Wyniki 1-10 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN SZCZYGIEŁ"

Elektrochemiczne powłoki kompozytowe: otrzymywanie, właściwości, zastosowanie

Czytaj za darmo! »

Wbudowanie różnych inertnych cząstek z kąpieli elektrolitycznej do metalowej powłoki jest techniką prostą i tanią. Elektrochemiczne współosadzanie umożliwia otrzymanie różnorodnych materiałów kompozytowych z unikatowymi właściwościami. Takie powłoki mogą być używane jako zaawansowane materiały inżynierskie, gdy wymagana jest podwyższona odporność na korozję, wysoka odporność na ścieranie, odporność na działanie wysokiej temperatury, duża twardość lub aktywność katalityczna. Słowa kluczowe: powłoka kompozytowa, elektroosadzanie, odporność na korozję Electrochemical composite coatings: preparation, properties, application Reinforcement of various inert particles from an electrolytic bath into metallic deposit is law cost and simple technique. Electrochemical codeposition enables the [...]

Odporność korozyjna chemicznych kompozytowych powłok niklowych

Czytaj za darmo! »

Otrzymano chemiczne powłoki stopowe Ni-P i powłoki kompozytowe Ni- P-ZrO2 z kąpieli opartej na diwodorofosforanie (I) sodu oraz kwasie aminooctowym. Parametrami zmiennymi były: pH kąpieli i zawartość ZrO2 w kąpieli. Tlenek cyrkonu (IV) wbudowywany w powłokę nie powoduje zauważalnego wzrostu stopnia jej spękania. Zwiększenie pH kąpieli łączy się ze zmniejszeniem ilości P oraz ZrO2 i obniżeniem[...]

Warstwy molibdenianowe na powłokach stopowych Zn-Ni jako alternatywa warstw chromianowych

Czytaj za darmo! »

Na podłożu ze stali węglowej St3s z elektrolityczną powłoką cynkowoniklową otrzymano warstwy konwersyjne z roztworów zawierających molibdenian sodu. Parametrami zmiennymi w procesie osadzania warstw konwersyjnych były: rodzaj kwasu nieorganicznego użytego do zakwaszania kąpieli, pH roztworu, temperatura kąpieli i czas zanurzania. Dla oceny właściwości korozyjnych stosowano porównawczo próbki [...]

Bezchromowe powłoki konwersyjne na cynkowych podłożach stopowych - badania rozpoznawcze

Czytaj za darmo! »

Otrzymano warstwy konwersyjne z roztworów soli molibdenu Na2MoO4 z dodatkiem cytrynianu sodu jako czynnika kompleksującego. Jako podłoża użyto stali węglowej St3s z elektrolitycznie osadzoną powłoką cynkowo-niklową. Badano wpływ pH oraz temperatury kąpieli na przebieg procesu i właściwości osadzonych powłok. Jako punkt odniesienia dla właściwości powstałych warstw użyto próbek chromianowanych. Badania polaryzacyjne wykazały, że wzrost temperatury kąpieli powoduje zmniejszenie odporności korozyjnej powłok w środowisku 0,5 M NaCl (wzrost prądów korozyjnych, spadek oporu polaryzacyjnego). Najlepsze warstwy zawierające molibden uzyskano w temperaturze 25 i 40°C. Powłoki są jednorodne i pozbawione spękań. Słowa kluczowe: chromianowanie, powłoka konwersyjna, odporność na korozję, mol[...]

Odporność na korozję powłok konwersyjnych otrzymywanych z roztworów zawierających związki Ti(III)

Czytaj za darmo! »

Od wielu lat prowadzone są badania nad rozwojem nowych technologii otrzymywania powłok konwersyjnych pozbawionych Cr(VI). Wśród doniesień literaturowych można znaleźć prace poświęcone badaniom nad wytwarzaniem powłok konwersyjnych z roztworów zawierających związki molibdenu, wolframu, związki metali ziem rzadkich, związki tytanu lub cyrkonu, a także krzemiany. W przeprowadzonych badaniach określono właściwości elektrochemiczne (metody polaryzacyjne), topografię i skład (SEM, EDS) oraz odporność na korozję (komora solna) powłok konwersyjnych na podłożu cynkowym otrzymanych przez obróbkę w wodnym roztworze o składzie (g·dm-3): TiCl3 - 5; H2SiF6 - 10; H2O2 - 6; C2H2O4 - 1. Najwyższe wartości oporu polaryzacji (Rp) wykazały powłoki wytworzone w następujących warunkach: pH = 2,5[...]

