Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ KAŁUŻA"

Aktualizacja krzywych natężenia przepływu dolnego stanowiska zbiornika Jeziorsko DOI:


  Aktualizację przeprowadzono, bazując zarówno na wynikach pomiarów terenowych, jak i analizach wykonanych z wykorzystaniem numerycznego modelu przepływów nieustalonych. Przedstawiono metodykę przeprowadzonych badań oraz analizę porównawczą wyników pomiarów i obliczeń modelem numerycznym. Wykonane analizy potwierdziły konieczność weryfikacji badanych krzywych natężenia przepływu. Uzyskane wyniki w postaci nowych krzywych natężenia przepływu pozwoliły na skorygowanie wielkości zrzutu oraz wniesienie poprawek do instrukcji gospodarowania wodą na zbiorniku Jeziorsko.W łaściwa eksploatacja budowli piętrzących wymaga precyzyjnych narzędzi oceny wydatku urządzeń zrzutowych oraz wiarygodnych danych dotyczących krzywych natężenia przepływu. Nieodzowne w tym celu jest prowadzenie systematycznych obserwacji hydrologicznych w przekroju wodowskazowym poniżej budowli [Popek i in. 2011, Kałuża, Laks 2013]. Określenie przepływu na podstawie rejestrowanego stanu jest możliwe na podstawie związku funkcyjnego między napełnieniem w korycie i natężeniem przepływu wody w obserwowanym przekroju; można go przedstawić za pomocą krzywej natężenia przepływu. Zależność między stanami wody a przepływami jest jednoznaczna tylko wtedy, kiedy zachowane i niezmienne są warunki przepływu (m.in. geometria przekroju, opory przepływu spowodowane szorstkością koryta, prędkości przepływu wody w poszczególnych częściach koryta). Procesy erozji lub zamulania są jednymi z najczęstszych przyczyn wykształcenia się nowego przekroju poprzecznego koryta, powodującymi m.in. przesunięcie się zera wodowskazowego i odmienny kształt krzywej natężenia przepływu. Nasilenie tych procesów występuje szczególnie na dolnych stanowiskach budowli piętrzących. W wyniku zmiany geometrii przekroju i spadku lokalnego dna powstaje nowa zależność napełnienie-przepływ, a tym samym inny kształt i położenie krzywej natężenia przepływu, którą należy zatem systematycznie uaktualniać. Ma [...]

Wykorzystanie technik geomatycznych do oceny wpływu roślinności na kształtowanie warunków przepływu na terenach zalewowych


  Przedstawiono metodykę określania parametrów geometrycznych roślinności krzewiastej na podstawie pomiarów naziemnym skanerem laserowym FARO LS 880. Badania prowadzono na danych pomiarowych pozyskanych w warunkach laboratoryjnych na roślinności spreparowanej sztucznie. W celach referencyjnych wykonano pomiary bezpośrednie geometrii badanych roślin. Pozwoliło to przedstawić możliwości wykorzystania technologii naziemnego skaningu laserowego do pozyskiwania danych niezbędnych do obliczania parametrów oporu przepływu wywołanych roślinnością terenów zalewowych. Zasadniczy wpływ na warunki przepływu wód wielkich ma struktura roślinności porastającej tereny zalewowe. Stosowane obecnie metody - oparte na empirycznych współczynnikach szorstkości (np. metoda Manninga) - są dość powszechnie krytykowane za ich subiektywizm, pomijaną zależność od napełnienia i postać wymiarową. Zalecenia DVWK [1] łączą, wg propozycji Pasche [7], wyznaczanie współczynnika oporu wywołanego obecnością roślin makro- lub mikrostrukturalnymi parametrami roślin (lub elementów krzewów): średnicą i średnim rozstawem. Alternatywną propozycję oceny wartości współczynnika oporu krzewów, pozwalającą na uniknięcie pracochłonnego wyznaczenia parametrów geometrycznych roślin, przedstawił Kaiser [3]. Zaproponował on ogólną charakterystykę struktury roślinności w postaci wskaźnika przesłonięcia przekroju. Wskaźnik ten przedstawia stosunek rzutu rośliny na powierzchnię przekroju poprzecznego do objętości rośliny. Podstawową metodą wyznaczania tego wskaźnika jest bezpośredni pomiar struktury krzewów. Jednak ze względu na pracochłonność takich badań od wielu już lat rozwijane są metody teledetekcyjne oparte na zintegrowanej analizie optycznej. Zaawansowane technologie optyczne dają szansę na rozwój bardziej wiarygodnych i precyzyjnych technik pomiarowych parametrów roślinnych, które będzie można wykorzystać w obliczeniach hydraulicznych [4, 8]. Zmierze[...]

 Strona 1