Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ ORZECHOWSKI"

Wybrane zagadnienia magazynowania ciepła - modelowanie pracy akumulatora ciepła DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule wprowadzono prosty układ równań, który opisuje proces ładowania lub rozładowania zasobnika z wypełnieniem PCM w przypadku niestacjonarnym i jednowymiarowym. Omówiono możliwe uproszczenia tak, aby otrzymać zależności do wykorzystania w praktyce inżynierskiej. Wskazano również na błędy czynionych założeń upraszczających, które zależne są od stosunku masy substancji akumulującej do masy czynnika grzejnego pozostającego w zasobniku.SYSTEMATYCZNE prace nad zagadnieniami magazynowania energii, a szczególnie ciepła, są prowadzone od wielu lat w różnych krajach. W początkowym okresie głównym powodem tych badań były kryzysy energetyczne wywoływane zawirowaniami politycznymi, później potrzeba wykorzystania energii odnawialnej, w tym przede wszystkim słonecznej. Jej zasoby są ciągle słabo zagospodarowane, czego najważniejszą przyczyną są jej niskie wartości temperatury i powierzchniowej gęstości oraz jej zmienna w czasie dostępność. Ze względu na wszystkie z wymienionych czynników efektywne zagospodarowanie energii promieniowania słonecznego wymaga jej przetwarzania i magazynowania. W układach grzewczych powszechnie stosowane są zasobniki z wodą spełniające funkcję akumulatorów ciepła. W instalacjach z kolektorami słonecznymi umożliwia to krótkoterminowe rozwiązanie niedoborów napromieniowania. Zasadniczą wadą takich rozwiązań jest jednak nie tylko krótki czas przechowywania, ale też i postępujący w czasie spadek temperatury wody, co skutkuje koniecznością jej podgrzewania dodatkowym źródłem ciepła. Problem ten może być efektywnie rozwiązany przez zastosowanie zasobnika wypełnionego materiałem zmiennofazowym, który podczas procesu zmiany fazy utrzymuje stałą w czasie temperaturę rozładowania. Umożliwia to prostą i stabilną regulację temperatury odbioru. Problematyka magazynowania ciepła obejmuje zagadnienia wymiany ciepła, chemii, problemy konstrukcyjne oraz analizę ekonomiczną możliwych rozwiązań. W literaturze można wyr[...]

Optymalizacja grubości izolacji cieplnej budynku ze względu na koszty inwestycyjne DOI:10.15199/9.2016.6.3


  Zastosowanie odpowiedniej izolacji cieplnej jest najskuteczniejszą metodą ograniczenia zużycia energii. Na rynku dostępna jest szeroka oferta materiałów izolacyjnych. Dobrym przykładem jest oferowany w różnych gatunkach styropian, którego przewodność cieplna wynosi od 0,03 W/(m·K) do 0,045 W/(m·K). W artykule zaproponowano prosta metodę obliczania optymalnej grubości izolacji tak, aby koszt termomodernizacji pokryć oszczędnościami w opłatach za ogrzewanie przy kredytowaniu termomodernizacji ze stałą stopą procentową. Podano wyniki obliczeń z wykorzystaniem różnych gatunków styropianu i różnych okresów kredytowania inwestycji.1. Wprowadzenie W procesie planowania termorenowacji obiektów istniejących wymagany jest indywidualny tok postępowania. Dotyczy to szczególnie obiektów historycznych, z których tylko część jest wpisana na listę zabytków i podlega nadzorowi konserwatora. W ich zasobie duży udział mają budynki, które powstały w okresie międzywojennym i nie podlegają ochronie ze względu na stan techniczny, a często wymagają całkowitej odbudowy. Dotyczy to również obiektów wybudowanych w wieku XVIII i późniejszych, z których tylko niewielka część przetrwała w oryginalnej postaci [9]. Wiele z ocalałych budynków w dalszym ciągu niszczeje, czego najczęstszą przyczyną jest brak wystarczających funduszy ich obecnych właścicieli na niezbędne remonty. Przy opracowywaniu planów modernizacji takich obiektów odstępuje się od rygorystycznych wymagań charakterystyki energetycznej. W wyniku szczegółowej analizy dobiera się taką technologię remontów, która zapewnia maksimum efektów ekologicznych przy zachowaniu wartości historycznych budynków [1]. Działania takie prowadzą do stosowania indywidualnie dobieranych - zwykle droższych - technologii. Należy więc dążyć do poszukiwania akceptowalnych społecznie środków do pokrycia kosztów utrzymania możliwie dużego dziedzictwa historycznego [7]. Działaniem wspomagającym określenie n[...]

