Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Sondej"

Synchroniczna akwizycja sygnałów z użyciem energooszczędnego łącza bezprzewodowego DOI:10.15199/13.2018.2.2


  Synchroniczny pomiar sygnałów jest wymagany w wielu obszarach z zakresu przemysłu, nauki, sportu i medycyny. Może on dotyczyć lokalnych lub rozproszonych systemów pomiarowych, w których komunikacja realizowana jest przewodowo, bezprzewodowo lub w sposób mieszany. W przypadku stosowania łączności przewodowej, zapewnienie synchroniczności pomiarów jest zadaniem dość łatwym. Wynika to z możliwości przesyłania sygnału zegarowego oraz z przewidywalnego czasu transmisji danych cyfrowych w wybranym interfejsie komunikacyjnym. Pomiędzy urządzeniami systemu pomiarowego można też przesyłać odpowiednie impulsy synchronizujące. W przypadku łączności bezprzewodowej a szczególnie radiowej, zapewnienie synchronicznej pracy wielu urządzeń jest zadaniem bardzo trudnym. Wynika to z istnienia wielu źródeł częstotliwości zegarowej w jednym systemie pomiarowym. Problem ten jest jeszcze większy, kiedy wymaga się niskiego zużycia energii. Ze względu na dynamiczny rozwój telemedycyny, elektroniki noszonej oraz osobistych systemów monitorowania zdrowia, istotną rolę odgrywają sieci WBAN (Wireless Body Area Networks) [1]. Są one realizowane za pomocą znanych interfejsów komunikacyjnych, np. Bluetooth, ZigBee, UWB (Ultra Wideband), RFID, Z-wave, ANT lub za pomocą własnych rozwiązań. Typowy przykład zastosowania sieci WBAN pokazano na rys. 1. W obszarze ciała człowieka stosuje się różne sensory bezprzewodowe połączone z urządzeniem nadrzędnym, pełniącym rolę integratora (hosta, centralki). Z kolei integrator może lokalnie przetwarzać i rejestrować dane pomiarowe lub przetwarzać i przesyłać dane, np. do centrum monitorowania. Sensory bezprzewodowe, umieszczone w różnych miejscach na ciele człowieka stosuje się np. do pomiaru aktywności fizycznej, czynności elektrycznej serca EKG, saturacji krwi SpO2, ciśnienia krwi, temperatury ciała. Z kolei w integratorze, do komunikacji z systemem nadrzędnym, najczęściej stosuje się interfejs WiFi lub sieć telefoni[...]

ZASTOSOWANIE INTERFEJSU BLUETOOTH LOW ENERGY DO TRANSMISJI DANYCH W TRYBIE PORTU SZEREGOWEGO DOI:10.15199/13.2019.3.1


  We współczesnych systemach elektronicznych, komunikacja bezprzewodowa jest coraz częściej stosowana jako podstawowy interfejs wymiany danych. Dotyczy to transmisji danych z różną szybkością, na różne odległości oraz przy różnej mocy strat. Od wielu lat szczególną uwagę zwraca się na energooszczędną i bezprzewodową transmisję danych na niewielkie odległości [1, 2]. Związane jest to między innymi z ciągle rosnącym zapotrzebowaniem na elektronikę noszoną, inteligentne budynki, a szczególnie na technologię Internetu Rzeczy IoT (ang. Internet of Things ). Z tego powodu dynamicznie rozwijają się interfejsy bezprzewodowe, chrakteryzujące się niewielkim zasięgiem (kilka - kilkadziesiąt metrów), małą przepływnością (od pojedynczych bajtów na sekundę do setek kilobitów na sekundę), a przede wszystkim charakteryzujące się niskim zapotrzebowaniem na energię. Do najbardziej popularnych należą: Bluetooth, ZigBee oraz ANT [3, 4]. Ze względu na powszechne stosowanie w urządzeniach mobilnych, najbardziej znanym jest interfejs Bluetooth. Określenie Bluetooth reprezentuje różną technikę bezprzewodowej transmisji danych. Wyróżnić można jej dwa główne rodzaje. Pierwszym jest Bluetooth od wersji 1.0 do 3.1, znany również jako Bluetooth Classic, a drugi oznaczany jest wersjami od 4.0 w górę i określany jako Bluetooth Smart lub Bluetooth Low Energy (BLE). Klasyczny Bluetooth nie jest już rozwijany, natomiast BLE funkcjonuje obecnie już w wersji 5.1 (21.01.2019). INTERFEJS BLUETOOTH LOW ENERGY Bluetooth Low Energy [5, 6] został wprowadzony jako wersja 4.0 standardu Bluetooth w roku 2010 i wywodzi się od Wibree opracowanego przez firmę Nokia. Wykorzystuje pasmo ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical) 2,4 GHz. Jednym z głównych celów interfejsu BLE jest energooszczędność. Podczas tworzenia standardu przyjęto zasadę, że transmisja danych będzie polegała na okresowym (np. co 1 sekundę) przesyłaniu niewielkich pakietów danych (np. kilkunastu B).[...]

