Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof KOPER"

Możliwość oceny ekobilansowej procesów odnawiania obiektów technicznych

Czytaj za darmo! »

Procesy odnawiania obiektów technicznych mogą i powinny podlegać ocenie ekobilansowej. Zakres pojęciowy, formy odnawiania obiektów technicznych Pojęcie upgrading nie zostało dotychczas formalnie określone. Wynika to z faktu, iż zainteresowanie tą problematyką nie znalazło do tej pory dużego odzewu w świecie nauki. Zauważyć można duży niedobór opracowań na ten temat. Obecnie stwierdzenie u[...]

Integracyjnie i nieintegracyjnie zorientowane obszary zarządzania organizacją w aspekcie jej zasobów niematerialnych


  Nie można mówić o całkowicie zintegrowanym zarządzaniu ani o systemie, w ramach którego mogłoby być ono realizowane.Integrowanie zarządzania prowadzić ma w założeniu do wzrostu skuteczności i spójności działania organizacji, a integracji może podlegać praktycznie dowolny obszar wybrany z punktu widzenia jej celów. Obszar ten obejmuje różne struktury, obiekty, procesy, relacje i zasoby organizacji, w tym zasoby niematerialne, takie jak kultura organizacyjna, która tu została przedstawiona zarówno jako obszar, wokół którego dokonuje się integracja, jak i czynnik tę integrację wspomagający. Dla kontrastu przedstawiono obszar zasobów wiedzy indywidualnej i powodów jego rozwoju jako utrudniającego procesy integracji. Obydwa przykłady, pozytywny i negatywny z punktu widzenia paradygmatu powszechnej integracji, zilustrowano studiami przypadków. Na tej podstawie spróbowano określić w jakim stopniu włączenie tych elementów do struktury zintegrowanego zarządzania przynosi korzyści lub straty dla organizacji. Wprowadzenie Jakość zarządzania współczesną organizacją jest zdeterminowana przez umiejętność spojrzenia na organizację oraz kluczowe procesy w niej zachodzące w sposób integralny. Jakość zarządzania marketingiem, logistyką, finansami, produkcją, jakością, zasobami ludzkimi itd. jest określona poprzez jakość wzajemnej integracji - zarządzania holistycznego [Krupa, 2003]. Pogląd ten szczególnie mocno odzwierciedlony jest w integracji znormalizowanych systemów zarządzania. Jakość, środowisko i bezpieczeństwo to obszary bardzo często łączone w ramach tzw. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, choć oczywiście zakres takiego systemu nie jest do nich ograniczony i może być, szczególnie w zakresie autorskich rozwiązań, znacznie szerszy. Wdrożenie ZSZ może przybierać różne formy: od budowy od początku zintegrowanego systemu po budowę systemu zarządzania związanego z jednym obszarem i stopniową integrację na jego bazie kolejnych sy[...]

Cathodic deposition of silver particles on anodized titanium DOI:10.15199/28.2017.3.2


  1. INTRODUCTION The present state of knowledge related to implantology, material engineering, biomechanics and physiology allows developing biomaterials meeting our basic expectations. Implants whose working time is expected in excess of 20 years must be continually adapted. The slow rate of degradation of the metal in the human body is unavoidable (infiltration of metal ions into the body) [1÷3]. The implant is affected differently than the bone on the surrounding tissue. Troublesome is also the question of optimizing the osseointegration process. This phenomenon is still not fully understood. Therefore, it is difficult to predict the effect of modifications of the implant surface on the osseointegration process [4, 5]. The anodized layer exhibits the best properties of the modified surface layer on titanium [6]. Anodizing can change the surface properties, such as chemical composition, thickness, microstructure, and surface morphology. It is possible to produce oxides of approx. 1 μm of thickness over the complex shape of the implant. Such possibilities place anodic oxidation before other methods of surface treatment of titanium. In the field of surface treatment of titanium for biomedical purposes, we know what factors affect the effective process of osseointegration [7]. We can evaluate the impact of mechanical action of the implant on the surrounding tissue and then modify its shape in order to minimize the transmitted forces. The acquired clinical hands-on experience of osseointegration allows the use of better materials [8]. The present state of knowledge has contributed to a significant shortening of postoperative healing. Anodic oxidation of titanium and its alloys in the electrolyte containing H3PO4 is well known [9]. Currently no comprehensive research exists on the anodic oxidation of titanium in the electrolyte containing H3PO4 with the addition of HF [10]. The obtained surface oxide didn’t have a sati[...]

 Strona 1