Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"URSZULA PASZEK"

Estetyka otoczenia – problemy z graffi ti, plakatami, gumą do żucia

Czytaj za darmo! »

Każdy z nas spotyka się bardzo często w swoim otoczeniu z wiszącymi dookoła plakatami, wszechobecną na chodnikach gumą do żucia i plagą graffi ti. W niniejszym artykule przedstawiono te zjawiska oraz zaproponowano dostępne sposoby zabezpieczania się przed nimi. Słowa kluczowe: graffi ti, plakat, guma do żucia, powłoka ochronna Beauty of the environment - problems with the graffi ti, posters and bills, chewing gum Graffi ti, posters, bills, chewing gum on the pavement are known to everyone. In this article are given the information about this phenomenon and available protection methods are described. Keywords: graffi ti, bill, chewing gum, protective coatings ochrona przed korozja 12/2010 1.Wstęp Piękno rzeczy, które nas otaczają staje się coraz ważniejsze wraz ze wzrostem dobrobytu. Jednym z jego elementów jest czystość fasad budynków, małych i dużych konstrukcji inżynierskich - mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, chodników. Plaga graffi ti, przyklejanych ogłoszeń i plakatów, rozdeptanej gumy do żucia, które szpecą nasze otoczenie, stała się problemem wielu środowisk, m.in. socjologów, polityków, służb miejskich i drogowych, ale przede wszystkim środowiska zajmującego się powłokami ochronnymi (fot. 1). Odpowiedzią środowiska zajmującego się farbami i innymi materiałami stosowanymi w budownictwie są nowe grupy powłok utrudniających wykonywanie szpecących wymalowań, przyklejanie w miejscach do tego nie przeznaczonych ogłoszeń bądź plakatów i ułatwiające usuwanie zabrudzeń takich jak guma do żucia. Tego typu środki, zakres ich zastosowania i stawiane im wymagania zostaną omówione w tym artykule. 2. Graffi ti Mamy problem z graffi ti, czyli z czym…? Otóż słowo graffi ti pochodzi od włoskiego słowa graffi o i oznacza drapnięcie, skrobnięcie. Współcześnie graffi ti rozumiane jest jako nielegalne symbole, hasła, napisy i wizerunki umiejscowione przede wszystkim na ścianach, murach, parkanach, w miejscach publicz[...]

Ocena skuteczności działania preparatów hydrofobizujących


  Zgodnie z definicją PN-EN 1504 [1] impregnacja hydrofobizująca jest to obróbka betonu nadająca jego powierzchni zdolność odpychania wody, pozostawiając pory i kapilary niewypełnione, a jedynie ich ścianki powleczone preparatem. Jednym z wymagań postawionym w tej normie tym preparatom jest głębokość impregnacji mierzona na przełamanej zaimpregnowanej próbce wykonanej z betonu C (0,70) zgodnie z PN-EN 1766 [2]. Norma wyróżnia dwie klasy głębokości impregnacji: klasa I < 10 mm oraz klasa II ≥ 10 mm. Naprzeciw tym wymaganiom wyszli producenci środków hydrofobizujących, wprowadzając na rynek środki w postaci past, kremów i żeli, które wg podanych informacji mają dłuższy kontakt z powierzchnią i mogą głębiej penetrować w element betonowy. Literatura nie podaje wielu wyników prac w tej dziedzinie. Można powołać się na opracowania [3, 4, 5, 6, 7], w których badano impregnację hydrofobizującą, jednak nie ma tam jednoznacznych wyników ani wskazówek określających wymagania co do głębokości penetracji środka hydrofobizującego w zależności od użytej klasy [...]

