Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Zenon Szczepaniak"

Rozwój technologii do monitorowania aktywności życiowej żołnierzy na polu walki oraz dla zastosowań na rynku cywilnym


  Ocena stanu zdrowia oraz ogólnej sprawności człowieka może być dokonana na podstawie znajomości wartości zestawu parametrów opisujących funkcje życiowe organizmu ludzkiego, takich jak ciśnienie krwi, saturacja, częstotliwość skurczów serca, parametry przebiegu EKG, temperatura ciała, poziom lub zmiany glikemii (poziomu glukozy we krwi) itp. W zastosowaniach wojskowych dane medyczne, które przenoszą informacje o stanie fizjologicznym człowieka (i umożliwiają przeprowadzenie ewentualnego wnioskowania o stanie psychicznym) są niezwykle cennym źródłem informacji niezbędnej podczas wybranych etapów selekcji i szkolenia żołnierzy sił specjalnych, jak również na polu walki. Uzyskanie możliwości ciągłego nieinwazyjnego pomiaru zmian glikemii daje narzędzie diagnostyczne o ogromnym potencjale. Zapotrzebowanie na zastosowania wojskowe i cywilne powoduje uzasadnienie kierunku rozwoju technologii i produktów, jakim jest opracowanie modułów do nieinwazyjnego pomiaru parametrów fizjologicznych człowieka. Moduł taki bazować będzie na zestawie kilku sensorów nieinwazyjnych. W zakres pomiarów wchodzić będą parametry z grupy: - częstotliwość rytmu serca, - częstotliwość oddechu, - przewodność elektryczna skóry, - saturacja (wysycenie tlenem krwi), - temperatura ciała. W sygnałach pozyskiwanych za pomocą wspomnianych czujników, tkwi znaczny potencjał diagnostyczny. Niemniej jednak, aby uzyskać pełną diagnostykę stanu fizjologicznego i psychicznego, istotna jest nieinwazyjna możliwość pomiaru poziomu glukozy we krwi. Monitorowanie tego parametru we krwi człowieka stanowi bezpośrednie źródło informacji o wydolności fizycznej organizmu (łącznie z przewidywaniem skrajnego wycieńczenia i możliwości zgonu), jak również pośrednio o potencjalnych zaburzeniach pracy mózgu. Ma to znaczenie zarówno w sytuacji: - kontroli wydolności zdrowego człowieka w warunkach ekstremalnego obciążenia, - jak również w przebiegu leczenia cukrzycy w zastosowaniach me[...]

Radar harmoniczny do wykrywania zdalnie uruchamianych ładunków IED DOI:10.15199/13.2018.12.16


  Improwizowane ładunki wybuchowe, oznaczane skrótem IED (ang. Improvised Explosive Devices) są szeroko używane na obszarach ogarniętych wojną asymetryczną. ładunki IED są konstruowane zarówno z elementów gotowych, takich jak granaty, pociski artyleryjskie, miny itp., jak również pojawiają się konstrukcje własne. ładunki budowane ad-hoc według własnych projektów zawierają szerokie spektrum możliwych realizacji od np. beczek z azotanem amonu (popularnym nawozem sztucznym) do własnych konstrukcji ładunków z wybuchowo formowanym penetratorem EFP (ang. Explosively Formed Projectiles). ładunki EFP wydają się jedną z najbardziej niebezpiecznych form budowanych zasadzek, w szczególności z następujących powodów: - rażenie celu z odległości kilkunastu do kilkudziesięciu metrów; - wynikający z powyższego brak konieczności umieszczenia ładunku blisko przewidywanej drogi przejazdu atakowanego pojazdu; - wyposażenie układu inicjacji ładunku EFP w pasywny czujnik podczerwieni PIR, co powoduje brak konieczności uruchamiania zdalnego, np. radiowego. Pasywnie uruchamiany ładunek EFP stanowi doskonałą i niebezpieczną formę pułapki. W spotykanych realizacjach takich pułapek znajdowano bateryjne układy zasilania, proste obwody elektroniczne, jak również odbiorniki radiowe służące do zdalnego uzbrajania układu inicjacji ładunku [1]. ładunki IED z głowicami EFP wykryte podczas działań na terenie Jemenu [1] są przygotowane w postaci zakamuflowanej, mającej imitować kamienie lub odłamki skał (rys. 1). Przykładowa realizacja ładunku odkryta w styczniu Technologie elektroniczne podwójnego zastosowania Rys. 1. Sztuczny głaz z głowicami EFP i widocznym czujnikiem PIR (czerwona strzałka) Fig. 1. Synthetic rock with EFP charges and PIR sensor (pointed by red arrow) 70 ElEktronika 12/2018 2018 przez siły koalicyjne w okolicy Mokha w Jemenie została pokazana na rys. 2 [1]. ładunek ten zawiera 3 głowice EFP o średnicy 120 mm, odbiornik radiowy do uzbraj[...]

