Wyniki 1-10 spośród 28 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Broda"

Zastosowanie urządzeń zabezpieczeniowych do małogabarytowych rozdzielnic kopalnianych

Czytaj za darmo! »

Wymagania stawiane przed urządzeniami Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej są podyktowane wieloma czynnikami. Wymagania te można podzielić na: ● podstawowe, tj. wymagania cieplne, środowiskowe, mechaniczne, dynamiczne, izolacji, oraz określonej dokładności działania oraz ● dodatkowe, tj, odporność na zakłócenia wysokiej częstotliwości, na zakłócenia powodowane przez[...]

Konfiguracja przekładników napięciowych do pomiaru napięć fazowych i międzyfazowych w urządzeniach EAZ

Czytaj za darmo! »

Współczesne sterowniki EAZ charakteryzują się dużą uniwersalnością i możliwościami adaptacyjnymi do specyficznych wymogów podyktowanych przez wytwórców oraz projektantów rozdzielnic energetycznych. Problem poruszony w niniejszym artykule dotyczy konfiguracji napięciowych obwodów pomiarowych. Programowa realizacja algorytmów pomiarowych pozwala na przystosowanie się do istniejących układów p[...]

Automatyka SZR z samopowrotem i blokadą włączenia na zwarcie w rozdzielniach średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

Aktualne wymagania dotyczące wzrostu niezawodności dostawy energii elektrycznej odbiorcom, stwarzają potrzebę wyposażania rozdzielnic średniego napięcia w specjalistyczną aparaturę automatyki restytucyjnej, zapewniającej w możliwie krótkim czasie po wystąpieniu zakłócenia przywrócenie normalnych warunków zasilania odbiorców. Urządzenie Automat SZR 7.A1 będący przedmiotem artykułu zapewnia w[...]

Wykorzystanie procesorów sygnałowych nowej generacji w aplikacjach teleinformatycznych stosowanych w energetyce

Czytaj za darmo! »

Rozwój technologii wytwarzania procesorów sprzyja pojawianiu się nowych modeli lub rodzin o coraz większej mocy obliczeniowej. W ostatnich latach widoczny jest kierunek rozwijania architektury wielordzeniowej, co skutkuje wzrostem wydajności procesora, bez konieczności podnoszenia częstotliwości taktowania. Jest to skuteczny sposób radzenia sobie z niekorzystnymi zjawiskami fizycznymi, pojawiającymi się przy wysokich częstotliwościach. Chodzi głównie o powstawanie dużych ilości ciepła, które trudno skutecznie odprowadzać oraz zjawiska falowe. Zwiększenie wydajności procesorów skutkuje pojawianiem się coraz bardziej rozbudowanych systemów teleinformatycznych. Zależność ta widoczna jest także w aplikacjach stosowanych w energetyce. Systemy dla energetyki W Instytucie Tele- i Ra[...]

Wielofunkcyjne urządzenie zabezpieczeniowe do pracy w stacjach rozdzielczych sieci kopalnianych z zabezpieczeniem upływowym kontrolującym stan izolacji

Czytaj za darmo! »

Sterowniki zabezpieczeniowe EAZ (elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej) służą do ochrony obiektów energetycznych w wyrobiskach kopalnianych, natomiast do ochrony stanu izolacji linii kablowych służą zabezpieczenia upływowe. Możliwości obecnie opracowywanych sterowników zabezpieczeniowych pozwalają na łączenie funkcji zabezpieczania np. silnika maszyny górniczej, jak również ochrony linii kablowej zasilającej maszynę. W artykule szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie ochrony przed skutkami obniżenia się lub utraty izolacji w sieci, na przykładzie urządzenia PW-1 opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym. Kontrola stanu izolacji doziemnej Sieci kopalniane pracują w układzie IT, gdzie wartość rezystancji doziemnej linii i urządzeń sieci ma bardzo duże znaczenie w profilaktyce przeciwporażeniowej. Wzrost rezystancji izolacji powoduje zwiększenie stopnia bezpieczeństwa, w wyniku zmniejszenia się napięcia i prądu rażenia. Jest to szczególnie wyraźne w sieciach niskiego napięcia (do 1000 V) i o małej pojemności. Stosowanie urządzeń automatycznej kontroli stanu izolacji - zarówno w stanie beznapięciowym (blokujących zabezpieczeń upływowych), jak i pod napięciem roboczym (centralnych zabezpieczeń upływowych) lub/i zabezpieczeń ziemnozwarciowych pozwala jednocześnie na ograniczenie do minimum możliwości występowania podwójnych zwarć z ziemią. Umożliwiają one również ograniczenie innych zagrożeń, przede wszystkim pożarowych i wybuchowych. Z tych względów centralne zabezpieczenia upływowe stanowią z reguły wyposażenie kopalnianych przewoźnych stacji transformatorowych, natomiast blokujące zabezpieczenia upływowe są standardowym wyposażeniem poszczególnych odpływów w zestawach zasilających pompy, wentylatory, maszyny przodkowe itp. Podczas eksploatacji, w wyniku działania różnorodnych narażeń, izolacja traci stopniowo swoje właściwości elektryczne i mechaniczne. Do zagrożeń pochodzenia elekt[...]

