Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra ZIEMBIŃSKA"

Ile biologii w technologii, a technologii w biologii

Czytaj za darmo! »

10/2010 13 K ończąc studia z zakresu nauk podstawowych, niewielu stu- dentów zdaje sobie sprawę z możliwości wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce. Postęp naukowy i rozwój technologii nie pozostawią wiele miejsca teoretykom. Dlatego aplikacje technologiczne stały się ważnym elementem rozwoju. Dobrym przykładem połączenia wiedzy i metodyki nauk podstawowych z ich zastosowaniem praktycznym jest biotechnologia, która już w nazwie łą- czy dwa pierwiastki naukowe. Techno- logia rozwiązuje problemy funkcjonalne, a biologia służy radą i pomocą w ich roz- wiązywaniu. Często jednak zdarza się, że nie jest łatwo przekonać naukowców do współpracy z technologami i vice versa. Trudno określić powody, dla których na- dal pokutuje w świecie naukowym prze- konanie, że trzeba znać się na wszystkim. Obecnie posiadanie takiej wiedzy jest prawie niemożliwe. Dlatego z rozwoju nauki i przemysłu wynika konieczność współpracy ekspertów poszczególnych dziedzin. Dla jednej ze stron ważne jest jedynie poznanie pewnych mechanizmów funkcjonowania technik i możliwości ich stosowania, drugiej natomiast potrzebna jest biegła znajomość szczegółów, wy- jaśniających sytuacje sporne i proble- matyczne w praktycznym aspekcie ich wykorzystania. Niestety taka współpraca często zawodzi. Możliwości zastosowań biologii w technologii najprościej pokazać, zwra- cając uwagę na systemy biologiczne, funkcjonujące w układach technologicz- nych. Jednym z taki[...]

Ocena wpływu zmodyfikowanego nadtlenku wapnia na właściwości gleb trwale zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi


  Nadtlenek wapnia został użyty do wspomagania biodegradacji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie trwale zanieczyszczonej związkami ropopochodnymi. Badania wykazały korzystny wpływ zabiegu na właściwości fizyczno-chemiczne zdegradowanej gleby oraz wzrost bioróżnorodności mikroflory autochtonicznej w niej występującej. CaO2 was optionally modified by addn. of urea and phosphates and then used for enhancement of biodegrdn. of polycyclic arom. hydrocarbons (PAH) in soil permanently polluted with petroleum. The CaO2 treatment of microfloracontg. soil resulted in an increase in PAH removal by biodegrdn. up to 58% for anthracene, 66% for fluoranthene, 80% for pyrene ang 96% for chryzene. Współczesny świat boryka się z wieloma problemami. Jednym z nich jest szeroko ujęte pojęcie ochrony środowiska naturalnego. Przez ochronę środowiska naturalnego można rozumieć zarówno działania mające na celu ochronę dóbr naturalnych, których niszczycielska działalność człowieka jeszcze nie dosięgła, jak i te działania, których celem jest przywrócenie pierwotnego stanu środowiska. Praca obejmuje badania nad glebą, która została skażona węglowodorami zawartymi Jolanta Turek-Szytowa,*, Aleksandra Ziembińskaa, Korneliusz Mikscha, Piotr Teklaa, Barbara Walawskab, Joanna Gluzińskab aPolitechnika Śląska; bInstytut Chemii Nieorganicznej, Gliwice Ocena wpływu zmodyfikowanego nadtlenku wapnia na właściwości gleb trwale zanieczyszczonych związkami ropopochodnymi Evaluation of the impact of calcium peroxide on soil properties of permanently petroleum-polluted soils Dr Aleksandra ZIEMBIŃSKA w roku 2004 ukończyła studia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Jest doktorem nauk biologicznych. Specjalność - biologia molekularna i ekologia mikroorganizmów. Katedra Biotechnologii Środowiskowej, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice, tel.: (32) 237-29-15, fax: (32) 237-29-46, e-mail: jolanta.t.szyto[...]

Wykorzystanie procesu częściowej nitryfi kacji Anammox w oczyszczaniu ścieków - doświadczenia w Politechnice Śląskiej DOI:10.15199/17.2016.12.7


  Alternatywą dla klasycznego procesu nitryfi kacji/denitryfi kacji może być połączenie procesu częściowej skróconej nitryfi kacji oraz odkrytego kilkanaście lat temu procesu Anammox. Usuwanie azotu w procesie Anammox pozwala zmniejszyć koszty napowietrzania, a co za tym idzie zużycie energii o ponad 60%, nie ma też potrzeby zapewnienia węgla organicznego, a dodatkowo zmniejsza się emisję CO2 o ok. 90%, co ma duże znaczenie biorąc pod uwagę fakt, że ditlenek węgla jest jednym z głównych gazów cieplarnianych. Katedra Biotechnologii Środowiskowej zajmuje się tym procesem już od 2003 roku. Początkowo proces był badany w bioreaktorach membranowych. Następnie przy współpracy z Królewską Politechniką w Sztokholmie badano proces w układach wykorzystujących pierścienie kaldnes jako nośnik biofi lmu. Badania prowadzone były zarówno w układach dwustopniowych jak i jednostopniowych. Jednym z wniosków uzyskanych w tych badaniach było określenie procesu nitryfi - kacji jako tego procesu, który limituje szybkość całkowitej reakcji. Badano także zarówno usuwanie azotu z wód osadowych z odwadniania osadów ściekowych, jak i odcieków składowiskowych. Następnie badania były ukierunkowane na badanie procesu jednostopniowego w układach SBR oraz na określenie czynników limitujących proces. Określono m.in. że czynnikiem hamującym proces jest w głównej mierze wolny amoniak.Wprowadzenie Obecnie w technologii oczyszczania ścieków dąży się do zrównoważenia jakości oczyszczanych ścieków (szczególnie pod kątem usuwania pierwiastków biogennych: węgiel, azot, fosfor) z efektywnością energetyczną oczyszczalni i do odzysku energii ze ścieków. Z tego względu proces częściowej nitryfi kacji/Anammox (ANaerobic AMMonium OXidation) w kombinacji z intensyfi kacją beztlenowej stabilizacji osadu oraz kofermentacją osadów ściekowych z innymi substratami o wyższym udziale substancji łatwo ulegających biodegradacji w warunkach beztlenowych (bioodpady kuchenne, tłuszcze [...]

 Strona 1