Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Turski"

Uwarunkowania rozwoju przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce

Czytaj za darmo! »

Członkostwo Polski w UE sprzyja wzrostowi otwarcia krajowego rynku i rozwojowi wymiany towarowej z zagranicą oraz wspiera napływ kapitału i nowoczesnych technologii. Jako kraj dynamicznie modernizujący swoją gospodarkę, Polska przewiduje, że w najbliższych latach następować będzie stały wzrost zapotrzebowania na energię pierwotną, a także związany z jej wytwarzaniem wzrost poziomu emisji gaz[...]

Współpraca z CEPI i FEFCO

Czytaj za darmo! »

Wśród najważniejszych strategicznie celów współpracy SPP z partnerskimi organizacjami na poziomie europejskim dominuje reprezentowanie interesów naszych Członków, zainteresowanych realizowaniem przedsięwzięć w następujących obszarach: działalności biznesowej, naukowo-badawczej, kształtowania zmian w prawodawstwie unijnym, a także doskonalenia działalności promocyjnej dla poprawy wizerunku naszego przemysłu w odbiorze społecznym. Doświadczenia kilku ostatnich lat członkostwa SPP w strukturach CEPI i FEFCO wskazują, że priorytetowe zadania w ramach prowadzonej coraz intensywniej współpracy międzynarodowej koncentrują się wokół wyzwań wynikających z ambitnych celów wspólnotowej polityki klimatycznej, energetycznej i środowiskowej. Jednakże, granice realnego wpływu SPP oraz organizacji branżowych na kierunki ewolucji legislacji w UE muszą mieścić się w ramach ściśle określonych przepisów zdefiniowanych przez Komisję Europejską (KE), opisujących zasady oraz minimalne standardy prowadzenia konsultacji z udziałem zainteresowanych stron. 28 maja 2008 r. KE przyjęła dokument pn. "Code of Conduct for Interest Representatives", natomiast 23 czerwca tego samego roku wprowadzono centralny rejestr nieprofesjonalnych organizacji lobbingowych voluntary lobbyists register. Nieco później, tj. 22 kwietnia 2009 r., KE w porozumieniu z Parlamentem Europejskim (PE) opublikowała treść tzw. Wytycznych w zakresie przyjęcia wspólnego rejestru podmiotów dopuszczonych do prowadzenia działań lobbingowych (Commission and Parliament agreed common guidelines and a code of conduct for joint voluntary register). Skomplikowane uwarunkowania dotyczące prowadzenia działań lobbingowych przez struktury europejskich federacji branżowych, w okresie I i II kwartału 2010 r. wywołały ożywioną debatę wewnętrzną w strukturach CEPI oraz FEFCO. Uczestniczyły w niej wszystkie narodowe organizacje członkowskie, a najbardziej istotne okazało się zaangażowanie SPP dzięki zapr[...]

Niektóre dylematy i kontrowersje wokół polityki klimatycznej i energetycznej UE

Czytaj za darmo! »

Jednym z głównych celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest walka z globalnym ociepleniem, czego wyrazem są założenia Pakietu Klimatyczno-Energetycznego (PKE) i akty prawne przeciwdziałające zmianom klimatycznym, opracowywane przez rządy państw członkowskich. Polska wdraża podjęte w ramach realizacji Pakietu zobowiązania, jednak na polu legislacyjnym prace dopiero się rozpoczęły. W związku z tym, niezwykle ważne staje się prowadzenie publicznej debaty nad kształtem przyszłych zapisów, jakie umieszczone zostaną w treści strategicznych dokumentów na gruncie krajowym. Chodzi tu m.in. o sformułowanie Narodowego Programu Redukcji Emisji, wcielającego w życie przyjęty przez UE Pakiet Klimatyczno-Energetyczny oraz - co za tym idzie - merytoryczną dyskusję o ostatecznym kształcie zapisów tzw. "Polish Climate Change Act". Polityka energetyczna UE ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii i ochronę środowiska przez budowę wspólnego rynku energetycznego. Ogromny wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany został postępem cywilizacyjnym i technologicznym, dającym wyższy poziom życia ludności. W ostatnim czasie do polityki energetycznej dodano także zapisy uwzględniające działania na rzecz wdrożenia nowej dyrektywy IED (o emisjach przemysłowych). Zastąpi ona kilkanaście innych dyrektyw, z których najważniejsze są dyrektywy IPCC (w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli) oraz LCP (w sprawie emisji zanieczyszczeń z dużych obiektów przemysłowych). Dyrektywa IED spowoduje istotne ograniczenia emisyjne. Przez wielu przedstawicieli przedsiębiorstw przemysłowych uważana jest jako przysłowiowy "gwóźdź do trumny", ze względu na mniejsze źródła produkcji energii elektrycznej i ciepła. Istotne elementy realizacji celów przyjętych w Pakiecie Klimatyczno- Energetycznym (PKE) mieszczą się w koncepcji zrównoważonego rozwoju, który stał się oficjalną doktryną Unii Europejskiej już dawno, tj. od czasu o[...]

