Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"WALDEMAR KAMRAT"

Miejsce ciepłownictwa w polityce energetycznej Polski

Czytaj za darmo! »

Wprowadzanie mechanizmów gospodarki rynkowej w Polsce powoduje potrzebę sformułowania nowego podejścia do zagadnień rozwoju sektora ciepłowniczego, które powinno mieć swoje odzwierciedlenie w polityce energetycznej Polski. Szczególnego znaczenia nabierają zatem procesy poszukiwań twórczych, które w końcowym efekcie umożliwiają efektywne wykorzystania zasobów i nośników energetycznych. Istotną r[...]

Wybrane zagadnienia regulacji w ciepłownictwie DOI:

Czytaj za darmo! »

367 ISSN 0137-3676 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 41/10 (2010) 367÷370 www.cieplowent.pl Słowa kluczowe: racjonalny model regulacji polskiego cie- płownictwa Streszczenie W artykule omówiono przesłanki, które powinny być uwzględnione w procesie wyboru racjonalnego modelu regu- lacji polskiego ciepłownictwa. Keywords: a rational model regulating the Polish district heating policy Abstract The article discusses the conditions that should be considered in the choice of a rational model regulating the Polish district heating policy. © 2006-2010 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat; Politechnika Gdańska, pro- rektor ds. kształcenia i rozwoju Wybrane zagadnienia regulacji w ciepłownictwie Selected Control Issues in District Heating WALDEMAR KAMRAT* ) CIEPŁO jest specyficznym towarem, dla którego efek- tywność działania mechanizmów konkurencji rynkowej jest ograniczona przez stosunkowo małą liczbę podmiotów gospodarczych oraz równoczesność produkcji z jego zu- życiem. Mimo tych uwarunkowań naturalną konsekwen- cją demonopolizacji sektora energii było/jest powstawanie rynków lokalnych, które tworzą szansę na aktywizację rezerw podażowych i popytowych na drodze "inicjatyw lokalnych". Budowa rynku lokalnego to także realizacja określonych zadań, przed którymi stoją jego uczestnicy, tym bardziej trudna, gdyż miniony okres zaznaczył się istotnymi zmianami w filozofii i realiach funkcjonowania systemów sieciowych. Znalazło to wyraz w dążeniu do uruchomienia mechanizmów konkurencyjności i prywaty- zacji ukierunkowanych na tworzenie rynków energii, bę- dących z istoty rzeczy rynkami regulowanymi. Znaczącą rolę w zakresie systemów zaopatrzenia w ciepło odgrywają zagadnienia popytowo - podażowe, związane z postępem technologicznym, dywersyfikacją bazy paliwowej sektora i dążeniem do re[...]

Perspektywy rozwoju ciepłownictwa w Polsce z wykorzystaniem technologii kogeneracyjnych


  Przedstawiono ogólne problemy dotyczące kierunków rozwoju ciepłownictwa w Polsce z wykorzystaniem gazowych układów kogeneracyjnych. Opisano technologie kogeneracyjne, które mogą być wprowadzane w miejsce kotłów wodnych w trakcie nowych inwestycji i modernizacji przestarzałych kotłowni i ciepłowni węglowych. Omówiono aspekty ekonomiczne implementacji nowoczesnych układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Keywords: district heating, cogeneration, process systems, cost-effectiveness of combined economy Abstract General issues are presented concerning the development trends of district heating in Poland with the use of natural gas cogeneration systems. Cogeneration technologies are described that can replace water boilers for new investment and modernization of outdated coal-fired boiler rooms and heating plants. The economic aspects of the implementation of modern systems combining heat and electricity processing are discussed. © 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Prof. Waldemar Kamrat - Politechnika Gdańska Perspektywy rozwoju ciepłownictwa w Polsce z wykorzystaniem technologii kogeneracyjnych Prospects for Development of District Heating in Poland with Cogeneration Technology WALDEMAR KAMRAT*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/2 (2012) 47÷52 www.cieplowent.pl CIEPŁOWNICTWO PROCES przekształceń w sektorze energii, prowadzący do urynkowienia zasad obrotu ciepłem w wyniku powstawania rynków lokalnych, wywierał/wywiera i będzie wywierać znaczący wpływ na rozwój potencjalnie najliczniejszej grupy podmiotów tych rynków, tj. elektrociepłowni komunalnych i przemysłowych. Wytwarzanie energii w wyniku procesów spalania paliw kopalnych jest jedną z podstawowych przyczyn zanieczyszczeń środowiska naturalnego w Polsce. Skutkuje to degradacją ekologiczną wielu regionów kraju, a także nieefektywnym wykorzystaniem energii chemicznej zawartej w paliwie. Wynika stąd pi[...]