Efektywność dwufazowego chłodzenia na przykładzie żebra z pokryciem siatkowym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań pojedynczego żebra pracującego przy wrzeniu etanolu pod ciśnieniem atmosferycznym. Przy użyciu kamery termowizyjnej zmierzono rozkład temperatury dla dwóch próbek: o powierzchni gładkiej i z nałożoną strukturą siatkową intensyfikującą wymianę ciepła. Obliczona efektywność powierzchni rozwiniętej wskazuje na występowanie lokalnego maksimum przy przegrzaniu 13K, którą przyjmuje się jako projektową. Abstract. The paper presents research results on a single fin working with boiling ethanol under the atmospheric pressure. The temperature distribution has been measured with thermal camera for two samples: with smooth surface and with mesh structure, that intensifies the heat transfer. The efficiency of advanced surface proves local maximum at temperature 13K, which has been assumed as operating. (Two-phase cooling efficiency on the basis of fin with mesh structure). Słowa kluczowe: chłodzenie, żebro, struktura siatkowa, THV-pomiar. Keywords: cooling, fin, mesh structure, THV-measurement. Wstęp Zapotrzebowanie na nowoczesne urządzenia cieplne charakteryzujące się małymi gabarytami oraz wysoką mocą chłodniczą lub grzewczą spowodowało wzrost zainteresowania różnymi możliwościami intensyfikacji wymiany ciepła. W ostatnich latach wiele prac badawczych poświęcono opracowaniu nowej generacji urządzeń, które pracują przy zmianie fazy czynnika, co zwykle prowadzi do ograniczenia ich wymiarów i zwiększenia gęstości odprowadzanych strumieni ciepła. Wartość wymiany ciepła zależy zwłaszcza od rodzaju i wielkości powierzchni, na której zachodzi ten proces. Jedną z metod rozwijania powierzchni jest jej ożebrowanie. W technice spotyka się ożebrowanie o różnych przekrojach poprzecznych. Najprostszymi technologicznie są żebra o przekroju prostokątnym. Jednak ich efektywność nie jest zbyt duża. Powodem jest szybki spadek temperatury z wysokością. Wyraźną poprawę można osiągnąć poprzez zastosowanie innych przekrojów.[...]