NISKOKOSZTOWA STACJA LUTOWNICZA O KRÓTKIM CZASIE NAGRZEWANIA DOI:10.15199/13.2020.2.2


  Montaż podzespołów elektronicznych i elektrycznych wykonywany jest najczęściej poprzez proces lutowania miękkiego z wykorzystaniem spoiwa lutowniczego. Podstawowym narzędziem wykorzystywanym do tego celu jest lutownica. Lutownice produkowane są jako urządzenia niezależne lub skomplikowane stacje lutownicze. Elementem wspólnym prawie wszystkich lutownic, mającym bezpośredni styk z metalem lutowanym, jest grot. Istnieją dwa podstawowe rodzaje grotów lutowniczych: klasyczne będące jedynie elementem przenoszącym ciepło i stanowiącym barierę pomiędzy grzałką a stopem lutowniczym oraz groty kompozytowe, których struktura optymalizuje proces nagrzewania i poprawia dokładność odczytu temperatury. Temperatura topnienia lutowia musi być niższa od temperatury topnienia łączonych metali. BUDOWA TYPOWEJ STACJI LUTOWNICZEJ W budowie typowej stacji lutowniczej wyróżnić można: uchwyt zawierający element grzejny i grot lutowniczy mający bezpośredni styk z powierzchnią elementu lutowanego oraz kontroler zawierający elementy sterujące oraz zasilające. Poniżej omówiono najważniejsze ww. elementy stacji lutowniczej. GROTY LUTOWNICZE Ze względu na budowę grotu lutowniczego możemy wyróżnić ich dwa rodzaje: groty klasyczne i kompozytowe. Groty klasyczne wykonane są z miedzianego rdzenia pokrytego metalem o wyższej wytrzymałości. Są elementem jedynie przewodzącym ciepło. Umieszczane są wewnątrz lub na grzałce w lutownicach oporowych. Wadą takiego rozwiązania jest brak bezpośredniego połączenia pomiędzy sensorem temperatury a grotem oraz grzałką a grotem. Zaletą natomiast jest niższa cena w porówna[...]

