Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Przybysz"

Cyfrowa regulacja amplitudy sygnału wyjściowego z układu cyfrowej syntezy częstotliwości


  Rozwój techniki cyfrowej, szybkości pracy struktur cyfrowych oraz szybkości przetwarzania przetworników cyfrowo-analogowych (ang. Digital to Analog Converter) zmienił podejście do sposobu generacji sygnałów we współczesnych generatorach sygnałowych. Wprowadzenie techniki cyfrowej wpłynęło znacząco na poprawę parametrów, dając równocześnie zysk w postaci uproszczenia złożoności układu. Cyfrowa obróbka danych wprowadzana przez struktury cyfrowe umożliwiła równocześnie manipulację charakterem generowanego przebiegu w dowolny sposób (ang. Arbitrary Waveform Generation). O ile regulacja charakteru przebiegu w cyfrowej syntezie częstotliwości (ang. Direct Digital Synthesis) nie stwarza problemu, tak cyfrowa regulacja amplitudy generowanego sygnału stawia nadal przed projektantem nie lada wyzwanie. Szeroki zakres częstotliwości od ułamków herca do setek megaherców wymaga stosowania wyrachowanych metod i rozwiązań technicznych, nierzadko drogich w implementacji. Poniższy artykuł przedstawia kilka podstawowych sposobów regulacji amplitudy sygnału z DDS z głównym naciskiem na scalone układy cyfrowej syntezy częstotliwości firmy Analog Devices. Typowy układ regulacji Na rysunku 1a przedstawiono typowe rozwiązanie regulacji amplitudy stosowane powszechnie w generatorach sygnałowych. Efekt regulacji uzyskuje się przez zmianę współczynnika tłumienia bądź wzmocnienia toru "generator DDS - wzmacniacz mocy". Takie podejście do zagadnienia regulacji wymaga zastosowania tłumika o s[...]

Nowa seria sterowników polowych MUPASZ 710 plus - nowatorska konstrukcja, intuicyjna obsługa, integracja wielu funkcji w jednym sterowniku


  Głównym celem prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym jest zastosowanie innowacyjnych rozwiązań sprzętowo-programowych, technologii ICT i narzędzi programowych służących rozwojowi inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz ciągłe podnoszenie kompetencji ITR w obszarze smart grid. Prowadzone projekty są ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb naszych klientów w zakresie uniwersalnych sterowników polowych EAZ zawierających mechanizmy ich e-diagnozowania i e-serwisowania oraz mają być przygotowane do nowoczesnych narzędzi projektowania oraz użytkowania w zakresie rozproszonych automatyk, które w niedalekiej przyszłości staną się standardem w elektroenergetyce. Opracowanie nowej generacji sterowników polowych MUPASZ 710 plus jest również kontynuacją projektu "Autonomiczna inteligentna sieć teleinformatyczna do e-diagnozowania energetycznych sieci rozdzielczych", realizowanego w ramach PO IG i stanowi dalszy rozwój koncepcji opracowywania innowacyjnych rozwiązań na potrzeby interoperacyjności elementów inteligentnej sieci elektroenergetycznej, bazując na standardzie IEC 61850. Na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli sterowników polowych krajowych oraz zagranicznych producentów. Każdy sterownik charakteryzuje różna specyfika zastosowania, jak i funkcjonalność, począwszy od realizacji zabezpieczeń dla różnych typów pól rozdzielczych, automatyk stacyjnych, czy monitoringu stanu pracy infrastruktury elektroenergetycznej. Dodatkowym wymaganiem jest ich uniwersalność oraz zdolność do współpracy z inteligentnymi sieciami elektroenergetycznymi - smart grid. Z każdym dniem rosnące wymagania klientów sprawiają, że przed projektantami stacji rozdzielczych stawiane są nowe wyzwania, których spełnienie wymaga zastosowania wielu specjalistycznych metod, sterowników programowalnych i urządzeń wspomagających. Taka sytuacja powoduje, że proces zaprojektowania, a następnie wdrożenia nowej koncepcji wyd[...]

