Wyniki 1-10 spośród 62 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard TYTKO"

Przyszłość polskiej energetyki Program "Energia Plus" DOI:


  Analiza wybranych zagadnień dotyczących energii elektrycznej do projektu "Energia Plus" Moc zainstalowana w krajowym systemie elektroenergetycznym w roku 2018 wyniosła ok. 43 GW (węglowa ok. 31 GW). Wyprodukowana energia elektryczna w roku 2018 osiągnęła poziom ok. 170 TWh (energetyka węglowa ok. 140 TWh). Przyjmiemy, że przeciętna wielkość systemów instalowanych w domach jednorodzinnych wyniesie np. 5 kW, po przemnożeniu przez wskazaną przez Ministra Gowina liczbę 5 milionów, łączna zainstalowana moc w domowych mikroinstalacjach fotowoltaicznych docelowo po 20 latach wyniesie ok. 5 GW. Niemcy do tej pory zainstalowali ok. 50 GW. Zakłada się, że z 1 kW mocy zainstalowanej w instalacji fotowoltaicznej (PV) rocznie zostanie wygenerowane ok. 1000 kWh energii elektrycznej. Tak więc po zakończeniu (rok 2040) realizacji programu "Energia Plus" w krajowym systemie energetycznym znajdzie się rocznie energia wynosząca ok. 25 TWh. Instalacje PV zaspokoją w ok. 15% potrzeby ludności i małych firm w naszym kraju. Będzie można systematycznie wyłączać stare bloki energetyczne opalane miałem węglowym. Przy założeniu, że całą energię zużyją gospodarstwa domowe i firmy na własne potrzeby, we współpracy z baterią akumulatorów (magazyn energii) i cenie 0,65 zł/ kWh, oszczędności dla społeczeństwa wyniosą rocznie ok. 16 mld zł rocznie. Jedno gospodarstwo domowe zaoszczędzi ok. 5000 kWh × 0,65 zł/kWh = 3250 zł rocznie. Będzie to miesięczny bonus programu "Energia Plus" w kwocie ok. 300 zł praktycznie dla ogromnej liczby gospodarstw domowych w Polsce. Zakładając emisję CO2 z energetyki zawodowej węglowej na poziomie 800 kg/MWh, stwierdzamy, że wyemitowała do atmosfery w roku 2018 ok. 112 mln ton. 1 kWh energii wygenerowanej przez instalację PV to ok. 1 kg CO2 mniej w atmosferze. Po zainstalowaniu zakładanej ilości mikroinstalacji PV i wygenerowaniu [...]

Warunki przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej DOI:


  Inwestor planujący podłączyć do instalacji wewnętrznej odnawialne źródło energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 50 kW (zwanej dalej mikroinstalacją), której moc nie jest większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu (określona w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowie kompleksowej), powinien wiedzieć, że: I. Zgodnie z art. 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na jej wytwarzanie, zgodnie z zapisami w ww. ustawie. II. Pierwszym krokiem jest znalezienie uprawnionego instalatora, który zagwarantuje poprawny montaż mikroinstalacji, oraz spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa pracy instalacji w obiekcie i sieci elektroenergetycznej. Instalator musi mieć odpowiednie kwalifikacje do montażu źródeł wytwórczych, tj. certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowa nia odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci albo uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. III. Uprawniony instalator powinien dokonać montażu mikroinstalacji zgodnie z dokumentacją techniczną, na podstawie kryteriów przyłą[...]

Najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie budowy modułów fotowoltaicznych DOI:


  Półprzewodniki, np. krzem, są materiałami, które w odpowiednich warunkach mają zdolność przewodzenia prądu. Istota przewodnictwa w półprzewodnikach polega na przemieszczaniu ładunków elektrycznych w sieci krystalicznej pod wpływem pola elektrycznego lub cieplnych drgań sieci krystalicznej (m.in. dzięki energii słonecznej). Półprzewodniki zawierające np. domieszkę arsenu As, która powoduje pojawienie się na powłoce walencyjnej elektronu swobodnego, nazywa się półprzewodnikiem typu n (negative - ujemny). Jeżeli do półprzewodnika wprowadzi się np. niewielką ilość glinu Al, to otrzymamy w nim nadmiar dziur (ładunek dodatni) na powłoce walencyjnej, dlatego będzie on nazywany półprzewodnikiem typu p (positive - dodatni). Płytki krzemu typu n i p dosunięte do siebie tworzą złącze p-n. Typowe wymiary komórki ogniwa silver wynoszą np. 100 mm na 1 mm. Wartość generowanego napięcia wynosi ok. 0,5-0,6 V. Aby ogniwo osiągnęło napięcie 24 V i odpowiedni prąd w jednym ogniwie, montuje się 48 komórek. 36 ogniw połączonych taśmą Al (4 szynowodów, Bus Bar, BB), zgrzewanych indukcyjnie, tworzy moduł. Moduły łączy się ze sobą szeregowo-równolegle i w ten sposób powstaje solar panel, panel fotowoltaiczny. Jego napięcie może wynosić maksymalnie ok. 800 V. Wytrzymałość mechaniczna panelu to ok. 245 kg/m2. 2. Projekt "Quantum Glass" spółki ML System ML System, spółka będąca liderem polskiego rynku fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami BIPV wdrożyła projekt "Quantum Glass" [3]. Celem projektu "Quantum Glass" jest wdrożenie do seryjnej produkcji innowacyjnego, transparentnego szkła fotowoltaicznego z wykorzystaniem technologii kropek Renomowane firmy produkujące moduły PV oraz instytuty naukowe prowadzą badania nad zwiększeniem sprawności ogniw fotowoltaicznych. Konstrukcje laboratoryjne ogniw PV o sprawności ok. 30% wdrożone zostały już do masowej produkcji przez kilka wiodących w świecie firm z branży fotowoltaicznej. Monokrystalic[...]

Fotowoltaika zintegrowana z budynkiem - instalacje BIPV DOI:


  System BIPV opiera się na połączeniu właściwości konstrukcyjnych elementów budynków z produkcją energii elektrycznej. Dzięki postępowi technologicznemu BIPV może całkowicie zastąpić takie komponenty budynku jak dachy czy fasady albo struktury typu ganki i balkony. Głównymi czynnikami zachęcającymi do instalacji BIPV jest rosnąca świadomość korzyści wynikających z zastosowania zintegrowanych modułów fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej bezpośrednio ze słońca oraz ich korzystny wpływ na poprawę efektywności energetycznej budynku. Moduły BIPV stosuje się coraz częściej w nowych konstrukcjach budynków. Zaostrzanie norm dotyczących efektywności energetycznej budynków sprawia, że technologia wzbudza rosnące zainteresowanie wśród projektantów i inwestorów. Warto wspomnieć, że od 2021 r. wartość EP (roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną budynku) wyniesie już tylko 70 kWh/m2/ rok. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku budownictwa energooszczędnego, polskie firmy z branży fotowoltaicznej poszerzają swój asortyment o moduły, które wytwarzane są m.in. w technologii szkło - szkło (połączenie dwóch tafli szkła, ogniwa przy użyciu specjalnej foli ochronnej). Wszystkie typy modułów PV mogą występować w różnych grubościach i kształtach w zależności od wymagań architekta i są one dostosowane do sposobu montażu i kształtu elewacji. Dostępne są również różne kombinacje szkła, które może być har-towane, półhartowane, niehartowane lub barwione. Dzięki temu moduły mogą być wykorzystane w budownictwie i architekturze, np. przy tworzeniu przegród, świetlików, balustrad czy zadaszeń. W przypadku instalacji typu BIPV dużą popul[...]

