Wyniki 1-10 spośród 26 dla zapytania: authorDesc:"DEMIS PANDELIDIS"

Wpływ zastosowania perforacji na efektywność pośredniego, regeneracyjnego, płytowego wymiennika wyparnego Model matematyczny


  W pierwszej części artykułu zostanie przedstawiony model matematyczny pośredniego, regeneracyjnego wymiennika wyparnego o perforowanej powierzchni przegrody oddzielającej kanał suchy od mokrego. W artykule tym przedstawiono algorytm obliczeniowy opisujący procesy mieszania się strumienia pomocniczego ze strumieniem głównym w roboczych kanałach rekuperatora. W następnej części artykułu przedstawione zostaną wyniki symulacji numerycznej. EFFECT OF APPLICATION ON THE PERFORATION ON EFFICIENCY OF INDIRECT regenerative evaporative plate heat EXCHANGER: MATHEMATICAL MODEL The first part of following paper presents a mathematical model of indirect evaporative regenerative heat exchanger with perforated plate surface separating the dry and wet channel. Calculation algorithm describing the process of mixing the secondary and main streams in the working channel is shown. In the next part of following paper the results of numerical simulation will be presented.Oznaczenia: cp - ciepło właściwe, J/(kg/K), G - masowy strumień powietrza, kg/s, t - temperatura, °C, W - pojemność cieplna, W/pojemność, x - zawartość wilgoci, kg/kg (g/kg), X - oś w kierunku ruchu głównego strumienia powietrza, Y - oś prostopadła do osi X, Z - oś prostopadła do osi X i Y, zgodna z kierunkiem ożebrowania, l - długość kanału, m, X = X / lx - odcięta względna, y Y = Y / l - rzędna względna, rib Z = Z / h - wysokość żebra względna, NTU - liczba jednostek przenikania ciepła, NTU = αF/(Gcp), q - jednostkowy strumień ciepła, W/m2, Q - moc chłodnicza, odniesiona do 1 m3 wypełnienia, W/m3, i - entalpia właściwa wilgotnego powietrza, kJ/kg, α - współczynnik przejmowania ciepła, W/(m2 K), β - współczynnik wymiany masy odniesiony do różnicy zawartości wilgoci, kg/(m2s), Le - liczba Lewisa, Le = α /(βcp ), σ - bezwymiarowy współczynnik uwzględniający nierównomierne zwilżenie powierzchni wypełnienia, qo - ciepło parowania wody, kJ/kg, s - skok o[...]

Wpływ zastosowania perforacji na efektywność pośredniego, regeneracyjnego, płytowego wymiennika wyparnego Wyniki symulacji numerycznej


  W poprzedniej części artykułu zaprezentowano model matematyczny opisujący perforowany pośredni wymiennik wyparny o regeneracyjnym schemacie przepływu powietrza. W tej części artykułu przedstawiono wyniki symulacji komputerowej obrazującej procesy wymiany ciepła i masy z uwzględnieniem zjawiska mieszania się strumienia suchego i mokrego w pomocniczych kanałach. EFFECT OF APPLICATION ON THE PERFORATION ON EFFICIENCY OF INDIRECT REGENERATIVE EVAPORATIVE PLATE HEAT EXCHANGER: MATHEMATICAL MODEL In the previous part of this article a mathematical model describing the perforated indirect evaporative heat exchanger with regenerative flow diagram was presented. This part presents the results of a computer simulation illustrating the processes of heat and mass transfer phenomena, taking into account the mixing of wet and dry streams in the secondary channels.Oznaczenia: cp - ciepło właściwe, J/(kg/K), G - masowy strumień powietrza, kg/s, t - temperatura, °C, W - pojemność cieplna, W/pojemność, x - zawartość wilgoci, kg/kg (g/kg), X - oś w kierunku ruchu głównego strumienia powietrza, Y - oś prostopadła do osi X, Z - oś prostopadła do osi X i Y, zgodna z kierunkiem ożebrowania, l - długość kanału, m, X = X / lx - odcięta względna, y Y = Y / l - rzędna względna, rib Z = Z / h - wysokość żebra względna, NTU - liczba jednostek przenikania ciepła, NTU = αF/(Gcp), q - jednostkowy strumień ciepła, W/m2, Q - moc chłodnicza, odniesiona do 1 m3 wypełnienia, W/m3, i - entalpia właściwa wilgotnego powietrza, kJ/kg, α - współczynnik przejmowania ciepła, W/(m2 K), β - współczynnik wymiany masy odniesiony do różnicy zawartości wilgoci, kg/(m2s), Le - liczba Lewisa, Le = α /(βcp ), σ - bezwymiarowy współczynnik uwzględniający nierównomierne zwilżenie powierzchni wypełnienia, qo - ciepło parowania wody, kJ/kg, s - skok ożebrowania, δ - grubość, wysokość, h - wysokość (w przypadku żebra wysokość rozpatrywana jest j[...]

