Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wioletta Żmuda-Czerwonka"

Szkolenie bhp narzędziem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną DOI:

Czytaj za darmo! »

Nauczanie dorosłych to ważny aspekt współczesnej metodyki, zwłaszcza jeśli dotyczy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowią one dla prowadzącego zajęcia trudną grupę docelową, ponieważ początkowo mając dużo zapału do nauki równie szybko go tracą, co objawia się zniecierpliwieniem lub zniechęceniem. Określenie profilu uczestnika biorącego udział w przygotowaniu zawodowym pozwala na doprecyzowanie programu nauczania i wyznaczeniu celu, którym może być np. znalezienie pracy. Należy zaznaczyć, że nie ma jednej metody nauczania, która byłaby odpowiednia dla danej grupy odbiorców [1]. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu nauczania zawodowego dorosłych z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej poprzez instruktaż bhp, w którym akcentuje się bezpieczeństwo i właściwy sposób wykonywania pracy. Taka forma nauczania przynosi wiele korzyści, a jednocześnie zachęca do dalszych działań rozszerzających wykorzystywanie instruktażu bhp.Cechy procesu kształcenia Cele kształcenia określają przewidywane przez nas zmiany w posiadanych zasobach wiedzy i umiejętnościach. W aspekcie podmiotowym cele kształcenia wyrażają zmiany w zakresie rozwoju motywacji, sprawności umysłowych, postaw oraz systemów wartości. Do właściwości celów kształcenia zaliczamy m.in.: -- dostrzegalność, czyli ustalenie sposobu ich wykonania, -- wykonanie, czyli realizację w danym czasie, -- logiczność, -- rzeczowość i precyzyjność, -- wymierność, czyli sposób pozwalający na zmierzenie ich stanu [2]. Innymi słowy cele kształcenia to świadomie założone efekty, które chcemy uzyskać. Warto przytoczyć w tym miejscu jeszcze jeden podział celów, odnoszący się do kryterium stopnia ich uszeregowania: -- cele ogólne, mające charakter długoterminowy, -- cele pośrednie (czynności), -- cele szczegółowe, określające zasób zdobytej wiedzy [3].Kształcenie ludzi dorosłych ma charakter podnoszenia poziomu wiedzy (dokształcanie) lub stopniowego doskonalenia zaw[...]

"Jej wysokość" mąka kasztanowa DOI:


  Zdrowe odżywianie dla wielu ludzi staje się potrzebą i stylem życia. Czasem wymuszają to na nas przebyte choroby, ale znacznie częściej chcąc im zapobiegać zmieniamy nawyki żywieniowe. Sięgamy po produkty znane od wieków nie tylko kucharzom, ale i medykom. Jednym z takich produktów jest mąka kasztanowa, która podbija internetowe blogi i programy kulinarne. W oparciu o dostępną literaturę warto wypunktować cenne właściwości jakie posiada. Kasztan jadalny Kasztan jadalny (Castanea sativa) osiąga wysokość 35 m; jest szczególnie popularny w państwach basenu Morza Śródziemnego, w Azji Mniejszej i na Kaukazie. W Polsce cieszył się zainteresowaniem w okresie międzywojennym i występował pod nazwą marrona. Obecnie znów znalazł uznanie szkółkarzy, zwłaszcza z rejonów Pomorza i Dolnego Śląska z racji panującego tam łagodnego klimatu i odpowiedniej wilgotności powietrza. Drzewo jest wrażliwe na wczesne wiosenno- -jesienne przymrozki i wymaga głęboko przepuszczalnej, piaszczyste[...]

Ochrona środowiska leśnego jako zadanie ochrony przeciwpożarowej DOI:


  Pojęcie "ochrona przeciwpożarowa" odnosi się do zagrożeń takich jak pożary, katastrofy naturalne, awarie techniczne i inne miejscowe zagrożenia. Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia ochrony przeciwpożarowej w Polsce jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej [1]. Polega ona na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Określa również, jak zapobiegać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, zapewniać siły i środki do ich zwalczania i prowadzenia działań ratowniczych. Zapobieganie powstawaniu pożarów polega w głównej mierze na zapewnieniu koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom, stworzeniu warunków organizacyjnych, formalnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Przedmiotem niniejszego artykułu jest charakterystyka działań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w lasach. Ogólna charakterystyka pożarów Rozwój pożaru to intensyfikacja procesów spalania, która charakteryzuje się szybkością spalania, temperaturą oraz intensywnością wymiany gazowej. Szybkość spalania określamy jako ilość substancji palnej spalającej się w jednostce czasu na powierzchni spalania. Upraszczając stwierdzenie, szybkość spalania odnosi się do powierzchni pożaru i nazywa się wagową, uśrednioną szybkością spalania [2]. Ogólnie pożary możemy podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne, a kryterium tego podziału jest przestrzeń. W zamkniętej przestrzeni budynku mamy do czynienia z pożarami wewnętrznymi, na otwartej przestrzeni np. w lesie dochodzi do przebiegu pożarów zewnętrznych. O klasyfikacji na pożary małe, średnie, duże lub bardzo duże stanowi ich objętość lub powierzchnia. Pożar mały spowoduje zniszczenie lub spalenie obiektów albo ich cz[...]

 Strona 1