Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Marzena Popis"

Znakowanie opakowań żywności w świetle polskich przepisów prawnych

Czytaj za darmo! »

Intensywnie rozwijająca się międzynarodowa wymiana handlowa spowodowała wzrost zainteresowania zagadnieniem informacji o żywności na opakowaniach produktów spożywczych. Dzięki temu zrodziła się konieczność ustalenia, a także ujednolicenia wymagań w tym zakresie. Znakowanie żywności jest jednym z zasadniczych elementów kontroli żywności. Dla konsumenta pełni funkcję informacyjną, pomagając podjąć odpowiednią decyzję, co do zakupu danego produktu. Jednocześnie jest niezmiernie ważnym elementem wymagań prawa żywnościowego i bardzo ważnym narzędziem realizacji jednego z podstawowych celów tego prawa - prawa ochrony konsumentów. Marzena Popis: Marking of food packaging in the light of Polish legislation. Intensively developing international trade exchange involved a growth in the [...]

Znaczenie opakowań w kształtowaniu jakości żywności

Czytaj za darmo! »

Bardzo istotny wpływ na jakość i bezpieczeństwo zdrowotne żywności ma opakowanie. Dobór odpowiedniego materiału opakowaniowego zmniejsza ryzyko wystąpienia zmian jakościowych żywności. Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-O-79000, opakowanie to wyrób zapewniający utrzymanie określonej jakości zapakowanych produktów, przystosowanie ich do transportu i składowania, a także chroniący środowisko. Producenci żywności, którzy wykorzystują opakowania do pakowania produktów spożywczych żądają od ich wytwórców gwarancji, że nie będą one wpływały niekorzystnie na żywność. Marzena Popis: Significance of packaging in shaping food quality. Packaging has an essential influence upon the quality and health safety of food. The selection of a suitable packaging material diminishes the risk [...]

Systemy zapewnienia jakości w opiece medycznej w Polsce

Czytaj za darmo! »

Wdrażanie systemów zarządzania jakością staje się coraz popularniejsze w zakładach opieki zdrowotnej.Próby opisania - czym jest jakość - podjęte zostały już w starożytności. Kilkaset lat p.n.e. pojawiły się pierwsze wzmianki na ten temat. Powszechnie przyjmuje się, że pojęcie jakości po raz pierwszy pojawiło się w filozofii greckiej (V-IV w. p.n.e.). Rozważania na jej temat podejmowali zarówno filozofowie, jak i myśliciele. Pierwsze kroki prowadzące do zdefiniowania jakości podjęli Platon i Arystoteles. Platon określił ją jako "sąd wartościujący wyrażony przez osobę". Przedstawił on jakość pod greckim terminem "poiotes", który oznacza pewien stopień doskonałości. Wydzielił dwie kategorie: ilości i jakości, a także stwierdził, iż "wszystko to, co nie jest ilością, jest jakości[...]

System HACCP a jakość żywności

Czytaj za darmo! »

w Polsce wdrożenie i stosowanie metody HaCCP jest obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców branży spożywczej.Zapewnienie właściwej jakości żywności jest w dzisiejszych czasach problemem priorytetowym. Jakość żywności coraz częściej staje się tematem dyskusji społecznej, a jej znaczenie w codziennym życiu konsumenta stale wzrasta. Aby sprostać wymaganiom konsumentów na konkurencyjnym rynku żywności przedsiębiorcy branży spożywczej dążą do zapewnienia odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów [ ,7]. Przestrzeganie właściwych warunków produkcji zapewnia uniknięcie zakażeń i zatruć spowodowanych spożyciem żywności zawierającej szkodliwe substancje lub drobnoustroje. Właściwa jakość żywności może być zapewniona poprzez stosowanie jednolitych rozwiązań systemowych. W przemyśle spożywczym rolę taką spełnia system HACCP pozwalający na identyfikację, ocenę i kontrolę zagrożeń istotnych dla bezpieczeństwa żywności. System HACCP uznawany jest za jeden z najbardziej efektywnych systemów kontrolowania i poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Pojęcie jakości żywności Pojęcie jakości jest nieodłączną cechą rzeczywistości i towarzyszy nam w każdym czasie. Jest ono nieodłącznie związane z produktami spożywczymi, bowiem wysoka jakość stała się nieodłącznym atrybutem żywności. Świadomość wszelkiego rodzaju zagrożeń powstałych na skutek produkcji, przetwarzania i przechowywania żywności oraz walory estetyczne i smakowe są szczególnie ważne dla decyzji konsumenckich i przyczyniają się do wzrostu popytu na produkty wysokiej jakości [ ,7]. Jakość pojmuje się jako "zestaw właściwości i cech wyrobu (usługi), które decydują o jego przydatności do spełnienia pewnych określonych explicite lub implicite potrzeb" [ ]. Norma PNEN ISO 900 : 00 definiuje jakość jako "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania" [8]. Zdefiniowanie pojęcia jakości żywności nie jest rzeczą łatwą. Jest to bowiem pojęcie [...]

Systemy bezpieczeństwa żywności


  Pojęcie jakości najczęściej jest rozumiane różnie przez producentów oraz ich klientów.Cz. I. Syst emy obli gator yjn e Wprowadzenie Bardzo istotną kwestią jest dziś zapewnienie odpowiedniej jakości i bezpieczeństwa żywności. Są to priorytetowe cele, jakie stawiają sobie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją i obrotem żywnością. Aby sprostać coraz większym wymaganiom konsumentów stosuje się nowoczesne technologie, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie i odpowiedniej jakości produkowanej żywności [1, 22]. Przestrzeganie właściwych warunków produkcji zapewnia uniknięcie zakażeń i zatruć spowodowanych spożyciem żywności zawierającej szkodliwe substancje lub drobnoustroje. W celu przeprowadzenia niezależnej i obiektywnej oceny przedsiębiorstwa stosują szereg systemów zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności. Wśród rozwiązań systemowych wyróżnić można obligatoryjne (GHP, GMP, HACCP) i dobrowolne obejmujące całą gamę krajowych i wspólnotowych systemów jakości. Część pierwsza artykułu obejmuje charakterystykę obowiązkowych systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności, natomiast w części drugiej omówione zostały wybrane systemy dobrowolne, jak ISO 22000, IFS i BRC oraz GlobalGAP. Dobre praktyki GMP/GHP Dobre praktyki GMP (Good Manufacturing Practice - Dobra Praktyka Produkcyjna) i GHP (Good Hygienic Practice - Dobra Praktyka Higieniczna) zawierają wymagania wstępne przed opracowaniem i wdrożeniem systemu HACCP. Wprowadzanie ich zasad odbywa się na etapie produkcji, magazynowania, dystrybucji i kontroli jakości żywności, a ich przestrzeganie powinno być punktem wyjścia do wdrażania innych systemów zapewnienia jakości [13, 18, 26]. Dobra Praktyka Produkcyjna określa działania, które muszą być podjęte i warunki, które muszą być spełnione, aby produkcja żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością odbywały się w sposób zapewniający bezpieczeństwo żywności zgodnie z jej przeznaczeniem [...]

 Strona 1