Wyniki 1-10 spośród 58 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Świątkowski"

Prof. dr hab. inż. Tadeusz M. Paryjczak doktorem honoris causa Politechniki Łódzkiej

Czytaj za darmo! »

W dniu 15 listopada 2006 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Łódzkiej, na którym nadano tytuł doktora honoris causa prof. zw. dr. hab. inż. Tadeuszowi Mieczysławowi Paryjczakowi z tejże uczelni. Posiedzeniu Senatu przewodniczył Jego Magnificencja rektor Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Jan Krysiński. W uroczystości nadania tytułu wzięli udział m.in. prof. dr ha[...]

Zastosowanie adsorbentów węglowych w ochronie środowiska - adsorpcja z fazy gazowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono i przedyskutowano wybrane przykłady zastosowania adsorbentów węglowych. Wykazano, że procesy adsorpcyjne z ich wykorzystaniem odznaczają się dużą skutecznością w szerokim zakresie bardzo ważnych zastosowań, od pochłaniania organicznych zanieczyszczeń środowiskowych (lotne związki organiczne, dioksyny) po nieorganiczne (jod radioaktywny, pary rtęci) czy gazy szlachetne. A rev[...]

Regulacja liczby i rodzaju tlenowych powierzchniowych grup funkcyjnych w uprzednio utlenionym węglu aktywnym przez wygrzewanie bez dostępu tlenu

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu wybranych prac na temat możliwości kształtowania chemicznych właściwości powierzchni utlenionych węgli aktywnych poprzez ich wygrzewanie w warunkach beztlenowych. Na przykładzie węgli utlenionych stężonym kwasem azotowym, wygrzewanych w próżni, helu lub wodorze w różnych temperaturach, przedyskutowano zalety regulacji liczby tlenowych grup funkcyjnych poprzez termiczną [...]

II Międzynarodowe Sympozjum nt. - Efekty heterogeniczności powierzchni w adsorpcji i katalizie na ciałach stałych

Czytaj za darmo! »

4÷1 0 września 1995 r. odbyło się w Zakopanem ( 4÷6 września) i w Levoćy (Słowacja) (od 7 września) II Międzynarodowe Sympozjum nt. Efekty heterogeniczności powierzchni w adsorpcji i katalizie na ciałach stałych*\ Organizatorami imprezy byli: prof. A. Brunovska ze Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie (Słowacja), prof. W. Rudziński z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w L[...]

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ

Czytaj za darmo! »

H. Buchowski, W. Ufnalski - PODSTAWY TERMODYNAMIKI, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1994; 259 stron, cena 40000.- zł.Brak na polskim rynku wydawniczym całkowicie nowego podręcznika z chemii fizycznej skłonił Wydawnictwa Naukowo-Techniczne do wydania serii pt. Wykłady z Chemii Fizycznej. Omawiana książka pt. Podstawy termodynamiki zapoczątkowuje tę serię. Zakres jej tematyki obej[...]

WSPOMNIENIE POŚMIERTNE - Helena Jankowska

Czytaj za darmo! »

lutego br. zmarła prof. dr hab. inż. Helena Jankowska - wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Została pochowana na Cmentarzu Prawosławnym na Woli w Warszawie. Helena Jankowska urodziła się 14 marca 1931 r. w Kijowie. W 1950 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Warszawie (kierunek matematyczno-fizyczny). [...]

Z półki księgarskiej - Praca zbiorowa (red. Małgorzata Iwona Szynkowska i Jerzy Zwoździak) Współczesna problematyka odorów


  Recenzowana książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym tak obszernym kompleksowym opracowaniem zagadnień związanych z tematyką odorów. Składa się z 20 rozdziałów napisanych w większości przez kilkuosobowe zespoły autorów (jedynie w dwóch przypadkach jest to jeden autor, a w dwóch innych zespoły jedenastoosobowe). Taki układ zapewnił opracowanie poszczególnych problemów przez najbardziej kompetentnych specjalistów. Każdy rozdział kończy się wykazem cytowanej literatury (na ogół 30-50 pozycji, jedynie rozdziały 8, 16 i 20 zawierają ich znacznie więcej, odpowiednio 178, 82 i 84). Praca została sfinansowana z projektu badawczego zamawianego PBZMEiN- 5/2/2006 "Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej". Podjęta w recenzowanej książce tematyka dotycząca rozwiązywania problemów uciążliwości zapachowej jest ściśle związana z ochroną ludności zamieszkującej bądź pracującej w pobliżu źródeł odorantów przed negatywnymi tego skutkami, jak również z szeroko pojętą ochroną środowiska. Książka stanowi opracowanie 1160 90/6(2011) interdyscyplinarne, przedstawiające kierunki badań związane z ograniczeniem emisji odorów za pomocą nowych rozwiązań technicznych i technologicznych wykorzystujących nowoczesne osiągnięcia z zakresu analityki chemicznej, inżynierii procesowej, katalizy heterogenicznej, biochemii i biotechnologii. Pierwsze 3 rozdziały są poświęcone trzem głównym pod względem uciążliwości grupom źródeł odorantów: emisji odzwierzęcej, gospodarce komunalnej oraz źródłom przemysłowym. We wszystkich tych przypadkach na kontakt z odorami narażeni są mieszkańcy wsi lub miast. W rozdziale poświęconym badaniom emisji odorantów z utrzymania zwierząt gospodarskich przedstawiono wyniki badań, których celem było rozpoznanie za[...]

