Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"Robert Mroczek"

Gospodarka żywnościowa nowych członków Unii

Czytaj za darmo! »

Rozszerzenie UE-15 o nowe kraje członkowskie wymagało od nich podjęcia znacznych wysiłków w celu osiągnięcia określonych standardów w zakresie produkcji, przetwórstwa i bezpieczeństwa żywności. Procesy dostosowawcze sektora rolno-spożywczego rozpoczęto długo przed oficjalnym wstąpieniem kandydatów do Unii Europejskiej. Z uwagi na złożoną strukturę podmiotową sektora żywnościowego oraz opóźn[...]

Regionalne zróżnicowanie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego

Czytaj za darmo! »

Uprawnienia do handlu z UE pod koniec 2006 r. miało w Polsce 896 zakładów przemysłu mięsnego, 304 sektora mleczarskiego oraz po 211 zakładów przemysłu drobiarskiego i rybnego. Łączna liczba zakładów branż osiągających standardy weterynaryjne wyniosła 1622, z których ponad połowę stanowiły zakłady przetwórstwa mięsa czerwonego. Rozmieszczenie terytorialne zakładów przetwórstwa produktów poc[...]

Rynek mięsa produkcja rośnie - opłacalność niekoniecznie

Czytaj za darmo! »

Wydatki na żywność stanowią w budżecie statystycznego Polaka ok. 25%, z czego blisko 1/3 przypada na mięso i jego przetwory. W konsumpcji mięsa i jego przetworów największy udział ma wieprzowina (ok. 55%), drób (ok. 32%) oraz wołowina (ok. 6%). W latach 2006-2007 konsumpcja mięsa łącznie z podrobami wynosiła ok. 75 kg/mieszkańca i była wyższa o ok. 4% niż w latach 2003-2005. Konsumpcja mię[...]

Ceny żywności pochodzenia zwierzęcego

Czytaj za darmo! »

Wwiększości nowych krajów członkowskich przystąpienie do UE spowodowało znaczący wzrost cen skupu produktów zwierzęcych (średnio o 9%). Produkty te najbardziej podrożały w Polsce (o 15%) i Bułgarii (o 19%). W następnych dwóch latach nastąpił dalszy niewielki wzrost cen skupu, a największy wzrost odnotowano w Polsce (3% rocznie). Nieco inaczej było w krajach UE-15, w których dynamika wzrostu[...]

Ocena stanu produkcji oraz ceny żywca rzeźnego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Polska jest czołowym unijnym producentem mięsa posiadając 8% udziałów w rynku. Zapewnia nam to szóste miejsce w UE-27. W ostatnich 10 latach produkcja mięsa wołowego, cielęcego i drobiowego wzrastała, w przeciwieństwie do wieprzowiny. Przeciętne ceny skupu żywca zarówno wieprzowego, wołowego jak i drobiowego w 2009 r. były wyższe niż rok wcześniej. Więcej szczegółów w artykule pracownika naukowego Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego.Tendencje w produkcji mięsa.Tendencje w produkcji mięsa Dominującym kierunkiem produkcji mięsa w Polsce jest wieprzowina - z udziałem ok. 55%. Na drugim miejscu znajduje się produkcja mięsa drobiowego (ok. 33%), a na trzecim wołowiny i cielęciny (ok. 12%) (rys. 1). W latach 2003-2008 na rynku ż[...]

Wyzwania i bariery produkcji mięsa w Polsce

Czytaj za darmo! »

W produkcji mięsa w Polsce dominuje wieprzowina - z udziałem ok. 55%. Na drugim miejscu znajduje się mięso drobiowe (ok. 33%), a na trzecim - wołowina i cielęcina (ok. 12%). W 2009 r. wzrosła produkcja żywca wołowego oraz drobiowego. Szacuje się, że produkcja wołowiny wraz z cielęciną wyniosła ok. 430 tys. t (w wadze bitej ciepłej), a mięsa drobiowego ok. 1200 tys. t (tabela 1). W 2009 r. nastąpił spadek produkcji wieprzowiny do ok. 1700 tys. t. W Polsce szczyt produkcji żywca wieprzowego, tzw. świńska górka, przypadł na lata 2006 i 2007. Roczna produkcja wieprzowiny wyniosła 2165 tys. t (w wadze bitej ciepłej). Pogorszenie opłacalności produkcji trzody chlewnej na skutek spadku cen żywca wieprzowego oraz niekorzystne relacje cen żywca do cen zboża (pasze przemysłowe) doprow[...]

