Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Grochocka"

Odpady opakowaniowe jako źródło energii

Czytaj za darmo! »

Opakowania poużytkowe, których recycling jest nieuzadniony technologicznie lub ekologicznie, a które charakteryzują się dużą wartością opałową powinny podlegać termicznym metodom przekształcenia odpadów, prowadzącym do odzysku energii. Dotyczy to przede wszystkim opakowań z tworzyw sztucznych. W Polsce metodami termicznymi dokonuje się jeszcze odzysku niewielkiej masy odpadów opakowaniowych.[...]

Świadomość ekologiczna w zakresie opakowań korzystnych dla środowiska - konsumenckie badania ankietowe


  1. Wstęp Celem zadania badawczego było sprawdzenie, jak konsumenci z wielkich aglomeracji miejskich postrzegają wybrane aspekty dotyczące opakowań w kontekście ochrony środowiska. Przeprowadzono więc badanie ankietowe na szerokiej populacji mieszkańców aglomeracji warszawskiej. Dla zapewnienia jednakowej szansy znalezienia się w próbie, zastosowano operat prostej próby losowej. Pytania podzielone były na kilka grup tematycznych i dotyczyły ogólnej świadomości ekologicznej, preferencji podczas robienia zakupów i wyboru produktów, materiałów opakowaniowych oraz postrzegania symboli umieszczonych na opakowaniach. Ich dobór pozwalał na okre- ślenie świadomości ekologicznej ankietowanych osób w zakresie funkcji opakowań i wpływu powstałych z nich odpadów opakowaniowych na środowisko. Wyniki poddane zostały analizie statystycznej przy wykorzystaniu programu STATISTICA 8. Większość badających tę tematykę autorów [1], [2], [3] podkreśla wieloznaczność pojęcia "świadomość ekologiczna". W opracowaniach spotyka się informacje o wąskim i szerokim pojęciu świadomości ekologicznej lub ujęcia zdominowane przez przedmiot i metodologie badań poszczególnych dyscyplin naukowych. W znaczeniu wąskim świadomość ekologiczna to wiedza, poglądy i wyobrażenia o środowisku. Natomiast w znaczeniu szerokim - jest to "całokształt uznawanych idei, wartości i opinii o środowisku jako miejscu życia i rozwoju człowieka (społeczeń- stwa)" [3]. Zasadnicze różnice między tymi ujęciami sprowadzają się do odmiennej charakterystyki przedmiotu świadomości ekologicznej oraz jej statusu i wewnętrznej struktury. Wąskie ujęcie można dzisiaj uznać za anachroniczne, jednostronne i indywidualistyczne. Drugie, szerokie ujęcie świadomości ekologicznej jest rezultatem dostrzeżenia i docenienia ważkości związku między gospodarczą działalnością społeczeństwa a pro[...]

Ocena cyklu życia (LCA) toreb handlowych wielokrotnego i jednorazowego użytku


  1. Wstęp Działalność organizacji ekologicznych, większa świado - mość mieszkańców, wzrastające wymagania prawne, a przede wszystkim rozwój wiedzy o wpływie wielu wyrobów na stan środowiska doprowadziły do opracowania rozmaitych metod ich oceny pod kątem zagrożeń środowiskowych. Przykładem metody skutecznie wdrażanej do praktyki przemysłowej, a mają-cej na celu ogra niczenie negatywnego wpływu na środowisko, jest coraz szerzej stosowana LCA (ocena cyklu życia, ang. Life Cycle Assessment) [1]. [...]

Wpływ jakości wyrobów papierniczych oraz właściwej zbiórki makulatury na proces recyklingu


  Papier i tektura są materiałami pochodzenia naturalnego, otrzymywanymi ze źródeł odnawialnych, można je więc poddać recyklingowi (fot. 1). Niesprzedane gazety i czasopisma, zadrukowany papier czy inne wolne od zanieczyszczeń formy makulatury to wartościowe surowce, które nie powinny stać się odpadami. Recykling przedłuża cykl życia wyrobów wytwarzanych na bazie papieru, co wiąże się z ograniczeniem zużycia surowców, energii i środków chemicznych potrzebnych do przetwarzania surowców pierwotnych. Przez ograniczenie ilości odpadów deponowanych na wysypiskach czy spalanych bez odzysku energii recykling pozytywnie wpływa również na strategie zarządzania odpadami. W porównaniu z innymi formami zagospodarowania odpadów pozwala znacząco zmniejszyć obciążenia dla środowiska. W Europie Środkowej odpady papieru i tektury stanowią grupę surowców najczęściej poddawanych recyklingowi. Poziomy ich recyklingu są jednak w poszczególnych krajach bardzo zróżnicowane, np. Niemcy i północneWłochy mają najwyższe wskaźniki recyklingu papieru, podczas gdywewschodnich regionach Europy poziom jest wciąż relatywnie niski. Wiele państw nadal deponuje ogromne ilości odpadów na składowiskach, nie wykorzystując tym samym wartościowych surowców. W 2012 r. zbiórka makulatury w krajach Europy Środkowej wynosiła 16,056 tys. ton, co stanowi ok. 1/3 ilości papieru zużywanego przez cały europejski przemysł papierniczy. Wielkości zbiórki w poszczególnych krajach prz[...]

