Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ WOJTAS"

Możliwości wykorzystania miejskiego ciepła systemowego w chłodzeniu wyparnym obiektów wielkokubaturowych DOI:10.15599/9.2016.3.3


  W artykule przeanalizowano możliwości techniczne zastosowania systemu chłodzenia wyparnego do klimatyzacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w warunkach klimatu środkowo europejskiego. Szczegółowej ocenie poddano jedną z wielu wersji systemu w postaci bezpośredniego chłodzenia/nawilżania adiabatycznego z osuszaniem sorpcyjnym (Desiccative Evaporative Cooling System) i regeneracją wilgoci za pomocą ciepła odpadowego o niskiej egzergii. Do tej grupy zaliczono ciepło systemowe dostępne w miejskich sieciach ciepłowniczych, a powstające jako produkt uboczny pracy elektrociepłowni. Obliczenia dotyczyły obiektu zlokalizowanego w Krakowie przy czym wykorzystano produkty dostępne na rynku i charakterystyki dostarczone przez producentów. Proponowany system został porównany z tradycyjnym rozwiązaniem chłodzenia (za pomocą agregatu sprężarkowego ze skraplaczem chłodzonym powietrzem) w zakresie zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną, emisji CO2 oraz kosztów, przy spełnieniu tych samych wymagań ilościowych i jakościowych obydwu systemów.1. Wstęp Wykorzystanie energii odnawialnej lub ciepła odpadowego do chłodzenia budynków wydaje się być konieczne ze względu na szybko rosnące zużycie energii elektrycznej do chłodzenia i grożące nam coraz częściej, występujące w okresie letnim tzw. black-outy. Problem ten jest od wielu lat dostrzegany zarówno przez branżę chłodniczą, jak i środowiska naukowe. Świadczą o tym zagadnienia poruszane, np. na ostatnim Kongresie Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa (IIR) w Jokohamie, na którym znaczna liczba artykułów dotyczyła zagadnień chłodzenia z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (głównie dotyczyły one tzw. solar cooling). Powyższe obserwacje autora zbiegły się w czasie z dyskusjami w gronie wytwórców i dystrybutorów, tzw. ciepła systemowego, którzy - co jest zrozumiałe - są mocno zainteresowani wykorzystaniem tego ciepła w okresie letnim i to nie tylko ze względu na aspekt ekon[...]

Agregaty ziębnicze zasilane ciepłem z miejskiej sieci ciepłowniczej Ocena stanu obecnego i perspektywy rozwoju DOI:10.15199/9.2016.11.2

Czytaj za darmo! »

W artykule zaprezentowano analizę technicznych możliwości wykorzystania ciepła dostarczanego w okresie letnim przez miejską sieć ciepłowniczą do napędu sorpcyjnych agregatów ziębniczych. Analizę uzupełniono obliczeniami wskaźników ekonomicznych i ekologicznych przypadku zastosowania takiego urządzenia do chłodzenia budynku biurowego w realiach krakowskiej sieci ciepłowniczej. W obliczeniach wykorzystano charakterystyki produktów dostępnych na rynku oraz uwzględniono różne warianty sterowania wydajnością odpowiednio do aktualnego obciążenia chłodniczego obliczanego dla interwałów godzinowych za pomocą autorskiego modelu obliczeniowego. Proponowany system został porównany z tradycyjnym rozwiązaniem chłodzenia za pomocą agregatu sprężarkowego ze skraplaczem chłodzonym powietrzem w zakresie zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną, emisji CO2 oraz bezpośrednich kosztów eksploatacyjnych przy spełnieniu tych samych wymagań ilościowych i jakościowych przez obydwa systemy.Wstęp Efektywny sposób produkcji energii elektrycznej jest jednym z podstawowych problemów do rozwiązania na obecnym etapie rozwoju cywilizacji zarówno na poziomie globalnym, jak i w konkretnych uwarunkowaniach krajowych systemów energetycznych. Pomimo podejmowanych wysiłków, w Polsce większość tego nośnika energii jest produkowana w dużych zakładach wytwórczych (takich jak Bełchatów, Kozienice, Turoszów itp.), metodą tradycyjną przez generatory napędzane turbinami zasilanymi parą wysokoprężną wytwarzaną w kotłach. Stosunkowo niewielki udział w produkcji prądu mają jednostki produkujące go w układzie skojarzonym (CHP) jednocześnie zaopatrując w ciepło miejskie sieci ciepłownicze. Udział ten zmienia się w ciągu roku i jest największy w zimie, gdyż wielkość jednostki produkcyjnej jest proporcjonalna do szczytowego zapotrzebowania na ciepło do celów ogrzewczych miast, dzielnic, budynków przez nią zaopatrywanych. W lecie, kiedy zapotrzebowanie na ciepło znacz[...]