Hydrofobizacja wgłębna - nowa strategia poprawy trwałości konstrukcji betonowych DOI:10.15199/40.2015.3.3


  W zastosowaniach praktycznych środki hydrofobizujące uchodzą za materiały mało wymagające technicznie. W wyniku tej błędnej oceny dochodzi często do wykonania krótkotrwałej i nieskutecznej impregnacji. W celu poprawy tej sytuacji konieczne jest zaproponowanie sposobu postępowania, pozwalającego na wykonaniu trwałej i efektywnej ochrony hydrofobizacyjnej. Nie można także zapomnieć o sprawdzaniu profilu wsiąkania jako istotnej części kontroli jakości. Przedstawiono proces postępowania w przypadku diagnostyki obiektów komunikacyjnych. Zwrócono uwagę, że podstawą jest dokładne przeprowadzenie badań i dobranie dla każdego obiektu odpowiedniej dla niego hydrofobizacji. Słowa kluczowe: obiekty komunikacyjne, profil wsiąkania, hydrofobizacja wgłębna Deep hydrophobisation - new strategy of concrete structure durability improvement In practical application hydrophobic agents pass for little exacting technically materials. As result of this misestimation reaches often to short duration and ineffective impregnation. For the purpose of this situation improvement is necessary proposing the course of action, permissive on the realization of the permanent and effective hydrophobic protection. It cannot be forgot about the soak-in profile as the essential part of the quality inspection. Diagnostic procedure in case of transportation objects was presented. The base is the exact research and choosing for every object a suitable hydrophobisation. Keywords: transportation objects, soak-in profile, deep-set hydrophobisation.1. Wprowadzenie Maksymalne wydłużenie okresu eksploatacji obiektów mostowych jest celem wszystkich uczestników procesu budowlanego, a w szczególności inwestorów - w tym przypadku głównie jednostek samorządowych lub centralnych. Zadanie to jest polem współpracy zarówno inżynierów budownictwa, jak i specjalistów z dziedziny chemii budowlanej. Efektem tej współpracy są rozwiązania z zakresu ochrony przed korozją obiektów mostowych, najczęści[...]

Wpływ grubości powłok ochronnych stosowanych na powierzchniach betonowych na ich paroprzepuszczalność DOI:10.15199/40.2016.2.1


  Powłoki stosowane do ochrony powierzchni betonowych w inżynierii komunikacyjnej powinny stanowić zarówno barierę przed wnikaniem wody w głąb konstrukcji, jak i zapewnić możliwość "oddychania" betonu. To "oddychanie" charakteryzowane jest współczynnikiem przenikania pary wodnej. Wymagania co do wartości współczynnika określone są w normie PN-EN ISO 7783- 2:2012 oraz PN-EN 1504. Parametr ten jest szczególnie istotny, gdyż stosując powłoki ochronne na powierzchnie betonowe często dochodzi do niekontrolowanego przegrubienia systemu zabezpieczającego, a więc i do zaburzenia jego paroprzepuszczalności, co w konsekwencji może spowodować zarówno pęcherzenie, jak i delaminację. Omówiono wpływ grubości powłok opartych na różnym spoiwie, stosowanych do ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych na ich paroprzepuszczalność. Słowa kluczowe: powłoki ochronne, powierzchnie betonowe, grubość, paroprzepuszczalność, współczynnik przenikania pary wodnej V, dyfuzyjnie równoważna grubość warstwy powietrza sd Effect of the thickness of protective coatings on vapor permeability of concrete Coatings used to protect concrete surfaces in infrastructures should provide both a barrier against water penetration into construction, and to provide for "breathing" of the concrete. This "breathing" is characterized by water vapor transmission rate. Requirements for the values are specified in PN-EN ISO 7783-2:2012 and PN-EN 1504. Vapor transmission is particularly important, because the choice of protection system is often not carefully controlled causing blistering and delamination. The effect of the thickness of coatings based on various binders used for surface protection of concrete structures on their vapor permeability is disscused. Keywords: protective coatings, concrete surfaces, thickness, vapor permeability, water-vapor transmission rate V, water-vapor diffusion-equivalent air layer thickness sd1. Wstęp Powłoki ochronne są podstawową i powszechnie stosowan[...]

Uszkodzenia nawierzchni betonowych spowodowane wadliwą jakością kruszywa DOI:10.15199/40.2016.3.5

Czytaj za darmo! »