Analiza pośrednich i bezpośrednich obiegów wyparnych w systemach SDEC Modele matematyczne


  W ramach cyklu dwóch artykułów przeanalizowana zostanie możliwość zastąpienia w solarnych systemach klimatyzacyjnych tradycyjnie występujących komór zraszania przez wymienniki do pośredniego wyparnego ochładzania powietrza. Porównana zostanie praca komór zraszania z pośrednimi wymiennikami wyparnymi o krzyżowym, regeneracyjnym i przeciwprądowym schemacie przepływu powietrza. W pierwszej części tekstu przedstawiono modele matematyczne pośrednich jednostek wyparnych, w następnej części zaprezentowane zostaną wyniki symulacji numerycznej. ANALYSIS OF direct and indirect evaporative cycles IN SDEC SYSTEMS: MATHEMATICAL MODELS As a series of two articles the possibility of replacing the traditionally used spraying chambers in solar air conditioning systems for indirect evaporative air coolers will be examined. Efficiency of the spray chamber and evaporative heat exchangers with cross, regenerative and counter-flow diagram will be compared. The first part presents the mathematical models of indirect evaporative units, the next section will present the results of numerical simulation.Oznaczenia: cp . ciep.o w.a.ciwe, J/(kg/K), G . masowy strumie. powietrza, kg/s, t . temperatura, ?‹C, W . pojemno.. cieplna, W/K, x . zawarto.. wilgoci, kg/kg (g/kg), X . o. w kierunku ruchu g.ownego strumienia powietrza, Y . o. prostopad.a do osi X, Z . o. prostopad.a do osi X i Y, zgodna z kierunkiem o.ebrowania, l . d.ugo.. kana.u, m, X = X / lx . odci.ta wzgl.dna, y Y = Y / l . rz.dna wzgl.dna, rib Z = Z / h . wysoko.. .ebra wzgl.dna, NTU . liczba jednostek przenikania ciep.a, NTU = ?żF/(Gcp), q . jednostkowy strumie. ciep.a, W/m2, Q . moc ch.odnicza, odniesiona do 1 m3 wype.nienia, W/m3, i . entalpia w.a.ciwa wilgotnego powietrza, kJ/kg, ?ż . wspo.czynnik przejmowania ciep.a, W/(m2 K), ?Ŕ . wspo.czynnik wymiany masy odniesiony do ro.nicy zawarto.ci wilgoci, kg/(m2s), Le . liczba Lewisa, Le = ?ż /(?Ŕcp ), ?Đ . bezwymiarowy wspo.czynnik uwzgl.d[...]