Ocena stanu produkcji oraz ceny żywca rzeźnego w Polsce w 2010 roku

Czytaj za darmo! »

Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o skupie głównych gatunków zwierząt rzeźnych w I półroczu 2010 roku wskazują, że najbardziej w całym 2010 roku wzrośnie produkcja mięsa drobiowego (o ok. 12%). Mniej, bo o ok. 6%, zwiększy się produkcja mięsa wieprzowego oraz nieznacznie o ok. 5% zmniejszy się produkcja mięsa wołowego. Tym samym tegoroczna produkcja mięsa drobiowego może wzrosnąć do ok. 1400 tys. ton, mięsa wieprzowego do ok. 1800 tys. ton, a mięsa wołowego i cielęcego wyniesie ok. 405 tys. ton. Oznaczałoby to, że udział mięsa drobiowego w produkcji mięsa ogółem wyniesie ok. 38%, a wieprzowiny spadnie poniżej 50%.R RYNEK WIEPRZOWINY.10/2010 Gospodarka Robert Mroczek Ocena stanu produkcji oraz ceny żywca rzeźnego w Polsce w 2010 roku Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o skupie głównych gatunków zwierząt rzeźnych w I półroczu 2010 roku wskazują, że najbardziej w całym 2010 roku wzrośnie produkcja mięsa drobiowego (o ok. 12%). Mniej, bo o ok. 6%, zwiększy się produkcja mięsa wieprzowego oraz nieznacznie o ok. 5% zmniejszy się produkcja mięsa wołowego. Tym samym tegoroczna produkcja mięsa drobiowego może wzrosnąć do ok. 1400 tys. ton, mięsa wieprzowego do ok. 1800 tys. ton, a mięsa wołowego i cielęcego wyniesie ok. 405 tys. ton. Oznaczałoby to, że udział mięsa drobiowego w produkcji mięsa ogółem wyniesie ok. 38%, a wieprzowiny spadnie poniżej 50%. R yNEK WIEPRZOWINy Produkcja Tegoroczna produkcja mięsa wie- przowego wyniesie ok. 1800 tys. ton i będzie większa o ok. 100 tys. ton niż w 2009 roku, ale nadal bę- dzie znacznie niższa (o ok. 370 tys. ton) niż w jej szczytowym okresie przypadającym na lata 2006-2007 (rys. 1) 1 . Potwierdzeniem spodzie- 1 Mimo zwiększenia produkcji wieprzowiny w kraju o ok. 100 tys. ton, pozostaniemy również i w tym roku importerem netto wie- przowiny na poziomie ok. 160 tys. ton, tj. ok. 200 mln euro. W 2009 roku u[...]

Ocena stanu produkcji oraz ceny żywca rzeźnego w Polsce w 2011 roku


  Produkcja mięsa wieprzowego, drobiowego i wołowego w wadze bitej ciepłej (wbc) w 2010 roku wyniosła 3627 tys. ton i była o 8% wyższa niż w 2009 roku. Najbardziej, bo o 10% wzrosła produkcja mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego o 9% a mięsa wołowego o 1%. W liczbach bezwzględnych produkcja wyżej wymienionych gatunków mięsa wynosiła odpowiednio: 1863, 1374 oraz 390 tys. ton. Prognozy wskazują, że produkcja mięsa w Polsce w tym roku wzrośnie o ok. 2% i wyniesie ok. 3700 tys. ton (w wbc). Będzie to "zasługa" przede wszystkim kilkuprocentowego wzrostu produkcji żywca drobiowego, która wyniesie ok. 1440 tys. ton. Produkcja mięsa wołowego wzrośnie o ok. 4% i nieznacznie przekroczy 400 tys. ton, zaś wieprzowiny wyniesie ok. 1860 tys. ton, czyli tyle samo co w 2010 roku. Ocena stanu produkcji oraz ceny żywca rzeźnego w Polsce w 2011 roku Robert Mroczek Rynek wieprzowiny Rynek mięsa wieprzowego w ostatnich trzech latach podlegał dużym wahaniom, zarówno jeżeli chodzi o wielkość krajowej produkcji, jak i ceny skupu. Zatarł się klasyczny przebieg tzw. cyklu świńskiego, trwającego u nas zazwyczaj ok. cztery lata z dwoma wyraźnymi fazami (wzrostową i spadkową). Wzrost o 9% produkcji mięsa wieprzowego w 2010 roku, po wcześniejszym "załamaniu się" rynku, sugerował, że wchodzimy we wzrostową fazę produkcji mięsa wieprzowego, która będzie kontynuowana także w 2011 roku. Pozytywnie rysujący się obraz rynku wieprzowiny - powoli wychodzącego z zapaści, przekreślają jednak dane o pogłowiu trzody chlewnej z końca marca i lipca 2011 roku opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Wynika z nich, że w końcu marca br. pogłowie trzody chlewnej liczyło w Polsce tylko 13,1 mln sztuk, wykazując spadek o 6,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku. Tak niski stan pogłowia trzody chlewnej odnotowano w Polsce zaledwie dwa lata temu i wtedy już podkreślano, że tak katastrofalnie niskiego pogłowia trzody chlewnej nie było w Polsce od ponad 40 lat. [...]

