Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Dobrowolski"

Projektowanie i wykonawstwo

Czytaj za darmo! »

Przy projektowaniu budynków i wyborze materiałów należy uwzględnić m.in. rodzaj obiektu, wielkość obciążeń itp. Doskonałym rozwiązaniem w przypadku 2 - 3-kondygnacyjnych jednorodzinnych domów wolno stojących, bliźniaczych i szeregowych, budynków użyteczności publicznej, inwentarskich, magazynowych itp. jest system Optiroc Blok, opracowany przez firmę maxit. Podstawowym składnikiem eleme[...]

Cicho i przestronnie

Czytaj za darmo! »

Budownictwo mieszkaniowe stawia przed projektantami konieczność doboru materiałów służących realizacji wielu zadań jednocześnie.Wdomu powinno być: ciepło, sucho, cicho, bezpiecznie, czy ogólnie i prosto rzecz ujmując - przyjemnie. O termoizolacyjnych walorach materiałów wiemy już sporo i potrafimy tę wiedzę dobrze wykorzystać na etapie projektowania oraz wykonawstwa, natomiast w obszarze[...]

Drenaż kontra wilgoć w ścianach

Czytaj za darmo! »

Jednym z najkosztowniejszych etapów remontu starego budynku wybudowanego na początku XX w. jest likwidacja wilgoci w piwnicach. W tym okresie ławy fundamentowe i ściany piwniczne najczęściej wykonywano z cegły lub kamienia. Pomieszczenia piwniczne takiego, dotychczas nieremontowanego, budynku są obecnie najczęściej wilgotne i zagrzybione. Suche były przez pierwszych kilkadziesiąt lat eksploatacji. Wilgoć pojawiła się trzydzieści, czterdzieści lat temu, a więc kiedy do budynku doprowadzono gaz, wymieniono rury wodno-kanalizacyjne, podłączono rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Powstaje pytanie - skąd nagle wilgoć w piwnicy, skoro wody gruntowe generalnie obniżają się, a okoliczne studnie wysychają? Odpowiedź jest prosta. Dawniej nie stosowano skomplikowanych izol[...]

Ściany zewnętrzne chroniące przed hałasem DOI:

Czytaj za darmo! »

Właściwa izolacyjność akustyczna przegród budowlanych w wielu przypadkach przysparza sporo kłopotów projektantom i wykonawcom. Dodatkowe wyzwanie stanowi otoczenie, w jakim powstają nowe budynki. Bardzo często wznoszone są w sąsiedztwie hałaśliwych ulic i torowisk. Aby ograniczyć niekorzystne wpływy głośnego otoczenia, warto do budowy stosować sprawdzone pod względem izolacyjności akustycznej wyroby i przestrzegać podstawowych zasad dotyczących prac murarskich. Największą powierzchnię oddzielającą dom od otoczenia zazwyczaj zajmują murowane ściany zewnętrzne. Przegrody te są zawsze dok[...]

Ochrona przed powodzią doliny Loary jako przykład rozwiązań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju

Czytaj za darmo! »

Pomiędzy Loarą i Wisłą występuje duże podobieństwo zarówno ze względu na wielkość samych rzek oraz dorzeczy, jak i ich dużą rolę w rozwoju cywilizacyjnym kraju. Wisła i Loara stały się osiami siedlisk ludności, rolnictwa, a z czasem - dużych ośrodków miejskich i przemysłowych. Przez wieki stanowiły ważne drogi wodne, które jednak obecnie straciły swoje znaczenie komunikacyjne i praktycznie przestały być użytkowane w celach żeglugowych [5]. Autorzy są przekonani, że doświadczenia francuskie wyniesione z ochrony przed powodzią doliny Loary - zarówno historyczne, jak i współczesne - mogą i powinny inspirować polskich specjalistów zajmujących się ochroną przeciwpowodziową doliny Wisły, a także wdrażaniem dyrektyw Unii Europejskiej. 1900 Rys. 1. Katastrofalne powodzie Loary [...]