Analiza budowy pośrednich rekuperatorów wyparnych Część 1. Założenia


  W pierwszej części artykułu przedstawiono pośrednie wymienniki wyparne oraz scharakteryzowano ich budowę. Przedstawiono najczęściej wykorzystywane do budowy tego typu jednostek materiały oraz przedstawiono materiały, które mogą być wykorzystane w przyszłości. Zaprezentowano rodzaje ożebrowania występujące w tego typu urządzeniach. Opisano fizyko-matematyczny NTU−model nieliniowych procesów wymiany ciepła i masy w ożebrowanym wymienniku wykorzystującym przepływ krzyżowy. Analizie poddano wymiennik o wypełnieniu wykonanym z materiału porowatego o zmiennej przewodności oraz rekuperator z kanałami gładkimi pokrytymi warstwą wody. W drugiej części artykułu przedstawione zostaną uzyskane wyniki obliczeń numerycznych, które pozwolą na przeanalizowanie wpływu poszczególnych cech charakterystycznych wymienników wyparnych na ich efektywność chłodniczą.Structur al analysis of ev apor ative air he at and mass exch angers : assumptions The first part of the paper presents the characteristics of indirect evaporative heat exchangers structure. The materials most often used in for of this type of units construction were presented. Also, the materials that can be used in the future have been shown. Different types of ribs, used in such devices, were presented. The original mathematical model ε-NTU, describing nonlinear processes of heat and mass transfer in finned heat exchanger that uses the cross- flow pattern has been shown. Two devices will be analyzed: exchanger with filling made of porous material with variable conductivity and recuperator with channels coated with a layer of smooth water. In the second part of this paper present the results of numerical calculations will be presented. On the basis of results obtained, the impact of individual filling characteristics on cooling efficiency will be tested.[...]

Analiza budowy pośrednich rekuperatorów wyparnych Część 2. Wyniki symulacji numerycznej


  W pierwszej części artykułu przedstawiono pośrednie wymienniki wyparne oraz scharakteryzowano ich budowę. Zaprezentowano najczęściej wykorzystywane do budowy tego typu jednostek materiały oraz przedstawiono te, które mogą być wykorzystane w przyszłości. Zaprezentowano rodzaje ożebrowania występujące w tego typu urządzeniach oraz opisano fizyko-matematyczny NTU-model nieliniowych procesów wymiany ciepła i masy w ożebrowanym wymienniku wykorzystującym przepływ krzyżowy. W tej części artykułu przedstawione zostaną wyniki symulacji numerycznej. Zaprezentowane wyniki dotyczą porównania efektywności temperaturowej dwóch typów wymienników o różnej konstrukcji, analizy wymiany ciepła na powierzchni ożebrowanej oraz wpływu różnych cech charakterystycznych wypełnienia na skuteczność chłodniczą pośrednich rekuperatorów wyparnych.Structural anal ysis of evaporative air heat and mass exchangers : numerical simulation results The first part of the paper presented the characteristics of indirect evaporative heat exchangers structure. The materials most often used in for of this type of units construction were presented. Also, the materials that can be used in the future have been shown. Different types of ribs, used in such devices, were presented, with the original mathematical model ε-NTU, describing nonlinear processes of heat and mass transfer in finned heat exchanger that uses the cross- flow pattern has been shown. In this part of the paper the results of numerical simulation will be presented. The results presented refer to comparing the temperature effectiveness of two types of exchanger with different construction, heat transfer analysis for finned surface and the impact of different filling characteristics on the performance of indirect evaporative cooling recuperators.Oznaczenia: cp . ciep.o w.a.ciwe, J/(kg/K), G . masowy strumie. powietrza, kg/s, t . temperatura, ?‹C, W . pojemno.. cieplna, W/K, x . zawarto.. wilgoci, kg/kg (g/kg)[...]

Analiza wymiennika z M-obiegiem; założenia


  W pierwszej części artykułu zaprezentowano nowoczesny wymiennik do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy wykorzystujący unikalny cykl termodynamiczny: obieg Maisotsenki. Przedstawiono charakterystyczne cechy konstrukcji rekuperatora, opisano materiały wykorzystywane do jego budowy. Zaprezentowano także urządzenia chłodnicze wykorzystujące omawiany wymiennik. Przedstawiono założenia do przeprowadzenia symulacji, które pozwolą sprawdzić zastosowalność systemu w polskich warunkach klimatycznych. W następnej części przedstawione zostaną wyniki wielowariantowych symulacji numerycznych. M-cycle heat exchanger anal ysis : Assumptions The first part of the paper presents the novel indirect evaporative air cooling heat exchanger, which uses the unique thermodynamic cycle: Maisotsenko cycle. The characteristic elements of the exchanger's construction have been presented and materials utilized in its construction have been shown. Devices using considered recuperator have been discussed. Paper also presents the assumptions for the numerical simulation, which will verify the applicability of the system in Polish climatic conditions. The next part will present the results of multivariate numerical simulations.Oznaczenia: [...]