Zastosowanie zdalnej diagnostyki wyłącznika w układzie zabezpieczenia przeciążeniowego transformatora zasilającego


  Nowoczesne systemy elektroenergetyczne pozwalają na łączenie coraz to większej liczby funkcji diagnostycznych, pomiarowych, sterujących i zabezpieczeniowych. Przykładem takim jest połączenie funkcji diagnostyki wyłącznika z układem zabezpieczenia przeciążeniowego transformatora zasilającego ze stopniowym jego odciążaniem. Połączenie tych funkcji umożliwia szybką komunikację pomiędzy poszczególnymi modułami a systemem analizy i przetwarzania danych. Układ zabezpieczenia przeciążeniowego transformatora zasilającego Znane są układy realizujące funkcje zabezpieczeń przeciążeniowych transformatora zasilającego. Najprostszy z nich to układ składający się z modułu pomiarowego MP połączonego z modułem zabezpieczenia przeciążeniowego MZ, który podejmuje decyzję o odłączeniu transformatora za pomocą modułu sterowania MS (rys. 1). Układ ten na podstawie pomiaru prądu oblicza czas, przez jaki transformator może być przeciążony, a następnie po upływie tego czasu wyłącza wszystkie odbiorniki energii zasilane przez ten transformator. Jest to jednak układ pozbawiony możliwości kontroli aktualnego rozpływu mocy, przez co nie ma możliwości stopniowego odciążania przeciążonego transformatora zasilającego. Istnieje również układ realizujący funkcje samoczynnego mocowego odciążania. Układ ten składa się z modułu pomiarowego MP połączonego z modułem automatyki mocowego odciążania MAMO, który współpracuje z modułem sterowania MS (rys. 2). Układ ten na podstawie pomiaru prądu i napięcia wylicza wartość mocy, a następnie gdy wartość obliczonej mocy przekroczy z góry określony próg, wyłącza odbiorniki energii zasilane przez transformator. Jest to jednak układ, który nie ma informacji na temat poboru mocy przez pojedynczy odbiornik energii, nie ma też możliwości wyłączania pojedy[...]

Inteligentny sterownik polowy do pracy w sieciach smart grid DOI:10.15199/74.2015.6.5

Czytaj za darmo! »

Inteligentny sterownik polowy pełniący funkcje: pomiarowe, zabezpieczeniowe, diagnostyczne oraz serwera danych zgodnie ze standardem IEC 61850 stanowi zintegrowane rozwiązanie dla sieci smart grid. Rozwiązania umożliwiające spełnienie przez sterownik powyższych funkcji przedstawiono na przykładzie urządzenia ISP 70 (rys. 1, 2).Warstwę sprzętową inteligentnego sterownika polowego ISP 70 przedstawia rys. 2. Jednostka centralna CPU wykorzystuje dwurdzeniowy procesor sygnałowy [3], który dzięki szybkim łączom szeregowym wymienia dane i zarządza modułami. Moduły zasilacza i sygnałów analogowych są w pełni kontrolowane i sterowane przez jednostkę centralną. Pozostałe moduły są wyposażone w kontrolery, które realizują znaczną część funkcji związanych z ich przeznaczeniem. Warstwa programowa oparta jest na wbudowanym oprogramowaniu [1], dzięki czemu nie wymaga dużych zasobów pamięci i jest energooszczędna. Moc obliczeniowa procesora głównego została wykorzystana do obsługi m.in. sześciu modułów sprzętowo-programowych: Smart Integrated Sensors, Smart Metering, Smart Analysis, Smart Diagnosis, Smart Control i Smart Recorder/Logger, które wyróżniają sterownik ISP 70 wśród innych urządzeń tego typu. Poniżej przedstawiono opis poszczególnych modułów. Smart Integrated Sensors Zadaniem modułu jest niskopoziomowa obsługa sygnałów pomiarowych pochodzących z wzorcowanych, hybrydowych przekładników pomiarowych prądowo-napięciowych, dołączonych do obwodów analogowych sterownika, obsługa próbkowania, filtracja i resampling (rys. 3). Wynikiem działania modułu są tablice próbek przebiegów, które są wykorzystywane przez moduły Smart Metering i Smart Analysis. Smart Metering Jest to moduł[...]

Nowa generacja sterowników polowych z analizatorem jakości energii MUPASZ 710 i MUPASZ 810 extreme

Czytaj za darmo! »

Rosnące wymagania dotyczące jakości energii elektrycznej oraz wprowadzenie norm związanych z kompatybilnością elektromagnetyczną narzuciły konieczność stosowania na szeroką skalę analizatorów jakości energii w dziedzinie sieci elektroenergetycznych, obok powszechnie stosowanych urządzeń elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Integracja funkcji zabezpieczeniowych oraz ocena jakoś[...]

