Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Przybysz"

Rekonstrukcja hydrogeneratora rewersyjnego DOI:10.15199/74.2019.3.1


  Większość eksploatowanych hydrogeneratorów pracuje ok. 40 lat. Ich dalsza eksploatacja jest możliwa po określeniu ich stanu technicznego na podstawie: oględzin technicznych, oceny stanu konstrukcji, analizy wyników badań wibracyjnych i cieplnych [1]. W przypadku hydrogeneratorów-silników zazwyczaj niezbędna jest ich gruntowna rekonstrukcja [2, 3]. Przedstawiono ocenę stanu technicznego na podstawie oględzin i badań diagnostycznych jednego z hydrogeneratorów-silników oraz zaproponowano jego rekonstrukcję. Ocena stanu technicznego hydrogeneratora-silnika Przedmiotem analizy stanu technicznego jest hydrogenerator-silnik o mocy 123/135 MW, 600 obr./min. Podczas oględzin technicznych nie wykryto uszkodzeń poszczególnych węzłów. Stwierdzono pęknięcia fundamentu w strefie płyty fundamentowej korpusu stojana, spowodowane podwyższonymi drganiami oraz zmiennymi obciążeniami, które przenoszone są przez kratownicę górną na korpus stojana od wirujących części całego hydrozespołu oraz od silnika rozruchowego. Fundament stojana przenosi również obciążenia od sił elektromagnetycznych. Uszkodzenia fundamentu prowadzą do osłabienia mocowania korpusu stojana i w następstwie do wzrostu drgań. Przy analizie konstrukcji wykryto błędy, które bardzo niekorzystnie wpływają na niezawodność hydrogeneratora-silnika. Potwierdza to historia eksploatacji, która zawiera dużą liczbę remontów spowodowanych uszkodzeniami i awariami. Do podstawowych błędów konstrukcyjnych można zaliczyć: [...]

Zakłócenia pracy turbogeneratorów typu TWW-200-2 oraz TWW-200-2A DOI:10.15199/48.2015.10.08

Czytaj za darmo! »

W referacie omówiono zakłócenia w pracy elementów konstrukcyjnych turbogeneratorów typu TWW-200-2 i TWW-200-2A, występujące podczas ich eksploatacji. Podano kryteria granicznego stanu technicznego tych elementów. Przedstawiono wyniki analizy niezawodności pracy krajowych bloków energetycznych o mocach 120÷500 MW za lata 1990÷2012. Abstract. The paper describes the malfunctions of structural elements of turbo-generators TWW-200-2 and TWW-200-2A type, occurring during their operation. This article gives an overview of the criteria used in the assessment of the technical condition of these elements. The paper presents results of 120÷500 MW national power generation units reliability analysis from 1990 to 2012 years. (Operating disruptions of turbo-generators TWW-200-2 and TWW-200-2A type) Słowa kluczowe: turbogeneratory, stan techniczny, diagnostyka, niezawodność Keywords: turbo-generators, technical state, diagnostics, reliability Wprowadzenie Moc generatorów zainstalowanych w krajowej energetyce zawodowej pod koniec 2010r. wynosiła około 36 GW [1]. Zapotrzebowanie na moc w lipcu 2014r. w szczycie porannym wynosiło 21804 MW [2]. Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach większość generatorów pracuje ponad 30 lat. Występują w związku z tym problemy ich niezawodności w odniesieniu do dalszej eksploatacji [3,4]. Znaczny rozwój energetyki krajowej - przede wszystkim jakościowy - nastąpił na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku (tabela 1). Od końca lat czterdziestych do połowy lat sześćdziesiątych rozwój nowych konstrukcji generatorów był powodowany zapotrzebowaniem rynku, które opierało się na przekonaniu, że koszt budowy nowej elektrowni jest w przybliżeniu proporcjonalny do potęgi 0,6 mocy poszczególnych maszyn, stanowiących całkowitą moc obiektu w MW [5]. Na podstawie prawa mocy do potęgi 0,6 wyznaczano zapotrzebowanie na coraz to większe moce znamionowe turbogeneratorów. Trzeba było opracowywać nowe technologie wykonywania[...]