Zagrożenia korozyjne i stosowane materiały w instalacjach odsiarczania spalin


  W artykule dyskutuje się większość problemów dotyczących mokrych, wapiennych instalacji odsiarczania spalin (IOS), szczególnie jeśli chodzi o dobór materiałów odpornych korozyjnie przez dłuższy czas, bez dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem w ruchu instalacji. Rozważane są również czynniki wpływające na korozję materiałów, takie jak tlenki siarki, chlorki, fl uorki, tlenki azotu, temperatura, wartość pH, ale także taki, jak erozja wywołana cząstkami stałymi. Opisano zastosowanie stali węglowej pokrytej gumą, estrem winylowym, żywicą epoksydową, polietylenem, a także takich materiałów jak stale wysokostopowe i stopy niklu, w poszczególnych częściach IOS. Słowa kluczowe: instalacja odsiarczania spalin (IOS), dobór materiału, korozja, erozja Corrosion hazards and materials applied in fl ue gas desulphurisation systems This paper discusses most problems concerning limestone wet fl ue gas desulphurisation (FGD) systems, especially in the selection of corrosion resistant materials for long life and maintenance free operation. Factors infl uencing materials corrosion, such are sulphur oxides, chlorides, fl uorides, nitrogen oxides, temperature, pH value as well as abrasion by solid particles are also considered. Application of carbon steel lined with rubber, vinyl ester, epoxy resin, polyethylene and such materials as high alloy steels and nickel alloys in particular part of FGD is described. Keywords: fl ue gas desulphurisation (FGD), material selection, corrosion, erosion ochrona przed korozja 4-5/2011 XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna SYSTEMY - MATERAŁY - POWŁOKI A N T Y K O R O Z J A 1. Ograniczanie emisji SO2 do atmosfery Prowadzone już w latach 60. XX wieku prace badawcze dokumentowały wpływ zanieczyszczeń (głównie przemysłowych) na środowisko, w tym na zakwaszanie gleb i wód powierzchniowych. Jako główny powód tego zjawiska wskazywano ditlenek węgla oraz tlenki azotu, których głównym źródłem są wszecho[...]

Właściwości ochronne powłok otrzymywanych z roztworów na bazie silanów oraz związków tytanu(IV)


  Dotychczasowe wyniki badań powłok konwersyjnych zawierających tytan stały się podstawą do zbadania właściwości powłok otrzymywanych z roztworów na bazie związków tytanu oraz organicznych związków krzemu. W trakcie przeprowadzonych badań osadzono na podłożu cynkowym powłoki z wodnych roztworów zawierających chlorek tytanu(IV) oraz tetraetyloortokrzemian (TEOS). Zbadano wpływ czasu osadzania powłok na ich morfologię (SEM), skład chemiczny (EDS) oraz odporność na korozję (pomiary polaryzacyjne, testy w komorze solnej). Słowa kluczowe: powłoka cynkowa, powłoka konwersyjna, chromianowanie, odporność na korozję The protective properties of coatings obtained from solutions based on silanes and titanium(IV) compounds Recent studies on titanium containing conversion coatings were the basis to investigate the properties of the coatings obtained from baths consisted of titanium and silicon organic compounds. During experiment the coatings from solution containing titanium tetrachloride and tetraethoxysilane (TEOS) were deposited on zinc coated steel. The dependence between their morphology (SEM), chemical composition (EDS), corrosion resistance (polarization measurements, salt spray test) and deposition time was investigated. Keywords: zinc coating, conversion coating, chromating, corrosion resistance ochrona przed korozja 7/2011 1. Wprowadzenie Szkodliwość związków chromu używanych w procesach obróbki chemicznej powierzchni elementów ocynkowanych, stopów glinu oraz magnezu jest powszechnie znana. Od wielu lat prowadzone są badania nad rozwojem nowych technologii wytwarzania powłok konwersyjnych pozbawionych związków chromu. Wśród doniesień literaturowych można znaleźć liczne prace poświęcone badaniom nad wytwarzaniem powłok z roztworów zawierających molibdeniany(VI) [1, 2], związki metali ziem rzadkich [3-6], krzemiany [2], a także związki tytanu i manganu [7, 8]. Oprócz wyżej wymienionych, dość szeroką grupę związków używanych do[...]

Wspomnienie.Prof. dr hab. inż. Józef Kubicki 23.03.1928 - 30.09.2011

Czytaj za darmo! »

Prof. Józef Kubicki urodził się 23.03.1928 r. w Ostaszewie na pograniczu Polski i Prus Wschodnich. Studia wyższe rozpoczął w 1948 roku na Wydziale Chemicznym Uniwersytetu i Politechniki Wrocławskiej, a ukończył je w 1954 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 1952 roku po ukończeniu studiów I stopnia został zatrudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii Przemysłowej Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.[...]

