Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Tyralski"

Rozwłóknianie makulatury przy średnim i wysokim stężeniu

Czytaj za darmo! »

Rozwłókniacze wirowe rozczyniają półprodukty włókniste, takie jak makulatura, arkusze celulozy i ścieru oraz brak suchy z maszyny papierniczej. Wiele inwencji wykazano w dążeniu do podniesienia stężenia masy w wannie rozwłókniacza. Dzięki temu zredukowano koszty inwestycyjne przy budowie nowych instalacji oraz zmniejszono koszty eksploatacyjne. W wyniku pracy rozwłókniacza uzyskuje się wodn[...]

Hydrodynamiczne i reologiczne aspekty optymalizacji młynów - nowy młyn o małym kącie stożka z komorą deflokulacji

Czytaj za darmo! »

Młyny tarczowe podwójne należą obecnie do najczęściej stosowanych maszyn mielących. Jednakże stosuje się również konwencjonalne młyny stożkowe, młyny stromostożkowe oraz młyny typu Conflo o kącie rozwarcia stożka β = 40°, młyny stożkowe podwójne z wirnikiem dwustronnie unożowionym (Pildo) oraz najnowsze młyny cylindryczne firmy Andritz. W ocenie efektywności technologicznej i energetycznej tych maszyn mielących bardzo ważne są aspekty hydrodynamiczne i reologiczne. Stan reologiczny masy włóknistej, zależny od warunków hydrodynamicznych w danym punkcie maszyny mielącej, określa m.in. wielkość i gęstość flokuł. Wpływa to nie tylko na intensywność obróbki włókien, lecz także na prawdopodobieństwo wprowadzania włókien w strefę oddziaływania ciśnienia mielenia. W strefie tej t[...]

Optymalizacja przemysłowych urządzeń mielących


  Wprowadzenie Ceny drewna i prądu ciągle rosną. Dlatego ceny surowców włóknistych, w większym stopniu aniżeli wcześniej, determinują konkurencyjność produkcji papierniczej. Przygotowanie masy stanowi istotne ogniwo pomiędzy właściwościami włókien i finalnymi właściwościami danego rodzaju papieru. Mielenie niskostężeniowe stanowi decydujący etap w fazie przygotowania masy. W warunkach nasilonej konkurencyjności, która obecnie ma miejsce, nawet mała poprawa jakości i/lub zmniejszenie zużycia energii może się przełożyć na większy udział na rynku. Odpowiednia obróbka włókien w młynach wywiera duży wpływ na niezawodność pracy maszyny papierniczej oraz jakość produktu końcowego. Dostateczne spęcznienie włókien, w kombinacji z odpowiednim mieleniem, zapewni najlepszy rezultat. Młyny tarczowe podwójne należą obecnie do najczęściej stosowanych młynów. Jednakże stosuje się również konwencjonalne młyny stożkowe, młyny stożkowe o kącie rozwarcia stożka 40° typu Conflo, młyny stożkowe podwójne z wirnikiem dwustronnie unożowionym i z dwoma stożkowymi statorami (Pilao) oraz młyny cylindryczne firmy Andritz i najnowsze młyny OptiFiner Pro firmy Metso o bardzo małym kącie rozwarcia stożka. Systemy unożowienia starych młynów stożkowych (Jordana, Claflin) ograniczały ich zdolność do fibrylacji bez cięcia. Nabierało to coraz większego znaczenia w miarę jak coraz szerzej stosowano surowce krótkowłókniste z drewna liściastego. Tego rodzaju krótkie włókna wymagają fibrylacji z ograniczonym do minimum cięciem lub bez cięcia, aby można było najlepiej wykorzystać ich potencjał papierotwórczy. Intensywności mielenia (SEL) poniżej 0,2 Ws/m są wtedy zalecane, a to jest zwykle niemożliwe z zastosowaniem starych młynów stożkowych. Wymagały one znacznie większego zużycia energii i były energetycznie nieefektywne. Młyny tarczowe w coraz większym stopniu zastępowały młyny stożkowe. Generalnie, młyny tarczowe mogą pracować z większą prędkością obrotową oraz m[...]