Zastosowanie procedur modelowania ekonometrycznego w procesach programowania i oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce DOI:10.12915/pe.2014.07.021

Czytaj za darmo! »

W procesie programowania i oceny efektywności inwestowania w elektroenergetyce zazwyczaj decydent ma do czynienia z problemem wyboru najlepszego wariantu (wariantu strategii w sensie zadania inwestycji rzeczowej jak i wyboru technologii) [8]. Jest to szczególna klasa problemów wyboru, dla której ocena jest znacznie utrudniona. Złożoność zagadnień wynika z jednej strony z różnorodnych ograniczeń technicznych, ekonomicznych i ekologicznych, a z drugiej strony - z wielu kryteriów o charakterze jakościowym, które można jedynie porządkować [11,13]. Kryteria i ograniczenia można mnożyć i komplikować. Złożoność problemu decyzyjnego polega jednakże na tym, że poszczególne projekty inwestycyjne mogą być oceniane z różnych punktów widzenia za pomocą zarówno kryteriów ilościowych, jak i jakościowych. Ostateczny wybór w opinii autora powinien mieć jednak wymiar ilościowy, co oznacza, że decydent (inwestor) ma otrzymać odpowiedź, które projekty są efektywne z punktu widzenia wielu aspektów i pożądanych atrybutów. W ogólności w wielokryterialnych procesach decyzyjnych są stosowane różne wersje metod i procedur oceny [23]. Różnią się one między sobą takimi cechami, jak: - przygotowanie zbiorów informacji o planowanych zadaniach inwestycyjnych, - opracowanie i przetworzenie uzyskanego zbioru informacji, - tworzenie, liczebność i charakterystyka wykorzystanego zbioru kryteriów, - sposób nadawania i przyporządkowywania ważności (wag) poszczególnym kryteriom, - stopień wykorzystania formalizmu matematycznego metod operacji przekształceń zbiorów w procesie oceny, - sposób dokonywania ocen (cząstkowych i końcowych) wariantów inwestycyjnych, - metody rangowania, oceniania (indywidualnego lub grupowego) wariantów inwestycyjnych. Istnieje szereg różnorodnych metod oceny efektywności inwestowania dla potrzeb programowania rozwoju elektroenergetyki w warunkach rynkowych. W niniejszej pracy proponuje się koncepcję rozbudowy stosowanych[...]

Wybrane problemy zastosowań układów sterowania i nadzoru sieci ciepłowniczych DOI:10.15199/9.2020.1.1