Właściwości ochronne bezchromowych powłok konwersyjnych osadzanych z kąpieli na bazie związków Ti(IV), Mn(II) oraz kwasu fosforowego(V) modyfi kowanej dodatkiem organicznym


  W pracy przedstawiono wyniki badań bezchromowych powłok konwersyjnych zawierających tytan, osadzonych na podłożu cynkowym z kąpieli zawierającej: K2TiF6, H2O2, Mn(NO3)2, H3PO4 oraz dodatkowo polimer o właściwościach błonotwórczych - poli(akrylan sodu). Zbadano wpływ warunków osadzania powłok na ich morfologię (SEM) oraz odporność na korozję (pomiary polaryzacyjne stałoprądowe, testy w komorze solnej). Określono skład chemiczny powłok zawierających dodatek organiczny oraz zaproponowano związki chemiczne, w których występują poszczególne pierwiastki tworzące powłokę (rentgenowska spektroskopia fotoelektronów - XPS, spektroskopia elektronów Augera - AES). Wyniki badań morfologii wykazały, że ze wzrostem czasu osadzania powłok wzrasta ich homogeniczność oraz zanikają pory. Analiza XPS wykazała, że pierwiastkami tworzącymi powłokę są: Mn, Zn, Ti, P, O oraz C, a dodatek organiczny ulega wbudowaniu w powłokę. Otrzymane powłoki o grubości nie przekraczającej 100 nm wyraźnie podnoszą odporność na korozję podłoża cynkowego, przy czym najniższą wartość gęstości prądu korozyjnego zarejestrowano dla powłoki osadzanej w czasie 60 s. Słowa kluczowe: powłoka cynkowa, powłoka konwersyjna, chromianowanie, odporność na korozję, XPS The protective properties of chromium-free conversion coatings deposited from the bath contained Ti(IV), Mn(II) compounds and ortophosphoric acid modifi ed with an organic additive The article presents the results of research on chromium-free Ti-containing conversion coatings. The coatings were deposited on zinc substrate from the solution consisted of: K2TiF6, H2O2, Mn(NO3)2, H3PO4 and a fi lm-forming polymer - sodium polyacrylate. The effect of deposition conditions on their morphology (SEM) and corrosion resistance (DC polarization measurements, salt spray test) were investigated. The chemical composition of the coating and the chemical state of each element was determined by X-Ray photoelectron spectroscopy (XPS) an[...]

Badania morfologii i składu konwersyjnych powłok bezchromowych otrzymanych z kąpieli na bazie H2ZrF6 modyfi kowanej dodatkiem 3-aminopropylotrietoksysilanu


  Otrzymano powłoki konwersyjne oparte na cyrkonie. Powłoki osadzono na podłożu cynkowym z kąpieli zawierającej m. in. H2ZrF6 oraz 3-aminopropylotrietoksysilan. Wyniki badań mikroskopowych wykazały, że są one homogeniczne, mają strukturę porowatą, a wzrost czasu osadzania w zakresie od 20 s do 180 s nie powoduje zmian w morfologii. Metodą XPS określono skład pierwiastkowy (obok Zr występują: O, C, Zn, F, Si, N) oraz związki chemiczne, z których zbudowane są otrzymane powłoki. Słowa kluczowe: powłoka cynkowa, powłoka konwersyjna, chromianowanie, SEM, XPS Investigations on the morphology and chemical composition of chromium-free conversion coatings deposited from the bath contained H2ZrF6 modifi ed with the 3-aminopropyltriethoxysilane additive The Zr-containing conversion coatings were obtained. The coatings were deposited on zinc coated steel from the solution contained i.e. H2ZrF6 and 3-aminopropyltriethoxysilane. The results of microscopic analysis showed that the coatings are homogeneous and rather porous, and the morphology is not affected by the deposition time which was changed in the range of 20 s - 180 s. By means of X-ray photoelectron spectroscopy the chemical composition was determined (Zr, O, C, Zn, F, Si, N) and the fi lm-forming compounds were proposed. Keywords: zinc coating, conversion coating, chromating, SEM, XPS.1. Wstęp Szkodliwość związków chromu sześciowartościowego, które są stosowane w zabezpieczaniu przed korozją powierzchni cynku, stopów glinu oraz magnezu jest dobrze znana. Aktualnie obowiązujące normy i uwarunkowania prawne wymuszają na producentach stosowanie głównie procesów chromianowania "trójwartościowego". Mimo tego w dalszym ciągu dostępne są tradycyjne procesy chromianowania "sześciowartościowego", ze względu na niskie koszty eksploatacyjne, łatwość kontroli procesu oraz doskonałą odporność korozyjną uzyskiwanych powłok. Niewątpliwie konieczne staje się prowadzenie badań nad nowymi procesami pas[...]

 Strona 1  Następna strona »