Optymalizacja parametrów mielenia


  Przyjmuje się, że mielenie przy niskich stężeniach związane jest z mechanizmem formowania się flokuł i ich obróbką (1). Mielenie zachodzi, kiedy część tych flokuł zostaje wprowadzona między krawędzie noży w szczelinie pomiędzy nożami wirnika i statora. W procesie tym flokuły poddane są działaniu sił normalnych i stycznych. Jak stwierdzono we wcześniejszym artykule (2), zmiana prędkości obwodowej wirnika wzdłuż strefy mielenia, tzn. tworzącej stożka lub promienia tarczy, wywiera istotny wpływ na zmianę stanu reologicznego masy włóknistej w strefie mielenia. Szczególnie ważne są rozmiary i gęstość flokuł w początkowym fragmencie strefy mielenia, ponieważ wpływają one również na wielkość szczeliny międzynożowej w całej strefie mielenia, a tym samym na lokalną intensywność mielenia. Jeśli parametry pracy młyna będą zapewniały pełną deflokulację zawiesiny włóknistej w całej strefie mielenia, to intensywność mielenia (SEL) powinna być (czy raczej może być) ściśle dostosowana do morfologii włókien, która różni się zdecydowanie w przypadku włókien pochodzących z fragmentów drewna z przyrostów wczesnych i późnych. Jest to możliwe z wykorzystaniem frakcjonowania za pomocą specjalnych hydrocyklonów. Kryteria optymalizacji Zróżnicowanie prędkości obwodowej wirnika U wzdłuż strefy mielenia w młynach stożkowych i tarczowych ma również wpływ na lokalną wartość sił normalnych i sił stycznych związanych z tarciem, a w konsekwencji na zróżnicowanie rozkładów tych sił w każdym z młynów. Im większe jest zróżnicowanie zewnętrznej i wewnętrznej średnicy strefy mielenia, tym większa jest niejednorodność (niehomogeniczność) mielenia. Jest to powodowane promieniową zmianą prędkości oraz normalnych i stycznych sił tarcia (ciśnienie mielenia), co w rezultacie wpływa na zmniejszenie jednostkowego obciążenia noży SEL ze wzrostem promienia (mielenie w strefie blisko średnicy wewnętrznej wykazuje większą tendencję do cięcia aniżeli w strefie bliskiej śre[...]

Przerób opakowań papierowych po płynach spożywczych


  Przedstawiono system przerobu zużytych pojemników kartonowych po płynach spożywczych. Bele makulatury po usunięciu drutów i pocięciu są kierowane do rozczyniacza bębnowego lub do konwencjonalnego rozwłókniacza wirowego w przypadku mniejszych wydajności. Zawiesina włóknista po oczyszczeniu i przesortowaniu jest wykorzystana do produkcji papieru, tektury wysokiej jakości (np. na tuleje nawojowe, tekturę dachową) oraz do produkcji włókien wzmacniających papiery makulaturowe, natomiast odpady są prasowane, cięte na małe kawałki i przesyłane do spalania w celu generowania energii. Słowa kluczowe: recykling, makulatura, pojemniki kartonowe po płynach spożywczych, nowy sortownik bębnowy, odpady wielomateriałowe, wirniki helikoidalne do rozwłókniania makulatury The paper describes a stock preparation systems for used liquid packaging board. The recovered paper bales are dewired in a conveyor system are pre-shredded for pulping in a drum pulper or for lower output in a pulper with helical rotor. The suspension is then cleaned and screened for paper manufacturing, high-grade board (i.e. core-board and roof-insulating board), and production of reinforcement fibers for packaging and other papers production while the rejects can be compacted, shredded and incinerated for energy generation. Keywords: recycling, wastepaper, used liquid packaging board, new drum screen, multi-material waste, helical rotors for wastepaper pulping Wprowadzenie Makulatura stanowi dla przemysłu papierniczego cenne źródło surowcowe tzw. włókna wtórnego. Wiele papierni wykorzystuje to źródło jako jedyny surowiec do produkcji papieru. Możliwość poddania papieru i tektury recyklingowi ma znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale także środowiskowe. Ilość odpadów opakowaniowych w postaci opakowań kartonowych po płynnej żywności wzrasta intensywnie z każdym rokiem. Charakterystyczne jest to, że konsumpcja tego typu opakowań rośnie znacznie szybciej aniżeli ich recyrkul[...]