Prof. dr hab. inż. Andrzej Bytnar (1937-2017) DOI:

Czytaj za darmo! »

14 sierpnia 2017 r. zmarł prof. dr hab. inż. Andrzej Bytnar, wybitny specjalista w dziedzinie maszyn elektrycznych, wieloletni pracownik Instytutu Energetyki. Andrzej Stefan Bytnar urodził się 4 sierpnia 1937 r. w Wielkich Oczach na Podkarpaciu w rodzinie inteligenckiej. Jego ojciec był matematykiem, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do szkoły podstawowej oraz do liceum ogólnokształcącego uczęszczał w Przemyślu. W 1956 r. podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W czerwcu 1962 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka, przedstawiając pracę magisterską z dziedziny maszyn elektrycznych, ocenioną jako bardzo dobrą. W styczniu 1962 r. został zatrudniony w Instytucie Energetyki w Pracowni Eksploatacji Maszyn Elektrycznych, początkowo na stanowisku pracownika inżynieryjno-technicznego, później asystenta, starszego asystenta, a od 1968 r. na stanowisku adiunkta. W pracach naukowo-badawczych Instytutu Energetyki zajmował się m.in. zagadnieniami: wpływu częstych uruchomień genera[...]

Momenty skrętne na wale turbozespołu o mocy 1308 MVA podczas zakłóceń sieciowych DOI:10.15199/74.2020.1.3


  Na problemy związane z drganiami skrętnymi wałów zwrócono uwagę, analizując awarie dużych turbozespołów w latach 70. w Europie [1] i Stanach Zjednoczonych [3]. Opracowano środki zaradcze, jak np. okresowe zaostrzone przeglądy stanu wirników turbozespołów oraz specjalne wymagania dotyczące synchronizacji, SPZ itp. [10]. Podczas pracy turbozespołów w systemie elektroenergetycznym czasem występują nienormalne stany pracy, w wyniku których powstają skrętne kołysania wałów turbozespołów prowadzące do kumulacji zjawisk zmęczeniowych w materiale wałów wirników. Wyniki badań obliczeniowych wykonywanych przez wielu autorów wykazują, że przy skrętnych kołysaniach mogą powstać znaczne przemienne momenty skrętne (zwarcia zewnętrzne, SPZ, błędna synchronizacja, rezonans podsynchroniczny), które powodują zmęczenie niskoczęstotliwościowe, jak również mniejsze przemienne momenty skrętne (zrzuty mocy, praca asynchroniczna), powodujące zmęczenie wysokiej częstotliwości. Systemy diagnostyki turbozespołów dużej mocy, zawierające diagnostykę czasu życia wałów, powinny uwzględniać wszystkie rodzaje nienormalnych stanów pracy. Przy analizie wpływu skrętnych kołysań na wał turbozespołu wyjściowym etapem jest wyznaczenie elektromagnetycznego momentu obrotowego [11]. Moment elektromagnetyczny turbogeneratora - zmiana która jest pierwotną przyczyną drgań skrętnych w jednostkach względnych określa się wyrażeniem (1) gdzie: Wm - koenergia pola magnetycznego turbogeneratora, α - kąt między osią uzwojenia wzbudzenia a osią fazy L1 stojana, charakteryzujący położenie dwubiegunowego wirnika turbogeneratora w dowolnym momencie czasu. Zgodnie z obliczeniami największy wpływ turbogeneratora na zmniejszenie momentu skrętnego ma uwzględnienie jego tłumiącego działania w stanach rezonansowych i błędnym SPZ, odpowiednio o 49% i 31% a przy zwarciach tylko o 5% [12]. Obliczenia wykazały, że absolutne wartości uszkodzalności, włączając stany rezonansowe, są nie[...]