Analiza pośrednich i bezpośrednich obiegów wyparnych w systemach SDEC Wyniki symulacji numerycznej


  W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej, obrazującej pracę trzech pośrednich wymienników wyparnych w systemach SDEC (rekuperator o krzyżowym, przeciwprądowym i regeneracyjnym schemacie przepływie powietrza). Przedstawiono charakterystyczne cechy poszczególnych urządzeń oraz ich wady i zalety w kontekście pracy w układach SDEC. Dokonano analizy porównawczej z klasycznymi układami opartymi na komorach zraszania. ANALYSIS OF direct and indirect evaporati ve cycles IN SDEC SYSTEMS: NUMERICAL SIMULATION RESULTS The second part of the article presents the results of numerical simulation illustrating the work of three indirect evaporative coolers used in SDEC systems (recuperators with cross, counter and regenerative air flow diagram). Individual characteristics of considered devices have been presented and their advantages and disadvantages in the context of the work in SDEC systems have been shown. A comparative analysis was carried out for systems based on conventional spray chambers.Oznaczenia: cp - ciepło właściwe, J/(kg/K), G - masowy strumień powietrza, kg/s, t - temperatura, °C, W - pojemność cieplna, W/K, x - zawartość wilgoci, kg/kg (g/kg), X - oś odciętych, Y - oś rzędnych, Z - oś prostopadła do osi X i Y, zgodna z kierunkiem ożebrowania, l - długość kanału, Lx, X = X / lx - odcięta względna, y Y = Y / l - rzędna względna, rib Z = Z / h - wysokość żebra względna, NTU - liczba jednostek przenikania ciepła, NTU = αF/(Gcp), q - jednostkowy strumień ciepła, W/m2, i - entalpia właściwa wilgotnego powietrza, kJ/kg, α - współczynnik przejmowania ciepła, W/(m2 K), β - współczynnik wymiany masy odniesiony do różnicy zawartości wilgoci, kg/(m2s), Le - liczba Lewisa, Le = α /(βcp ), σ - bezwymiarowy współczynnik uwzględniający nierównomierne zwilżenie powierzchni wypełnienia, qo - ciepło parowania wody, kJ/kg, s - skok ożebrowania, m, 􀄯 - grubość, m, h - wysokość[...]

Analiza wymiennika z M-obiegiem; wyniki obliczeń


  W pierwszej części artykułu ("Chłodnictwo nr 9/2013) zaprezentowano nowoczesny wymiennik do pośredniego ochładzania powietrza za pomocą odparowania cieczy wykorzystujący unikalny cykl termodynamiczny: obieg Maisotsenki. Przedstawiono charakterystyczne cechy konstrukcji rekuperatora, opisano materiały wykorzystywane do jego budowy. W tej części przedstawione zostały wyniki wielowariantowych symulacji numerycznych, które pozwolą oszacować zakres optymalnego zastosowania wymiennika z M-obiegiem M-cycle heat exchanger ana lysis: SIMULATION RESULTS The first part of the paper presented the novel indirect evaporative air cooling heat exchanger, which uses the unique thermodynamic cycle: Maisotsenko cycle. The characteristic elements of the exchanger's construction have been presented and materials utilized in its construction have been shown. This part of the following paper presents the results of numerical simulations, which can be useful in finding the optimal range of using the M-cycle HMX.Oznaczenia: cp - ciepło właściwe, J/(kg/K), G - masowy strumień powietrza, kg/s, t - temperatura, °C, W - pojemność cieplna, W/K, x - zawartość wilgoci, kg/kg (g/kg), X - oś w kierunku ruchu głównego strumienia powietrza, Y - oś w kierunku ruchu pomocniczego strumienia powietrza, Z - oś prostopadła do osi X i Y, zgodna z kierunkiem ożebrowania, l - długość kanału, m, X = X / lx - odcięta względna, y Y = Y / l - rzędna względna, NTU - liczba jednostek przenikania ciepła, NTU = αF/(Gcp), q - jednostkowy strumień ciepła, W/m2, Q - moc chłodnicza, odniesiona do 1 m3 wypełnienia, W/m3, α - współczynnik przejmowania ciepła, W/(m2 K), δ - grubość, m, h - wysokość, wilgotność, φ - wilgotność względna,%, F - powierzchnia, m2, λ - współczynnik przewodzenia ciepła, W/(m·K). Indeksy: e - wejściowy, o - wyjściowy, p - ścianka, ′ - odniesiony do powierzchni wymiany masy, 1 - główny strumień powietrza (kanał), 2[...]