PROJEKTOWANIE MIKROFALOWYCH POTRAJACZY CZĘSTOTLIWOŚCI Z WYKORZYSTANIEM DIOD SCHOTTKY'EGO DOI:10.15199/13.2020.2.5


  Proces powielenia częstotliwości przebiegu harmonicznego można przeprowadzić przy użyciu układów wykorzystujących diody półprzewodnikowe (tzw. powielacze pasywne) lub tranzystory (tzw. powielacze aktywne). Wśród powielaczy pasywnych wyróżnia się układy z diodami [1, 2]: waraktorowymi, ładunkowymi, Schottky’ego. Układy te różnią się mechanizmem wykorzystywanym do uzyskania procesu powielenia częstotliwości. W przypadku diod waraktorowych jest to nieliniowa zależność pojemności złączowej od napięcia polaryzacji. W przypadku diod ładunkowych jest to efekt rozładowania ładunku elektrycznego zmagazynowanego w pojemności specjalnie uformowanego złącza półprzewodnikowego. Powielacze z diodami Schottky’ego wykorzystują nieliniowość charakterystyki napięciowo- prądowej I(U) diody. Najmniejsze straty powielenia częstotliwości i najmniejsze szumy pozwalają uzyskać potrajacze z diodami waraktorowymi. Używane są one najczęściej w paśmie fal milimetrowych. Powielacze z diodami ładunkowymi wytwarzają bardzo szerokie widmo częstotliwości harmonicznych, co jest wykorzystywane przy większych krotnościach powielania. Powielanie częstotliwości z wykorzystaniem diod Schottky’ego daje generalnie największe straty mocy w procesie przemiany częstotliwości. Jednak prostota konstrukcji układu z tymi diodami, brak niebezpieczeństwa wzbudzenia oscylacji i szerokopasmowość powodują, że dla małych krotności powielania - w praktyce podwajania i potrajania - układy z diodami Schottky’ego można z powodzeniem stosować. W przypadku realnego projektu układu potrajacza częstotliwości należy dokonać optymalizacji pod kątem uzyskania jednoczesnego spełnienia wymagań na: - niską wartość współczynnika odbicia na wejściu układu, - małe straty powielenia, - jak najlepsze dopasowanie na wyjściu, - redukcję poziomu mocy niepożądanych harmonicznych na wyjściu oraz na wejściu układu. Jednoczesne spełnienie tych wszystkich wymagań w pewnym z[...]

Mechaniczne przestrajanie filtrówmikrofalowych przy użyciu bezkontaktowego strojnika pojemnościowego

Czytaj za darmo! »

Rozwój radiowej sieci teleinformatycznej zarówno w zastosowaniach militarnych jak i w cywilnych często wymaga zastosowania radiolinii do łączności dupleksowej. Realizacja analogowych torów nadawczo odbiorczych wobec szeroko dostępnej bazy elementowej nie stanowi obecnie problemów technicznych. Występuje tu jednak istotny wyjątek. Wielokrotnie w tych systemach tory nadawcze i odbiorcze pracuj[...]