Analiza momentów skrętnych na wale turbozespołu 1308 MVA DOI:10.15199/48.2015.10.09

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono analizę momentów skrętnych na wale turbozespołu 1308 MVA występujących podczas rozmaitych zakłóceń sieciowych, obliczonych za pomocą uniwersalnego modelu matematycznego. Abstract. Using a universal mathematical model of a turbine-generator units is calculated torsional shaft moment under different operating conditions. (Analyze torsional shaft moment of turbine-generator 1308 MVA). Słowa kluczowe. Turbozespół, momenty skrętne, drgania, wytrzymałość zmęczeniowa materiału. Keywords. Turbine-generator, torsional shaft moment, vibrations, fatigue strength Wstęp Na problemy związane z drganiami skrętnymi wałów zwrócono uwagę analizując awarie dużych turbozespołów w latach siedemdziesiątych w Europie [1] i Stanach Zjednoczonych [2]. Opracowano środki zaradcze jak np. okresowe zaostrzone przeglądy stanu wirników turbozespołów oraz specjalne wymagania dotyczące synchronizacji, SPZ itp. [3]. Podczas pracy turbozespołów w systemie elektroenergetycznym ciągle występują nienormalne stany pracy, w wyniku których powstają skrętne kołysania wałów turbozespołów prowadzące do kumulacji zjawisk zmęczeniowych w materiale wirników. Wyniki badań obliczeniowych wykonywanych przez wielu autorów wykazują, że przy skrętnych kołysaniach mogą powstać znaczne przemienne momenty skrętne (zwarcia zewnętrzne, SPZ, błędna synchronizacja, rezonans podsynchroniczny), które powodują zmęczenie niskoczęstotliwościowe, jak również mniejsze przemienne momenty skrętne (zrzuty mocy, praca asynchroniczna) powodujące zmęczenie wysokiej częstotliwości. Systemy diagnostyki turbozespołów dużej mocy, zawierające diagnostykę czasu życia wałów, powinny uwzględniać wszystkie rodzaje nienormalnych stanów pracy. Przy analizie wpływu skrętnych kołysań na wał turbozespołu wyjściowym etapem jest wyznaczenie elektromagnetycznego momentu obrotowego [4]. Moment elektromagnetyczny turbogeneratora, zmiana którego jest pierwotną przyczyną drgań skrętnych w jednostkach[...]

Zjawiska ferrorezonansowe w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia DOI:10.15199/48.2017.11.17

Czytaj za darmo! »

Ferrorezonans stanowi przedmiot zainteresowania energetyk wielu krajów, ze względu na zagrożenia jakie niesie to zjawisko dla prawidłowej pracy sieci. Występujące podczas ferrorezonansu przepięcia mogą zagrażać izolacji stacji i linii oraz zainstalowanych urządzeń i aparatów elektroenergetycznych, a przetężenia są niezwykle groźne dla indukcyjnych przekładników napięciowych, szczególnie wtedy gdy zjawisko to jest długotrwałe. W praktyce eksploatacyjnej odnotowano wiele przypadków występowania ferrorezonansu trwałego (nietłumionego) powodującego przegrzewanie się uzwojeń pierwotnych przekładników, które w konsekwencji prowadziły do awarii przekładników 1,2,3,6. Pomimo, że zjawisko to jest znane od dawna to nadal jest aktualne i stanowi przedmiot wielu badań. Powoduje ono zakłócenia w pracy sieci i zmniejszenie niezawodności zasilania oraz jakości dostarczanej energii wskutek przerw związanych z wyłączeniem linii oraz odkształceniami przebiegów napięcia i prądu. Ferrorezonans w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia Zjawisko ferrorezonansu w stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia jest ściśle związane z konfiguracją układu sieciowego oraz obecnością indukcyjnych przekładników napięciowych i wyłączników wieloprzerwowych wyposażonych w kondensatory sterujące przyłączone równolegle do ich komór gaszeniowych 4,5,6,7,8. Ferrorezonans w układach stacyjnych wzbudza się po otwarciu wyłączników wieloprzerwowych zasilających system szyn zbiorczych lub jego część, do którego są przyłączone indukcyjne przekładniki napięciowe, przy jednocześnie zamkniętych odłącznikach znajdujących się po obu stronach otwartych wyłączników. Najczęściej taki stan stacji rozdzielczych wysokiego napięcia występuje po zadziałaniu zabezpieczeń spowodowanych zakłóceniami lub przy przełączaniu zasilania z jednego na drugi system szyn zbiorczych. Przykłady układów sieciowych, w których przy sprzyjających w[...]