Sprężarki pomp ciepła zasilane z fotowoltaiki DOI:


  1. Charakterystyka pomp ciepła Pompa ciepła jest urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie energii cieplnej nagromadzonej w środowisku naturalnym. Urządzenia te należą do najtańszych w eksploatacji źródeł ciepła, stosowanych do ogrzania domu i przygotowania ciepłej wody, gdyż wykorzystują energię odnawialną, zgromadzoną w środowisku: w gruncie, wodzie lub w powietrzu. Współczynnik efektywności pomp ciepła jest wysoki: w zależności od temperatury zewnętrznej wynosi 3÷5, średnio 4 w całym sezonie grzewczym. Oznacza to, że średnio w każdych 5 kW energii cieplnej, dostarczonej do kaloryferów lub do zbiornika ciepłej wody, 1 kW pochodzi z sieci elektrycznej, a pozostałe 4 kW z gruntu, wody lub powietrza. Pompa ciepła nie jest urządzeniem wytwarzającym energię cieplną. W układzie cieplnym instalacji pełni ona rolę "wzmacniacza" cieplnego. 2. Budowa oraz zasada działania pompy ciepła Pompa ciepła jest ekologicznym, niskotemperaturowym urządzeniem grzewczym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. Obieg termodynamiczny, w którym zachodzą w sposób ciągły cztery procesy fizyczne, opisuje zasadę działania pompy ciepła. W parowniku czynnik roboczy ulega odparowaniu (proces odbioru ciepła z otoczenia). Następnie w kompresorze (sprężarce), następuje proces sprężania par czynnika roboczego, a za kompresorem czynnik roboczy, posiadający wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę, ulega procesowi skraplania w skraplaczu (proces oddawania ciepła do systemu). Ostatnim procesem, jakiemu podlega czynnik roboczy w obiegu termodynamicznym, jest proces rozprężania, realizowany na zaworze rozprężnym, dozującym czynnik roboczy do parownika, gdzie następuje ponownie proces odparowania, a cykl przedstawiony powyżej powtarza się. Transport ciepła z ośrodka o niższej temperaturze do ośrodka o temperaturze wyższej dokonuje się jedynie przy udziale energii dostarczonej z zewnątrz, którą jest energia e[...]

Ogrzewanie budynku za pomocą folii i mat elektrycznych DOI:


  Instalacja systemów grzewczych na bazie folii grzejnych niskotemperaturowych W Polsce ogrzewanie pomieszczeń za pomocą elektrycznych folii grzejnych emitujących ciepło jest jeszcze stosunkowo rzadko stosowane. Folie grzejne emitują ciepło za pomocą promieniowania fal elektromagnetycznych pracujących w podczerwieni (długość fali ok. 1000 nm). Ogrzewanie na podczerwień jest najzdrowszym źródłem ciepła, stosowanym między innymi w inkubatorach dla noworodków czy przy leczeniu stanów zapalnych i schorzeń reumatycznych u fizjoterapeutów. Ciepło dostarczane w postaci fal elektromagnetycznych w podczerwieni zapewnia równomierny rozkład temperatury we wnętrzu domu, tworząc optymalny klimat i równomierny rozkład temperatur. Ogrzewanie podczerwienią ogrzewa nie tylko powietrze, ale też przedmioty, ściany i osoby przebywające w określonym miejscu wewnątrz pomieszczeń. Jest to jedna z jego głównych zalet w porównaniu do tradycyjnego ogrzewania konwektorowego, które ogrzewa najpierw powietrze i przez to staje się mniej efektywne. Ponadto, w przypadku ogrzewania podczerwienią, ciepło odczuwa się natychmiast. Nie ma potrzeby czekać aż pomieszczenie się nagrzeje. Kiedyś popularne piece kaflowe również oddawały do otoczenia podobne w odczuciu przyjemne ciepło podczerwieni i doskonale się sprawdzały w mroźne dni. Folie grzewcze to cienkie powłoki z elementem grzejnym, którym są paski grafitu zalaminowane pomiędzy dwoma foliami poliestrowymi. Produkuje się je w postaci taśm o szerokości od 30 do 150 cm. Grubość takich taśm wynosi 0,4 mm dla folii podłogowych i 0,3 mm dla folii sufitowych. Napięcie zasilające to z reguły 230 V. Moc grzewcza folii wynosi od 40 W/m² do 220 W/m². Stosowane są folie o mocy od 80 W/m² do ogrzewań podłogowych[...]

