Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Walas"

Zagrożenie powodziowe na Wiśle w rejonie Płocka w sezonie zimowym 2009/2010

Czytaj za darmo! »

Powodzie wywołane przez powstawanie zatorów śryżowych i lodowych w korytach rzek są niezwykle groźnym i trudnym do przewidzenia oraz zwalczania zjawiskiem naturalnym. W artykule scharakteryzowano problematykę zagrożenia powodziami zatorowymi na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, na przykładzie odcinka Wisły od Warszawy do stopnia wodnego we Włocławku. Opisany odcinek jest jednym z najbardziej zatorogennych miejsc w Polsce. Co roku w tym rejonie spływający śryż i kra powodują powstawanie podbitek i zatorów stwarzających zagrożenie powodziowe. ■ Przyczyny powstawania zatorów Z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej zator lodowy definiuje się jako ograniczenie czynnego przekroju koryta na stosunkowo krótkim odcinku rzeki (do kilkunastu kilometrów długości), powstałe w wyniku spiętrzenia kry lub śryżu, w wyniku którego następuje utrudnienie przepływu wód, powodujące groźne w skutkach piętrzenia wody. Do zatorów lodowych dochodzi na odcinkach rzek szczególnie do tego predysponowanych, określanych jako miejsca zatorogenne. Miejsca takie tworzą się w korycie rzeki, gdzie na skutek intensywnej sedymentacji rumowiska rzecznego powstają wypłycenia, odsypiska, łachy śródkorytowe i przybrzeżne. Zarastanie łach i odsypisk powoduje powstawanie wysp śródkorytowych. W konsekwencji wywołuje to zmniejszenie czynnego przekroju i wzrost szorstkości koryta rzecznego oraz powoduje utrudnienia w spływie wód wezbraniowych, kry i śryżu (rys. 1). Powyżej czoła zatoru obserwowane są gwałtowne wzrosty stanów wód, które mogą doprowadzić do podtopień terenów przybrzeżnych, a w ekstremalnych sytuacjach mogą spowodować powódź. Skrajnym przykładem takiego zjawiska jest powódź zatorowa, która wystąpiła w 1982 r. w rejonie Płocka. Obok zatorów wyróżnia się także zjawisko podbitki śryżowej, również powodujące podpiętrzanie poziomu wody, stwarzające ryzyko zalania terenów przybrzeżnych[...]

Skoordynowana gospodarka wodna na zbiornikach Włocławek i Dębe w okresie powodzi w 2010 r.

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano działania podjęte przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie - w zakresie gospodarowania wodą na zbiorniku Dębe i zbiorniku Włocławek - w okresie wezbrań, które wystąpiły w maju i czerwcu 2010 r. na Wiśle. Jednym z głównych zadań dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - zgodnie z ustawą Prawo wodne (DzU z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) - jest prowadzenie działań związanych z ochroną przeciwpowodziową w podległym regionie wodnym. Na podstawie art. 80 ustawy Prawo wodne ochronę przed powodzią realizuje się m.in. poprzez "racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie przepływami wód". Odnosi się to przede wszystkim do prowadzenia właściwej gospodarki wodnej na zbiornikach wodnych, w tym także na zbiornikach, które nie pełnią funkcji przeciwpowodziowych. RZGW w Warszawie w okresie przejścia fali powodziowej prowadził skoordynowaną gospodarkę wodną na administrowanych zbiornikach, mającą na celu spłaszczenie fali powodziowej i przejęcie wód wezbraniowych, poprzez dokonanie zrzutów wyprzedzających, obniżenie rzędnych piętrzenia wody i wytworzenie rezerwy powodziowej. W okresie przemieszczania się fali na Wiśle szczególnie istotne znaczenie miały działania podjęte na dwóch największych zbiornikach: Dębe i Włocła- * Artykuł przygotowano na Forum Naukowo-Techniczne Powódź 2010 wek. Z uwagi na przeznaczenie (główna funkcja to produkcja energii) tych zbiorników wytworzenie odpowiedniej rezerwy powodziowej wymagało podjęcia nadzwyczajnych działań, nieujętych w instrukcjach gospodarowania wodą. ■ Sytuacja hydrologiczna - opis wezbrań W wyniku intensywnych opadów w południowej Polsce w pierwszej połowie maja nastąpiło gwałtowne wezbranie wód w górnej części zlewni Wisły. Od 17 maja na wodowskazach Zawichost i Annopol występowały znaczne wzrosty stanów wód. Szczyt wezbrania na tych wodowskazach zanotowano w godzina[...]

 Strona 1