OPROGRAMOWANIE DO WIZUALIZACJI DANYCH Z PORTU SZEREGOWEGO W CZASIE RZECZYWISTYM DOI:10.15199/13.2020.2.4


  Port szeregowy jest jednym z najstarszych i najczęściej stosowanych interfejsów komunikacyjnych. Należy jednak dodać, że po określeniem "port szeregowy" lub "interfejs szeregowy" może być wiele różnych rozwiązań w których informacja przesyłana jest w sposób szeregowy. W niniejszym artykule port szeregowy odnosi się do standardowego, komputerowego portu szeregowego oznaczanego jako COM. Port ten był przez wiele lat stosowany w komputerach, urządzeniach kontrolno-pomiarowych oraz innych urządzeniach elektronicznych pod nazwą port szeregowy RS232C [1]. Obecnie RS232C jest już rzadko stosowany, jednak port typu COM jest nadal bardzo popularny i jego implementacja występuje w połączeniach przewodowych (np. konwerter USB/RS232C) a nawet bezprzewodowych (np. profil portu szeregowego SPP w interfejsie Bluetooth [2]). Ciekawym jest, że popularność takiego sposoby przesyłania danych nie spada a nawet rośnie. Wynika to z prostej organizacji ramki danych (identycznie jak w popularnym interfejsie UART - Universal Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter), dużej niezawodności i obecnie już dość dużej szybkości przesyłania danych (nawet ponad 10 Mb/s). Dużą rolę w utrzymaniu popularności portu szeregowego COM odegrał interfejs USB, który w tym względzie zastąpił warstwę fizyczną portu COM. Powszechne są obecnie liczne konwertery zamieniające sygnały z interfejsu RS232C lub UART na sygnały interfejsu USB. Ponadto, dzięki odpowiednim sterownikom, taki konwerter jest widoczny w systemie operacyjnym jako standardowy port szeregowy COM. Z punktu widzenia oprogramowania komputerowego, nie ma znaczenia jak jest zrealizowana warstwa fizyczna interfejsu. Wobec powyższego uzyskuje się zgodność z poprzednimi rozwiązaniami programowymi a jednocześnie można uzyskać duże przepływności danych. Ponadto, współcześnie niemal każdy mikroprocesor lub mikrokontroler posiada wbudowany interfejs UART, który umożliwia komunikację z innym systemem[...]

Wielozadaniowy system monitorowania sygnałów fizjologicznych i środowiskowych

Czytaj za darmo! »

Prezentowany system jest nowym rozwiązaniem obecnie wykorzystywanego w Siłach Zbrojnych RP systemu rejestracji parametrów psychofizjologicznych AGAT. Jego podstawową zaletą są małe gabaryty przy zachowaniu dużej użyteczności. Może być wykorzystywany do oceny obciążenia organizmu pracą oraz określenia stopnia odporności badanego na stres związany z wykonywaniem zadania, np. lotu. Normy opraco[...]

System komunikacji radiowej w układzie punkt - wielopunkt o bardzo krótkim czasie odpowiedzi


  Pomimo różnorodności gotowych systemów komunikacji radiowej, niewiele z nich oferuje możliwość przesyłania danych w czasie rzeczywistym. Spowodowane jest to względnie długim czasem zestawiania połączenia pomiędzy urządzeniami oraz niezdeterminowanym czasem transmisji pojedynczej porcji informacji. Systemy te nie mogą być stosowane w układach, w których wymagane jest synchroniczne próbkowanie sygnałów z wielu urządzeń bezprzewodowych. Aby sprostać wymaganiom transmisji danych, która musi być realizowana w czasie rzeczywistym, zaprojektowano dedykowany system komunikacji radiowej. Został on wykonany na bazie układów radiowych pracujących w paśmie 2,4 GHz. Docelowym przeznaczeniem zaprojektowanego systemu jest układ pomiarowy złożony z rozproszonych sensorów bezprzewodowych, który zapewni synchroniczne próbkowanie wszystkich sygnałów. W artykule przedstawiono opis zaproponowanego systemu oraz środowiska pomiarowego, w którym dokonano badań eksperymentalnych. Uzyskano czas nawiązywania połączenia oraz odpowiedzi na pojedyncze zapytanie na poziomie 1 ms. Prezentowany system zapewnia łączność dwukierunkową i oferuje użytkownikowi przepływność równą 323 kb/s (w każdym kierunku). Otrzymane wyniki badań zestawiono z wynikami uzyskanymi dla modułów Bluetooth, pracujących w konfiguracji punkt-punkt. Systemy lokalnej bezprzewodowej transmisji danych Wśród istniejących systemów radiowych pracujących w paśmie ISM (ang. Industrial, Scientific, Medical) możemy wyróżnić urządzenia pracujące w standardach Bluetooth, ZigBee oraz WiFi. Posiadają one zintegrowany stos protokołów, dostarczając programiście wirtualne kanały transmisyjne pomiędzy urządzeniami. Wszystkie wymienione systemy wspierają konfigurację sieci punkt - wielopunkt, najczęściej stosowaną przy komunikacji z sensorami pomiarowymi. Oprócz wymienionych systemów występują gotowe moduły radiowe pracujące na częstotliwościach 433 MHz, 868 MHz oraz 2,4 GHz. Nie wspierają one żadnego [...]