Możliwości i efekty zastosowania pompy ciepła w oczyszczalni ścieków komunalnych - studium przypadku DOI:10.15199/9.2018.11.7


  1. Wstęp Prowadzone w ostatnich latach badania rynku urządzeń grzewczych wskazują nie tylko na wyraźny wzrost zainteresowania sprężarkowymi pompami ciepła (SPC), ale również zauważalna jest zmiana społecznego odbioru tych urządzeń. Pompa ciepła przestała być urządzeniem "drogim", a stała się jednym z najlepszych i najefektywniejszych sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na potrzeby grzewcze. Dzięki temu może ona spełnić najwyższe wymaganiach dyrektyw europejskich dotyczących energii, w szczególności dyrektywy ErP. W urządzeniu tym, w którym realizowany jest lewobieżny obieg termodynamiczny jest możliwość pobierania ciepła ze środowiska o niskiej temperaturze (nazywanego "dolnym źródłem ciepła"), dzięki któremu w wymienniku zwanym parowaczem może odparować czynnik ziębniczy. Pary tego czynnika po sprężeniu w sprężarce, kosztem dostarczonej do niej energii z zewnątrz (najczęściej jest to energia elektryczna) są skraplane w wymienniku zwanym skraplaczem, w którym uwolnione ciepło skraplania może służyć do podgrzewania wody lub powietrza do tempera- WENTYLACJA · KLIMATYZACJA 460 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/11 (2018) tury umożliwiającej wykorzystanie ich do pokrycia potrzeb grzewczych. Podstawową cechą SPC jest to, że umożliwia ona uzyskiwanie kilkukrotnie większej ilości ciepła w stosunku do ilości energii dostarczonej do sprężarki (definiuje to wskaźnik efektywności energetycznej COP wyrażony, jako stosunek mocy grzewczej SPC Φk do mocy napędowej Ps. Dzięki temu jest konkurencyjnym źródłem ciepła w stosunku do dotychczas stosowanych źródeł. COP = ΦK / PS (1) Im większa jest wartość wskaźnika COP tym efektywniejsza jest praca SPC (bardziej efektywne wykorzystanie energii odnawialnej do produkcji ciepła). Projektując pompę ciepła należy jednak pamiętać, że wartość wskaźnika COP jest tym większa im wyższa jest temperatura dolnego źródła ciepła, przy jak najniższej temperaturz[...]

Ocena wpływu parametrów eksploatacyjnych chłodnicy powietrza na efektywność systemów klimatyzacji komfortu DOI:10.15199/9.2020.2.3


  1. Wstęp Pomieszczenia w budynkach "nie rezydencjalnych" są w przeważającej większości klimatyzowane za pomocą systemów z wtórnym uzdatnianiem powietrza, czyli sys- temów hybrydowych składających się w podstawowej wersji z instalacji wentylacji mechanicznej oraz z insta- lacji grzewczej i chłodzącej lub grzewczo-chłodzącej. Zadaniem instalacji wentylacyjnej jest dostarczanie do pomieszczeń użytkowych budynku powietrza świeżego ("wentylacyjnego") w ilości minimalnej, aczkolwiek za- pewniającej uzyskanie wymaganej klasy komfortu w za- kresie jakości powietrza wewnętrznego (IAQ). Zadaniem pozostałych elementów jest ciągłe uzupełnianie bilansu ciepła w każdym z pomieszczeń tak, aby zapewnić użyt- kownikom warunki komfortu cieplnego. Każdy z tych systemów zawiera urządzenia zużywające znaczne ilości energii, co w obecnej sytuacji zmusza wszystkich uczest- ników procesu inwestycyjnego do projektowania i stoso- wania takich rozwiązań, które zapewnią możliwie naj- mniejsze zużycie energii przy uzyskaniu najważniejszego celu, jakim jest komfort wewnętrzny w pomieszczeniach. W instalacji chłodzenia (klimatyzacji) budynków zna- czącym "konsumentem" energii jest agregat ziębniczy zasilający w energię chłodniczą jednostki wewnętrzne, których zadaniem jest usunięcie z pomieszczeń nadmia- ru ciepła (jawnego) oraz wilgoci w celu uzyskania w po- mieszczeniu wymaganych parametrów cieplnych powie- trza wewnętrznego. Klimakonwektor wentylatorowy (oznaczany dalej w ar- tykule skrótem "KKW") jest niewątpliwie najpowszech- niejszym rozwiązaniem stosowanym w systemach kli- matyzacji obiektów będących przedmiotem analizy, czyli pośrednich systemów chłodzenia. Jest to spowodowane między innymi tym, że Dyrektywa F-gazowa" [1] spowol- niła nieco rozwój instalacji z bezpośrednim odparowaniem 22 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 51/2 (2020) (VRF/VRV) oraz, że w urządzeniach tych zaczęto po- wszechnie stosować silniki typu EC, które w znaczącym[...]

 Strona 1