Mikrofalowe antenowe moduły nadawczo-odbiorcze T/R, stan obecny i kierunki rozwoju


  W drugiej połowie ubiegłego wieku powszechnie stosowano radary z antenami reflektorowymi. Wiązka antenowa była kształtowana poprzez geometrię reflektora oświetlanego za pomocą tuby falowodowej, do której doprowadzany był sygnał z centralnego nadajnika lampowego. W nadajniku stosowano lampy magnetronowe, lampy z falą bieżącą (LFB) lub klistrony wieloobwodowe. W latach 70. stosowano również anteny dwureflektorowe, w których jeden z reflektorów pełnił rolę anteny nadawczej kształtującej charakterystykę pokrycia radaru, zaś w antenie odbiorczej stosowano kilka falowodowych tub odbierających odbite od obiektów sygnały i za pośrednictwem układu formowania wiązek kształtowano wiązki odbiorcze. Zastosowanie kilku falowodowych tub (kilku wiązek odbiorczych) pozwalało na określenie wysokości wykrytego celu latającego. Tak powstały pierwsze radary trójwspółrzędne (3D), pozwalające wyznaczyć, oprócz kąta azymutu i odległości, wysokość latającego obiektu. Podstawową wadą rozwiązań anten reflektorowych był wysoki poziom listków bocznych charakterystyki promieniowania anteny (rzędu dwudziestu kilku dB), co powodowało niską odporność radaru na różnego rodzaju zakłócenia, w szczególności celowo wytwarzane przez przeciwnika. Kształt wiązki był stały i zależał od wymiarów geometrycznych i kształtu reflektora [1-4]. W Polsce przykładem wymienionego rozwiązania był radar N-11 opracowany w latach 80. ubiegłego wieku w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji [5]. Nie wchodząc szczegółowo w kolejne etapy rozwoju należy stwierdzić, że dopiero opracowanie radarów z płaskimi pasywnymi ścianami antenowymi pozwoliło znacząco obniżyć poziom listków bocznych. Kolejny etap rozwoju techniki antenowej, to aktywne anteny ścianowe z tzw. rozproszonym nadajnikiem zasilającym poszczególne wiersze antenowe, a następnie aktywne anteny ścianowe, w których poszczególne elementy promieniujące posiadają swoje moduły nadawczo-odbiorcze (T/R), pozwalające regulować zaró[...]

Mobilne stanowisko do badania progowej częstotliwości postrzegania migotania przeznaczone do wykrywania poziomu zmęczenia i minimalizacji zagrożeń w ruchu drogowym


  Zmęczenie, zarówno fizyczne jak i psychiczne wiąże się ze zwiększeniem czasu reakcji, który jest potrzebny do podjęcia właściwych decyzji oraz szybkiego spostrzeżenia zmian dziejących się w naszym otoczeniu. Zwykle zmęczenie prowadzi do wzrostu liczby popełnianych błędów, wynikających z osłabienia koncentracji. Jedną z pierwszych widocznych oznak zmęczenia jest pogorszenie się i osłabienie wzroku, co przejawia się przez odruchowe przymykanie oczu. Wykonywana praca kierowcy, pilota bądź operatora innych maszyn, który nie jest wystarczająco wypoczęty, wiąże się z ryzykiem wystąpienia wielu zagrożeń, które dotyczą również osób znajdujących się w jego otoczeniu. W przypadku kierowcy, od jego poziomu zmęczenia (w tym zmęczenia wzroku) zależy życie jego, przewożonych pasażerów, a także innych uczestników ruchu drogowego. Wykrycie pierwszych pojawiających się objawów zmęczenia oraz ich zasygnalizowanie pozwoliłoby na zminimalizowane zagrożeń, jakie one ze sobą niosą. Stopień zmęczenia jest parametrem względnym. Zdarza się, że w przypadku prowadzenia działań w dużym stresie człowiek mobilizuje się i potrafi przezwyciężyć jego objawy. Stosowanie aparatury monitorującej parametry fizjologiczne człowieka, mogące określić stan jego organizmu jest zwykle niewygodne, a przede wszystkim pociąga za sobą wysokie koszty oraz potrzebę ciągłej analizy rejestrowanych sygnałów. Przetwarzanie danych tego typu zwykle wymaga wykorzystania dużych mocy obliczeniowych. Zgodnie z powyższym, aby zapewnić komfort monitorowanej osobie i nie zaburzać jej normalnego trybu pracy, należałoby wykorzystać metody bezkontaktowe [1] rejestracji parametrów fizjologicznych lub opracować nową, prostszą metodę pozwalającą na wykrywanie pierwszych pojawiających się objawów zmęczenia. Jednym ze znanych objawów zmęczenia, prowadzącym do pogorszenia jakości postrzegania otoczenia jest zmiana progowych częstotliwości postrzegania migotania i/lub postrzegania zlewania się [...]