Specjalizowane urządzenia EAZ dla górnictwa


  Górnictwo i związane z tym wydobycie węgla i nieenergetycznych surowców mineralnych stanowi podstawowy filar współczesnego przemysłu i energetyki. Niezawodność oraz bezpieczeństwo ludzi pracujących przy wydobyciu to ważny czynnik przy wyborze i zastosowaniu urządzeń elektrycznych i mechanicznych w przemyśle górniczym. Wysokie wymagania stawiane urządzeniom, jak np.: praca w wysokiej temperaturze i wilgotności, iskrobezpieczeństwo obwodów sterowania, kontrola upływności kabla przed załączeniem to tylko kilka z nich. Spełnienie tych wymagań w połączeniu z małymi gabarytami urządzeń wymaga zastosowania specjalistycznych metod w fazie projektowania i produkcji najwyższej jakości podzespołów. W Instytucie Tele- i Radiotechnicznym już od wielu lat są projektowane i wdrażane rozwiązania kierowane do przemysłu wydobywczego do pracy w rozdzielniach przyszybowych i w samym miejscu wydobycia w rozdzielnicach przodkowych. Urządzenia MiZAS 510, PW -2, MUPASZ 740G i MUPASZ 741G to najnowsza propozycja przeznaczona dla przemysłu wydobywczego. Charakteryzują się one dopasowaniem funkcjonalności do nowych trendów i rosnących wymagań klientów. Nowa seria zapewnia pełną skalowalność, dając projektantom możliwość dopasowania urządzeń zabezpieczeniowych do konkretnych wymagań takich jak, np. wymiary urządzenia, liczba wejść/wyjść dwustanowych i iskrobezpiecznych, zastosowany typ przekładników prądowych, czy liczba zabezpieczeń oraz zmiana funkcjonalności poprzez wykorzystanie logiki programowalnej. Małogabarytowe zabezpieczenie prądowe MiZAS 510 MiZAS 510 (rys. 1) to obecnie jedno z najmniejszych zabezpieczeń elektroenergetycznych na rynku. Przeznaczone jest do wszystkich typów rozdzielnic, w których głównym kryterium wyboru jest wymiar urządzenia oraz realizacja zabezpieczeń prądowych. Urządzenie ma zaimplementowany kompletny profil zabezpieczeniowy dla silników małej i średniej mocy (realizowane zabezpieczenia: zwarciowe I >>, przeciążeniowe [...]

System zarządzania mikroelektrowniami OZE


  W artykule przedstawiono system zarządzania mikroelektrowniami OZE, uwzględniając ich rozproszony charakter. Opisano budowę systemu, w którym odbiorca końcowy energii elektrycznej staje się również jej producentem - prosumentem. Pokazano także rozwiązanie urządzenia zabezpieczeniowego dostosowanego do wymagań stawianych prosumentom OZE. Artykuł powstał w wyniku prowadzonej pracy badawczo-rozwojowej w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym w Warszawie - "System rozproszonej automatyki elektroenergetycznej dostosowanej do współpracy z sieciami energetycznymi smart grid". Nieustannie rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, będące miarą postępu cywilizacyjnego, przyczynia się do rozwoju nowych i ekologicznych źródeł energii. Człowiek już dawno doszedł do wniosku, że ilość dostępnej energii z paliw kopalnianych jest skończona i jedynym sposobem zaspokojenia coraz większego popytu na energię elektryczną jest jej pozyskiwanie ze źródeł odnawialnych. W ostatnich latach obserwujemy coraz większy wpływ lokalnych elektrowni OZ E na jakość i ilość przekazywanej energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych. W niektórych krajach produkcja energii ze źródeł odnawialnych (słońce, wiatr, woda, biomasa) stanowi już kilkanaście procent całkowitej produkcji energii i z każdym rokiem rośnie. Coraz większa dostępność mikroźródeł energii elektrycznej, np.: paneli fotowoltaicznych lub przydomowych wiatraków oraz rosnąca świadomość społeczeństwa, przyczynia się do większego wpływu inwestycji prosumenckich na zróżnicowanie miksu en[...]

