Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Kawczyński"

Bariery w recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzone w kraju badania i analizy pokazują, że bez dodatkowych i znaczących działań nie będzie można osiągnąć do końca 2007 roku stopnia rozwoju selektywnej zbiórki, która umożliwi zebranie masy odpadów opakowaniowych, wymaganej do pełnej realizacji przez Polskę obowiązków związanych z odzyskaniem i recyklingiem. Nie ma natomiast dużego zagrożenia do zapewnienia potencjału przetwórcze[...]

Możliwości finansowego wspierania selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z papieru i tektury

Czytaj za darmo! »

Obecny stan zbiórki i pozysku makulatury oraz zapotrzebowanie rynku Selektywna zbiórka odpadów, zwłaszcza odpadów opakowaniowych, od lat dziewięćdziesiątych powiększa swój udział w gospodarce odpadami. Obecnie, wg różnych danych statystycznych, prawie 40% gmin prowadzi w jakiejś formie selektywną zbiórkę odpadów. Pojęcie to odnosi się zazwyczaj do odpadów opakowaniowych, w szczególności: pa[...]

Rola handlu w systemie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój handlu w 2007 roku powoduje, że rocznie na rynek trafia ok. 1 mln ton opakowań. Ponadto rocznie, w wyniku działań super- i hipermarketów do polskich papierni trafia blisko 180 tys. ton makulatury opakowaniowej, a do zakładów przetwarzających odpady z tworzyw sztucznych ok. 30 tys. ton folii. Właściwa i zgodna z prawem gospodarka odpadami jest obowiązkiem ustawowym handlu.1.[...]

Selektywna zbiórka opakowań z papieru i tektury z gospodarstw domowych - stan obecny i kierunki rozwoju

Czytaj za darmo! »

Z oficjalnych sprawozdań wynika, że pięć lat po wejściu do Unii Europejskiej Polska odzyskuje i przetwarza więcej odpadów niż zadeklarowała. To pozornie nie jest więc źle. Makulatura jest dobrym przykładem do zdefiniowania problemów całego systemu odzysku i recyklingu w Polsce. Artykuł omawia: uwarunkowanie do rozwoju selektywnej zbiórki odpadów, sytuację na rynku surowców wtórnych oraz obecny stan zbiórki odpadów z papieru i tektury, perspektywy rozwoju zbiórki opakowań z papieru i tektury, rolę organizacji odzysku, edukację ekologiczną oraz ekonomiczne aspekty gospodarki odpadami z papieru i tektury. Krzysztof Kawczyński: Separate collection of paper and board packaging from households - actual situation and development trends. It results from official reports that five year[...]

Selektywna zbiórka opakowań z papieru i tektury z gospodarstw domowych - stan obecny i kierunki rozwoju

Czytaj za darmo! »

Z oficjalnych sprawozdań wynika, że pięć lat po wejściu do Unii Europejskiej Polska odzyskuje i przetwarza więcej odpadów opakowaniowych niż zadeklarowała w Traktacie Akcesyjnym. Pozornie nie jest więc źle. A jak jest naprawdę? Selektywna zbiórka makulatury z gospodarstw domowych jest dobrym przykładem zdefiniowania problemów całego systemu odzysku i recyklingu w Polsce. Uwarunkowania do rozwoju selektywnej zbiórki odpadów Według hierarchii postępowania z odpadami, zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z 5 kwietnia 2006 r. o odpadach (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 9), stanowiącej nadrzędny instrument w kształtowaniu polityki gospodarki odpadami w Unii Europejskiej, składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z [...]

Dokąd zmierza system odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w Polsce?

Czytaj za darmo! »

Po 8 latach funkcjonowania nowych uregulowań prawa dotyczących obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych potrzebna jest obiektywna ocena stanu realizacji obowiązków ustawowych i zdefiniowanie koniecznych zmian systemowych. Z oficjalnych sprawozdań wynika, że pięć lat po wejściu do Unii Europejskiej Polska odzyskuje i przetwarza więcej odpadów opakowaniowych niż zadeklarowała to w Traktacie Akcesyjnym. Pozornie nie jest więc źle. A jak jest naprawdę? Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych z gospodarstw domowych jest tu dobrym przykładem dla opisania problemów całego systemu odzysku i recyklingu w Polsce. Rzeczywistość wydaje się znacznie gorsza niż liczby ze sprawozdań Ministerstwa. Problem wydaje się być znacznie szerszy i dotyczy całej gospodarki odpadami. Krzysztof Kawczyński: Where the packaging waste recovery and recycling systems in Poland are driving at? After eight years functioning of new legal regulations concerning the duties of packaging waste recovery and recycling, an objective assessment of the actual state of realization of statutory obligations and determination of necessary system changes are needed. As results from official reports five years after the accession to the European Union Poland recovers and processes more packaging waste than declared in the Accession Treaty. Apparently so it is not bad. But what is in reality? The separate waste collection from households may be a good example for describing the problems of the whole waste recovery and recycling in Poland. The reality seems to be considerably worse than the quantities from the Ministry of Environment reports. The problem appears to be substantially wider and concerns the whole waste management. Uwarunkowania do rozwoju selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów Według hierarchii postępowania z odpadami, zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/ WE z 5 kwietnia 2006 r. o odpadach (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.200[...]

Rola edukacji ekologicznej w rozwoju selektywnej zbiórki opakowań

Czytaj za darmo! »

Selektywna zbiórka odpadów, zwłaszcza odpadów opakowaniowych powiększa od kilku lat swój udział w gospodarce odpadami. Prawie 40% gmin prowadzi selektywną zbiórkę odpadów. Obecnie na rynek krajowy sprowadza się ok. 5 mln ton opakowań. W ostatnich latach dynamicznie rozwija się recykling odpadów, ale istnieje wiele barier utrudniających ich selektywną zbiórkę. Ważną barierą, powodującą, że ro[...]

Realizacja zasady odpowiedzialności przedsiębiorców za opakowania wprowadzane na rynek

Czytaj za darmo! »

Kraje Unii Europejskiej wykazują się zdecydowanie większą konsekwencją, efektywnością i wydajnością, jeśli chodzi o funkcjonowanie systemu selektywnej zbiórki opakowań niż ma to miejsce w przypadku Polski. Dzieje się tak dlatego, że przedsiębiorcy w większości krajów europejskich ponoszą faktyczne koszty z tytułu zbiórki i zagospodarowania wprowadzanych na rynek opakowań, pomimo że poziomy o[...]

 Strona 1