Wyniki 1-10 spośród 62 dla zapytania: authorDesc:"Jadwiga Drożdż"

Polskie przedsiębiorstwa spożywcze na rankingowej Liście 2000

Czytaj za darmo! »

Na ubiegłorocznej Liście 2000 największych przedsiębiorstw przemysłowych, opublikowanej 26 października 2006 r. na łamach "Rzeczpospolitej", znajdują się 193 przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe produkujące artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. Podmioty te stanowią tylko ok. 7% przemysłowych firm spożywczych (zatrudniających ponad 9 osób stałej załogi),[...]

Ekonomiczno-finansowe wyniki przemysłu spożywczego

Czytaj za darmo! »

Po wejściu Polski do UE wyraźnie poprawiają się wyniki ekonomiczne przemysłu spożywczego, a od 2004 r. wynik finansowy jest wysoki. W 2006 r. zysk po opodatkowaniu producentów żywności był ponad pięciokrotnie większy niż w 2001 r. i przekroczył 5 mld zł. Średni wynik finansowy przemysłu spożywczego (łącznie z producentami wyrobów tytoniowych) w ostatnich trzech latach był ponad trzykrotnie [...]

Przemysł mleczarski - wyniki ekonomiczne

Czytaj za darmo! »

Produkcja mleka w Polsce w ostatnich latach była względnie stabilna i wynosiła 11,4-11,6 mld l/r. Znacznie większe zmiany wystąpiły w jego rozdysponowaniu (tab. 1). Zanotowano znaczący spadek (o 1/5) ilości mleka zużywanego w gospodarstwie, co było wynikiem malejącego spożycia. Jednocześnie stałą tendencją wzrostową charakteryzował się skup mleka do przetwórstwa. W 2002 i 2003 r. przemysł sk[...]

Polskie przedsiębiorstwa spożywcze na rankingowej Liście 2000

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwa i grupy kapitałowe produkujące artykuły spożywcze, napoje alkoholowe i bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe stanowiły ok. 10% największych firm przemysłowych znajdujących się na Liście 2000 polskich przedsiębiorstw publikowanej na łamach dziennika "Rzeczpospolita". Ich udział w sprzedaży największych firm przemysłowych notowanych na tej liście wyniósł niespełna 6%. Producenc[...]

Szybki rozwój przetwórstwa produktów zwierzęcych

Czytaj za darmo! »

Wostatnich latach notowano dynamiczny rozwój przetwórstwa produktów zwierzęcych. Wartość produkcji sprzedanej wzrosła z 35,5 mld zł w 2003 r. do 50 mld zł w 2006 r. i ok. 54 mld zł w 2007 r. Najszybciej wzrastała wartość produkcji sprzedanej przetwórstwa ryb, która w latach 2003-2007 zwiększyła się o ok. 90%. Przemysł rybny był jedyną branżą, w której dynamika rozwoju zaczęła wygasać dopier[...]

Przedsiębiorstwa przemysłu owocowo-warzywnego

Czytaj za darmo! »

Wartość rynku przetworów owocowo-warzywnych (w bieżących cenach bazowych) w ostatnich latach wyniosła ok. 2 mld euro i była o ok. 1/2 większa niż na początku bieżącej dekady. Udział przemysłu owocowo-warzywnego w obrotach przemysłu spożywczego wyniósł niespełna 6%, a w zatrudnieniu wahał się w przedziale 6,2-7,2%. Rozwój struktur podmiotowych W bieżącej dekadzie przetwórstwem owoców i warz[...]

Liderzy branż spożywczych

Czytaj za darmo! »

Efektem wejście Polski do Unii Europejskiej jest obserwowany w ostatnich latach szybki wzrost gospodarczy naszego kraju i poprawa dochodów ludności, czego efektem jest wzrost obrotów na rynku żywności. Widać też wyraźne ożywienie w sektorze rolnym, a zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Przedsiębiorstwa tego sektora poprawiły swoją sytuację ekonomiczną i zwiększyły aktywność inwestycyjną. Nast[...]

Leaders of Food Sectors

Czytaj za darmo! »

Accession of Poland to the European Union caused a quick economic development of our country and improvement of population incomes; as a result of it, the increase of the sales on food market is recorded. We may also notice a distinct animation in agricultural sector, especially in food industry. The enterprises of the mentioned sector have improved their economic situation and increased the[...]

Liderzy przetwórstwa produktów zwierzęcych

Czytaj za darmo! »

Produkcja i przetwórstwo mięsa zarówno czerwonego, jak i białego charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem zaplecza surowcowego i całego przetwórstwa. W sektorze mięsnym (łącznie z drobiarskim) funkcjonuje ok. 3,6 tys. przedsiębiorstw (z firmami mikro), w tym 1,4 tys. to przedsiębiorstwa przemysłowe zatrudniające ponad 9 osób stałej załogi. Około 1,1 tys. firm ma uprawnienia do handlu wyrobami na rynku unijnym, a pozostali funkcjonują na rynku lokalnym i regionalnym. LIDERZY SEKTORA MIĘSNEGO Rynek mięsa i jego przetworów jest jednym z większych segmentów rynku produktów żywnościowych. Jego wartość (w cenach bazowych na poziomie producenta) szacuje się na ok. 38 mld zł, co stanowi 1/4 wartości rynku artykułów spożywczych. Na Liście 2000 największych przedsiębiorstw uplasowały si[...]

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej przemysłu mięsnego i drobiarskiego

Czytaj za darmo! »

Przemysł mięsny i drobiarski generują około 25% wartości produkcji sprzedanej całego przemysłu spożywczego. Sytuacja ekonomiczno-finansowa obu tych sektorów jest ciągle nieco trudniejsza w porównaniu ze średnią dla producentów żywności. Wskaźniki rentowności są kilka razy mniejsze w przypadku przetwórstwa mięsa, a w drobiarstwie różnica ta jest jeszcze większa. Nadal utrzymuje się także dystans między rentownością drobiarstwa i przemysłu mięsnego.O cenę dokonano opierając się na wynikach ekonomicznych firm przemysłowych zatrudniających ponad 9 osób stałej załogi, które złożyły sprawozdanie finansowe F-01/I-01. Przemysł mięsny Od kilku lat notowano dynamiczny rozwój przemysłu mięsnego. Wartość sprzedaży tej branży po integracji wzrastała średniorocznie o około 10%. W ubiegłym [...]

 Strona 1  Następna strona »