Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KONDZIOŁKA"

Zastosowanie oprogramowania MIKE FLOOD do zintegrowanego jedno- i dwuwymiarowego modelowania wezbrań powodziowych w zlewni rzeki Rudawy

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje przebieg prac związanych z opracowaniem map zagrożenia powodziowego przedstawiających głębokości, rozkład prędkości oraz kierunki przepływu wody w warunkach powodziowych. Mapy zostały opracowane z zastosowaniem oprogramowania MIKE FLOOD, łączącego modelowanie jednowymiarowe (koryto cieku) oraz dwuwymiarowe (terasy zalewowe). Projekt pilotażowy, którego efektem było opracowanie map zagrożenia powodziowego, został poprzedzony 3-tygodniowym szkoleniem w praskiej siedzibie DHI. Mapy zostały opracowane dla rzeki Rudawy (lewobrzeżnego dopływu Wisły) na obszarze Krzeszowic, Zabierzowa i Krakowa. Uzyskana w ramach opisanych prac wiedza i doświadczenie jest wykorzystywana przez personel OKI w pracach zmierzających do wdrożenia Dyrektywy Powodziowej w naszym kraju[...]

10 lat działalności OKI w Krakowie

Czytaj za darmo! »

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie w latach 2009-2010 przygotował sześć opracowań spełniających wymagania studiów ochrony przeciwpowodziowej w zakresie wyznaczenia obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz określenia obszarów wymagających ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową. Opracowania te wykonano w ramach projektów realizowanych w drodze przetargów nieograniczonych dla najbardziej powodziogennych cieków w zlewniach rzek: Raby, Sanu, Wisłoka i Wisłoki (w granicach województwa podkarpackiego) oraz Nidy i Czarnej Staszowskiej. Stanowią one kontynuację studiów wykonywanych w latach 2003-2004, a w wypadku Wisłoka i Wisłoki - są ich aktualizacją. Zasięg przestrzenny tych opracowań zaprezentowano na rys. 1.Studia te są z jednej strony kontynuacją rozpoczętego przed kilku laty procesu tworzenia tego typu dokumentów dla całego obszaru działania RZGW (zgodnie z prawem wodnym), z drugiej zaś doskonale wpisują się w założenia Dyrektywy Powodziowej co do wymogu sporządzenia przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej map zagrożenia powodziowego. Z uwagi na poziom merytoryczny i techniczny zgodny ze standardami Dyrektywy Powodziowej studia te należy traktować jako pierwszy etap prac zmierzających do wykonania map zagrożenia i ryzyka powodziowego. Prowadzono je z wykorzystaniem najnowszych technik obliczeniowych (modelowanie hydrauliczne jedno- i dwuwymiarowe); bazują na najnowszych danych geodezyjnych i hydrologicznych oraz na numerycznym modelu terenu wykonanym w latach 2005-2006 w ramach projektu dotyczącego opracowania systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS), realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Głównym elementem studiów są strefy zalewowe dla wielkich wód o prawdopodobieństwach przewyższenia: 50, 20, 10, 5, 2, 1 i 0,5% oraz odpowiadające im rzędne zwierciadła wody w poszczególnych przekrojach, a także wyznaczone na ich [...]

Mapy ryzyka powodziowego - projekt pilotażowy w zlewni Silnicy

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje przebieg prac związanych z próbą zdefiniowania formy i zawartości map ryzyka powodziowego w kontekście wymagań Dyrektywy Powodziowej. Obszarem pilotażu była zlewnia rzeki Silnicy, lewobrzeżnego dopływu Bobrzy w zlewni rzeki Nidy na obszarze Kielc. Taki wybór podyktowany był możliwością zebrania praktycznie wszystkich - koniecznych dla opracowania map ryzyka powodziowego - materiałów wejściowych. Pilotaż poprzedzony został - z uwagi na bardzo ograniczone w tym zakresie polskie doświadczenia - cyklem szkoleń i współpracą z niemiecką firmą inżynierską Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH z siedzibą w Koblencji. Wiele przyjętych i opisanych w artykule rozwiązań jest rozwinięciem niemieckiej metodyki tworzenia map ryzyka powodziowego zastosowanej przy tworzeniu [...]

 Strona 1