Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Izdebska"

Wpływ parametrów pracy aktywatora koronowego na zwilżalność i drukowność folii polilaktydowej DOI:10.15199/42.2016.3.2


  1. Wstęp Tworzywa biodegradowalne wciąż mają mały udział w rynku polimerów (ok. 1%), jednak ich znaczenie i zastosowanie ze względu na ochronę środowiska i nowe technologie cały czas rośnie [Emblem Anne i Emblem Henry (red.). 2014. Technika Opakowań. Podstawy, materiały, procesy wytwarzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA]. Jednym z głównych polimerów biodegradowalnych jest polilaktyd. To materiał doskonale przejrzysty, o wysokim połysku, termoplastyczny, otrzymywany z surowcównaturalnych. PLA zapewnia taką samą barierę tlenową, jak stosowany do produkcji opakowań polipropylen. Ze względu na właściwości mechaniczne może być natomiast porównywany z poliamidem czy poliestrem. Swobodna energia powierzchniowa tego tworzywa jest stosunkowo wysoka, jednak tak jak PET może on wymagać aktywacji przed procesami drukowania czy klejenia [9, 13-17]. W przemyśle poligraficznym najpowszechniej stosowaną metodą modyfikacji warstwy wierzchniej folii polimerowej przed procesem drukowania jest aktywacja za pomocą wyładowań koronowych, realizowana bezpośrednio na maszynie drukującej. Celem aktywacji podłoża polimerowego jest nadanie i zwiększenie polarności powierzchni, oczyszczenie i rozwinięcie powierzchni, podwyższenie swobodnej energii powierzchniowej [6-7]. Urządzenia stosowane do aktywacji koronowej nazywają się aktywatorami. Aktywacja koronowa polega na wyładowaniach wysokiej częstotliwości, niezupełnych. Na podłoże oddziałują elektrony o energii kinetycznej rzędu kilku-kilkunastu eV, uderzające w materiał z dużą prędkością. Te o energii większej niż energia wiązania powodują przerwanie wiązań cząsteczkowych i modyfikację aktywowanego polimeru. Podczas aktywacji polimeru dochodzi do utlenienia cienkiej warstwy materiału i po- OPAKOWANIE 3/2016 92 BADANIA I ROZWÓJ Joanna Izdebska: The influence of corona activator operating parameters on the wettability and printability of polylactide film Polylactide films are relatively new [...]

Opakowania a ekologia

Czytaj za darmo! »

Rosnącemu zapotrzebowaniu na opakowania towarzyszą zwiększające się wymagania dotyczące ich wyglądu i jakości, a coraz częściej brany jest również pod uwagę aspekt ekologiczny. W ciągu ostatnich lat nastąpił wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. Coraz większa liczba osób wybiera produkty zapakowane w ekologiczne opakowania i prowadzi w swoich gospodarstwach domowych selektywną zbiór[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Wpływ parametrów pracy aktywatora plazmowego na poprawę zwilżalności folii PLA DOI:10.15199/42.2017.10.1


  The influence of the operating parameters of the plasma activator on improvement of PLA film wettability Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu wybranych parametrów pracy niskociśnieniowego aktywatora plazmowego na poprawę zwilżalności folii polilaktydowej. Zbadano wpływ ciśnienia (40, 50 i 60 Pa), rodzaju gazu użytego podczas aktywacji (Ar i O2) oraz czasu trwania procesu aktywacji (1, 2, 4, 6, 8 i 10 minut) na kąt zwilżania wodą oraz swobodną energię powierzchniową i jej składowe polarną i dyspersyjną. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że bez względu na parametry pracy aktywatora uzyskano znaczną poprawę zwilżalności folii PLA. Największą hydrofilowością charakteryzowały się próbki modyfikowane przy najniższych użytych wartościach ciśnienia i najkrótszym czasie oddziaływania plazmowego dla aktywacji z użyciem argonu oraz przy nieznacznie wyższym ciśnieniu (50 Pa) i wydłużonym do 2 minut czasie aktywacji dla plazmy z użyciem tlenu. Abstract: The aim of this study was to determine the influence of selected operating parameters of a low-pressure plasma activator on the improvement of wettability of polylactide film. The effects of pressure (40, 50 and 60 Pa), the type of gas used during plasma treatment (Ar and O2) and the activation time (1, 2, 4, 6, 8 and 10 minutes) on the water contact angle, as well as the values of surface free energy and its polar and dispersion components were investigated. As a result of the conducted investigations, it was found that a significant improvement in PLA film wettability was achieved irrespective of the operating parameters of the activator. Samples modified with argon plasma at the lowest pressure and shortest treatment time, and samples treated with oxygen plasma at slightly higher pressure (50 Pa) and longer activation time were characterized by the highest hydrophilicity in this study. 1. Wstęp Polimery mają szerokie zastosowanie w opakowalnictwie, budownictwie, rolnictwie, transporcie, [...]