Badanie zabezpieczenia admitancyjnego od zwarć doziemnych w urządzeniu EAZ


  Norma PN -EN 60255-151:2010 wymaga, aby przekaźniki nadmiarowe były poddane sprawdzeniu wartości rozruchowej i powrotowej wielkości pomiarowej w celu pośredniego obliczenia współczynnika powrotu kp i wyznaczenia klasy przekaźnika oraz w przypadku wprowadzenia celowej zwłoki w ich sposobie działania sprawdzenia dokładności czasów zadziałania. W przypadku określonego, deklarowanego przez producenta, zakresu nastawczego wielkości pomiarowej przekaźnika, sprawdzenie należy wykonać w całym zakresie pomiarowym. Praktycznie w skrajnym przypadku oznaczać to może badanie przekaźnika przy maksymalnym i minimalnym nastawieniu. Odnośnie sposobu wykonywania pomiarów wymaganiem normy jest przeprowadzenie co najmniej pięciu pomiarów. Badanie przekaźnika admitancyjnego Przekaźnik admitancyjny należy do grupy przekaźników pobudzających się przy zwarciach doziemnych. W badaniach tego przekaźnika zostały sprawdzone wartości rozruchowe przy uaktywnieniu różnych jego kryteriów pomiarowych oraz wyznaczone zostały błędy czasów zadziałania podobnie jak dla typowego przekaźnika pomiarowego zabezpieczeniowego. Z analizy przeprowadzonej w [3] wynika, że: - skuteczność pobudzenia kryterium admitancyjno-konduktancyjnego jest bardzo dobra dla sieci kompensowanej i dla sieci uziemionej przez rezystancję, - skuteczność pobudzenia kryterium konduktancyjnego jest dobra w sieci kompensowanej dla każdej linii w przypadku AWSC przy IW > 15A (IW - prąd znamionowy urządzenia AWSC). Podobna skuteczność odnosi się do sieci uziemionej przez rezystancję, - skuteczność pobudzenia kryterium admitancyjnego w przypadku sieci kompensowanej z AWSC przy IW > 15A jest dobra tylko dla linii Ipl.< I W (Ipl - prąd pojemnościowy linii). W przypadku sieci izolowanej skuteczność jest dobra gdy Ipl.<0,5 Ips (Ips - prąd pojemnościowy sieci). Jednak, gdy weźmiemy pod uwagę sieć uziemioną przez rezystancję to skuteczność pobudzenia tego kryterium jest dobra dla każdej linii w przypa[...]

Algorytmy w sterownikach polowych stosowane o automatycznego odwadniania kopalni


  W procesie odkrywkowej eksploatacji złoża kopalni węgla brunatnego niezbędne jest równoczesne prowadzenie odwodnienia górotworu, a głównie warstw nadkładowych. Odwodnienie złoża powinno odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem przed eksploatacją odkrywki i jest prowadzone na bieżąco w czasie eksploatacji złoża. Powszechne stosowane są dwa systemy wgłębnego odwadniania górotworu: system górniczy (podziemny) - realizowany przy pomocy chodników odwadniających oraz filtrów spływowych wierconych z powierzchni do chodników i otworów kierunkowych drenażowych. system studzienny, polegający na wykorzystaniu studni pompowych głębinowych, o którym jest mowa w niniejszym artykule. Obecnie stosowane urządzenia zabezpieczające lub sterowniki polowe skupiają w sobie następujące funkcje: - zabezpieczeniowe, - pomiarowe - sterownicze, - monitoringu, - archiwizacji i akwizycji danych, - diagnostyki i samokontroli, - wspomagania procesów technologicznych Coraz częściej spotyka się urządzenia EAZ, które posiadają funkcję programowalnych sterowników przemysłowych - PLC. Podejście takie jest z natury poparte względem ekonomicznym oraz zwiększeniem niezawodności funkcjonowania urządzenia. Chcąc zrealizować na danym obiekcie energetycznym wyżej wymienione funkcji do tej pory potrzebne było zainstalowanie wielu urządzeń często różnych producentów. Powiązanie ich ze sobą w jeden system wiąże się z możliwością wystąpienia wielu pomyłek już na etapie projektowania i montażu jak również w czasie przyszłej eksploatacji. Dlatego implementacja w urządzeniu zabezpieczającym algorytmów służących przede wszystkim procesowi technologicznemu jest rozwiązaniem szczególnie korzystnym ze względu na aspekt ekonomiczny i niezawodność całego procesu technologicznego. Algorytmu zabezpieczenia temperaturowego pomp - TZP Na rysunku 1 przestawiono uproszczony schemat blokowy algorytmu temperaturowego zabezpieczenia pomp masz[...]

 Strona 1  Następna strona »