Strategiczne kierunki rozwoju technologii i produktów militarnych w Bumar Elektronika


  W perspektywie 2012-2020 Dywizja Bumar Elektronika powinna osiągnąć następujące cele strategiczne: - Utrzymać wiodącą pozycję dostawcy UiSW w zakresie systemów wspomagania dowodzenia i sensorów na rynku krajowym, - Wejść ze swoimi produktami i usługami na rynek uzbrojenia zagraniczny, szczególnie europejski, - Zdobyć wybrany segment rynku cywilnego (krajowego i zagranicznego). W celu utrzymania wiodącej pozycji dostawcy UiSW w zakresie systemów wspomagania dowodzenia i sensorów na rynku krajowym, w wyżej opisanych warunkach rosnącej konkurencji, a więc możliwości dostaw (obiektów) systemów wspomagania dowodzenia i sensorów przez konkurencyjne firmy (krajowe i zagraniczne), należy zdobyć pozycję integratora systemu C4ISR SZ RP. Wtedy Bumar Elektronika będzie miała wpływ na kształtowanie architektury systemu oraz zasad integracji, wzrośnie też szansa, że podsystemy, obiekty i produkowane sensory będą bardziej konkurencyjne w stosunku do wyrobów innych producentów. Realnym jest wejście na rynki zagraniczne (w tym europejski) z podzespołami, podsystemami, czy specyficznymi usługami (szczególnie w zakresie oprogramowania), ale jako podwykonawca czy dostawca wybranej firmy lub firm europejskich. Natomiast, w celu uzyskania konkurencyjności wybranych produktów i usług Bumar Elektronika na rynku cywilnym należy wydzielić "linię produkcji cywilnej" lub powołać "firmę -córkę", która nie byłaby obciążona kosztami związanymi z wymaganiami dotyczącymi produkcji wojskowej. Proces osiągania celów strategicznych powinien składać się z następujących faz: - Faza I - konsolidacja spółek - cel bliższy (ok. 2 lata) - utrzymanie ciągłości realizacji umów i zobowiązań, - Faza II - utrzymanie rynku i budowanie bazy do osiągania celów strategicznych - cel średnioterminowy (do ok. 5 lat). Osiąganie celu bliższego (Faza I) polega na wdrożeniu takich struktur organizacyjnych oraz zachowaniu zasobów ludzkich pozwalających na realizację podpisanych (obe[...]

Wybrane problemy nieinwazyjnej techniki mikrofalowej do pomiaru zmian glikemii człowieka w aspekcie monitorowania sprawności psychofizjologicznej

Czytaj za darmo! »