Pomiary barwy w opakowaniach DOI:10.15199/42.2015.6.3


  1. Wstęp Opakowanie stanowi ważny składnik produktu, chroniący go przed działaniem czynników zewnętrznych i zabezpieczający wartość użytkową. Pełni również funkcję marketingową, zachęcając do zakupu. Zarówno w Polsce, jak i na świecie znaczący udział w rynku mają opakowania z tworzyw sztucznych, które ze względu na swoje właściwości na przestrzeni ostatnich lat znalazły powszechne zastosowanie w wielu branżach. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych, w tymopakowań, jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. W całym okresie użytkowania opakowania z tworzyw sztucznychwinny nie tylko odznaczać się dobrymiwłasnościamimechanicznymi, chemicznymi i fizycznymi, ale także zachować walory estetyczne, często najbardziej pożądane przez producenta i konsumenta. Podczas użytkowania, zwłaszcza w środowisku atmosferycznym, materiały polimerowe, z których wykonane są opakowania, ulegają jednak niszczeniu, tracąc swoje właściwości. Poznanie wpływu, jaki czynniki atmosferyczne (promieniowanie słoneczne, temperatura, wilgotność powietrza oraz woda) wywierają na trwałość materiałów polimerowych i ich właściwości takie jak: wytrzymałość, wygląd zewnętrzny oraz funkcjonalność, jest niezmiernie ważne. Badanie materiałów w czasie działania parametrów środowiskowych i określanie stopnia ich starzenia się pozwala wykryć wczesne stadia degradacji oraz dostarcza cennych informacji pomocnych podczas projektowania wyrobów z tych materiałów. Dlatego też, zarówno z poznawczego, jak też praktycznego punktu widzenia istotnymzagadnieniem jest umiejętność oceny zmiany właściwości, w tym barwy, opakowaniowych materiałów polimerowych pod wpływem działania czynników atmosferycznych. Rzeczywiste rozpoznanie procesów starzenia się materiałów polimerowych w warunkach środowiska naturalnego w celu uzyskania mierzalnego działania degradującego, a także wiarygodnie udokumentowanej oceny tego działania na materiały może zająć wiele lat. Ze [...]

Wpływ przydatności do recyklingu opakowań z papieru i tektury na ocenę wpływów środowiskowych procesów odzysku materiałowego. Część 1. Metodyka DOI:10.15199/42.2015.6.4


  1. Wstęp Papier to naturalny biopolimer otrzymywany ze źródeł odnawialnych (drewna). Jest materiałem odnawialnym, można go poddać procesowi recyklingu, a na końcu cyklu życia - procesowi biodegradacji. Recykling papieru przedłuża cykl jego życia, wpływając na zmniejszenie zużycia surowców, mniejsze niż w przypadku przetwarzania surowców pierwotnych zużycie energii, mniejsze zużycie środków chemicznych, ograniczenie zanieczyszczenia wód oraz na poprawę strategii zarządzania odpadami, umożliwiającą ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych spalanych z odzyskiemenergii i składowanych na wysypiskach. Przydatność do recyklingu stanowiwięc istotny element cyklu życia opakowań z papieru i tektury.Metodyka LCA pozwala sprawdzić, jaki wpływ na środowisko ma poddanie opakowania procesom recyklingu, a wyniki mogą stanowić bazę do projektowania opakowań z papieru i tektury pod tym kątem [1]. Różnice w parametrach i poziomach recyklingu wpływają na wydajność ekologiczną samego procesu recyklingu w aspektach takich jak np.: wykorzystanie chemikaliów, generowanie odpadów czy zużycie energii. W celu określenia zależności pomiędzy wpływami środowiskowymi a przydatnością do recyklingu wybrane opakowania z tektury falistej poddano badaniom przydatności do recyklingu. Badania te opracowane zostały w ramach projektu Eco- PaperLoop przez międzynarodowe konsorcjum składające się z instytutów opakowaniowych oraz papierniczych z Polski, Niemiec, Włoch, Węgier oraz Słowenii, wykonał je zaś Techniczny Uniwersytet w Darmstadcie. W następnej kolejności dokonano obliczeń ilościowych związków pomiędzy uzyskaną w wyniku badań laboratoryjnych oceną przydatności do recyklingu wytypowanych opakowań a wpływami środowiskowymi, które to obliczenia posłużą do określenia końca cyklu życia w badaniu LCA. Pierwsza część artykułu stanowi prezentację metodyki połączenia oceny przydatności do recyklingu z oceną wpływów środowiskowych według oceny cyklu życia. W k[...]