Kruszywa stosowane do produkcji betonów nawierzchniowych, a zwłaszcza do wykonywania warstwy ścieralnej, podlegają kwalifikacji normowej według ustalonych kryteriów i metod badawczych. Jedną z najważniejszych cech podlegających ocenie w aspekcie trwałości nawierzchni jest mrozoodporność. Przedstawiono problem wystąpienia bardzo rozległych uszkodzeń nawierzchni betonowej, spowodowanych brakiem mrozoodporności pewnej części z ogólnej kompozycji kruszywa zastosowanego w warstwie ścieralnej, co już po dwóch okresach zimowo-wiosennych doprowadziło do całkowitej dyskwalifikacji wykonanej nawierzchni. W trakcie badań normowych dopuszczone do zastosowania kruszywo nie wykazywało podstaw do dyskwalifikacji. Przedstawiony problem dotyczy zatem weryfikacji poprawności zalecanych badań i kryteriów normowych w stosunku do kruszyw do nawierzchni betonowych. Słowa kluczowe: kruszywo, trwałość betonu, mrozoodporność, nawierzchnia betonowa Damages of concrete pavements due to faulty aggregate quality Aggregates applied for pavement concrete production and especially for constructing grinding layer are subjected to codes classification according to determined criteria and testing methods. One of the most important properties that should be estimated within the aspect of pavement durability is freeze resistance. The problem of significant damages appearance on concrete pavement caused by the lack of freeze resistance of a certain part of the overall composition of aggregate used for grinding layer that after two winter-spring seasons resulted in total disqualification of executed layer is presented. Aggregate admitted for the mix during code tests did not indicate any basis for disqualification. Presented problem hence refers to the verification of correctness of recommended tests and codes criteria for aggregates for concrete pavements. Keywords: aggregate, concrete durability, freeze resistance, concrete pavement.1. Wprowadzenie Omówiono przypadek uszkodz[...]

Trwałość betonu w ujęciu aktualnych norm PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 DOI:10.15199/40.2020.1.3


  1. Wprowadzenie W dniu 9 października 2018 roku, Polski Komitet Normalizacyjny opublikował normę PN-B-06265:2018-10 "Beton. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność. Krajowe uzupełnienie PN-EN 206+A1:2016-12" [2]. Tym samym zostały zakończone sukcesem trwające od 2014 roku zabiegi Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego w Polsce [SPBT], które wzięło na siebie ciężar organizacyjny i finansowy opracowania przedmiotowego dokumentu. Grupa Projektowa ds. Normalizacji jest jedną z grup roboczych SPBT. To ona podjęła się opracowania i wdrożenia krajowego uzupełnienia do normy PN-EN 206+A1:2016-12 [1], tak aby obie normy stanowiły jeden zintegrowany pakiet. Stworzony przez praktyków projekt dokumentu ujmuje preferencje i potrzeby branży producentów ze względu na krajową specyfikę bazy surowcowej, standardy produkcji i dystrybucji betonu, potrzeby rynku, jak również stan rodzimych doświadczeń inżynierskich i uwarunkowań klimatycznych. Przystępując do pracy nad nowym krajowym uzupełnieniem postanowiono, że będzie ono oparte o sprawdzone w praktyce i udokumentowane wynikami badań treści. Do pracy nad opracowaniem dokumentu zaproszono uznanych specjalistów z organizacji branżowych, m.in. ze Stowarzyszenia Producentów Cementu, Polskiego Związku Producentów Kruszyw oraz szereg autorytetów z jednostek naukowo-badawczych. W pierwszym etapie prac, w drodze ankiety, sondowano środowisko branżowe odnośnie treści, które mając na względzie krajowe uwarunkowania produkcji betonu, powinny być zawarte w krajowym załączniku do aktualnej normy PN-EN 206+A1:2016-12 [1]. Oprócz tego, zdecydowano się również na analizę krajowych uzupełnień opracowanych w sąsiednich krajach, m.in.: - DIN 1045-2: “Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 2: Beton - Festlegung, Eigenschaften, Herstellung und Konformität - Anwendungsregeln zu DIN EN 206" [3], Dr inż Maciej Gruszczyński jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, prac[...]