  Gospodarka rynkowa, wkraczając coraz śmielej w tradycyjne dotychczas sektory monopolistyczne, wywierać będzie między innymi znaczący wpływ na efektywność systemów ciepłowniczych [1]. Jedną z wielu domen, pozwalającą w miarę szybko i efektywnie dokonywać racjonalizacji gospodarki ciepłem, jest sfera automatyzacji systemów ciepłowniczych [2]. Przykładowo stosowanie nowoczesnych systemów sterowania i nadzoru istotnie wspiera ekonomikę przedsiębiorstwa, pozwala osiągnąć wysokie bezpieczeństwo i dużą elastyczność pracy systemu, redukuje nakłady kapitałowe i koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Jednym z częściej spotykanych takich systemów sterujących jest system High-Leit, oferujący użytkownikowi przede wszystkim funkcjonalność i bezpieczeństwo niezależnie od zastosowanej platformy hardwerowej i oprogramowania systemowego, co umożliwia aplikację łatwych (co do obsługi) rozwiązań dotyczących wizualizacji, nadzoru i automatyzacji systemu ciepłowniczego. 2. Ogólna charakterystyka nowoczesnych systemów sterowania i nadzoru Nowoczesne systemy sterowania i nadzoru, ze swoimi modułowo rozbudowywalnymi komponentami hardwerowymi i softwerowymi, zostały zaprojektowane dla małej, średniej i dużej skali zastosowań. Obszarami stosowania systemów typu High-Leit wraz z wizualizacją, nadzorem, sterowaniem i automatyzacją (oprócz elektroenergetyki, gazownictwa i zakładów wodociągowych) jest energetyka cieplna. System został zaprojektowany w ten sposób, że mogą być ze sobą sprzężone dowolne systemy telemechaniczne, automatyzacyjne i komunikacyjne. Sprzężenie to może być realizowane za pomocą znormalizowanych europejskich procedur transmisyjnych (np. IEC 870-5-101). Dla specjalnych aplikacji w energetyce stosuje się sprzężenie zabezpieczeń cyfrowych według zaleceń [...]

Wybrane problemy diagnostyki infrastruktury energetycznej DOI:10.15199/9.2018.9.1


  1. Ogólna charakterystyka systemów diagnostyki, sterowania i nadzoru Dynamiczny rozwój technik informatycznych, który nastąpił w ostatnich latach, umożliwił budowę nowoczesnych układów monitoringu, sterowania i nadzoru rozległymi sieciami energetycznymi. Jedną z cech nowoczesnych układów tego typu jest wzrost stopnia ich integracji funkcjonalnej i sprzętowej. Układy budowane na potrzeby przedsiębiorstw sieciowych realizują cały szereg usług z zakresu: ● zapewnienie stałego nadzoru nad pracą wszystkich elementów i urządzeń sieci energetycznej, ● zbierania, przetwarzania i przesyłania informacji o procesach w niej zachodzących, ● obserwację w czasie rzeczywistym wszystkich parametrów mediów i urządzeń w sieci przesyłowej, ● sterowanie elementami wykonawczymi z centralnego punktu dyspozytorskiego, ● archiwizacji określonych informacji o procesach i wartościach pomiarów w odpowiednich historycznych bazach danych, ● tworzenia wielowymiarowych "hurtowni danych procesowych" przez integrację historycznych baz danych z bazami danych bieżących, konfi guracyjnych, biznesowych, zdarzeń i bazą danych oraz ich dalszą obróbkę. W skład wyżej wymienionych układów wchodzą najczęściej następujące podsystemy i układy: ● automatyka i telemechanika, ● cyfrowa i analogowa transmisja danych, ● przetwarzanie i gromadzenie danych oraz ich wizualizacja [1]. Technologie informatyczne stosowane do niedawna w przedsiębiorstwach energetycznych cechował mały stopień integracji. Charakterystyczne było powstawanie dużej liczby małych baz danych, często pokrywających się, na potrzeby poszczególnych użytkowników. Na skutek braku kompatybilności oprogramowania nagminne było "ręczne" przenoszenie danych między poszczególnymi poziomami zarządzania i sterowania operatorskiego. Zasadniczo wyróżnia się następujące obszary zastosowań, w których powszechność wykorzystania zaawansowanej techniki komputerowe[...]

