Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"KAZIMIERZ BUJAKOWSKI"

Budownictwo drogowe schodzi pod ziemię

Czytaj za darmo! »

Uciążliwości miejskiej komunikacji samochodowej to głównie emisja spalin i hałasu oraz zajmowanie terenu pod trasy komunikacyjne, ulice i parkingi. Kierowcy szczególnie narzekają na kongestię, czyli na przegęszczenie pojazdów na ulicach, i tworzące się korki. Tereny w sąsiedztwie tras komunikacyjnych tracą na wartości jako grunty pod zabudowę mieszkaniową, a drogi nie przepuszczają wód opadowych i ograniczają przestrzeń, która powinna być przeznaczona dla człowieka. Mając świadomość tych uciążliwości, mimo wszystko dajemy pierwszeństwo transportowi indywidualnemu przed transportem zbiorowym, oczekując nadto od władz miejskich Krakowa inwestycji drogowych gwarantujących nam większe bezpieczeństwo i szybsze, bezkolizyjne poruszanie się po mieście. Ograniczona dostępność d[...]

Transformacja wysokości z układu Kronsztadt'60 do układu Kronsztadt'86 na przykładzie powiatu krakowskiego*)


  Od kilku lat organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wykonują konwersję zasobu geodezyjnego i kartograficznego do obowiązujących, państwowych, układów współrzędnych. Przetworzenie zasobu następuje w oparciu o odpowiednio opracowane algorytmy, umożliwiające zastąpienie współrzędnych płaskich i wysokości punktów zdefiniowanych w dotychczasowym układzie 1965 i Kronsztadt’60 (lub układach lokalnych) współrzędnymi płaskimi w układach 2000, 1992 i wysokościami zdefiniowanymi w układzie wysokości Kronsztadt’86. W artykule poruszono problem transformacji wysokości reperów między układami wysokościowymi Kronsztadt’60 i Kronsztadt’86, a jego rozwiązanie przedstawiono na przykładzie wysokościowej osnowy szczegółowej i pomiarowej 3÷5 klasy z obszaru powiatu krakowskiego. Obliczenia wysokości reperów ww. osnowy wysokościowej w układzie Kronsztadt’86 dokonano za pomocą transformacji wysokości. Do tego celu zastosowano model wielomianowy 2 stopnia ze współczynnikami obliczonymi na podstawie wybranych 150 reperów dostosowania, pochodzących z podstawowej osnowy wysokościowej 1 klasy. Wybór reperów dostosowania poprzedzono pracami identyfikacyjnymi i analizami, w wyniku których wytypowano repery charakteryzujące się największą stabilnością wysokości w okresie od pierwszego pomiaru osnowy, z lat 1953-55 (Kronsztadt’60), do kolejnego pomiaru, z lat 1974-82 (Kronsztadt’86). Niezbędne do transformacji współrzędne reperów pozyskano z dostępnych katalogów i archiwalnych materiałów kartograficznych. Na potrzeby transformacji wykonano analizę zależności obliczanej różnicy wysokości między układami Kronsztadt’ 60 i Kronsztadt’86 od dokładności współrzędnych reperów dostosowania i reperów transformowanych. Transformation of elevations from Kronsztadt’60 System to Kronsztadt’86 System using the example of the Kraków District Abstract. For several years the Geodetic and Cartographic Services have b[...]

 Strona 1