Priorytety polskiej prezydencji w Unii Europejskiej oraz kluczowe działania SPP w ich kontekście


  Definiowanie priorytetów dla polskiej prezydencji zostało zapoczątkowane już podczas pełnienia obowiązków przez poprzedników, tj. takie kraje, jak Belgia i Węgry. Przedstawiciele elit polityczno-rządowych w kraju starali się wówczas uzgadniać kierunki strategicznych inicjatyw, nawiązujących do tego, co jako kraj chcielibyśmy sami osiągnąć podczas sprawowania przez Polskę kadencji rotacyjnej w przewodniczeniu pracom Rady UE. Istotne kwestie związane z polską prezydencją dyskutowane były także z przywódcami krajów naszego regionu w Europie. Było to uzasadnione tym, że jest wiele spraw, które nas łączy, jak np. perspektywa budżetu na lata 2014-20, w tym kwestie solidarności w polityce energetycznej, czy zachowanie dużego udziału polityki spójności, a także sprawy Partnerstwa Wschodniego. Okres poprzedzający formalne objęcie prezydencji w UE przez nasz kraj traktowano jako niezbędny czynnik "dojrzewania" planowanych inicjatyw, jakie następnie miałyby być realizowane jako zadania włączone do kalendarza późniejszych zdarzeń opatrzonych tzw. logo prezydencji. W marcu 2011 r. rada ministrów rządu RP przyjęła trzy priorytety do realizacji w sprawowaniu polskiej prezydencji w UE: 1. "Integracja europejska jako źródło wzrostu" - oznacza, że istnieje potrzeba wypracowania modelu wzrostu, dzięki któremu UE będzie zdolna do dalszego rozwoju społeczno- gospodarczego. Polska uważa, że jeśli Europa ma być konkurencyjna w skali globalnej, to nie może się skupiać tylko na spłacie zaciągniętych długów i naprawie swoich finansów publicznych. Konieczne są dodatkowe, równolegle podejmowane kroki. Takim krokiem może być pogłębienie integracji rynku wewnętrznego oraz wykorzystanie budżetu UE do budowy konkurencyjnej Europy, a także otwieranie nowych rynków zbytu dla UE. Można tego dokonać m.in. dzięki przygotowanemu przez Komisję Europejską pakietowi zmian w unijnych dyrektywach rynkowych, zwanym "Single Market Act", a także w oparciu o projekt dok[...]

Polityka klimatyczna UE a szanse rozwoju przemysłu celulozowo-papierniczego w Polsce


  The article discusses strategic goals of the EU climate change policies and Poland’s priorities in this area. Some controversies over European climate policy are considered as well as factors determining implementation of climate policies. The author presents experience of the pulp and paper industry in Poland with the Emission Trading System and analyses development prospects for pulp and paper industry. The author concludes that the future of the industry and its competitiveness is largely connected with political decisions made at the European level. Wprowadzenie Poważnym elementem w obszarze działalności przedsiębiorstw stała się polityka klimatyczna. Jej koncepcja zaczęła kształtować się jeszcze w okresie poprzedzającym akcesję Polski do Unii Europejskiej (UE). Ogólne założenia polityki klimatycznej UE są komplementarne z obowiązkami, jakie wynikają z uzgodnień zapisanych w treści dokumentów Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Chodzi przede wszystkim o zobowiązania przyjęte przez kraje-sygnatariusze Protokołu z Kioto w grudniu 1997 r. (ratyfikowany przez Polskę 13 grudnia 2002), które polegały na podjęciu działań mających chronić przed trwałymi zmianami klimatu w skali globalnej. Zobowiązania te obejmowały redukcję własnych emisji o wynegocjowane wartości zestawione w załączniku do Protokołu (co najmniej 5% poziomu emisji do 2012 r. w porównaniu z 1990 r.) w zakresie: dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu, HFC (fluoropochodne węglowodorów), PFC (perfluoropochodne związki węgla), SF (sześciofluorek siarki), tj. gazów powodujących tzw. "efekt cieplarniany" (11). Jednakże, politykę klimatyczną Unii należy też rozpatrywać w powiązaniu z koncepcją własnej strategii rozwoju społecznogospodarczego, strategią rozwoju zrównoważonego i strategią wzrostu konkurencyjności gospodarki (realizacja kluczowych założeń Strategii Lizbońskiej). Z początkiem I dekady XXI w. technologie niskoem[...]

Seminarium Techniczne FEFCO 2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

Seminarium Techniczne organizowane przez FEFCO co dwa lata jest imprezą, podczas której producenci tektury falistej i opakowań, a także dostawcy maszyn i urządzeń do ich wytwarzania i przetwarzania mogą zaprezentować szerokiej rzeszy zainteresowanych swoje najnowsze rozwiązania. 18. seminarium, które odbyło się w Barcelonie 28-30 października br., pod hasłem "Corrugated 4.0: Smart Factories for Flexibility and Efficiency", było udane pod każdym względem.Uroczystego otwarcia dokonał prezes FEFCO Roberto Villaquiran (CEO Smurfit Kappa Europe). Według informacji organizatorów w seminarium wzięło udział prawie [...]

Czy Stowarzyszenia Papierników Polskich?

Czytaj za darmo! »

Misją Stowarzyszenia Papierników Polskich jest wspieranie rozwoju przemysłu papierniczego w Polsce oraz integrowanie środowiska papierników. Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, skupiającą członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z papiernictwem i dziedzinami pokrewnymi. Celem działalności Stowarzyszenia[...]

 Strona 1