Ocena stanu produkcji oraz ceny żywca rzeźnego w Polsce w 2012 roku


  Produkcja mięsa wieprzowego, drobiowego i wołowego w wadze bitej ciepłej (wbc) w Polsce w 2011 roku wg IERiGŻ-PIB wyniosła 3692 tys. ton i była o niespełna 2% wyższa niż w 2010 roku. Najbardziej, bo o 4% wzrosła produkcja mięsa drobiowego, mięsa wieprzowego o 1%, a mięsa wołowego nieznacznie się obniżyła (o 1%). W liczbach bezwzględnych produkcja wyżej wymienionych gatunków mięs wynosiła odpowiednio: 1881, 1426 oraz 385 tys. ton. Prognozy IERiGŻ-PIB wskazują, że w tym roku nastąpi 10% spadek w produkcji mięsa wieprzowego, a o 8% obniży się produkcja mięsa wołowego. Tylko produkcja mięsa drobiowego utrzyma rosnącą tendencję i zwiększy się o ok. 6%. Oznacza to, że łączna produkcja mięsa wieprzowego, drobiowego oraz wołowego wyniesie ok. 3550 tys. ton i będzie o 4% niższa niż w 2011 r. Rynek wieprzowiny Marcowy spis pogłowia trzody chlewnej dokonany przez GUS, potwierdził trwający od dłuższego czasu regres w chowie trzody chlewnej w naszym kraju. Wynika z niego, że pogłowie trzody chlewnej zmalało do 11,5 mln sztuk, wykazując spadek o 12,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku. Tak niski stan pogłowia trzody chlewnej był w Polsce pół wieku temu. Zmniejszyła się liczebność wszystkich grup wiekowych w strukturze stada świń - najbardziej prosiąt i warchlaków (odpowiednio o 16,6 i 17,9%), tuczników o 5,7% oraz trzody chlewnej na chów o 4,7%, w tym loch na chów o 4,7%. Produkcja mięsa wieprzowego w Polsce w 2012 roku wyniesie o[...]

Ocena stanu produkcji oraz ceny żywca rzeźnego w Polsce w 2013 roku


  Produkcja mięsa wieprzowego, drobiowego i wołowego w wadze bitej ciepłej (wbc) w Polsce w 2012 roku według IERiGŻ-PIB wyniosła 3687 tys. ton i była taka sama jak w 2011 roku. Zmienił się natomiast udział poszczególnych gatunków mięsa. Najbardziej, bo o 11% wzrosła produkcja mięsa drobiowego do 1582 tys. ton, a spadła produkcja mięsa wieprzowego o 8,0% do 1582 tys. ton i mięsa wołowego o 4,0% do 371 tys. ton. Prognozy IERiGŻ-PIB wskazują, że w tym roku kontynuowany będzie dynamiczny wzrost produkcji mięsa drobiowego, a jego produkcja wzrośnie o 8,0% do 1710 tys. ton, o 3,0% zwiększy się produkcja mięsa wołowego (do 382 tys. ton), a o 10% obniży się produkcja mięsa wieprzowego i wyniesie ok. 1560 tys. ton. Oznacza to, że łączna produkcja mięsa wieprzowego, drobiowego oraz wołowego wyniesie ok. 3652 tys. ton i będzie o 1% niższa niż w 2012 r.Zanim jednak przedstawione zostaną poszczególne rynki mięsne, warto przypomnieć kilka faktów (wydarzeń) z I połowy tego roku, które bezpośrednio dotyczyły branży mięsnej, a mianowicie: - od 1 stycznia 2013 roku w Polsce nie można prowadzić tzw. uboju rytualnego. W ten sposób ubijana była część bydła oraz drobiu, a mięso kierowane było głównie na eksport do krajów islamskich; - jakby tego było mało w pierwszych miesiącach bieżącego roku ujawnionych zostało kilka przypadków fałszowania mięsa (mięsa wołowego mięsem końskim oraz mięsa wołowego mięsem świńskim) kierowanego na eksport; - w jednym z dużych polskich przedsiębiorstw stwierdzono rażące nieprawidłowości, polegające na poddawaniu dalszemu przetwórstwu wycofanych z handlu produktów mięsnych, które powinny być zutylizowane; - zamknięto rzeźnię, w której pozyskiwano mięso z chorego i padłego bydła. Choć były to pojedyncze incydenty, to ucierpiał wizerunek całej branży mięsa czerwonego, umiejętnie wykorzystane przez różne gremia, zwłaszcza zagraniczne. W szeroko zakrojonej akcji ogłoszonej przez Głównego Lekarza [...]

 Strona 1  Następna strona »