przyszłych stosunkach UE - Wielka Brytania (patrz ramka). Po zatwierdzeniu porozumienia przez przywódców państw UE-27 do jego wejścia w życie potrzebna była już tylko zgoda brytyjskiego parlamentu. 11 grudnia 2018 r. projekt umowy miał być głosowany w izbie niższej bryty[...]

Polscy producenci żywności na rynkach krajów WNP


  Obecnie pełnoprawnymi członkami WNP jest tylko siedem państw postradzieckich: Armenia, Białoruś, Kazachstan, Kirgizja, Rosja, Tadżykistan i Uzbekistan. Trzy kolejne państwa - Azerbejdżan, Mołdowa i Ukraina - mają status obserwatorów, a Turkmenistan od 2005 r. jest państwem stowarzyszonym z WNP. Do niedawna status członka pełnoprawnego miała również Gruzja, jednak po wydarzeniach z sierpnia 2008 r. wycofała się z prac WNP. W artykule podano ocenę konkurencyjności polskich producentów żywności na rynkach wybranych krajów WNP, ze szczególnym uwzględnieniem Rosji, Ukrainy i Białorusi. Konkurencyjność oceniono na podstawie analizy wyników handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 2000- -2010 pomiędzy Polską a ww. krajami. HANDEL ZAGRANICZNY produktami rolno-spożywczymi z krajami WNP Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z krajami Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) zawsze był ważną częścią polskiej wymiany towarowej. Saldo obrotów produktami rolno-spożywczymi z krajami WNP w latach 2000-2010 miało wartość dodatnią, która w ciągu tych lat wzrosła ponad dwuipółkrotnie z 395 do 1073 mln euro. Zwłaszcza w ostatnich latach dynamicznie wzrastał eksport żywności do krajów WNP, na co wpływ miała duża podaż produktów rolno-spożywczych w naszym kraju, rosnący popyt na polskie produkty żywnościowe oraz wsparcie w formie subsydiów eksportowych. To wsparcie poprawia konkurencyjność cenową na rynkach krajów WNP. W ciągu minionej dekady polski eksport produktów rolno-spożywczych ogółem zwiększył się prawie pięciokrotnie, a import trzykrotnie. Kraje UE są głównym odbiorcą polskiej żywności (wzrost udziału eksportu do UE z 50% w 2000 r. do 80% w 2010 r.). W latach dziewięćdziesiątych kraje WNP były drugim po UE, ważnym rynkiem zbytu polskiej żywności, lecz po załamaniu gospodarczym w tych krajach, w drugiej połowie 1998 r. nastąpiło zmniejszenie roli obrotów handlowych z krajami WNP. Eksport produktów rolno-spoży[...]

 Strona 1  Następna strona »