Wybrane zagadnienia magazynowania ciepła - przegląd stosowanych materiałów


  W artykule przedstawiono i porównano możliwości akumulacji ciepła wraz z krótką charakterystyką możliwych do wykorzystania do tego celu materiałów. Ponadto zestawiono parametry przykładowych substancji zmiennofazowych oraz, na przykładzie przewodności cieplnej, przybliżono sposoby ograniczenia ich niekorzystnego wpływu na pracę układów akumulujących.ENE RGIA jest nierozerwalnie związana z aktywnością człowieka i jest niezbędna do zapewnienia rozwoju gospodarczego. Obserwacje w długich okresach, na przestrzeni wieków wskazują na silną zależność pomiędzy zużyciem energii a wzrostem ekonomicznym. Świadomość takiego związku sprawia, że postulaty ograniczenia zużycia energii są rozumiane jedynie, jako zmiana struktury jej konsumpcji. W sposób naturalny początkowo zużywanymi paliwami były tylko odnawialne, przede wszystkim drewno, którego używano do celów grzewczych od czasu opanowania ognia, najpierw do jego podtrzymywania, a później rozpalania. Dopiero w drugim tysiącleciu naszej ery zaczęła się era węgla. Trudno jest ustalić datę jego pierwszego wykorzystania. Na podstawie starych dokumentów mówi się o wieku XV. Jednak dopiero na XVII wiek datuje się zorganizowane wydobycie węgla, w tym na cele przemysłowe. Zaczęło się od pierwszej maszyny parowej Newcomena. Do napędu tego silnika należało dostarczyć parę wodną, którą wytwarzano w kotle opalanym węglem. Było to paliwo bardziej kaloryczne niż dotychczasowe i lokalnie dostępne, gdyż silnik napędzał pompy odwadniające kopalnię węgla kamiennego. Od tego czasu, zaczyna się stopniowy rozwój innych gałęzi przemysłu, dla których buduje się maszyny zasilane głównie paliwami nieodnawialnymi. Jednak dopiero wiek XX zaowocował powszechnością zastosowań silników cieplnych, co spowodowało nagłe zapotrzebowanie na paliwa kopalne. Z czasem rola węgla malała na rzecz wygodniejszej ropy naftowej, której zużycie sukcesywnie rosło. Ogromne ilości paliwa zużywanego od czasów drugiej wojny świato[...]

Wpływ właściwości absorpcyjnych farb na komfort cieplny w pomieszczeniu DOI:

Czytaj za darmo! »

Energia emitowana przez powierzchnię zależy nie tylko od temperatury, lecz również od jej właściwości emisyjno - absorpcyjnych, które określa się współczynnikiem emisji własnej i absorpcji. Ich wartości zwykle nie są jednakowe, co skutkuje zróżnicowanym oddziaływaniem cieplnym. Zjawisko to jest dość powszechnie spotykane w przyrodzie i wykorzystywane w technice. Z dostępnych w literaturze danych wynika, że współczynniki absorpcji promieniowania cieplnego są różne dla farb tego samego rodzaju, lecz różnych kolorów, podczas gdy odpowiednie współczynniki emisji własnej są niemal identyczne, niezależnie od barwy. Wykorzystanie takich właściwości może być zastosowane do poprawy komfortu cieplnego z równoczesnym ograniczeniem zużycia energii do ogrzewania lub chłodzenia. W artykule omówiono metodykę pomiaru energii absorbowanej. Podano przykładowe wyniki pomiarów powierzchni pokrytych farbą białą oraz zabarwianą barwinkiem zielonym o różnej intensywności. Przedyskutowano wpływ oddziaływania radiacyjnego na człowieka uwzględniając różną absorpcyjność powierzchni.1. Wprowadzenie Komfort cieplny człowieka jest związany z odczuciem satysfakcji z warunków środowiskowych pomieszczenia, w którym przebywa osoba. Ten stan jest wynikiem równowagi między ilością ciepła wytwarzaną przez organizm człowieka w wyniku metabolizmu a stratami ciepła do otaczającego środowiska. Na odczucie komfortu cieplnego człowieka mają wpływ dwa rodzaje czynników: środowiskowe i indywidualne. Do czynników środowiskowych zaliczamy temperaturę, prędkość, wilgotność względną powietrza, temperaturę promieniowania powierzchni oraz asymetrię rozkładu temperatury w pomieszczeniu. Do grupy czynników indywidualnych zaliczamy: metabolizm, aklimatyzację i izolacyjność odzieży [1]. Temperatura powietrza powinna zapewnić człowiekowi równowagę cieplną w otaczającym środowisku. Jej wartość będzie zależała od takich czynników jak: pora roku (lato, zima), izolacyjność odzieży[...]

