Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Czernaś"

Pożyteczne mikroorganizmy "ProBio - Emy" i ich praktyczne zastosowanie


  Mikroorganizmy to podstawowe formy życia posiadające wyjątkowe zdolności adaptacyjne, dzięki którym mogły przetrwać w najbardziej ekstremalnych środowiskach miliardy lat na naszej planecie. Obecnie na szeroką skalę wykorzystywane są one do opracowania nowych technologii w ochronie środowiska[ 11]. Jednym z twórców technologii preparatów ,,Effective microorganisms - EM", (w tłumaczeniu na j. polski "Pożyteczne mikroorganizmy - PM") jest profesor Teruo Higa z Uniwersytetu Ryukyus na Okinawie w Japonii. Na podstawie wieloletnich doświadczeń w latach siedemdziesiątych XX w. wyselekcjonował on ponad 80 drobnoustrojów ze środowiska naturalnego [8]. Następnie w 1994 r. założył fundację EMRO (EM Reserch Organization Japan), która propaguje technologię mikroorganizmów w ochronie i rekultywacji środowiska przyrodniczego. Jest on również międzynarodowym konsultantem Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zasobów Wodnych Japonii oraz dyrektorem generalnym fundacji Ochrony Środowiska Naturalnego Ziemi. Technologia ta znalazła zastosowanie na całym świecie. Uczeń profesora Higi, Mathew Wood w 1998 r. w Kansas City (USA) założył firmę SCD Probiotics (Sustainable Community Development), która stała się wyłącznym dystrybutorem produktów z,,EM" na rynek w Stanach Zjednoczonych. W 2004 r. firma ta rozpoczęła produkcję preparatów takich jak: Bilans PROBIO ™, Plus i PROBIO Food ™ (dawniej nazywane SCD EM Plus i SCD EM Food Grade). Wszystkie zostały wprowadzone na światowy rynek i posiadają certyfikat zgodny z Międzynarodową Federacją Naukową (NSF), Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP) oraz zgodny z wymogami Amerykańskiej Komisji d/s Żywności i Leków (FDA) [27]. Preparaty firmy SCD Probiotics charakteryzują się różnym składem mikrobiologicznym w zależności od przeznaczenia, jednak baGAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ LUTY 2012 59 zują na japońskiej kulturze matecznej mikroorganizmów (EM). W skład powyższego preparatu wchodzą m. in.: bakteri[...]

Sprawozdanie z konferencji naukowo-technicznej pt. "Rozwój infrastruktury sanitarnej i energetycznej na terenach wiejskich" Lublin - Urzędów - Borki

Czytaj za darmo! »

W dniach 12-14.09.2012 r. odbyła się konferencja naukowotechniczna pt. "Rozwój infrastruktury sanitarnej i energetycznej na terenach wiejskich", którą rozpoczęto w auli Agro II Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Honorowy patronat nad konferencją sprawowali: prof. dr hab. Marian Wesołowski, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego. Organizatorami konferencji były: Katedra Energetyki i Pojazdów, Katedra Melioracji i Budownictwa Rolniczego oraz Zakład Ekologii Ogólnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, a także gmina Urzędów; gmina Borki; gmina Nałęczów; LGD Zapiecek w Radzyniu Podlaskim; Polskie Towarzystwo Hydrob[...]

Badania nad możliwością poprawy jakości wody w zdegradowanym stawie przy zastosowaniu technologii "ProBio-Emy"