Beton cementowo-polimerowy zastosowany do naprawy falochronu wyspowego w porcie Gdynia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono ocenę różnej ilości modyfi katora polimerowego na kształtowanie mrozoodporności betonu, który został wykorzystany do naprawy konstrukcji falochronu wyspowego w Porcie Gdynia. Omówiono wyniki badań wpływu dodatku dyspersji kopolimeru styrenowo-akrylowego na odporność na powierzchniowe złuszczenie w 3% NaCl, wodoszczelność, wytrzymałość na zginanie i ściskanie oraz wielkość odkształceń skurczowych betonu. Oceny wpływu dodatku polimerowego na wielkość tych parametrów dokonano na podstawie wyników uzyskanych podczas prób w warunkach przemysłowych na próbkach betonu pobranych podczas zarobów próbnych i w czasie naprawy konstrukcji. Słowa kluczowe: beton cementowo-polimerowy, trwałość betonu, dyspersja polimerowa, złuszczenie, mrozoodporność Cement-polymer concrete used to repair the offshore breakwater at the Port of Gdynia An assessment of the effect of different amounts of polymer modifi er on the freeze resistance of concrete used for structural repairs of the offshore breakwater at the Port of Gdynia is presented. An analysis of the results of tests carried out to determine the infl uence of a styrene-acrylic copolymer dispersion additive on the scaling resistance of concrete in a 3% NaCl solution, its water-tightness, compressive and fl exural strengths and the extent of concrete shrinkage deformation is discussed. The evaluation of the infl uence of the polymer additive was carried out on the basis of results obtained in tests carried out in industrial conditions on concrete samples taken from trial mixes and in the course of repair of the breakwater. Keywords: cement-polymer concrete, concrete durability, polymer dispersion, scaling, freeze resistance 1. Wprowadzenie Od wielu lat znane są zalety betonów cementowo-polimerowych. Charakteryzują się one znacznie korzystniejszymi właściwościami w stosunku do betonów cementowych, wykonanych bez dodatku modyfi katora polimerowego. Poprawione właściwości dotyczą przede wszystki[...]

Wpływ dodatków polimerowych na skurcz kompozytów cementowych DOI:10.15199/40.2017.1.2


  Skurcz zapraw i betonów jest ich cechą charakterystyczną związaną z chemicznymi przemianami zachodzącymi na skutek hydratacji cementu, jak również odparowywaniem wody z powierzchni elementów. Zjawisko skurczu jest niekorzystne, ponieważ z jednej strony stwarza problemy technologiczne, a z drugiej strony problemy trwałościowe, powstałe np. na skutek spękania powierzchni, będące skutkiem zaniedbań na etapie pielęgnacji świeżego betonu. Wszystkie te czynniki sprawiają, że zjawisko skurczu i sposoby jego zmniejszania są w kręgu zainteresowań badaczy. W artykule przedstawiono wpływ różnego typu polimerów na przebieg skurczu zapraw. Pod uwagę wzięto następujące domieszki: kopolimer styrenowo-akrylowy (SA), polimer styrenowo-butadienowy (SBR), alkohol poliwinylowy (PVA) oraz standardową domieszkę redukującą skurcz na bazie glikolu polipropylenowego (SRA). Słowa kluczowe: skurcz, polimer, zaprawy polimerowo-cementowe, domieszki redukujące skurcz Characteristic mortars and concretes is their shrinkage related with chemical changes occurring as a result of hydration of the cement as well as water evaporation from the surface of elements. Shrinkage is undesirable, because on the one hand creates technological problems and, on the other hand, causes problems with durability, for example, by cracking of the surface as result of negligent care of fresh concrete. All these factors causes that the occurrence of shrinkage and attempts to reduce it are of interest to researchers. The article presents the impact of different types of polymers on the shrinkage of mortars. The following additives were tested: styrene-acrylic copolymer (SA), styrene-butadiene rubber (SBR), polyvinyl alcohol (PVA) and the standard shrinkage reducing additive based on polypropylene glycol (SRA). Keywords: shrinkage, polymer, polymer cement concrete, additives to reduce shrinkage 1. Wprowadzenie Skurcz zapraw, jak i betonów cementowych, jest cechą charakterystyczną t[...]

