Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Robert FRANKOWSKI"

Platany w Europie, Polsce i Szczecinie

Czytaj za darmo! »

10/2010 18 Platany w Europie, Polsce i Szczecinie P o grecku platys oznacza coś pła- skiego i szerokiego. Od tego wy- razu mają swoją nazwę platany klonolistne (Platanus x hispani- ca lub Platanus x acerifolia), ponieważ słowo to celnie opisuje rozłożysty pokrój ich korony. Rodzaj platany stanowią drze- wa osiągające do 40 metrów wysokości. Żyją bardzo długo. Rekordzistą jest platan wschodni na wyspie Kos, którego wiek szacuje się na 2000 lat. Wspomniane korony platanów są roz- łożyste, jeżeli mają na to przestrzeń. Sadze- nie drzew blisko siebie, np. w alejach czy szpalerach, pobudza gałęzie do wzrostu pionowego i nasadzenie ma kształt zwar- tych kolumn. Oczywiście sztuczne formo- wanie drzew na określony kształt również nie ukierunkuje platanów na potężne drze- wa, jakimi są z natury.[...]

Święto Krowy Wypasanej

Czytaj za darmo! »

Jak co roku, z nastaniem ostatnich dni sierpnia w Parku Narodowym Ujście Warty obchodzono Świę- to Krowy. Imprezę organizowano w dyrekcji parku w Chyrzynie (pow. słubicki) już po raz siódmy. Festyn przycią- ga miejscową ludność swoją rozrywkową formą oraz propagowaniem myśli przyrod- niczej, szczególnie wśród najmłodszych. Wiadomo nie od dziś, że budzenie wrażli- wości i szacunku do przyrody przynosi naj- lepsze rezultaty, gdy trafi a do młodego, od- krywającego świat człowieka. Frekwencja dopisała. Obawiano się deszczowej pogody, która w tym roku dawała się we znaki. Na szczęście już od ofi cjalnego otwarcia impre- zy przez dyrektora parku słoneczna i wietrz- na aura rozproszyła wszelkie wątpliwości. Dlaczego akurat święto krowy, a nie któregoś z zagrożonych gatunków ptaków, tak licznie przybywających na te podmo- kłe tereny? Czemu nie dni gęsi zboż[...]

Pękanie platanów od mrozu

Czytaj za darmo! »

Po łagodnym listopadzie i grudniu zeszłego roku zima przypomniała o sobie na przełomie stycznia i lutego. W całym kraju odnotowano bardzo niskie temperatury. Pomorze Zachodnie, choć to najcieplejszy rejon Polski, również odczuło mroźną zimę. W Szczecinie według danych WIOŚ odnotowano najniższą temperaturę 6 lutego nad ranem -22,9°C. Mrozy doskwierały wszystkim. Również drzewom, a w szczególno[...]

Powstanie i walory przyrodnicze rezerwatu "Góra Chojnasty"


  Po zakończeniu II wojny światowej Polska, obejmując ziemie zachodnie, wzbogaciła się o wiele interesujących i cennych przyrodniczo miejsc. Wśród nich - Karkonosze. Tereny górskie szybko zwróciły na siebie uwagę i zyskały sympatyków. Należało objąć ochroną miejsca, wyróżniające się bogactwem naturalnym. Wymagało to nakładu pracy, ponieważ wiedza na temat potencjalnych obszarów chronionych była niepełna. Co więcej, napotkano na problemy natury społecznej. Z pomocą przyszła ustawa o ochronie przyrody z 1949 roku - dając podstawy i oparcie prawne. Cztery lata później zarządzeniem Ministra Leśnictwa powołano pierwszy po wojnie rezerwat w Karkonoszach, "Góra Chojnasty" (później poniechano używania tej nazwy), obejmujący swoim zasięgiem wzgórze Chojnik (627 m n.p.m.). Wyróżniał się niewiele zmienionym drzewostanem pogórza i regla dolnego. Skład gatunkowy roślin jest żywym obrazem tego, jak wyglądały Karkonosze przed zdominowaniem ich przez monokulturę świerka i modrzewia. W Karkonoszach planowana gospodarka leśna, która zdecydowała o dzisiejszym wyglą[...]

