Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT JAKUBOWICZ"

Efektywność pracy oczyszczalni ścieków "Południe" miasta st. Warszawy DOI:


  Celem artykułu jest ocena pracy oczyszczalni ścieków "Południe" w ciągu trzech i pół roku, wraz z ustaleniem jej skuteczności. Ocenę oparto na pięciu normowanych wskaźnikach zanieczyszczeń. Warszawa nie ma jeszcze całkowicie uregulowanej gospodarki ściekowej. Do chwili uruchomienia oczyszczalni ścieków "Południe" (3 lipca 2006 r.), ok. 70% ścieków komunalnych trafiało bez żadnego oczyszczania do Wisły [3]. Obecnie trwa modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka" i budowa systemu transportu ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do tej oczyszczalni. Dlatego istotne jest, dla ochrony wód Wisły, prawidłowe działanie oczyszczalni "Południe". W artykule dokonano oceny pracy tej oczyszczalni, w okresie styczeń 2007 - czerwiec 2010 r., na podstawie danych z laboratorium oczyszczalni ścieków "Południe". ■ Pozwolenie wodnoprawne Oczyszczalnia ścieków "Południe", zlokalizowana w Warszawie przy ul. Sytej 190/192, uzyskała pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły wylotem usytuowanym w km 511 + 350 jej biegu [2]. Pozwolenia wodnoprawnego udzielono, stawiając m.in. warunek, że ścieki odprowadzane z oczyszczalni nie będą przekraczać następujących dopuszczalnych stężeń: azot ogólny - 10 mg/dm3, fosfor ogólny - 1,0 mg/dm3, chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT) - 125 mg/dm3, pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) - 15 mg/dm3, zawiesiny ogólne - 35 mg/dm3. Stwierdzono przy tym, że pomiary powyższych wskaźników, w ściekach dopływających i odpływających, dokonywane będą 24 razy w roku, w celu kontroli spełniania wymagań. Ponadto określono dopuszczalne wartości dla wskaźników takich, jak: temperatura, pH, ogólny węgiel organiczny (OWO), azot amonowy, chlorki, siarczany, wybrane metale (Fe, Zn, Cr, Cu, Ni, Pb, Hg, Cd), fenole lotne, surfaktanty anionowe i niejonowe, substancje ekstrahujące eter[...]

 Strona 1