Bezprzewodowy detektor upadków


  Powszechnym, a zarazem poważnym problemem współczesnego świata, jest proces starzenia się społeczeństw, który wywołuje konsekwencje, m.in. w obszarze społecznym, psychologicznym, ekonomicznym, a także politycznym [12]. Nie bez znaczenia staje się więc zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej najbardziej narażonej na problemy grupie, tj. ludziom w wieku powyżej 65 lat [2, 16]. Na przykładzie Polski, w roku 2000 grupa ta stanowiła 12,3% ogółu społeczeństwa, zaś prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w roku 2020 grupa ta powiększy swoją liczebność niemal dwukrotnie [12, 13]. Wraz ze starzeniem się człowieka postępują procesy fizjologiczne charakteryzujące się zmianami w układzie nerwowym, które skutkują spowolnieniem procesów myślowych, spadkiem napięcia mięśniowego, zaburzeniem równowagi, a także osłabieniem odruchów [12]. W rezultacie tych zmian zwiększa się ryzyko upadków oraz spowodowanych nimi urazów. Stanowi to nie tylko problem zdrowotny ludzi w wieku geriatrycznym, ale jest to także poważny problem w skali społeczno-ekonomicznej kraju. Na upadek narażone jest aż 33% społeczeństwa w wieku powyżej 65. roku życia i odsetek ten wzrasta wraz z wiekiem [1, 2, 16]. Według [2] w roku 2002 upadki doprowadziły do zgonu aż 391 tysięcy ludzi, a 25% tych zdarzeń dotyczyła krajów o wysokich dochodach. Badania wskazują, że ponad połowa tych zdarzeń prowadzi do hospitalizacji i kończy się ograniczeniem sprawności ruchowej, a w najgorszych przypadkach skutkuje śmiercią człowieka [2, 9, 10, 14]. Doraźna pomoc medyczna niezbędna jest w 10‑15% upadków, z czego aż 50% dotyczy ludzi powyżej 65-tego roku życia. Dodatkowo upadek może skutkować wyzwoleniem zmian psychicznych (stany lękowe, depresje, ograniczenie aktywności ruchowej [12]), definiowanych w [4] jako syndrom poupadkowy. W celu zapobiegania negatywnym skutkom upadku istotne staje się opracowanie mechanizmów oraz rozwiązań pozwalających na skrócenie czasu pomiędzy [...]

DETEKCJA FAZ ODDECHU W REJESTRACJACH STETOSKOPOWYCH DOI:10.15199/13.2019.6.1


  Współczesna medycyna dzieli się na nauki podstawowe oraz na bardziej szczegółowe dziedziny będące odpowiednikami specjalizacji lekarskich. Jedną z takich dziedzin jest pulmonologia czyli dyscyplina zajmująca się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego człowieka. Aktualnie wstępne oględziny dotyczące stanu dróg oddechowych pacjenta wykonuje podczas wizyty lekarz rodzinny. Do tego celu wykorzystywany jest stetoskop - urządzenie wynalezione w XIX wieku. W 1964 r. kardiochirurg David Littmann opatentował stetoskop z membraną akustyczną, który obecnie jest używany najczęściej. Jednak w dobie postępu technologicznego również urządzenia medyczne zaczęły ulegać transformacji, m.in. zaczęto stosować przyrządy zbudowane w oparciu o układy elektroniczne czyli stetoskopy cyfrowe, które wzmacniają odsłuchiwane szmery oddechowe, a dodatkowo umożliwiają zapis oraz prezentację sygnałów przy pomocy specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Jednym z takich programów jest 3M Littmann® StethAssist [1], którego okno główne przedstawione jest na rys. 1. Celem autorów było opracowanie aplikacji, która poprzez przetworzenie dźwięku szmeru oddechowego dokona jego odpowiedniej obróbki oraz interpretacji. Głównym zadaniem było opracowanie aplikacji w środowisku Matlab, która po wprowadzeniu odpowiedniego sygnału zarejestrowanego z wykorzystaniem wcześniej wspomnianego dedykowanego programu, przetworzy go i prawidłowo wykryje fazy oddechu pacjenta wraz z generacją i opisem odpowiednich przebiegów. Umożliwi to obserwację reprezentacji czasowej oraz widmowej danej rejestracji oraz - przede wszystkim - określenie kiedy w danym sygnale występuje wdech, a kiedy wydech. OPIS APLIKACJI Aplikacją została wykonana w środowisku Matlab. Jej działanie polega na odpowiednim przetwarzaniu sygnałów otrzymanych podczas badań przep[...]

OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA SYSTEMU ROZPOZNAWANIA MÓWCY JAKO SYSTEMU PRACUJĄCEGO NIEZALEŻNIE OD ZAREJESTROWANEGO JĘZYKA WYPOWIEDZI DOI:10.15199/59.2015.4.14