Fluktuacje fazowe sygnału zegarowego wytworzonego w procesie cyfrowej syntezy częstotliwości

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono wyniki pomiarów fluktuacji fazowych sygnału zegarowego wytworzonego w procesie cyfrowej syntezy częstotliwości. Wykorzystano do tego celu dedykowane bloki DCM wbudowane w strukturze układu programowalnego FPGA Virtex4 XC4VFX12. Przeprowadzono badania mające na celu wybranie odpowiedniego trybu pracy tych bloków, aby uzyskać referencyjny sygnał zegarowy charakteryzujący się najmniejszym błędem losowym. Abstract. The article presents, the results of the phase fluctuation measurements of the clock signal generated in the digital frequency synthesis process. For this purpose, dedicated DCM blocks embedded in the field programmable gate array Virtex4 XC4VFX12 structure are used. Measurements allowed to choose the appropriate mode of operation of these units to get the reference clock signal characterized by the smallest random error. (The phase fluctuations of the clock signal generated in the digital frequency synthesis process). Słowa kluczowe: fluktuacje fazowe, cyfrowa synteza częstotliwości, układy programowalne. Keywords: phase fluctuations, digital frequency synthesis, programmable devices. Wstęp W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania systemami działającymi w oparciu o układy programowalne. Atrakcyjne ceny, szeroki asortyment oraz ogromne możliwości są główną zaletą preferującą układy tego typu do zastosowań przy projektowaniu systemów charakteryzujących się wysoką rozdzielczością czasową i dużą szybkością działania [1,2]. Zastosowanie nowoczesnej elektroniki do konstrukcji wysokorozdzielczych systemów kontrolnych i pomiarowych przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim powoduje zwiększenie niezawodności działania, zmniejszenie gabarytów urządzenia i zapewnia sukcesywny wzrost odporności na zakłócenia. W przypadku systemów z podstawą czasu ważnym jest zastosowanie wysokostabilnego wzorca częstotliwości. Dzięki temu zmniejszeniu ulega niepewność związana z generowanym przez ten wz[...]

Kalibracja systemu pomiaru odcinka czasu przeznaczonego do badania fluktuacji fazowych generatorów kwarcowych

Czytaj za darmo! »

W ogólności proces kalibracji polega na porównaniu wskazań systemu badanego oraz wskazań systemu referencyjnego. Referat ten poświęcony jest kalibracji systemu pomiaru odcinka czasu przeznaczonego do pomiaru fluktuacji fazowych, w którym generator systemowy i generator badany posiadają zbliżone parametry. Abstract. Generally calibration process is a comparison between indications of the studied system and indications of the standard system. This paper describes the time interval measurement system (TIMS) calibration process where the system clock and the standard clock have similar parameters. (Calibration a time interval measurement system designed to the clock phase fluctuations measurement). Słowa kluczowe: jitter akumulowany, pomiar odcinka czasu, kalibracja, błąd odcinka czasu. Keywords: accumulated jitter, time interval measurement, calibration process, time interval error. Wstęp Urządzenia budowane w oparciu o podstawę czasu znajdują szerokie zastosowanie między innymi w systemach transmisji danych, w telekomunikacji (badania zależności czasowych w sieciach telekomunikacyjnych), w geodezji czy wojsku (dalmierze). Wykorzystywane są one w nauce np. w spektrometrii czy w spektroskopii czasowo rozdzielczej, gdzie dokonujemy pomiaru zależnych od czasu parametrów procesów fizycznych. Przykładem takiego zastosowania może być system monitorowania spektrometru masowego czasu przelotu [1], gdzie poprzez pomiary czasu przelotu jonów wyznacza się skład izotopowy wiązki atomowej. Pomiaru odcinka czasu możemy dokonać za pomocą różnych technik [2, 3]. Jedna z nich wykorzystana została w systemie do pomiaru fluktuacji fazowych generatorów kwarcowych. Mierzone odcinki tworzą kolejno po sobie następujące zbocza narastające sygnału pochodzącego z generatora mierzonego. Dokładny opis zasady pomiaru odcinka czasu zostanie zaprezentowany w dalszej części referatu. Takie rozwiązanie pomiaru odcinka czasu umożliwia rejestrację fluktuacji fazowy[...]

System do pomiaru rozmycia czasowego generatorów kwarcowych i jego zastosowania

Czytaj za darmo! »

Referat dotyczy opracowania metody charakteryzowania rozmycia czasowego generatorów, znalezienia najlepszych parametrów pozwalających na obliczenie wariancji bądź odchylenia standardowego odchyłek czasowych dla wyznaczanego odcinka czasowego i systemu pomiarowego do wyznaczania tych parametrów. Przedstawiono również zastosowanie nowej metody pomiaru rozmycia czasowego w systemach pomiaru odcink[...]

Wysokorozdzielczy dwukanałowy system Box-Car implementowany w strukturze układu programowalnego Virtex4 dla zastosowań fizyki kwantowej

Czytaj za darmo! »

Wykorzystanie możliwości, jakich dostarcza nowoczesna elektronika sprawia, iż systemy projektowane przy wykorzystaniu układów programowalnych FPGA cieszą się coraz to większym zainteresowaniem. Systemy te z powodzeniem znajdują zastosowanie w takich dziedzinach nauki, jak biologia, chemia czy fizyka, głównie przy pomiarach własności fizykochemicznych badanych materiałów. Obecnie bardzo duży[...]

 Strona 1