Automatyczne rozpoznawanie typu przetwornika prądowego podłączonego do urządzenia pomiarowego DOI:10.15199/13.2016.6.12


  W artykule przedstawiono układ do automatycznego rozpoznawania typu przetwornika prądowego podłączonego do urządzenia pomiarowego oraz sposób wyznaczania parametrów obwodu zastępczego RLC przetwornika. Rozwiązanie dedykowane jest do zastosowania w obwodach pomiarowych urządzeń automatyki i zabezpieczeń sieci elektroenergetycznych oraz w przenośnych i stacjonarnych urządzeniach pomiarowych. Słowa kluczowe: bezrdzeniowy przetwornik przekładnik prądowy, cewka Rogowskiego, elektryczny obwód zastępczy, automatyczne rozpoznawanie przetwornika pomiarowego.Sposób pomiaru prądu za pomocą bezrdzeniowego przetwornika prądowego pracującego na zasadzie cewki Rogowskiego jest znany od ponad 100 lat. Pierwszy opis cewki Rogowskiego, jako czujnika natężenia prądu elektrycznego został opublikowany przez W. Rogowskiego i W. Steinhausa w "Die Messung der magnetischen Spannung", Archiv für Elektrotechnik w 1912 roku. Mimo upływu tylu lat bezrdzeniowe przetworniki prądowe pracujące na zasadzie cewki Rogowskiego dopiero teraz znalazły uznanie w oczach projektantów rozdzielni elektrycznych i układów pomiarowych. Instytut Tele- i Radiotechniczny jest liderem w projektowaniu i wdrażaniu tego typu przetworników prądowych, wykorzystując do ich produkcji technologię wielowarstwowych obwodów drukowanych. Wieloletnie doświadczenie i szereg zrealizowanych projektów badawczych pozwoliło opracować typoszereg przetworników prądowych do dowolnych zastosowań. Opracowane bezrdzeniowe przetworniki prądu znalazły zastosowanie w wielu krajowych rozwiązaniach rozdzielni elektrycznych i cieszą się niesłabnącym z[...]

Wskaźniki napięcia systemu VDS - badania i zastosowanie DOI:10.15199/13.2016.6.17


  W artykule przedstawiono sposób doboru pojemności dopasowującej wskaźników napięcia systemu VDS (Voltage Detecting System) zgodnych z układem LRM (Low Resistance Modified). Omówiono wymagane badania funkcjonalne potwierdzające zgodność wykonania wskaźników z normą PN-EN 61243-5:2004 oraz przedstawiono przykładowe wykonanie sygnalizatora napięcia systemu VDS dla układu LRM. Słowa kluczowe: wskaźniki napięcia VDS, system, układ LRM, pomiary napięcia, izolatory pojemnościowe.Wskaźniki napięcia systemu VDS przeznaczone są do ciągłej sygnalizacji obecności napięcia na szynach prądowych rozdzielnic średniego (SN) i niskiego (nN) napięcia. Połączenie wskaźnika z szynami prądowymi realizowane jest za pośrednictwem izolatorów reaktancyjnych o pojemności C1. W praktyce izolatory te mają pojemność od pojedynczych pF do 150 pF i z pojemnością dopasowującą wskaźnika napięciowego C2 tworzą dzielnik pojemnościowy obniżający napięcie z szyn rozdzielczych do zakresu bezpiecznego < 24V. Wskaźniki te mogą być konstruowane jako układy zintegrowane z dzielnikiem pojemnościowym C1, C2, lub jako rozłączne, przyłączane do niezależnego stacjonarnego dzielnika pojemnościowego. Występują także wersje rozłączne wskaźnika, gdzie pojemność C2 montowana jest wewnątrz urządzenia i łączy się ją dopiero z pojemnością C1 izolatora reaktancyjnego dla utworzenia dzielnika pojemnościowego. W systemie rozłączalnych wskaźników napięcia VDS w zależności od parametrów napięcia progowego, rezystancji wejściowej i rodzaju złącza można wyróżnić pięć różnych układów przedstawionych w tab. 1 [1]. Schemat przyłączeniowy wskaźnika napięcia VDS wykonanego w układzie LRM, do szyn napięciowych, z zaznaczeniem dzielnika pojemnościowego C1 i C2 przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Schemat przyłączeniowy wskaźnika napięcia VDS Fig. 1. Circuit diagram of voltage detecting system VDS Rys. 2. Przykładowe wykonania izolatorów reaktancyjnych: a) izolator reaktancyjny przepustowy C1 =[...]