Efektywność przewodowego transportu paliw gazowych. Część 2 DOI:10.15199/9.2019.9.1


  2.6. Wybór racjonalnych średnic gazociągów 2.6.1. Uwagi ogólne W pracach projektowych i studialnych jako metody obliczeń ekonomicznych powinno stosować się metodę kosztów całkowitych (rocznych), funkcjonującą od wielu lat (wraz z późniejszymi zmianami/uzupełnieniami) zarówno w kraju jak i zagranicą. Koszty roczne K obejmują składniki [1]: K = Krr + Ke (5) (6) Ke = Kes + Kez (7) Kes = cp S (8) Knd = kzn Kn (9) gdzie: Krr - roczne koszty kapitałowe (inwestycje), Ke - roczne koszty eksploatacji, Kes - roczne koszty eksploatacyjne stałe, Kez - roczne koszty eksploatacyjne zmienne, r - współczynnik kosztów kapitałowych, p - współczynnik odpisu akumulacyjnego, N - liczba lat eksploatacji re - współczynnik rocznych stałych kosztów eksploatacyjnych, obejmujących koszty remontów kapitalnych i bieżących, koszty obsługi ze świadczeniami socjalnymi i koszty administracyjne, Kzn - współczynnik zamrożenia nakładów inwestycyjnych, Kn = I - całkowite nakłady inwestycyjne bez zamrożenia, Knd - zdyskontowane nakłady inwestycyjne z uwzględnieniem zamrożenia w okresie budowy, cp - cena wskaźnikowa paliwa, S - roczne zużycie paliwa. Podstawiając koszty eksploatacyjne z uprzednio podanych wzorów otrzymuje się całkowite koszty roczne K jako sumę trzech składników: K = Krr + Kes + Kez (10) Koszty roczne można również przedstawić jako sumę rocznych kosztów stałych Ks i zmiennych Kz K = Ks + Kz (11) prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat; osoba do kontaktu: waldemar.kamrat@pg.edu.pl Katedra Elektroenergetyki Politechniki Gdańskiej mgr inż Adam Kielak, doktorant Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej Słowa kluczowe: efektywność transportu przewodowego, koszty stałe, koszty zmienne, koszty całkowite, średnice referencyjne, średnice racjonalne Streszczenie W artykule przeprowadzono badanie możliwości podwyższenia efektywności transportu rurociągowego gazu z[...]

Polityka i porządek prawny w polskiej energetyce na tle polityki Unii Europejskiej DOI:10.15199/48.2016.09.68

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano rozwój wspólnotowego rynku energii elektrycznej, politykę energetyczną Polski i UE, sytuację i działania Polski na wspólnotowym rynku energii elektrycznej, a następnie przeanalizowano nowe regulacje prawne dla współpracy rozproszonych źródeł energii elektrycznej i sieci inteligentnych z systemem krajowym, dla zwrotu energii odzyskiwanej z systemów elektromechanicznych do zasilającej sieci elektroenergetycznej lub innych odbiorców, a nadto wymagania specjalne dla energetyki jądrowej i ochrony radiologicznej. Abstract. The article analyzes the development of the EU electricity market, energy policy in Poland and the EU, and also Polish situation and activities on the EU electricity market. Then the new legal regulations for cooperation of dispersed electricity sources and smart grids with the national electricity system for reimbursement of the energy recovered from electromechanical systems to the power network or other recipients, and also special requirements for nuclear power and radiological protection, are discussed. Policy and legal order in the Polish energy sector against the background of EU policy Słowa kluczowe: rynek energii elektrycznej, polityka energetyczna, nowe regulacje prawne, energetyka jądrowa, ochrona radiologiczna. Keywords: electricity market, energy policy, new legal regulations, nuclear power, radiological protection. Artykuł jest drugim z planowanej serii sześciu publikacji będących poprawioną i zmodyfikowaną wersją Raportu "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjętego 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej i wspartego wspólną uchwałą XXV Kongresu Techniki Polskiej oraz III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich z 17 czerwca 2016 r. Prace nad REEDP podjęto w grudniu 2014 r. Jest to studium wielopokoleniowej strategii rozwojowej obejmującej problematykę zapewnienia podstaw bezpieczeństwa energetycznego Polski w realiach XXI w.1 Raport ma charakter ekspercki, a [...]

