Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK AUGUSTYNEK"

Organizacje zajmujące się tematyką korozyjną w Europie i na świecie


  Omówiono najważniejsze organizacje zajmujące się tematyką korozyjną w Europie i na świecie. Przegląd obejmuje stowarzyszenia branżowe i organizacje zrzeszające indywidualnych członków i/lub członków zbiorowych w dziedzinie korozji oraz powłok malarskich. Uwzględniono również organizacje certyfi kujące inspektorów i przykładowe organizacje badawcze. Zwrócono uwagę na profi l i zakres działalności, liczbę członków, okres działalności, siłę opiniotwórczą (według uznania autora) i profi ty dla środowiska płynące z ich działalności. Uwzględniono udział Polski w omawianych organizacjach międzynarodowych. Celem referatu jest przybliżenie tych organizacji polskiemu środowisku korozyjnemu. Wydaje się, że współpraca z wieloma z nich pozwoliłaby znaleźć wiele trudnodostępnych w Polsce informacji, podnieść kwalifi kacje zawodowe i rozszerzyć pola współpracy. Słowa kluczowe: organizacje korozyjne, stowarzyszenia korozyjne, certyfi kacja inspektorów Organizations in the fi eld of corrosion in Europe and worldwide The most important organizations active in the fi eld of corrosion in Europe and Worldwide are discussed. The review covers trade associations and organizations of individual members and/or collective members in the fi eld of corrosion and coatings. Inspectors and certifi cation organizations as well as examples of research organizations are also included. Attention is drawn to the profi le and scope of operations, number of members, the period of activity, the strength of opinion making (at the discretion of the author) and profi ts to their surrounding coming from their activities. Polish participation in these international organizations is included. The aim of the paper is to introduce these organizations to the Polish corrosion community. It seems that the cooperation with many of them could give an opportunity to access information inaccessible in Poland, to enhance qualifi cations and expand the fi elds of cooperation. Keywords: corrosio[...]

CORROSION MANAGEMENT - zarządzanie procesami związanymi z korozją na przykładzie projektu IMPACT PLUS organizacji NACE DOI:


  1. Wprowadzenie Korozja, czyli proces stopniowego niszczenia materiałów, powoduje bezpośrednie straty ekonomiczne oraz straty pośrednie, np. związane ze skażeniem środowiska z powodu wycieków. Dotyczy ona metali oraz innych materiałów - między innymi betonu, drewna czy tworzyw sztucznych. Straty spowodowane przez korozję szacuje się proporcjonalnie do PKB i ostatnio w Polsce szacowane były na 8% [1]. Jest to wielokrotność nakładów budżetowych na najważniejsze zadania w Państwie Polskim. 2. Systemowe przeciwdziałanie korozji Procesy związane z korozją są dobrze zbadane. Przeciwdziałanie [...]

 Strona 1