Awaria wyłącznika przyczyną uszkodzenia generatora dużej mocy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono układ elektroenergetyczny bloku z turbogeneratorem, transformatorem, wyłącznikiem i zabezpieczeniami w obwodach, którego wystąpiły zakłócenia w czasie synchronizacji z siecią. Omówiono przebieg wydarzeń, które doprowadziły do uszkodzenia generatora. Przedstawiono wyniki analizy pracy zabezpieczeń bloku w czasie zakłócenia. Podano wnioski dotyczące procedury synchronizacji oraz sposobu działania zabezpieczeń ze względu na bezpieczeństwo generatora. Abstract. Generator-transformer unit in which circuits took place the disturbance in the time of synchronization process is presented. The events that bring the turbo generator to failure are described. The results of analyses of protection system operation during the disturbances are given. Conclusions concerning of synchronization procedures and protection system operation are presented. (Circuit breaker defect as a reason of large turbo generator failure). Słowa kluczowe: turbogenerator, synchronizacja, awaria wyłącznika. Keywords: turbogenerator, synchronization, circuit breaker failure. Wprowadzenie W dużej elektrowni cieplnej w obwodach bloku o mocy 150 MW, w czasie przygotowań do synchronizacji bloku z siecią o napięciu 161 kV wystąpiła awaria generatora. Układ połączeń elektrycznych bloku z rozdzielnią 161 kV pokazano na rysunku 1. Rys. 1. Schemat ideowy bloku o mocy 187,5 MVA wraz z zabezpieczeniami części elektrycznej (Zabezpieczenia: 87S, 87, 87B - różnicowe: generatora, transformatora, bloku, 32 - mocy zwrotnej, 51 - nadprądowe zwłoczne, 51N - zerowo prądowe ziemnozwarciowe, 50 - zwarciowo- prądowe, 46 - od asymetrii obciążenia, 59N, 64S - ziemnozwarciowe stojana generatora, 40 - od utraty wzbudzenia[...]

Metoda wyznaczania rozkładu temperatur w uzwojeniu wirnika chłodzonego bezpośrednio wodorem DOI:10.15199/48.2017.02.11

Czytaj za darmo! »

Do analizy stanu cieplnego uzwojenia wirnika chłodzonego bezpośrednio wodorem zastosowano metodę elementów skończonych, która jest stosowana w programie Solid Works. Metoda pozwala trójwymiarowo zbadać stan cieplny z uwzględnieniem różnych rodzajów odprowadzenia ciepła z elementów wirnika oraz nierównomierności warunków wymiany ciepła. W artykule przedstawiono wyniki badań cieplnych turbogeneratora o mocy 550 MW podczas biegu jałowego i trójfazowego zwarcia ustalonego. Badania wykonano w firmie Elektrotiażmasz. Temperatura uzwojenia wirnika wynosiła podczas pracy znamionowej 74,7oC.. Z porównania wyników obliczeń i badań wynika, że różnica między nimi jest mniejsza od 5%. Abstract: It is proposed to use the finite element method realized in the computer SolidWorks environment for the analysis of the temperature field of the rotor of 550-MW turbogenerator with direct hydrogen cooling. This technique allows to investigate the thermal state of the rotor in a threedimensional statement, taking into account different types of heat in the elements of the rotor and irregular conditions of heat exchange between cooling medium. The relation for heat transfer coefficient between hydrogen and inner walls of the cooling channels of the rotor winding is proposed to use as a boundary conditions intended for the closure of the mathematical model for the thermal state of the rotor of the turbogenerator. The results of the thermal tests of 550-MW generator in the idling and short circuit are presented in the article. Thermal tests were carried out at the State Enterprise «Plant «Electrotyazhmash». The maximum temperature of the rotor winding at rated lood was 74,7 C. The comparison of the calculated data and test results shows that the difference is less than 5%. Analysis of the temperature field of the rotor of 550-MW turbogenerator with direct hydrogen cooling Słowa kluczowe: turbogenerator, uzwojenie wirnika, metoda elementów skończ[...]

 Strona 1