Agrofotowoltaika (APV) DOI:


  Grunty rolne są eksploatowane tylko w niektórych okresach roku, czyli w czasie zasiewu, żniw i zbiorów. Ich właściciele mogą zyskać również możliwość czerpania korzyści z posiadania ziemi uprawnej i produkcji energii elektrycznej. Ziemię mogą udostępnić pod budowę elektrowni słonecznych z modułami PV posadowionymi na gruncie. Podstawowy warunek jest taki, że taka instalacja PV musi z jednej strony zapewnić odpowiedni uzysk energetyczny, a z drugiej mieć jak najmniej negatywny wpływ na uprawę rolną, ogrodniczą. Rolnicy, ogrodnicy, autor zdają sobie sprawę, że nie zawsze jest to możliwe. Istnieje ryzyko, że przy niektórych uprawach to rozwiązanie nie będzie możliwe. Przy innych uprawach plony mogą być niższe. Istotną rolę przy tego typu rozwiązaniach grać będzie również technologia upraw.Prekursorem w promowaniu agrofotowolt[...]

Elektrociepłownie opalane biomasą DOI:


  Wielkość mocy z OZE zainstalowanej w polskim systemie energetycznym do końca lipca 2019 roku wynosiła ok. 9400 MW (wzrost o ok. 500 MW w stosunku do roku 2018). Jest to ok. 20% mocy systemu energetycznego w Polsce. Wytworzyły w roku 2018 energię równą ok. 19,5 TWh. W związku z dynamicznym rozwojem fotowoltaiki w roku 2019 należy się spodziewać, że wygenerowana energia w urządzeniach zasilanych energią z OZE wyniesie ok. 21,2 TWh. Wielkość zainstalowanej mocy w systemie energetycznym naszego kraju wyniosła w tym czasie ok. 45 939 MW. Elektrownie węglowe wytworzyły ok. 169 TWh energii elektrycznej [2]. Na koniec 2019 roku z OZE uzyskamy ok. 13,4% energii elektrycznej w bilansie energetycznym naszego kraju. Przy tak dynamicznym rozwoju instalacji fotowoltaicznych w roku 2020 przekroczymy poziom 15%. W Polsce pracuje 48 elektrociepłowni spalających biomasę. Do 30.03.2018 r. posiadały moc elektryczną równą ok. 1500 MW [2]. 45 elektrowni ze spalania biomasy (współspalanie) uzyskało moc ok. 1,4 GW. Według danych URE w ciągu pierwszego półrocza tego roku moc zainstalowanych źródeł na biomasę zwiększyła się o ok. 100 MW do 1468 MW. Dane Agencji Rynku Energii pokazują z kolei, że o jedną piątą zwiększyła się w tym czasie produkcja energii elektrycznej w elektrowniach na biomasę - to w sumie ok. 2 TWh w pierwszym półroczu, do tego 0,8 TWh ze współspalania (wzrost o 14 proc.) [3]. Biomasa jest w Polsce najważniejszym i najbardziej perspektywicznym źródłem odnawialnej energii. W tej chwili jest podstawowym paliwem dla celów grzewczych, wykorzystywanym przez ponad pięć milionów gospodarstw domowych. Rocznie spala się ok. 6,41 mln ton biomasy. Zgodnie z polityką energetyczną Polski produkcja energii elektrycznej z biomasy ma wynosić ok. 10 TWh w 2020 roku [1]. Potencjał energii ze spalania biomasy (drewna, słomy) jest największy ze wszystkich technologii OZE szacowany na ok. 333TWh [1]. Przez lata ciepłownie nie musiały m[...]