Z półki księgarskiej - Andrzej Huczko, Mateusz Szala, Agnieszka Dąbrowska SYNTEZA SPA LENIOWA MATERIAŁÓW NANOSTRUKTURALNYCH

Czytaj za darmo! »

Recenzowana monografia jest kolejną pozycją serii monografii naukowych pod tytułem "Świat nanotechnologii", której redaktorem naukowym jest dr hab. inż. Andrzej Huczko, prof. UW. Seria została zainicjowana w 2007 r. tomem pt. "Fulereny. 20 lat później" autorstwa Andrzeja Huczko i Michała Bystrzejewskiego. W 2009 r. ukazała się monografia Heleny Dodziuk "Wstęp do chemii supramolekularnej". Recenzowana pozycja jest pierwszą polską monografią w dziedzinie syntezy spaleniowej materiałów nanostrukturalnych. Z tego względu ma ona w dużej mierze charakter podstawowy, a miejscami nawet popularnonaukowy. Gwałtownie rosnący zakres zastosowań nanomateriałów jest powodem poszukiwań nowych metod ich wytwarzania, bardziej efektywnych niż stosowane dotychczas. Synteza spaleniowa, któ[...]

Z półki księgarskiej - Praca zbiorowa (red. Janusz Ryczkowski) ADSORBENTY I KATALIZATORY. WYBRANE TECHNOLOGIE A ŚRODOWISKO


  Praca zbiorowa (red. Janusz Ryczkowski) ADSORBENTY I kATALIZATORY. WYBRANE TECHNOLOGIE A ŚRODOWISkO.Wyd. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2012 r., ISBN 978-83-931292-8-7, 479 stron, publikacja dystrybuowana bezpłatnie.Recenzowana książka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym tak obszernym i kompleksowym opracowaniem zagadnień związanych z tematyką adsorbentów i katalizatorów. Najnowsze dostępne polskojęzyczne monografie z tej dziedziny to Fizykochemiczne metody badań katalizatorów kontaktowych pod red. Mieczysławy Najbar (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000 r.) oraz 3 monografie Zenona Sarbaka (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza): Adsorpcja i adsorbenty. Teoria i zastosowanie (Poznań 2000 r.), Kataliza w ochronie środowiska (Poznań 2004 r.) i Nieorganiczne materiały nanoporowate (Poznań 2009 r.). Każda z wymienionych pozycji, choć interesująca i wartościowa obejmuje jedynie pewną część zagadnień zawartych w recenzowanej monografii. Książka składa się z 26 rozdziałów napisanych w większości przez dwu- lub trzyosobowe zespoły autorów (w dziewięciu przypadkac[...]

Some uses of carbon materials in electrochemistry Niektóre elektrochemiczne zastosowania materiałów węglowych DOI:10.15199/62.2017.1.7


  A review, with 58 refs., of C supercapacitors, electroanal. C pastes and glassy C electrodes. Dokonano przeglądu danych literaturowych dotyczących elektrochemicznych zastosowań różnych materiałów węglowych. Oceniano ich przydatność z uwzględnieniem właściwości istotnych dla materiałów elektrodowych na przykładzie superkondensatorów i metod elektroanalitycznych. Analizowano rolę rodzaju materiałów węglowych i ich właściwości w tych zastosowaniach. Materiały węglowe znajdują liczne zastosowania w przemyśle, ochronie środowiska, w magazynowaniu i generowaniu energii, w analityce i w badaniach naukowych. Szeroki zakres i skalę zastosowań mają węgle aktywne, sadze, grafit i diament. Szybko rośnie też zainteresowanie nanomateriałami węglowymi: fulerenami, nanorurkami i grafenem. Materiały węglowe stosowane są jako adsorbenty, katalizatory lub nośniki katalizatorów oraz materiały elektrodowe. Wśród różnych zastosowań na uwagę zasługują zastosowania elektrochemiczne. Dotyczy to praktycznie wszystkich znanych materiałów węglowych oraz większości działów elektrochemii. Problematyka elektrochemicznych zastosowań materiałów węglowych w wielu obszarach jest nadal obiektem intensywnych badań. Świadczą o tym cały czas publikowane w dużej liczbie prace badawcze, a także opracowania monograficzne1). Często dotyczą pewnych wybranych zagadnień obejmujących określone działy elektrochemii lub rodzaje materiałów węglowych. Przykładem mogą być źródła prądu, magazynowanie energii elektrycznej i elektroanaliza. W każdym z tych działów obserwuje się już wysoki poziom rozwoju i liczne zastosowania praktyczne, a jednocześnie prowadzone są dalej intensywne badania. Publikowane są liczne prace zarówno w czasopismach z dziedziny elektrochemii, jak i o charakterze ogólnym. Odbywa się też wiele konferencji naukowych o tematyce elektrochemicznej. Rodzaje materiałów węglowych Duża liczba znanych obecnie materiałów węglowych stwarza pewne trudności w ich kla[...]

 Strona 1  Następna strona »