Monitorowanie zmian poziomu glikemii człowieka w sposób ciągły oraz jednocześnie nieinwazyjny należy do jednych z najbardziej pożądanych możliwości we współczesnej medycynie. Głównym motorem napędowym rozwoju technik pozwalającym na realizację tego celu jest diabetologia i potrzeba kontroli poziomu glukozy we krwi u osób chorych na cukrzycę. Oprócz niewątpliwych zalet diagnostycznych istotne jest tu monitorowanie zmian glikemii w celu uniknięcia niebezpiecznego dla zdrowia, a nawet życia, stanu hipoglikemii. Na chwilę obecną możliwości techniczne niepozwalają na stały i nieinwazyjny pomiar. Obecnie dostępne urządzenia medyczne wymagają wkłucia sondy pomiarowej pod skórę, a przyrządy z odwrotną jonoforezą nie wykazują wystarczającej funkcjonalności. Uzyskanie możliwości ciągłego nieinwazyjnego pomiaru zmian glikemii daje narzędzie diagnostyczne o ogromnym potencjale, zarówno w diabetologii jak i w innych dziedzinach wiedzy, jak np. fizjologii wysiłku. Jednym z obecnie rozwijanych sposobów na nieinwazyjny pomiar stężenia glukozy jest zastosowanie technik mikrofalowych. Koncepcja budowy mikrofalowego czujnika poziomu glukozy we krwi zakłada użycie obwodu rezonansowego (struktury mikrofalowej) sprzężonego z badanym obszarem tkanek (skóra i tkanki podskórne) za pomocą pola elektromagnetycznego. Obwód ten może być połączony w torze pomiarowym w sposób transmisyjny lub odbiciowy. Pomiar zmian stężenia glukozy w tkankach polega na uzyskaniu przestrojenia częstotliwości rezonansowej obwodu w funkcji zmieniającego się poziomu glukozy we krwi. Glikemia a funkcjonowanie organizmu człowieka Poziomy glikemii Bezpośrednie wykorzystywanie glukozy przez komórki organizmu wiąże się z utrzymaniem stałego poziomu we krwi, który u zdrowego człowieka waha się 70...110 mg/dl (3,9...6,1 mmol/l). Stały poziom glukozy we krwi warunkuje prawidłowe funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego, a także krwinek czerwonych, które nie mogą korzystać z [...]

Dwuaminy tłuszczowe jako emulgator i środek adhezyjny do asfaltu DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad syntezą i zastosowaniem N-(3-aminopropylo)alkiloamin, tzw. dwuamin tłuszczowych. Przydatność produktu jako emulgatora i środka adhezyjnego do asfaltu zależy od zawartości pierwszorzędowych alkiloamin (niepożądanego składnika) powstających podczas syntezy dwuamin. Na podstawie wyników prac badawczych w 1987 r. w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" uruchomiono produkcję dwuamin tłuszczowych na potrzeby drogownictwa. Emulsje asfaltowe są, obok asfaltów i smół drogowych, podstawowym lepiszczem stosowanym do budowy i konserwacji nawierzchni drogowych (łączenie nowo wykonywanej warstwy z podłożem, regeneracja nawierzchni bitumicznych, powierzchniowe utrwalanie nawierzchni, remonty cząstkowe, uszczelnianie spękanych i porowatych nawierzchni). Zanim zaczęto stosować emulsje, zabiegi te wykonywano używając lepiszczy drogowych o lepkości obniżonej w wyniku ich podgrzania bądź upłynnienia za pomocą rozpuszczalników smołowych lub naftowych (dodawanych w ilości 20% wag.). Stosowanie lepiszcza drogowego w postaci emulsji nie wymaga podgrzewania i dodawania upłynniaczy. Emulsje asfaltowe muszą być stabilne (nie powinny rozpadać się na fazę wodną i asfalt) podczas magazynowania, transportu, dozowania i zwilżania (otaczania) nimi ziaren kruszywa. Wymaga się również, aby emulsje rozpadały się prawie natychmiast po zwilżeniu kruszywa oraz aby asfalt wytrącony z emulsji (po jej rozpadnięciu) 1 odłożony na powierzchni ziaren kruszywa lub warstwy ścieralnej nawierzchni trwale do nich przylegał (emulsja powinna się charakteryzować odpowiednim powinowactwem z kruszywem w celu zapewnienia wymaganej adhezji). Surowcem niezbędnym do wytworzenia emulsji asfaltowych jest emulgator. W produkcji emulsji kationowych są to N-(3-aminopropylo) alkiloaminy, o ogólnym wzorze RNHCH2CH2CH2NH2 (R - łańcuch węglowodorowy C Ł 2 -=- C22), zwane dwuaminami tłuszczowymi, używane w środowisku kwaśnym. Są one wytwarzane przez firmy produkujące [...]

 Strona 1