  W artykule przedstawiono wyniki badań automatycznego systemu rozpoznawania mówcy (ASR - ang. Automatic Speaker Recognition), przeprowadzonych przy użyciu niezależnej bazy danych głosowych 2002 NIST Speaker Recognition Evaluation. Przeprowadzono zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe, związane m.in. z badaniem wpływu zmian długości wypowiedzi uczącej oraz testowej na skuteczność rozpoznania. Badania prowadzone były pod kątem zastosowania ASR jako systemu działającego niezależnie od zarejestrowanego języka wypowiedzi. 1. WSTĘP Od kilku lat obserwuje się wzrastające zainteresowanie urządzeniami wykorzystującymi biometryki powodując ich upowszechnienie i spopularyzowanie. Rozpoznawanie głosu wydaje się być jedną z najbardziej obiecujących i użytecznych technologii, głównie ze względu na fakt, że charakteryzuje się niskim stopniem inwazyjności. Automatyczne rozpoznawanie głosu obejmuje dwie zasadniczo różniące się procedury: identyfikację oraz weryfikację. Identyfikacja mówcy jest procesem decyzyjnym, polegającym na określeniu tożsamości mówcy bez deklarowania przez niego tożsamości. Z kolei weryfikacja to proces decyzyjny wykorzystujący cechy sygnału mowy do określenia, czy mówca danej wypowiedzi jest faktycznie osobą, której tożsamość deklaruje. Bardzo istotną, z praktycznego punktu widzenia, charakterystyką systemów rozpoznawania mówców jest ich zależność od wypowiadanego przez osobę rozpoznawaną tekstu. W tym kontekście rozróżnia się systemy rozpoznawania mówców zależne od tekstu (ang. textdependent), w których zawartość lingwistyczna materiału treningowego i testowego jest jednakowa oraz niezależne od tekstu (ang. text-independent), gdy zdania testowe różnią się od zdań uczących przynajmniej pod względem kolejności słów. W szczególności w tym przypadku dopuszcza się możliwość rozpoznawania mówcy nawet niezależnie od języka wypowiedzi [1, 3]. W artykule przestawiono zaimplementowany w środowisku Matlab uniwersalny[...]

Możliwości wykorzystania teledetekcji lotniczej w rozpoznawaniu zagrożeń powodziami zatorowymi

Czytaj za darmo! »

W nawiązaniu do powodzi zatorowych, jakie wystąpiły w Polsce, na podstawie obrazów lotniczych koryta Wisły, wskazano na rolę procesów morfologicznych w tworzeniu się miejsc zatorogennych oraz ich wpływ na przebieg zjawisk lodowych i zagrożeń powodziami zatorowymi. Przedstawiono możliwości wykorzystania w ich monitoringu teledetekcji lotniczej wraz z użyciem nowego lotniczego systemu ciągłej cyfrowej rejestracji obrazu terenu. W okresie zimowym, gdy następują znaczne spadki temperatury powie- Rys. 1. Przykłady zmian stanu wody w Wiśle w przekrojach wodowskazowych trza, w rzekach pojawiają się zjawiska lodowe - początkowo śryż i lód brzegowy, następnie stała pokrywa lodowa. Terminy zamarzania rzek oraz czas utrzymywania się zjawisk lodowych zależą od położenia geograficzn[...]

Projekt systemu zdalnego monitorowania zmian ciśnienia tętniczego krwi DOI:10.15199/13.2017.1.3


  W artykule przedstawiono projekt systemu, przeznaczonego do zdalnego i ciągłego monitorowania zmian ciśnienia tętniczego krwi oraz wyniki badań testowych. Przedstawiony system złożony jest z osobistego urządzenia pomiarowego, punktu dostępowego do sieci Internet oraz ogólnodostępnego serwera danych. Istotnym elementem projektowanego systemu jest metoda ciągłego pomiaru zmian ciśnienia krwi, polegająca na określaniu czasu propagacji fali tętna. Czas ten wyznaczany jest pomiędzy charakterystycznym punktem sygnału elektrokardiograficznego (EKG) i sygnału fotopletyzmograficznego (PPG). W artykule przedstawiono wyniki badań testowych, dotyczących wyznaczania punktów charakterystycznych sygnału EKG i PPG metodą autokorelacyjną oraz wyniki pomiaru zmian czasu propagacji fali tętna. Słowa kluczowe: nieinwazyjny ciągły pomiar ciśnienia krwi; opóźnienie fali tętna; monitorowanie zdrowia; systemy zdalnego monitorowania; telemedycyna.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), choroby układu krążenia są powodem niemal 49% (za rok 2015) zgonów w Polsce [1]. Przewiduje się, że do roku 2050, ten wskaźnik osiągnie wartość 51%. Zgony te głównie dotyczą (ponad 85%) osób w wieku 65 lat i więcej. Jedną z istotnych chorób układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze (NT). Szacuje się, że NT dotyczy 80 milionów ludzi w U SA i miliarda na świecie, co daje tej jednostce chorobowej pierwsze miejsce w przyczynie utraty zdrowia i ponoszonych kosztach przez systemy zdrowotne [2]. Ciśnienie krwi zależy od wielu czynników i jest bardzo ważnym, a często krytycznym parametrem będącym emanacją stanu zdrowia. Jest więc jednocześnie bardzo czułą i specyficzną cechą diagnostyczną. Regularny pomiar ciśnienia tętniczego krwi i stosowanie odpowiednich leków może skutecznie zahamować rozwój choroby. Szczególnie ważne jest monitorowanie tego ciśnienia w życiu codziennym. Do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, najczęściej stosuje się nieinwazyjną metodę osłucho[...]

 Strona 1  Następna strona »