Badania transmisyjności szkła okiennego o różnej grubości DOI:10.15199/9.2020.1.2


  Na bilans energetyczny budynku składa się wiele czynników zależnych od bardzo różnych parametrów. Jednym z ważniejszych w ustalaniu zapotrzebowania na chłód są zyski ciepła przez przegrody przezroczyste, których wielkość zależy od stopnia i rodzaju oszklenia. Podobnie jest z zyskami ciepła zimą. Zużycie energii przez budynki mieszkalne i komercyjne w krajach rozwiniętych, w zależności od regionu, wynosi ok. 20-40%. Z tego około 60% jest wykorzystywane w sektorze budowlanym na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń (budynki mieszkalne), oświetlenie i wentylację (głównie budynki komercyjne). Okna są często jednym z najbardziej nieefektywnych energetycznie elementów budynków. Przypisuje się im około 20-40% strat energii. Najważniejsze parametry wpływające na wymianę ciepła przez okna są związane z warunkami zewnętrznymi, takimi jak: zacienienie, orientacja budynku, rodzaj i powierzchnia przeszklenia, właściwości ram i sposobu ich osadzenia oraz użytego szkła, w tym szczególnie ilości szyb. Dokładne bilansowanie zapotrzebowania na energię wymaga uwzględnienia padającego promieniowania słonecznego latem i zimą. Ma to wpływ na szacowaną efektywność energetyczną. Dobrze dobrane okno powinno zapewniać ilość światła widzialnego przy pożądanej transmisji promieniowania podczerwonego do wnętrza pomieszczenia [1]. Jednym z najprostszych i najczęściej używanych parametrów opisujących właściwości szyby jest całkowity współczynnik przepuszczalności energii g. Wyraża on stosunek całkowitej energii przepuszczanej przez szybę do padającej na nią w zakresie promieniowania słonecznego, to jest od 300 nm do 2500 nm. Według [11] w wypadku podwójnie szklonego okna powinien on wynosić przynajmniej 0,75. Całkowita ilość padającej energii radiacyjnej zależy od orientacji względem stron świata. Jest ona największa od CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 51/1 (2020) 7 strony południowej a najmniejsza od północnej. W nowoczesnych konstrukcjach bud[...]

Wykorzystanie enkodera inkrementalnego w sterowaniu DFOC silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSM)

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono model matematyczny silnika z magnesami trwałymi (PMSM) dostosowany do rozwia˛zywanego problemu oraz metode˛ bezpo´sredniego sterowania polowo zorientowanego (DFOC). Omówiono zastosowanie enkodera inkrementalnego jako alternatywnego układu pomiaru połoz˙enia i pre˛dkos´ci ka˛towej silnika. Zaprezentowano jedna˛ z moz˙liwych procedur wste˛pnego pozycjonowania wirnika. Przedstawiono wyniki badan´ laboratoryjnych regulacji PMSM. Abstract. Suitable mathematical model of permanent magnet synchronous motor (PMSM) adopted to the solved problem and direct field oriented control (DFOC) are presented. Application of incremental encoder as angular position and speed measurement system is discussed. One method of initial rotor positioning is suggested. Laboratory tests results of PM[...]

Optymalizacja obserwatora momentu obciążenia przy kwadratowym wskaźniku jakości

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono dyskretyzację problemu LQ. Omówiono zagadnienie obserwacji momentu obciążenia. Wykorzystano dualizm do przekształcenia zadania obserwacji do zadania sterowania. Zaproponowano strukturę obserwatora uniezależnioną od rodzaju silnika. Zamieszczono badania symulacyjne obserwatora przy różnych macierzach wag wskaźnika jakości. Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych na stanowisku z [...]

System "wietrzenia" Domu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego (obecnie Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach) DOI:10.15199/9.2019.9.5

Czytaj za darmo! »