Badanie zabezpieczenia admitancyjnego od zwarć doziemnych w urządzeniu EAZ


  Norma PN -EN 60255-151:2010 wymaga, aby przekaźniki nadmiarowe były poddane sprawdzeniu wartości rozruchowej i powrotowej wielkości pomiarowej w celu pośredniego obliczenia współczynnika powrotu kp i wyznaczenia klasy przekaźnika oraz w przypadku wprowadzenia celowej zwłoki w ich sposobie działania sprawdzenia dokładności czasów zadziałania. W przypadku określonego, deklarowanego przez producenta, zakresu nastawczego wielkości pomiarowej przekaźnika, sprawdzenie należy wykonać w całym zakresie pomiarowym. Praktycznie w skrajnym przypadku oznaczać to może badanie przekaźnika przy maksymalnym i minimalnym nastawieniu. Odnośnie sposobu wykonywania pomiarów wymaganiem normy jest przeprowadzenie co najmniej pięciu pomiarów. Badanie przekaźnika admitancyjnego Przekaźnik admitancyjny należy do grupy przekaźników pobudzających się przy zwarciach doziemnych. W badaniach tego przekaźnika zostały sprawdzone wartości rozruchowe przy uaktywnieniu różnych jego kryteriów pomiarowych oraz wyznaczone zostały błędy czasów zadziałania podobnie jak dla typowego przekaźnika pomiarowego zabezpieczeniowego. Z analizy przeprowadzonej w [3] wynika, że: - skuteczność pobudzenia kryterium admitancyjno-konduktancyjnego jest bardzo dobra dla sieci kompensowanej i dla sieci uziemionej przez rezystancję, - skuteczność pobudzenia kryterium konduktancyjnego jest dobra w sieci kompensowanej dla każdej linii w przypadku AWSC przy IW > 15A (IW - prąd znamionowy urządzenia AWSC). Podobna skuteczność odnosi się do sieci uziemionej przez rezystancję, - skuteczność pobudzenia kryterium admitancyjnego w przypadku sieci kompensowanej z AWSC przy IW > 15A jest dobra tylko dla linii Ipl.< I W (Ipl - prąd pojemnościowy linii). W przypadku sieci izolowanej skuteczność jest dobra gdy Ipl.<0,5 Ips (Ips - prąd pojemnościowy sieci). Jednak, gdy weźmiemy pod uwagę sieć uziemioną przez rezystancję to skuteczność pobudzenia tego kryterium jest dobra dla każdej linii w przypa[...]

Algorytmy w sterownikach polowych stosowane o automatycznego odwadniania kopalni


  W procesie odkrywkowej eksploatacji złoża kopalni węgla brunatnego niezbędne jest równoczesne prowadzenie odwodnienia górotworu, a głównie warstw nadkładowych. Odwodnienie złoża powinno odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem przed eksploatacją odkrywki i jest prowadzone na bieżąco w czasie eksploatacji złoża. Powszechne stosowane są dwa systemy wgłębnego odwadniania górotworu: system górniczy (podziemny) - realizowany przy pomocy chodników odwadniających oraz filtrów spływowych wierconych z powierzchni do chodników i otworów kierunkowych drenażowych. system studzienny, polegający na wykorzystaniu studni pompowych głębinowych, o którym jest mowa w niniejszym artykule. Obecnie stosowane urządzenia zabezpieczające lub sterowniki polowe skupiają w sobie następujące funkcje: - zabezpieczeniowe, - pomiarowe - sterownicze, - monitoringu, - archiwizacji i akwizycji danych, - diagnostyki i samokontroli, - wspomagania procesów technologicznych Coraz częściej spotyka się urządzenia EAZ, które posiadają funkcję programowalnych sterowników przemysłowych - PLC. Podejście takie jest z natury poparte względem ekonomicznym oraz zwiększeniem niezawodności funkcjonowania urządzenia. Chcąc zrealizować na danym obiekcie energetycznym wyżej wymienione funkcji do tej pory potrzebne było zainstalowanie wielu urządzeń często różnych producentów. Powiązanie ich ze sobą w jeden system wiąże się z możliwością wystąpienia wielu pomyłek już na etapie projektowania i montażu jak również w czasie przyszłej eksploatacji. Dlatego implementacja w urządzeniu zabezpieczającym algorytmów służących przede wszystkim procesowi technologicznemu jest rozwiązaniem szczególnie korzystnym ze względu na aspekt ekonomiczny i niezawodność całego procesu technologicznego. Algorytmu zabezpieczenia temperaturowego pomp - TZP Na rysunku 1 przestawiono uproszczony schemat blokowy algorytmu temperaturowego zabezpieczenia pomp masz[...]