  W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań nad możliwością poprawy jakości wody w zdegradowanym stawie przy zastosowaniu technologii,,ProBio-Emy". Badany obiekt jest zlokalizowany w dolinie rzeki Ciemięgi w miejscowości Jastków koło Lublina i odbiera ścieki oczyszczone odprowadzane z oczyszczalni gruntowo-roślinnej. Na podstawie badań wykonanych w 2010 r. stwierdzono, że technologia "ProBio-Emów" spowodowała poprawę warunków tlenowych wody w rekultywowanym stawie i przyczyniła się do 4-krotnego wzrostu widzialności wody. Ponadto zaobserwowano, że stężenie chlorofilu a w obiekcie badawczym było zdecydowanie niższe niż w obiekcie kontrolnym. Pozostałe wyniki badań nie wykazały jednoznacznie, że zastosowana technologia przyczynia się do znaczącej poprawy jakości wody w analizowanym stawie.Eutrofizacja jest najczęstszym i najbardziej brzemiennym w skutkach antropogenicznym zakłóceniem funkcjonowania ekosystemów wodnych [1, 2, 3]. Proces ten może zmniejszyć różnorodność biologiczną tych środowisk i doprowadzić do zupełnej ich degradacji [4]. Eutrofizacja występuje z powodu nadmiaru lub niedoboru określonych czynników środowiskowych, zmian stężenia tlenu i temperatury oraz ilości biomasy trafiającej do zbiornika [5]. Głównym czynnikiem przyspieszającym proces eutrofizacji jest dopływ pierwiastków biogennych, głównie fosforu i azotu powodujących tzw. "zakwity wody". Związki te pochodzą głównie ze ścieków, spływów powierzchniowych oraz opadów atmosferycznych. Rozwój fitoplanktonu, głównie sinic następuje w wodzie już przy stężeniu fosforu powyżej 0,01 mg P∙dm-3. W wodach rzek i zbiorników zaporowych stężenia fosforu mogą być 10-20 razy wyższe. W jeziorach ładunki niebezpieczne wynoszą dla tego pierwiastka powyżej 0,20 mg P∙dm-3 [6]. Dopuszczalne stężenie azotu ogólnego dla wód powierzchniowych wynosi poniżej 5 mg N·dm-3 dla pierwszej klasy czystości wody i powyżej 10 mg N·dm-3 dla czwartej klasy [7]. Do elimin[...]

Ocena oddziaływania odpływu z małej oczyszczalni ścieków na jakość wód gruntowych i powierzchniowych


  Nadrzędnym celem funkcjonowania każdej oczyszczalni ścieków jest neutralizacja zanieczyszczeń i związków szkodliwych w ściekach oraz odprowadzenie ich do środowiska w formie nie zagrażającej funkcjonowaniu ekosystemów. Nie rzadko jednak, m.in. wskutek złego doboru technologii, wadliwego wykonania, czy niewłaściwej eksploatacji oczyszczalnie ścieków nie spełniają swoich funkcji i stają się źródłem zanieczyszczenia środowiska [1, 2]. Nieoczyszczone ścieki odpływające z oczyszczalni mogą być przyczyną degradacji środowiska glebowego i wodnego w różnej skali, w zależności od składu i ilości tych ścieków oraz od uwarunkowań topograficznych, hydrogeologicznych, czy klimatycznych terenu. Celem pracy jest ocena oddziaływania ścieków odpływających z małej hybrydowej oczyszczalni gruntowo-roślinnej w Dąbrowicy (woj. lubelskie) na jakość wód gruntowych i powierzchniowych w dolinie rzeki Łazęgi. Materiał i metodyka badań Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na stromym zboczu, w odległości około 200 m od rzeki Łazęgi. Tworzą ją dwa równoległe układy, składające się z podwójnych złóż gruntowo-roślinnych z trzciną i wierzbą. Ścieki oczyszczone przepływają przez filtr wypełniony skałą wapienną - opoką, a następnie są odprowadzane do gleby przy pomocy drenażu rozsączającego (rys. 1) [3]. Dobowa ilość ścieków dopływających na oczyszczalnię wynosi około 0,6 m3·d-1, a odpływ ścieków oczyszczonych kształtuje się na dużo niższym poziomie z uwagi na silną transpirację w obrębie złóż gruntowo-roślinnych. Dla realizacji celu badawczego w poprzek doliny rzeki Łazęgi wyznaczono dwa przekroje - powyżej i poniżej oczyszczalni. Na każdym z nich wybrano po dwa stanowiska poboru wód gruntowych: na zboczu w odległości około 100 m od rzeki (stanowiska nr 1 i 3) oraz w dnie doliny Łazęgi, około 50 m od cieku (stanowiska nr 2 i 4). Na każdym stanowisku umieszczono piezometry i wykonano odwierty do głębokości 350 cm oraz założono rury z perforacją, um[...]

 Strona 1