Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"aleKSander żaK"

Ocena naprężenia uplastyczniającego stali konstrukcyjnej i stali na łożyska toczne w plastometrycznym teście sekwencyjnego skręcania na gorąco


  W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali C45 i 100Cr6. Badania zostały wykonane na plastometrze skrętnym. Zrealizowano założone programy ciągłego i sekwencyjnego odkształcenia w zmiennych warunkach temperaturowych i przy stałej prędkości odkształcenia. Wykazano bardzo istotny wpływ warunków od- kształcenia na poziom wartości naprężenia uplastyczniającego badanych stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco. In the paper the analysis of an influence of hot strain conditions on a yield stress value of the C45 and 100Cr6 steel was presented. For this purpose torsion plastometer was used. Complex programmes of continuous and sequential strain in variable temperature conditions and with constant strain rate were implemented. It was proved that the strain conditions have a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the range of hot rolling temperature. Słowa kluczowe: walcowanie, naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania, stale na łożyska toczne, stale konstruk- cyjne Keywords: rolling, yield stress, plastometric torsion test, bearing steels, constructional steels 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 973 2. Badane stale. Stale C45 i 100Cr6 są powszech- nie stosowane i obrabiane w procesach walcowania i kucia na gorąco. Są używane w budowie maszyn, pojazdów, w transporcie i komunikacji, a stal C45 w budownictwie, jak i na narzędzia i przedmioty po- wszechnego użytku. Stal konstrukcyjna C45 (PN- -EN 10027-1: 2005) jest przeznaczona do ulepsza- nia cieplnego, dobrze spawalna, zgrzewalna i łatwa w obróbce cieplnej. Znajduje zastosowanie na śred- nio obciążone elementy maszyn: osie, wały, koła zębate, tarcze, drążki, walce w stanie normalizowa- nym, w stanie ulepszonym jest możliwe uzyskanie dla niej wyższych własności wytrzymałościowych, jednak dotyczy to tylko małych przekrojów. Stal 100Cr6 (PN-EN ISO 683-17:[...]

 Strona 1