Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Jasińska"

Problematyka doskonalenia procesu certyfikacji AQAP w resorcie obrony narodowej DOI:10.15199/48.2017.8.4


  W resorcie obrony narodowej (ON) potwierdzanie zgodności z wymaganiami publikacji standaryzacyjnych NATO dotyczącymi jakości, typu AQAP realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością. Od tego czasu wymagania ISO 9001 zmieniały się cztery razy, tj.: w 1994 r., 2000 r., 2008 r. oraz w 2015 r. Ostatnia zmiana jest szczególnie istotna pod względem spełniania wymagań AQAP. Po raz pierwszy wymaganiem, w systemie zarządzania, jest potrzeba określenia kontekstu związanego z oferowanym wyrobem, który jest bazą do dalszych regulacji systemowych. W tym czasie, w 2002 r. na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, w resorcie ON certyfikacja na zgodność z wymaganiami AQAP przeniesiona została z polskiej instytucji narodowej ds. jakości w NATO (obecnie Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji) do instytucji niezależnej od uczestników systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej, wymienionych w decyzji Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. (Decyzja Nr 67/MON, 2014). Obecnie procesem certyfikacji na zgodność z wymaganiami standaryzacyjnymi NATO zajmuje się Centrum Certyfikacji Jakości, funkcjonujące w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) w ramach podstawowych zadań statutowych Akademii oraz zleconych przez Ministra Obrony Narodowej. 25 2017 S i e r p i e ń Głównym zamierzeniem tego procesu jest potwierdzenie, że potencjalni dostawcy wyrobów obronnych posiadają ciągle doskonalone systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP (AQAP 2110:2016), które dają zaufanie zamawiającemu lub jego przedstawicielowi (np. GQAR) w procesie nadzorowania spełniania wymagań kontraktowych. Certyfikacja prowadzona przez jednostkę certyfikującą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, w ścisłym porozumieniu z uczestnikami systemu zapewnienia jakości na etapie przedkontraktowym, jest niezbędna do budowania bazy potencjalnych dostaw[...]

Doskonalenie jakości usług logistycznych z wykorzystaniem metody Bow-Tie - na przykładzie procesu magazynowania DOI:10.15199/48.2018.9.10


  Wprowadzenie Usługi logistyczne odgrywają bardzo istotną rolę w działalności przedsiębiorstw przemysłowych, w życiu gospodarczym i społecznym. Z istniejących rozwiązań logistycznych korzystają organizacje w każdej gałęzi przemysłu. Firmy, które chcą osiągnąć wysoką pozycję na rynku, muszą spełniać wysokie wymagania swoich klientów. Ich koncepcje działania powinny zapewniać osiągnięcie celów długookresowych i przewagi konkurencyjnej. Właściwie zorganizowany system logistyczny stanowi podstawę konkurowania na rynkach krajowych i międzynarodowych. Ocena realizacji świadczonych usług logistycznych dokonywana jest w odniesieniu do wielu kryteriów, m.in. takich jak: niezawodność, trwałość, obsługiwalność, funkcjonalność, ergonomiczność, czas, terminowość, elastyczność, możliwości magazynowe, etykietowanie itp. Celem artykułu jest zatem usystematyzowanie wiedzy na temat doskonalenia jakości w branży usług logistycznych (w tym transportowych), ze szczególnym zwróceniem uwagi na procesy magazynowe, oraz przedstawienie wyników badań własnych (przeprowadzonych w przedsiębiorstwie transportowym) nad wykorzystaniem metody Bow- -Tie w tym obszarze. W artykule wykorzystano metodologię badawczą opartą na dedukcji, indukcji, analizie i syntezie systemowej, w tym wnioskowaniu. 1. Problemy doskonalenia jakości Działalność związana z doskonaleniem jakości polega na zwiększaniu zdolności przedsiębiorstwa do spełniania wymagań jakościowych. Idea 74 2018 Wr z e s i e ń XIV MIĘDZYNARODOWY KONGRES NAUKOWY Doskonalenie jakości usług logistycznych z wykorzystaniem metody Bow-Tie … ciągłego doskonalenia to wykorzystywanie zdobytego doświadczenia do wdrażania nowych, często innowacyjnych rozwiązań sprzyjających poprawie jakości. W ramach doskonalenia dąży się do eliminacji wszystkich niezgodności i podjęcia właściwego zakresu działań. Rozwiązywanie problemów jakościowych może obejmować realizację następujących etapów [2]:  iden[...]