1. Wstęp Od czasów starożytnych podejmowane były przedsięwzięcia usprawniające wymianę powietrza, jego chłodzenia i nawilżania. Zasadność takich prac zdefiniował Hipokrates około 400 r. p.n.e., kiedy powiązał samopoczucie człowieka z klimatem. Zauważył też, że częstotliwość chorób człowieka zależy od zmian pogody oraz temperatury i wilgotności powietrza. Pierwsze ślady obniżania temperatury wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych pochodzą z rejonów bliskowschodnich [1], [2]. Jednak dopiero wiek XVIII przyniósł znaczące odkrycia związane z procesami, które mogły być wykorzystywane do chłodzenia powietrza. Są to doświadczenia Franklina i Hadleya oraz Faradaya z amoniakiem z 1829 roku. Pierwsze sprężarkowe urządzenia chłodnicze do produkcji lodu zastosował w 1842 roku John Gorrie na Florydzie, a w 1870 roku Carl von Linde opracował zasadę działania i zbudował pierwszą sprężarkę chłodniczą. Rozwiązanie to przyczyniło się do dalszego rozwoju instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. Pierwszą instalację klimatyzacyjną zabudowano w budynku Reichstagu w 1894 roku. W 1902 roku Willis Carrier skonstruował pierwsze urządzenia w pełni zautomatyzowane do klimatyzacji drukarni. Kolejnymi użytkownikami 350 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 50/9 (2019) takich systemów byli widzowie sal kinowych i teatralnych. Urządzenia klimatyzacyjne zbudowano również w obiekcie użytkowanym przez 31. prezydenta USA Herberta Hoovera. Dalszy rozwój klimatyzacji związany jest z wprowadzeniem freonów w latach 20- tych XX wieku. Te czynniki chłodnicze umożliwiły zbudowanie indywidualnych klimatyzatorów, między innymi w pojazdach samochodowych. Jednak cena tych urządzeń pozwoliła na ich stosowanie przez najbogatszych użytkowników. Nadto były one wysoce energochłonne tak, że w czasie II wojny światowej wprowadzano restrykcyjne ograniczenia ich stosowania. Dopiero od lat 50-tych ubiegłego stulecia w okresie niefrasobliwego zużycia energii nieodnawialne[...]

Szacowanie strat ciepła przez przegrody przezroczyste z wykorzystaniem badań termowizyjnych DOI:10.15199/9.2020.2.1


  1. Wstęp Sprężarkowe systemy klimatyzacji pojawiły się na początku XX wieku. W latach trzydziestych należały do produktów luksusowych o ograniczonym rozpowszechnieniu, a ich duża energochłonność była przyczyną niemal całkowitego zakazu ich użycia w okresie wojny. Po drugiej wojnie światowej firma Chrysler zaczęła montować takie systemy w samochodach produkowanych seryjnie tak, że w końcu lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku wyposażano je w połowie produkowanych autach. Był to wynalazek amerykański, który długo był postrzegany w Europie i Azji jako wyposażenie luksusowe i dopiero w obecnym wieku zaczyna być stosowany powszechnie. We współcześnie oferowanych na rynku pojazdach klimatyzacja jest w standardzie. Z produktu luksusowego stała się jednym z czynników poprawiających bezpieczeństwo na drogach tym bardziej, że ilość czasu spędzanego w samochodzie ciągle wzrasta. Prowadzone badania wskazują na alkohol jako najniebezpieczniejszy z czynników, zaś temperaturę umiejscowiono już na trzecim miejscu [1]. Z tego względu zagadnienia komfortu cieplnego w kabinie pojazdu nie mogą więc być wiązane tylko z komfortem podróżowania, ale przede wszystkim z bezpieczeństwem. W pracy [2] przeprowadzono badania na grupie pięćdziesięciu osób, które losowo przypisano do jazdy w warunkach zimnych przy 5°C, w neutralnych przy 20°C oraz przy temperaturze otoczenia 35°C. We wszystkich przypadkach zadbano o zgodny z wymaganiami komfortu poziom wilgotności względnej. Stwierdzono najwyższą sprawność prowadzenia pojazdów w warunkach neutralnych. Natomiast na jakość kierowania wyraźnie wpływa koncentracja uwagi kierowcy. Ulega ona obniżeniu przy ręcznym sterowaniu parametrów powietrza nawiewanego do wnętrza. Nadto, jak pokazano w [3], warunki termiczne wewnątrz pojazdu zmieniają się w ciągu około 15 min od włączenia klimatyzacji, 4 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 51/2 (2020) a podczas jazdy nawet po dwóch godzinach nie osiąga się stanu ustalonego. Ko[...]

 Strona 1