Badania wpływu warunków środowiska na proces degradacji opakowań z tworzyw sztucznych - analiza zmian barwy i jakości powierzchni DOI:10.15199/42.2016.8.3


  Jed ną z pod sta wo wych funk cji opa ko wa nia jest ochro na pro - duk tu przed dzia ła niem czyn ni ków ze wnętrz nych i za bez pie cze - nie je go cech użyt ko wych. Po przez gra fi kę opa ko wa nia (ele men - ty barw ne, sym bo le, zna ki i ry sun ki umiesz czo ne na opa ko wa - niu) i za war te na nim in for ma cje peł ni ono jed nak rów nież funk - cje mar ke tin go we, za chę ca jąc do za ku pu. Zna czą cy udział w ryn ku opa ko wań ma ją opa ko wa nia z two - rzyw sztucz nych, po wszech nie sto so wa ne ze wzglę du na swo je wła ści wo ści [1]. Pro duk cja wy ro bów z two rzyw sztucz nych, w tym opa ko wań, jest obec nie jed ną z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się dzie dzin go spo dar ki. W cza sie użyt ko wa nia, zwłasz cza w śro do wi sku at mos fe - rycz nym, ma te ria ły po li me ro we, z któ rych wy ko na ne są opa ko - wa nia, ule ga ją nisz cze niu, tra cąc swo je wła ści wo ści. Dla te go też waż ne jest po zna nie wpły wu, ja ki wy wie ra ją czyn ni ki at mos - fe rycz ne: pro mie nio wa nie sło necz ne, tem pe ra tu ra, wil got ność po wie trza oraz wo da, na trwa łość ma te ria łów po li me ro wych i ich wła ści wo ści - wy trzy ma łość, wy gląd ze wnętrz ny, funk cjo - nal ność. Ba da nie ma te ria łów w cza sie dzia ła nia czyn ni ków śro - do wi sko wych i okre śla nie stop nia ich sta rze nia się po zwa la wy - kryć wcze sne sta dia de gra da cji oraz do star cza cen nych in for ma - cji, po moc nych w fa zie pro jek to wa nia wy ro bów z tych ma te ria - łów [2]. Rze czy wi ste roz po zna nie pro ce sów sta rze nia się ma te ria łów po li me ro wych w wa run kach śro do wi ska na tu ral ne go w ce lu uzy ska nia mie rzal ne go dzia ła nia de gra du ją ce go, a tak że wia ry - god nie udo ku men to wa nej oce ny te go dzia ła nia na ma te ria ły mo że za jąć wie le lat. Ko niecz ne jest więc po zna nie wpły wu śro - do wi ska na ma te ria ły w wa run kach w peł ni kon tro lo wa nych i od twa rzal nych, d[...]

PACKAGING SPECTRUM: Certyfikacja zawartości surowców odnawialnych w materiałach opakowaniowych Certification of renewable raw sources in packaging materials DOI:10.15199/42.2017.3.4


  Wprowadzony w 2015 roku w COBRO system certyfikacji materiałów opakowaniowych i opakowań ze względu na udział w nich źródeł odnawialnych, wzorem systemów z innych krajów europejskich jak (np. Belgia, Niemcy) opiera się na metodzie oznaczania zawartości izotopu węgla 14C, zależnej od wieku organizmu. Wraz z upływem czasu spada poziom zawartości węgla 14C, dlatego też surowce produkowane ze źródeł kopalnych, w których przez tysiące lat izotop ulegał rozpadowi, cechuje niska jego zawartość. Natomiast materiały opakowaniowe wytwarzane ze współcześnie uprawianych surowców roślinnych odznaczają się wysokim poziomem zawartości izotopu 14C. W ostatnim czasie opublikowano szereg standardów dotyczących specyfiki badań zawartości surowców pochodzenia organicznego w polimerach. W ramach mniejszej pracy dokonano ich przeglądu oraz wykonano badania różnymi technikami w celu wytypowania rekomendowanej techniki do wykorzystania w systemie certyfikacji. Otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność metody polegającej na ocenie materiałów opakowaniowych pod kątem udziału w nich surowców odnawialnych (biomasy) na podstawie zawartości nowego węgla, którego wiek wynosi od kilku do kilkudziesięciu lat, w oparciu o węgiel 14C (promieniotwórczy izotop węgla) [...]