Wireless Measurement Modules for Multichannel Drivers Monitoring System

Czytaj za darmo! »

A radio communication system designed to operate in multichannel drivers monitoring system is presented in the article. The presented solution provides communication in the 2.4 GHz ISM band, at speeds of up to 300 kbps in full duplex mode. System throughput is shared dynamically between the wireless measurement modules. Delays in data transmitted in packets of up to 31B do not exceed 3ms. Streszczenie. W artykule przedstawiono system komunikacji radiowej zaprojektowany do pracy w wielokanałowym systemie monitorowania kierowców. Zaprezentowane rozwiązanie zapewnia komunikację w paśmie ISM 2,4 GHz, z szybkością do 300kb/s, w trybie full duplex. Przepływność systemu dzielona jest dynamicznie pomiędzy bezprzewodowe moduły pomiarowe. Opóźnienia danych transmitowanych w pakietach o długości do 31 B nie przekraczają 3 ms. (Bezprzewodowe moduły pomiarowe wielokanałowego systemu monitorowania kierowców) Keywords: Drivers monitoring, wireless transmission, ISM. Słowa kluczowe: Monitorowanie kierowców, transmisja bezprzewodowa, ISM. Introduction Most multichannel recording equipment require that the exchange of information with measurement sensors take place in real time. In case when cooperating elements are connected by cable this condition is quite easy to meet. It is more difficult in the case of wireless transmission [1,2]. The main reason for this is the fact that commonly available radio modules (Bluetooth, ZigBee, Wi-Fi) are not optimized to work in real time. In most cases they guarantee only transmission fidelity. In the driver monitoring system the key parameter for wireless measurement modules is the messages response time of the drivers for the recorder and the connection speed, if for some reason it should be lost. In logistics there are commonly used vehicle monitoring systems recording mainly GPS positions. These systems are extended with additional modules such as fuel probes, flowmeters and CAN modules. Information from all [...]

Multisensor system for monitoring human psycho-physiologic state with the use of microwave sensor


  The psychophysiological-state monitoring system presented herein combines technologies of communication between sensor subsystems, technologies of measurement-information transfer, and an IT layer comprising advanced data-processing, decisionmaking, and management modules. The implementation uses state-of-the-art technologies in the area of micro-sensors - miniature non-invasive electronic devices which provide digital information about the human body state and location. Thanks to the small size of those sensors and the manner of their application, they do not cause any restrictions or discomfort in performing everyday tasks by the subjects. The developed set of micro-sensors and the data processing algorithms enable working out certain indicators to assess the psychophysiological state. Such indicators can be transmitted to a remote supervision system (operator console, command center). Two monitoring modes are supported: online and offline (with storing the data to a locally installed memory card). The system has been designed to be used in the process of selecting subjects by determining their predisposition to combat operations. The requirements for such systems are definitely more stringent than in case of systems designed for use in laboratories with defined device operating conditions. In extreme conditions, most otherwise proven methods of information acquisition may be inapplicable. An important element of the designed system is a noninvasive sensor of glucose level in blood, consisting of a microwave probe with an bio-oscillator and a measuring module. The works on developing a microwave-based technology to measure changes of glycaemia in humans required research in overlapping areas of such disciplines as microwave electronics, medicine, physiology, chemistry, and signal processing. It is an inElektronika 7/2012 83 novative task. Many years of work resulted in a number or original results. The achievements include[...]

Projekt systemu zdalnego monitorowania zmian ciśnienia tętniczego krwi DOI:10.15199/13.2017.1.3