Wytwarzanie energii elektrycznej - diagnoza i terapia DOI:10.15199/48.2016.10.63

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano stan i dalszy rozwój krajowego sektora wytwarzania energii elektrycznej w świetle najnowszych raportów Międzynarodowej Agencji Energetycznej, wskazujących potencjalne trendy i perspektywy w światowej energetyce. Na tle przewidywanego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną wskazano na możliwość istotnego ograniczenia emisji CO2 drogą zastąpienia przestarzałych, nieefektywnych elektrowni węglowych, nowymi wysokosprawnymi blokami w zaawansowanej technologii węglowej oraz blokami gazowo-parowymi. Oceniono możliwości rozwoju energetyki jądrowej oraz odnawialnych źródeł energii. Wskazano na wagę problematyki efektywności użytkowania energii oraz zarządzania nergią po stronie popytowej. Abstract. The paper analyzed the further development of the national electricity generation sector including the latest reports of the International Energy Agency, indicating the potential trends and prospects in the global energy sector. On the background of the anticipated increase in electricity demand, indicated the possibility of a significant reduction in CO2 emissions through the replacement of obsolete, inefficient coal-fired power plants, with high efficiency advanced coal power units and combined gas-steam units. Rated opportunities for development of nuclear power and renewable energy sources. Pointed to the importance of the efficiency of energy use and the demand side management. Generation of electricity - diagnosis and therapy Słowa kluczowe: krajowy system elektroenergetyczny, stuktura paliwowa elektrowni, odnawialne źródła energii, efektywność użytkowania energii. Keywords: national electricity system, fuel structure of energy sources, renewable energy sources, the efficiency of energy use. Artykuł jest trzecim z planowanej serii sześciu publikacji prezentujących Raport "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjęty 16 marca 2016 r. przez ZG SEP i 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej, a [...]

Przesył energii elektrycznej - potrzeby,progi i bariery DOI:10.15199/48.2016.11.69

Czytaj za darmo! »

W artykule przeanalizowano stan aktualny i kierunki rozwoju krajowego systemu przesyłowego w kontekście potrzeb gospodarki krajowej. Przedstawiono znaczenie sieci przesyłowych oraz rolę operatorów systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych w sektorze energetycznym. Oceniono możliwości rozwoju przy uwzględnieniu aktualnych prognoz zapotrzebowania na energię, wytyczono potencjalne kierunki rozwoju. Przedstawiono priorytety inwestycyjne w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej, oszacowano efekty rzeczowe i systemowe planowanych działań. Abstract. The paper analyzed the state of art and trends in the development of the Polish transmission system for electricity to meet electricity demand by national economy. The role of power transmission and distribution lines was presented. The posssibilites of development, taking into account current projections of electricity demand were estimated. Development trends were drawn. Priorities of investment in terms of construction, reconstruction and modernization of power grid were presented. Economic and power system effects of planned actions were evaluated. Power transmission - needs,thresholds and bariers Słowa kluczowe: krajowy system przesyłowy, operatorzy systemów przesyłowego i dystrybucyjnych, infrastruktura sieciowa, rozwój systemu Key words: national transmission system, transmission and distribution operators, electricity grid, system development Wstęp Artykuł jest czwartym z planowanej serii sześciu publikacji prezentujących Raport "Energia Elektryczna Dla Pokoleń" (REEDP), przyjęty 16 marca 2016 r. przez ZG SEP i 11 kwietnia 2016 r. przez II Kongres Elektryki Polskiej, a następnie wsparty wspólną uchwałą XXV Kongresu Techniki Polskiej i III Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich z 17 czerwca 2016 roku [6]. Dysponentem raportu jest ZG SEP.1 Jest to studium wielopokoleniowej strategii rozwojowej obejmującej problematykę zapewnienia podstaw bezpieczeństwa ene[...]

 Strona 1  Następna strona »