PACKAGING SPECTRUM: Ocena dezintegracji wybranych materiałów opakowaniowych w warunkach laboratoryjnych DOI:10.15199/42.2017.4.3


  Koniec cyklu życia opakowań to coraz bardziej interesujące zagadnienie dla wszystkich uczestników łańcucha wartości opakowań. Dzieje się tak dzięki wzrostowi świadomości środowiskowej konsumentów, zmianom legislacyjnym promującym zrównoważony rozwój oraz postępowi technologicznemu w zakresie nowych materiałów z bardzo dobrymi wskaźnikami środowiskowymi w końcowych fazach ich cyklu życia. Przykładem takich materiałów mogą być biotworzywa, z których wiele jest przydatnych do recyklingu organicznego, zwanego też kompostowaniem. Kompostowanie to proces przemysłowy wiążący się ze szczegółowymi wymaganiami, dlatego materiały biodegradowalne muszą być zbadane w celu potwierdzenia ich przydatności do tego procesu. Jedną z najważniejszych cech dotyczących kompostowania jest dezintegracja. Cechę tę można zbadać w warunkach laboratoryjnych zgodnie z metodą określoną w normie PN-EN 14806: 2015. Celem niniejszej pracy było porównanie wyników dezintegracji granulatów oraz folii z biotworzyw, a jej innowacyjność polegała na sprawdzeniu ubytku masy oraz zmiany jednorodności molekularnej badanych próbek w trakcie całego okresu kompostowania. Dodatkowo w związku z licznymi zapytaniami przedsiębiorców, badanie dezintegracji zostało po raz pierwszy przeprowadzone na granulatach. Rezultaty okazały się zaskakujące: dezintegracja zarówno granulatów, jak i folii ma niemal identyczny charakter. Większość ubytku masy ma miejsce w końcowych fazach procesu dezintegracji. Przeprowadzone badania pozwoliły lepiej zrozumieć proces dezintegracji oraz potwierdziły, że norma PN-EN 14806: 2015 może być wykorzystana do badania granulatów. Evaluation of selected packaging materials desintegration in laboratory conditions End of life of packaging is an increasingly interesting subject for all participants of the packaging value chain. This is due to increased environmental awareness of the consumers, legislative changes promoting sustainable solutions, and technological achievements that led[...]

PACKAGING SPECTRUM: Certyfikacja wyrobów z biotworzyw DOI:10.15199/42.2017.11.3


  STRESZCZENIE: Powszechne wykorzystanie tworzyw sztucznych powoduje wzrost obciążeń środowiskowych - zużycia zasobów naturalnych, emisji podczas produkcji, a także konieczność zagospodarowania zwiększonej masy odpadów. W celu ograniczania tych negatywnych skutków konieczne jest stosowanie tworzyw produkowanych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności ulegających biodegradacji oraz wytwarzanych z surowców odnawialnych. Rozwój rynku wyrobów z materiałów biodegradowalnych wpłynął również na rynek opakowań. ABSTRACT: The widespread use of plastics increases the environmental burden - the consumption of natural resources, emissions during production, and the extended need for waste management. In order to reduce these negative effects, it is necessary to use plastics in accordance with the principle of sustainable development, especially by using biodegradable and renewable raw materials. The market development of biodegradable products has also influenced the packaging market. Wstęp Opakowania z tworzyw sztucznych notują coraz większy udział w rynku opakowań. Wzrost ich zużycia w ubiegłych latach wynosił średnio 4-6% rocznie [1] (dane COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań). Tworzywa powszechnie wykorzystywane w przemyśle opakowaniowym w większości pochodzą z zasobów nieodnawialnych, co powoduje wzrost obciążeń środowiskowych, takich jak: zużycie zasobów naturalnych, emisje do atmosfery, a także generowanie ogromnych mas odpadów. Interdyscyplinarna współpraca szeroko pojętych ekologów aktywistów wpływa jednak na podnoszenie świadomości społeczno-ekologicznej, zaostrzenie uregulowań prawnych oraz rozwój wiedzy w dziedzinie wpływów środowiskowych danych grup wyrobów i materiałów. Wszystko to zwiększa znaczenie ochrony środowiska naturalnego i promowania idei zrównoważonego rozwoju. Coraz większą uwagę przywiązuje się także do: wykorzystywanych surowców oraz ich wpływu na środowisko, sposobów transportu, zużycia energii, składowania i unieszkodliw[...]

 Strona 1  Następna strona »