Wykorzystanie nierównowagi termodynamicznej powietrza atmosferycznego do pozys


  W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania nierównowagi termodynamicznej powietrza atmosferycznego jako alternatywnego źródła energii chłodniczej - wieże chłodnicze, chłodzenie w klimatyzacji oraz kombinowane systemy chłodniczo odsalające. W następnej części zaprezentowane zostaną wyniki analizy symulacyjnej pokazującej zyski energetyczne wynikające z zastosowania tego typu technologii. Using atmospheric air thermodynamic imbalance for obtaining cooling energy . part 1 The paper presents the possibility of using outside air thermodynamic imbalance as an alternative source of cooling energy- cooling towers, cooling in air conditioning, combined air-conditioning and desalination systems. In the next part of following paper the results of simulation showing the energy benefits resulting from using such systems will be presented.Oznaczenia: cp - ciepło właściwe, J/(kg/K), G - masowy strumień powietrza, kg/s, t - temperatura, °C, W - pojemność cieplna, W/K, x - zawartość wilgoci, kg/kg (g/kg), X - oś odciętych, Y - oś rzędnych, Z - oś prostopadła do osi X i Y, zgodna z kierunkiem ożebrowania, długość - długość kanału, m, X = X / lx - odcięta względna, y Y = Y / l - rzędna względna, rib Z = Z / h - wysokość żebra względna, NTU - liczba jednostek przenikania ciepła, NTU = [...]

Wykorzystanie nierównowagi termodynamicznej powietrza atmosferycznego do pozyskiwania energii chłodniczej Część 2


  W poprzedniej części artykułu przedstawiono możliwości wykorzystania nierównowagi termodynamicznej powietrza atmosferycznego jako alternatywnego źródła energii chłodniczej - wieże chłodnicze, chłodzenie w klimatyzacji oraz kombinowane systemy chłodniczo odsalające. W niniejszej części zaprezentowane zostaną wyniki analizy symulacyjnej pokazującej zyski energetyczne wynikające z zastosowania tego typu technologii w systemach wież chłodniczych oraz układach klimatyzacyjno-odsalających. W trzeciej części artykułu przedstawione zostaną zyski energetyczne wynikające z zastosowania urządzeń wyparnych w klimatyzacji. Using atmospher ic air thermod ynam ic imbalance for obta ining cool ing energ y. part 2 In the previous part of this article the possibility of using outside air thermodynamic imbalance as an alternative source of cooling energycooling towers, cooling in air conditioning, combined air-conditioning and desalination systems was presented. In this part of the paper the results of simulation showing the energy benefits resulting from using such systems in cooling tower systems and desalination devices will be presented. In the third part of the paper the energetic benefits for using indirect evaporative air coolers in air conditioning systems.Oznaczenia: cp - ciepło właściwe, J/(kg/K), G - masowy strumień powietrza, kg/s, t - temperatura, °C, W - pojemność cieplna, W/K, x - zawartość wilgoci, kg/kg (g/kg), X - oś odciętych, Y - oś rzędnych, Z - oś prostopadła do osi X i Y, zgodna z kierunkiem ożebrowania, l - długość kanału, Lx, X = X / lx - odcięta względna, y Y = Y / l - rzędna względna, rib Z = Z / h - wysokość żebra względna, NTU - liczba jednostek przenikania ciepła, NTU = αF/(Gcp),1. Wstęp W poprzedniej części artykułu zaprezentowano różne możliwości zastosowania pośredniego chłodzenia wyparnego: - w technologii wież chłodniczych (rys. 1a) Rys. 1. Możliwości zastosowania pośredniego chłodzenia wyparnego: a) wieże chł[...]

 Strona 1  Następna strona »