  W artykule przedstawiono projekt systemu, przeznaczonego do zdalnego i ciągłego monitorowania zmian ciśnienia tętniczego krwi oraz wyniki badań testowych. Przedstawiony system złożony jest z osobistego urządzenia pomiarowego, punktu dostępowego do sieci Internet oraz ogólnodostępnego serwera danych. Istotnym elementem projektowanego systemu jest metoda ciągłego pomiaru zmian ciśnienia krwi, polegająca na określaniu czasu propagacji fali tętna. Czas ten wyznaczany jest pomiędzy charakterystycznym punktem sygnału elektrokardiograficznego (EKG) i sygnału fotopletyzmograficznego (PPG). W artykule przedstawiono wyniki badań testowych, dotyczących wyznaczania punktów charakterystycznych sygnału EKG i PPG metodą autokorelacyjną oraz wyniki pomiaru zmian czasu propagacji fali tętna. Słowa kluczowe: nieinwazyjny ciągły pomiar ciśnienia krwi; opóźnienie fali tętna; monitorowanie zdrowia; systemy zdalnego monitorowania; telemedycyna.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), choroby układu krążenia są powodem niemal 49% (za rok 2015) zgonów w Polsce [1]. Przewiduje się, że do roku 2050, ten wskaźnik osiągnie wartość 51%. Zgony te głównie dotyczą (ponad 85%) osób w wieku 65 lat i więcej. Jedną z istotnych chorób układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze (NT). Szacuje się, że NT dotyczy 80 milionów ludzi w U SA i miliarda na świecie, co daje tej jednostce chorobowej pierwsze miejsce w przyczynie utraty zdrowia i ponoszonych kosztach przez systemy zdrowotne [2]. Ciśnienie krwi zależy od wielu czynników i jest bardzo ważnym, a często krytycznym parametrem będącym emanacją stanu zdrowia. Jest więc jednocześnie bardzo czułą i specyficzną cechą diagnostyczną. Regularny pomiar ciśnienia tętniczego krwi i stosowanie odpowiednich leków może skutecznie zahamować rozwój choroby. Szczególnie ważne jest monitorowanie tego ciśnienia w życiu codziennym. Do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, najczęściej stosuje się nieinwazyjną metodę osłucho[...]

Wyznaczanie czasu propagacji Fali tętna w oparciu o sygnały EKG i PPG DOI:10.15199/48.2019.11.27

Czytaj za darmo! »

Wprowadzenie Choroby układu krążenia są obecnie uznawane jako główna przyczyna zgonów na świecie, a w Polsce są przyczyną blisko połowy zgonów [1]. Jedną z istotnych chorób układu krążenia jest nadciśnienie tętnicze, które mierzone jest zwykle metodą osłuchową Korotkowa. Metoda ta jednak nie nadaje się do ciągłego stosowania i jest niewygodna w użyciu. Z tego powodu poszukiwane są nowe metody pomiarowe, pozwalające na długoterminowy pomiar i dostarczające dodatkowych informacji klinicznych. Najbardziej obiecującą jest metoda polegająca na wykorzystaniu zależności czasu propagacji fali tętna PTT (ang. Pulse Transit Time) od ciśnienia panującego w tętnicach. Umożliwia ona ciągłą, nieinwazyjną, bezpieczną i wygodną dla pacjenta estymację ciśnienia tętniczego krwi [2]. Czas propagacji fali tętna, to czas po którym fala pokonuje określony odcinek układu krwionośnego. Znając dokładną odległość między punktami pomiarowymi można wyznaczyć dodatkowy parametr - prędkości rozchodzenia się fali tętna PWV (ang. Pulse Wave Velocity). Obecnie prowadzonych jest bardzo wiele badań mających na celu dokładny pomiar czasu propagacji fali tętna. Jedną z metod jest metoda polegająca na jednoczesnym pomiarze sygnału elektrokardiograficznego (EKG) i fotopletyzmograficznego (PPG) [3]. Wartość wypadkowa czasu propagacji fali tętna bazuje na wartościach, które wyznaczane są na podstawie momentów występowania określonych punktów charaktery-stycznych. W sygnale EKG najczęściej stosowanym punktem charakterystycznym jest wartość maksymalna załamka R. W przypadku sygnału PPG punktami charakterystycznymi mogą być np.: wartość minimalna, która stanowi początek fragmentu sygnału PPG, wartość maksymalna lub maksimum I lub II pochodnej [4]. Czas propagacji fali tętna wyznaczany od momentu wystąpienia załamka R sygnału EKG do określonego punktu charakterystycznego sygnału PPG określany jest mianem czasu PAT (ang. Pulse Arrival Time). Czas propagacji fali t[...]

 Strona 1