Wpływ zawartości granulatu pozyskanego z mieszanki betonowej na wybrane właściwości betonu DOI:10.15199/40.2018.1.2


  1. Wprowadzenie Idea zrównoważonego rozwoju na stałe weszła już w strategie rozwoju budownictwa i produkcji materiałów budowlanych. Pod względem prawnym Rozporządzenie Parlamentu i Rady UE nr 305/2011 wprowadziło siódme wymaganie podstawowe mówiące o zrównoważonym wykorzystaniu surowców naturalnych. W szczególności zaleca ono "ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce" jak również "wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych" [13]. Pierwszą część tego wymagania doskonale spełnia wykorzystanie w produkcji mieszanki betonowej kruszywa pochodzącego z rozbiórki konstrukcji betonowych i żelbetowych nienadających się już do użytku. Kruszywo to pozyskiwane jest metodą mechaniczną przez rozkruszenie większych kawałków gruzu i rozdzielenie go na poszczególne frakcje [4, 14]. Mgr inż. Urszula Paszek jest absolwentką Politechniki Rzeszowskiej, pracuje w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów jako specjalista w Zespole Zabezpieczeń Antykorozyjnych Mostów. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z materiałami budowlanymi i szeroko rozumianą ochroną konstrukcji betonowych. e-mail: upaszek@ibdim.edu.pl Rys. 1. Widok instalacji do recyklingu mieszanki betonowej Fig. 1. The view of the concrete mix recycling station Artykuł naukowy Ochrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501, vol. 61, nr 1/2018 11 Oddzielnym zagadnieniem jest wykorzystanie w sposób przyjazny środowisku pozostałości niewykorzystanej mieszanki budowlanej oraz pozostałości wody zastosowanej do mycia urządzeń produkcyjnych i transportowych. Oba te materiały/surowce można ponownie wykorzystać do produkcji mieszanki betonowej po odpowiedniej obróbce, co powoduje spełnienie drugiej części siódmego wymagania podstawowego. Jedną z metod recyklingu resztek poprodukcyjnych (pozostałości mieszanki betonowej) jest odzyskanie kruszywa przez wypłukanie go z miesz[...]

Kształtowanie skurczu zapraw cementowych modyfikowanych dodatkiem wapna i domieszki przeciwskurczowej DOI:10.15199/40.2018.7.2


  1. Wprowadzenie Wapno, jako tradycyjnie stosowany materiał/surowiec w budownictwie posiada liczne zalety [1, 4, 8]. Jest materiałem naturalnym, nie zawiera substancji szkodliwych dla człowieka oraz tworzy przyjazny mikroklimat wnętrz m.in. poprzez ograniczenie rozwoju mikroorganizmów. Zaprawy wapienne (zarówno zaprawy murarskie jak i tynkarskie), mając strukturę drobno porowatą, umożliwiają migrację pary wody przez nie, tzn. łatwo wchłaniają nadmiar wilgoci i łatwo ją oddają - stabilizując mikroklimat wnętrz [14]. Dodatkowo właściwość ta powoduje, że w murach nie gromadzi się nadmiar wilgoci, co poprawia trwałość murów oraz nie powoduje pogorszenia właściwości termoizolacyjnych ścian budynków. Ponadto, wapno jego dodatek w zaprawach cementowych, czy też tynkach, powoduje polepszenie konsystencji i jednorodności zaprawy oraz zwiększenie przyczepności takiej zaprawy do podłoża [11]. Współcześnie zaprawy cementowo-wapienne, ze względu na wymienione zalety wapna, są najpowszechniej stosowana grupą zapraw. Zaprawy te produkowane są w skali przemysłowej, jako suche mieszanki murarskie, tynkarskie lub zaprawy o zastosowaniu uniwersalnym. Murarskie zaprawy cementowo - wapienne mają szerokie zastosowanie, które uzależnione jest od odmiany zaprawy [17]. Odmiany F i G (proporcje objętościowe cementu- :wapna:piasku wynoszą odpowiednio 1:1:6 i 1:1:9) znajdują zastosowanie do murowania ścian wewnętrznych. Z kolei odmiany D i E (o proporcjach 1:0,25:3 i 1:0,5:4) charakteryzujące się mniejszą zawartością wapna, stosowane są w ścianach zewnętrznych powyżej jak i poniżej poziomu terenu. Zaprawy cementowo - wapienne mają większy współczynnik przewodzenia ciepła w porównaniu do zapraw wapiennych, stąd nie powinno się ich stosować do murowania ścian zewnętrznych np. z bloczków gazobetonowych [2, 14]. Oczywiście zapraw cementowo - wapiennych nie powinno się stosować tam, gdzie występuje bardzo silne i długotrwałe zawilgocenie oraz tam, gdzie wymagan[...]

 Strona 1  Następna strona »