Zarządzanie ryzykiem w planowaniu badań w locie statku powietrznego


  W referacie omówiono podstawowe elementy planowania badań w locie statku powietrznego. Przedstawiono sposób oceny elementów stwarzających zagrożenie dla realizacji badań, szacowanie ryzyka związanego z tymi elementami. Omówiono sposób opracowania programu badań pod kątem optymalizacji terminów wykonania i kosztów na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.Badania statków powietrznych (SP) prowadzone są dla statków nowo opracowywanych, modernizowanych i wytwarzanych seryjnie, a także dla wyposażenia montowanego na tych statkach. Podstawowym celem badań w locie SP jest potwierdzenie zgodności obiektu z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, przepisach budowy statków powietrznych, normach i w wymaganiach klienta. Projekt badań nowych konstrukcji oprócz potwierdzenia parametrów technicznych SP powinien zapewnić minimalizację ryzyka powstania niebezpieczeństwa w lotach badawczych. Trafność opracowania programów badań oraz właściwe ich przeprowadzenie ma istotny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa podczas eksploatacji SP. W ramach badań w locie SP określane są: cechy fizyczne i funkcjonalne; stopień spełnienia przez badany statek powietrzny specyfikacji technicznej; jego przydatność do wykonywania przyszłych zadań; poprawność zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, obsługiwalność, nieuszkadzalność oraz warunki bezpieczeństwa w procesie eksploatacji; własności pilotażowe i eksploatacyjne; poprawność pracy nowo zabudowanych urządzeń i instalacji; ocena zestawów wyposażenia indywidualnego i grupowego statku powietrznego, zapewniającego użytkowanie i obsługiwanie statku powietrznego; potwierdzenie wzorca do modernizacji istniejących i produkcji seryjnej nowo produkowanych statków powietrznych; zgodność charakterystyk prototypu z wymaganiami oraz określenie możliwości wprowadzenia go na wyposażenie i przekazanie do produkcji seryjnej; zgodność wyrobu (SP, wyposażenia) z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz[...]

Zarządzanie ryzykiem w pracach rozwojowych - zagrożenia a może szanse


  Zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem podczas realizacji prac rozwojowych przez jednostkę badawczą.Wprowadzenie Podstawową misją Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych wspomagających eksploatację lotniczej techniki wojskowej oraz szkolenie z zakresu techniki lotniczej. Misja ta obejmuje m.in. następujące dziedziny: Projektowanie i integrację systemów lotniczych. Systemy logistyczne. Niezawodność i bezpieczeństwo. Bezzałogowe statki powietrzne. Systemy szkolenia w tym e-learningu. Uzbrojenie lotnicze. Infrastrukturę lotniskową i drogową. Zamienniki paliw, cieczy roboczych i smarów. Wykorzystanie biokomponentów w lotniczych produktach MPS. Awionikę. Konstrukcje lotnicze. Napędy. Podstawowym celem działalności jest zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów, zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania przy jednoczesnym spełnieniu wymagań prawnych oraz osiągnięciu założonych wyników ekonomicznych. Wdrożony system zarządzania spełnia wymagania dokumentów standaryzacyjnych serii AQAP, norm: ISO 9100, ISO 9001, ISO17025, ISO 45001 i obowiązujących przepisów prawnych, w tym: ustawy o koncesji MSW, ustawy WSK, ustawy OiB, prawa lotniczego, decyzji MON. Należy zaznaczyć, że realizowane zamówienia mają charakter jednostkowy i niepowtarzalny, dlatego też podstawą wdrożonego systemu zarządzania jest zarządzanie projektami. Przy tak przyjętych założeniach szczególnie istotna jest ocena skuteczności i efektywności systemu wykorzystywanego do realizacji prac rozwojowych. Skuteczność realizacji prac rozwojowych S można rozpatrywać jako relację R opisaną na zbiorach celów dotyczących realizacji projektu C oraz osiągniętych wyników W [1]. S=R (C,W) (1) gdzie: C= {ci} - zbiór ustanowionych celów dla projektu W= {wi} - zbiór osiągniętych wyników realizacji projektu R= {ri} - zbiór relacji pomiędzy celami ci i wynikami wi i - i-ty cel dotyczący projektu i odpowiadający mu wynik [...]

The sigma phase precipitation during high temperature deformation of the X2CrNiMoN25-7-4 duplex steel DOI:10.15199/24.2018.2.3


  The introduction. The genesis and development of du􀀐 plex steels is associated with the appearance of stainless steels in the early twentieth century. In UK in Sheffield it was found that the addition of approximately 13% chromi􀀐 um causes electrochemical corrosion resistance. As a result, in the twenties 18-8 steels and in forties the first ferritic - austenitic duplex steels [1, 2, 4, 5] appears. The main areas of application of ferritic-austenitic steels and cast steels, also called duplex are constructions and components sub􀀐 jected to high loads and aggressive environments. In these conditions, these materials with comparable share of fer􀀐 rite and austenite phases, have better mechanical properties in comparison to conventionally used ferritic or austenitic steels [1-14]. In the high-alloy, ferritic - austenitic stainless steels high tendency to cracking, including hot cracking is induced by micro segregation processes and change of crystallization mechanism during solidification as for plastic deformed steels hot cracks often appears in areas where are present σ phase. Material and methodology of research. The problem with plasticity of duplex steel are generally well known, but the author of this paper presents his own results concern􀀐 ing deformation test made for X2CrNiMoN25-7-4 steel [15]. The complex plasticity and new phases formations are problems that must be eliminated by the constructor or production engineer. The subject study we used a ferriticaustenitic X2CrNiMoN25-7-4 steel, with chemical compo􀀐 sition is shown in Table 1. The material was melted under industrial conditions in the medium frequency induction furnace of about 150 kg capacity, next was cast in the Yshaped sample with a 25.0 mm test wall thickness. For the plasticity tests were made rectangular samples were made, with dimensions of 10 × 15 × 20 mm, which were subjected to deformati[...]

 Strona 1