Wpływ parametrów procesu foliowania na zimno na jakość nadruku DOI:10.15199/42.2016.10.2


  1. Wstęp Walory estetyczne nadruku często decydują o wyborze danego produktu przez konsumenta. Opakowanie niejednokrotnie jest "niemym sprzedawcą", dlatego też dodatkowe efekty wizualne, jakie możemy uzyskać dzięki różnym technikom zdobienia, odgrywają dużą rolę. Uszlachetnianie nadruków polega na pokryciu podłoża drukowego różnymi substancjami lub materiałami w celu zwiększenia jego estetyki, uzyskania nowych, oryginalnych efektów lub poprawienia jego odporności na czynniki mechaniczne i substancje chemiczne. Powszechnie stosowanymi technikami uszlachetniania nadruków są: lakierowanie, laminowanie (foliowanie), foliowanie na zimno (cold stamping), foliowanie na gorąco (hot stamping), tłoczenie [5, 9, 12]. Foliowanie na zimno, tzw. cold stamping jest odmianą techniki drukowania, gdzie w zespole drukującym zamiast farby drukarskiej na podłoże nanosi się warstwę kleju. Następnie podłoże drukowe jest łączone ze specjalną barwną folią. W wyniku docisku warstwa barwiąca z folii łączy się z podłożem w miejscach, gdzie był naniesiony uprzednio klej. Zastosowanie mają dwie techniki drukowania: fleksograficzna i offsetowa [1, 6, 8]. Foliowanie na zimno jest stosowane do uszlachetniania wydruków, znakowania oraz zabezpieczenia produktu (folie holograficzne). Jest głównie używane na etykietach produktów spożywczych, chemicznych, farmaceutycznych i kosmetycznych [10]. Szczegółowo zastosowanie, wady i zalety foliowania na zimno opisano w publikacjach [2, 4, 10, 11]. Głównymi parametrami decydującymi o jakości nadruku wykonanego w technologii foliowania na zimno są:  rodzaj stosowanych materiałów: - podłoża drukowego, - folii, - kleju;  gramatura naniesionej na podłoże warstwy kleju, która przez dostawców materiałów jest zalecana standardowo od 3 do 10 g/m2 w zależności od rodzaju podłoża drukowego;  sposób utrwalania kleju wynikający ze specyfikacji lamp UV i ich odległości;  prędkość drukowania, która ze względu na optymalizacj[...]

Opakowanie produktu a decyzja konsumenta o zakupie


  Współczesne funkcje opakowania znacząco różnią się od tych pierwotnych, czyli: ochrony zapakowanego dobra, porcjowania, umożliwienia przechowywania itp. Obecnie poza jego funkcjami ochronnymi oraz informacyjnymi szczególne znaczenia odgrywa funkcja promocyjno-marketingowa. Opakowanie ma wyróżnić produkt na zatłoczonych półkach sklepowych swoim kształtem, szatą graficzną, wzornictwem. Odgrywa rolę kreatora wizerunku i marki produktu [3]. Ze względu na wszystkie zadania, jakie są stawiane przed opakowaniami, bardzo ważny jest dobór odpowiedniego materiału i jakość wykonanego nadruku. W celu lepszego poznania preferencji konsumentów związanych z opakowaniami przeprowadzono badania ankietowe. Miały one umożliwić również poznanie czynników, które wpływają na decyzje zakupowe konsumentów oraz znaczenia poszczególnych cech opakowania. [...]

Diglycerol as an environmentally friendly performance additive for water-based flexographic printing inks Diglicerol jako przyjazny środowisku środek uszlachetniający do wodnych farb fleksograficznych DOI:10.12916/przemchem.2014.1970


  Diglycerol was added to a com. aq. flexographic printing ink to study its properties (contact angle) and properties of the prints (optical d., color values, gloss, dry and wet rub resistance). The addn. of diglycerol to the ink resulted in an improvement in wettability of the polyethylene film and in slightly increase in the wet and dry rub resistance of the overprint. Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań zastosowania diglicerolu jako środka uszlachetniającego do wodnych farb fleksograficznych. Wpływ diglicerolu na właściwości farb fleksograficznych oceniano przez pomiar kąta zwilżania farby oraz gęstości optycznej pola o pełnym stopniu pokrycia powierzchni, współrzędnych barwy L*, a*, b* oraz różnicy barw [delta]E*ab, a także połysku utrwalonej warstwy farby. Ponadto przeprowadzono badania odporności na ścieranie na sucho i mokro. Stwierdzono, że niewielki dodatek diglicerolu do wodnych farb fleksograficznych poprawia zwilżalność podłoża z tworzyw sztucznych i nieznacznie polepsza odporność na ścieranie na sucho i mokro. Fleksografia jest techniką drukowania, w której używane są farby ciekłe o małej lepkości1). Farby te utrwalają się szybko, bo stosuje się w nich rozpuszczalniki o dużej lotności. Ta technika pozwala na drukowanie papieru oraz różnych podłoży niechłonnych, takich jak folie z tworzyw sztucznych używane w opakowalnictwie. Ze względu na rodzaj rozpuszczalnika farby fleksograficzne można podzielić na 3 rodzaje: farby wodne, farby rozpuszczalnikowe i farby fotoutwardzalne UV (bezrozpuszczalnikowe). Obecnie, z przyczyn ekologicznych, zwiększa się zapotrzebowanie na stosowanie wodnych farb fleksograficznych, aby unikać lotnych, szkodliwych dla środowiska rozpuszczalników organicznych2). Jednak wodne farby charakteryzują się znacznie gorszą zwilżalnością podłoża z tworzyw sztucznych, gorszą adhezją warstwy farby do podłoża oraz słabszą odpornością na ścieranie na sucho i mokro3). Wiadomo, że aby zapewnić do[...]

Do Koleżanek i Kolegów Sztuki Drukarskiej w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Szanowni Państwo! W związku ze zbliżającym się jubileuszem 50-lecia rozpoczęcia kształcenia inżynierów poligrafów na Politechnice Warszawskiej przedstawiamy Państwu najnowsze informacje i ustalenia dotyczące sposobu organizacji uroczystości. W dniach 4-6 października 2018 r. Zakład Technologii Poligraficznych (były Instytut Poligrafii) będzie obchodził uroczystości jubileuszu 50-lecia swojego istnienia. Od momentu rozpoczęcia kształcenia specjalistów na poziomie wyższym,[...]

 Strona 1