Elektrownie wiatrowe z prądnicami asynchronicznymi (indukcyjnymi) DOI:


  Generator w elektrowni wiatrowej ma za zadanie zamienić energię mechaniczną w elektryczną. Wirnik turbiny wiatrowej dostarcza zmieniający się w zależności od warunków wiatrowych moment napędowy. Prądnice generują moc przy stałej lub zmiennej prędkości obrotowej. W elektrowni wiatrowej silnik wiatrowy napędza generator elektryczny, którym może być prądnica bocznikowa prądu stałego, generator asynchroniczny lub synchroniczny. Maszyny z generatorem asynchronicznym ze względu na swój charakter pracy są wyposażone w przekładnię. Najczęściej stosuje się generatory o zmiennej liczbie par biegunów (wielobiegunowe) z wirnikiem klatkowym. Maszyna ta jest niezawodna, stosunkowo tania i odporna na przeciążenia.Budowa i zasada działania prądnic asynchronicznych z wirnikiem klatkowym SCIG (Squirrel Cage Induction Generator) Prądnica zbudowana jest z nieruchomego stojana i ruchomego wirnika. Korpus stojana wykonany jest z lekkiego stopu stalowego. Do niego przykręcone jest jarzmo z blach stalowych (stanowiące obwód magnetyczny), na których zostało nawinięte uzwojenie trójfazowe. Początki i końce tych uzwojeń wyprowadzone są do tabliczki z zaciskami połączeniowymi. Na osi wirnika zamocowano stalowy korpus, w jego żłobkach umieszczono aluminiowe pręty czołowo połączone ze sobą. Tak wykonany wirnik nazywa się klatkowym (zwartym). Warunk[...]

Energetyka wiatrowa na morzu bałtyckim DOI:


  Wiatr i jego zasoby energetyczne Wiatr z punktu widzenia możliwości wykorzystania go do celów energetycznych charakteryzują dwie wielkości: prędkość i powtarzalność. Prędkość wiatru jest najmniejsza przy ziemi i wzrasta wraz z wysokością. Optymalna średnia prędkość wiatru do wykorzystania energetycznego wynosi 4÷25 m/s. Ograniczenia ze względu na prędkość wiatru wynikają z minimalnej prędkości, przy której wytworzony zostanie odpowiednio duży moment obrotowy (siła aerodynamiczna) oraz maksymalnej prędkości, po przekroczeniu której wytworzony moment obrotowy może spowodować mechaniczne uszkodzenie turbiny wiatrowej. Powtarzalność jest to suma godzin, podczas których w okresie roku wieje wiatr z określoną prędkością. Jest ona bardzo istotnym czynnikiem decydującym o celowości budowania elektrowni wiatrowych (budowa opłacalna jest przy powtarzalności ok. 2000 h/rok lub większej). Energię można określić w całym zakresie prędkości wiatru, uzyskując wartości, zwane energią brutto lub też przyjmując dowolny próg prędkości wiatru. Do oceny zasobów energii wiatru w mezoskali posługuje się użyteczną energią wiatru, która określa dolne ograniczenie prędkości v > 4 m/s. Energię wiatru można obliczyć, posługując się następującym uproszczonym wzorem: E = q · v3 · t · 1,34 · 10-7 [kWh/m2] gdzie: E - wydajność energetyczna wiatru [kWh/ m2]; q - gęstość powietrza [kg/m3]; v - prędkość [m/s]; t - czas [s]. Znając długość skrzydeł, można w prosty sposób obliczyć wydajność energetyczną siłowni: Es = h · E · A = h · q · v3 · t · A · 1,34 · 10-7 [kWh/rok] gdzie: h - sprawność układu turbiny wiatrowej i napędzanej przez nią prądnicy; E - wydajność energetyczna wiatru [kWh/m2]; A - powierzchnia zakreślona przez łopaty wirnika [m2]; Es - wydajność energetyczna siłowni [kWh/ rok]. Kolejnym etapem poznania zasobów energii wiatru jest jej ilościowa ocena (programy kompu[...]

 Strona 1  Następna strona »