Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN GOLIS"

Badania wpływu temperatury wyciskania i wyżarzania na strukturę drutów ze stopu CuAg15P5


  W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu temperatury wyżarzania i stopnia odkształcenia stopu CuAg15P5 na strukturę. Zaprezentowano również wyniki badań rentgenostrukturalnych stopu CuAg15P5 po odlewaniu i wyciskaniu oraz wyniki badań mikrostrukturalnych po odlewaniu, wyciskaniu, wyżarzaniu prasówki i ciągnieniu. In the work results of investigations of the influence of the temperature of annealing and the degree of the deformation of the CuAg15P5 alloy on the structure have been presented. The results of the X-ray investigations of the CuAg15P5 alloy after casting and extrusion and the results of microstructure investigations after casting, extrusion, the annealing of the extruded wire and drawing have also been shown Słowa kluczowe: stop lutowniczy CuAg15P5, ciągnienie drutów, wyżarzanie Key words: alloy brazing CuAg15P5, wire drawing, annealing Wstęp. Lutowia CuP i CuAgP stosowane głównie do spajania miedzi i jej stopów, już od lat uznawane są jako najlepsze materiały lutownicze do łączenia tych metali, zwłaszcza we wszelkiego rodzaju instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Lutowanie stali jest o tyle utrudnione [1], że na styku lutowia ze stalą tworzą się kruche fosforki żelaza, co niekorzystnie wpływa na własności mechaniczne spoiny. Dodatkowo lutowia te źle zwilżają powierzchnie stali. Aby przeciwdziałać tym zjawiskom miedziuje się powierzchnie stali w miejscu łączonych powierzchni. Spoiwami miedziowo-srebro-fosforowymi [2] można[...]

Wpływ kąta ciągadła, pochylenia i długości części kalibrującej na naprężenia własne w drutach na liny


  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu kąta ciągadła, pochylenia i długości części kalibrującej ciągadła na wzdłużne naprężenia własne po ciągnieniu w drutach na liny. Stwierdzono, że zmiana pochylenia części kalibrującej ciągadła, jej długości i kąta ciągadła α umożliwia istotne obniżenie wartości tych naprężeń w warstwie wierzchniej drutów. In the work results of the effect of die angle, slope and the length of the bearing part on longitudinal residual stresses after drawing in rope wires were presented. It has been found that a change of the slope of the bearing part its length and die angle α significantly lowers values of those stresses in the wires surface layer. Słowa kluczowe: druty na liny, kąt ciągadła, część kalibrująca ciągadła, własności drutu Key words: rope wires, die angle, die bearing part, wire properties Wprowadzenie. W pracy [1] wykazano, że długość części kalibrującej odniesiona do średnicy drutu przy wyjściu z ciągadła posiada znaczny wpływ na naprężenia własne. Wzdłużne naprężenia własne wpływają istotnie na wytrzymałość zmęczeniową drutów, jak również na ich odporność na próbę skręcania. W przedstawionym artykule zbadano wpływ 3 zmiennych: kąta ciągadła α, pochylenia części kalibrującej φ, długości części kalibrującej Lk na naprężenia[...]

Ciągnienia drutu niskowęglowego o błyszczącej i lśniącej powierzchni

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań otrzymywania drutów ze stali niskowęglowych o błyszczących powierzchniach. W badaniach ustalono wpływ na stan powierzchni drutu: rodzaju ciągnienia, środków smarujących, ciągadeł oraz dobrano walcówki zapewniające wymagania wytrzymałościowe drutu. In the work results of a research of low carbon steel wires with shining surfaces were presented. The influence of[...]

Własności mechaniczne i naprężenia własne po starzeniu w drutach ze stali wysokowęglowych ciągnionych konwencjonalnie i hydrodynamicznie

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki badań przeprowadzonych na drutach wysokowęglowych wykonanych z trzech gatunków stali: d45, d65, d75. druty zastosowane w badaniu zostały wykonane metodą konwencjonalną oraz hydrodynamiczną. określono własności mechaniczne po różnych okresach starzenia od 1÷220 dni. Wykazano, że wpływ procesu starzenia na zmianę własności mechanicznych zależy głownie od zawartości [...]

 Strona 1