Oszczędność energii w procesie rozwłókniania DOI:10.15199/54.2015.9.1


  Celem rozwłókniania w przerobie makulatury jest jej rozdrobnienie w miarę możliwości do postaci pojedynczych włókien i uzyskanie zawiesiny, którą można przepompować. Aby zaoszczędzić energię, pierwszy etap obróbki makulatury w rozwłókniaczu wirowym jest ograniczony do zgrubnego rozczynienia i separacji zanieczyszczeń ciężkich. Najczęściej rozwłóknienie pęczków i wstępne sortowanie zachodzi w sortowniku tarczowym rozwłókniacza (tzw. rozwłókniaczu wtórnym typu zamkniętego). Główną zaletą rozwłókniacza wysokostężeniowego z wirnikiem śrubowym jest energooszczędność i łagodna obróbka bez rozdrabniania zanieczyszczeń. Wyznaczono równanie określające moc wymaganą przez wirnik helikoidalny dla zapewnienia cyrkulacji masy w wannie rozwłókniacza. Dla uniknięcia nadmiernego zużycia energii, częstość obrotów wirnika i związany z nią pobór mocy powinny zapewniać rozwłóknianie, ale przy możliwie ich najmniejszej wartości. Aby to uzyskać zastosowano w układzie napędowym przetwornicę częstotliwości. Efektywność energetyczną rozwłókniania wyraża jednostkowe zapotrzebowanie energii w kWh/t. Jest ono uzależnione od intensywności rozwłókniania wyrażonej jako stosunek poboru mocy do objętości roboczej wanny rozwłókniaczy kW/m3. Słowa kluczowe: makulatura, rozwłókniacze wirowe, efektywność energetyczna The purpose of slushing in recovered paper processing is to break down the raw material into individual fibers as much as possible to form a suspension that can at least be pumped. To save energy, the first step with the pulpers is limited to coarse slushing and heavy particle separation. Fine disintegration and coarse screening with the disk screen usually follows. The main advantage of the high consistency pulper with spiral rotor is economy of pulping energy and gentle slushing with low breaking down of contaminants. It was developed the equation determining the power required by the helical rotor for circulating of a stock in a pulper vat. To av[...]

Energy-saving preparation of pulps of semi-waterproof raw materials Energooszczędne przygotowanie mas papierniczych z surowców trudno rozwłóknialnych DOI:10.15199/62.2015.9.6


  Multi-layer beverage packagings were shredded to intensify edgewise H2O penetration and slushed in a pulper with helical rotor to produce a fibre stock with concn. 10%. An increase in av. fiber length from 1.55 mm up to 1.95 mm was achieved after fractionation of the stock. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu przygotowania mas papierniczych z wielomateriałowych pojemników kartonowych po płynach spożywczych (np. firmy Tetra Pak), których liczba bardzo szybko wzrasta. Stwierdzono, że rozdrabnianie pojemników musi przebiegać selektywnie, tak aby warstwa kartonowa ulegała rozdrobnieniu na włókna, a folie pozostały nierozdrobnione i pozbawione włókien, co umożliwia odzysk aluminium. Zastosowano technologię frakcjonowania włókien, z wykorzystaniem innowacyjnej maszyny sortującej i pompującej, zbudowanej wg własnej koncepcji, w celu rozdzielenia masy na frakcję długowłóknistą i krótkowłóknistą. Ponad 50% surowców włóknistych wykorzystywanych w przemyśle papierniczym stanowi makulatura, która jest źródłem tzw. włókien wtórnych. Na rynku obserwuje się obecnie szybko narastający deficyt tego surowca, co powoduje, że wzrasta zainteresowanie przerobem wielomateriałowych makulatur trudno rozwłóknialnych, do niedawna trafiających na wysypiska lub wykorzystywanych jako paliwo alternatywne. W tym zakresie najbardziej atrakcyjne są zużyte pojemniki kartonowe po płynach spożywczych (np. firmy Tetra Pak), których ilość bardzo szybko wzrasta1, 2). Karton wykorzystywany do produkcji pojemników typu Tetra Pak jest powlekany po stronie zewnętrznej i wewnętrznej cienką warstwą (ok. 0,045 mm) polietylenu (PE dopuszczalny do kontaktu z żywnością), dzięki czemu wykazuje hermetyczność wobec płynów. Grubość ta jest wystarczająca do pakowania świeżego mleka, które wymaga tylko krótkiego czasu użytkowania. W takim przypadku laminat składa się w 80% z kartonu oraz w 20% z PE. W przypadku produktów o długim czasie użytkowania, takich jak[...]

Efektywność frakcjonowania i sor towania mas makulaturowych DOI:10.15199/54.2016.11.1


  Ocena efektywności frakcjonowania i sortowania ma istotne znaczenie w dążeniu do poprawy właściwości papieru wytwarzanego z makulatury i równocześnie umożliwia zmniejszenie zapotrzebowania na masy pierwotne, zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie w ten sposób konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Na rynku obserwuje się obecnie szybko narastający deficyt makulatury co powoduje, że wzrasta zainteresowanie przerobem wielomateriałowych makulatur trudnorozwłóknialnych. W tym zakresie najbardziej atrakcyjne są zużyte pojemniki kartonowe po płynach spożywczych, których ilość bardzo szybko wzrasta, ale prowadzone są też badania doświadczalne w skali laboratoryjnej i przemysłowej nad przerobem wielomateriałowych opakowań jednostkowych po kosmetykach, papierosach, małych porcjach żywności i innych papierów częściowo wodoodpornych, takich jak np. papiery ręcznikowe i odpady z tapet. Technologia ich przerobu obejmuje również zastosowanie frakcjonowania włókien. Dużo uwagi poświęcono procesowi sortowania, w tym szczególnie separacji frakcji drobnej z masy makulaturowej, oraz warunkom wymaganym dla osiągnięcia deflokulacji zawiesiny w całej strefie sortowania, co jest konieczne dla uzyskania wysokiej efektywności, związanej z wykorzystaniem całej powierzchni sita. Słowa kluczowe: frakcjonowanie masy makulaturowej, efektywność separacji, deflokulacja zawiesiny włóknistej.Wprowadzenie Tematyka frakcjonowania mas makulaturowych jest ważnym elementem w wielu prowadzonych obecnie na świecie pracach badawczych dotyczących ogólnie możliwości poprawy właściwości papieru wytwarzanego z tego wtórnego surowca. Celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na masy pierwotne, zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw - głównie producentów papierów pakowych i higienicznych w UE. Do frakcjonowania z zastosowaniem techniki sitowej stosuje się sortowniki ciśnieniowe, w których przepływ zachod[...]

Efektywność instalacji mielenia DOI:10.15199/54.2018.4.1


  Wprowadzenie Cechą charakterystyczną procesu mielenia jest jego energochłonność, przy jednocześnie ciągle dużym udziale nieefektywnej mocy biegu jałowego młynów. Teoretycznie można wykazać, że młyny o mniejszej średnicy i odpowiednio większej częstości obrotów, pracujące przy w pełni wykształconej turbulencji (intensywnym mieszaniu i zdyspergowaniu masy włóknistej) w całej strefie mielenia, charakteryzuje wyższa efektywność mielenia [9, 10]. We wcześniejszych publikacjach [9, 10, 11] autorzy przedstawili metodykę wyznaczania krytycznej wartości promienia rkr na tarczy lub stożku wirnika młyna, powyżej której strumień masy włóknistej przepływającej przez młyn uzyskuje warunki do pełnego wykształcenia turbulencji i tym samym rozproszenia (zdyspergowania) włókien tworzących flokuły. Intensywność mieszania zawiesiny, a więc stopień jej zdyspergowania w przepływie turbulentnym (dla liczby Reynoldsa-Couette’a większej od wartości krytycznej) zależny jest od dyssypacji energii [W/m3]. Hietaniemi i Gulichsen [4] wykazali, że wzrost dyssypacji energii w jednostkowej objętości masy włóknistej (the power dissipation per unit volume) poza punktem fluidyzacji wpływa w znacznym stopniu na zmniejszenie mines the degree of papermaking potential of fibers and reduces the unit energy consumption required to refining the stock. The high value of the effective length of the knives and the small diameter of the rotor increase the energy efficiency of refining. Such conditions are met by the innovative concept of a refiner with a small angle of opening of the cone with a stock deflocculating chamber before entering the refining zone. The article also presents innovative refiners with a small angle of the cone with a lateral inflow of mass to the refining zone. Keywords: refining efficiency, cellulose stock, homogeneity of fiber processing, energy consumption in refining 256 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 74 · KWIECIEŃ 2018 TECHNOLOGIA roz[...]

 Strona 1  Następna strona »