Koncepcja uniwersalnego iskrobezpiecznego systemu pomiarowo-sterującego


  Wymogi prawne stawiane urządzeniom pracującym w strefach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego nakładają na producentów urządzeń rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa przeciwwybuchowego zawartego w dyrektywie ATE X 94/9/WE [1]. Spełnienie tych wymogów wymaga od producentów zastosowania specjalnych technologii oraz rozwiązań konstrukcyjnych takich jak: obudowy ognioszczelne, iskrobezpieczne źródła zasilania, bariery iskrobezpieczne oraz użycie materiałów dopuszczonych do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Oprócz spełnienia wymogów przeciwwybuchowości producent zobligowany jest do spełnienia wymogów określonych w dyrektywach: niskonapięciowej 2006/95/WE [2], kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE [3] i innych adekwatnych dla danego typu urządzeń. Spełnienie wymogów prawnych stawianych przez dyrektywy wymaga w fazie projektowania przeanalizowania wszystkich niezbędnych aspektów technicznych wpływających na bezpieczeństwo i niezawodność pracy urządzenia, a co za tym idzie wydłużenie procesu projektowania całego urządzenia. Proces ten można przyspieszyć stosując na etapie projektowania konstrukcji jej podział na mniejsze układy. W takim przypadku wymogi iskrobezpieczeństwa mogą zostać ograniczone do wybranych układów lub obwodów, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo przeciwwybuchowe. Stosując tę zasadę proces projektowania i czas niezbędny do wprowadzenia nowego produktu na rynek relatywie się skraca. Przykładem takiego rozwiązania jest uniwersalny iskrobezpieczny system pomiarowo-sterujący przedstawiony poniżej. Budowa systemu Na rysunku 1 przestawiono schemat blokowy uniwersalnego iskrobezpiecznego systemu pomiarowo-sterującego. System składa się z ognioszczelnej obudowy, w której umieszczone są poszczególne układów, przy czym każdy z nich reprezentuje pojedyncze urządzenie realizujące określoną funkcję i zapewnia niezbędny stopień ochrony przeciwwybuchowej. W skład systemu wchodzą: ●[...]

Metody diagnostyki stanu zużycia wyłącznika

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono przykładowe metody kontroli stanu zużycia wyłącznika średniego napięcia w czasie normalnej pracy oraz stosowane rozwiązania w nowoczesnych, inteligentnych sterownikach polowych. Implementacja metod diagnostyki wyłącznika w znaczny sposób podnosi bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii elektrycznej. Korzystanie z takich rozwiązań wynika z dostosowania sterowników polowych do inteligentnych sieci smart grid. Wyłącznik jest podstawowym i głównym aparatem elektrycznym każdego pola rozdzielczego średniego i wysokiego napięcia. Od niego zależy nie tylko poprawne funkcjonowanie pojedynczego pola rozdzielczego, ale i działanie całej rozdzielni. Diagnostyka tak kluczowego elementu jest podstawą bezawaryjnego działania rozdzielni i bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej do odbiorców. Nowo projektowane urządzenia zabezpieczeniowe integrują już w sobie mechanizmy, których zadaniem jest dostarczenie informacji diagnostycznych o stanie zużycia wyłącznika, awariach jak i prognozowanie wystąpienia awarii łącznika w przyszłości. Metody diagnostyki obejmują badanie: obwodów sterowania, zużycia zestyków prądowych, rozszczelnienia komór wyłącznikowych, utratę medium chłodniczego SF 6, drgań elementów konstrukcyjnych, temperatury zestyków oraz liczby operacji łączeniowych. Poniżej przedstawiono przykładowe metody diagnostyczne stosowane w inteligentnych sterownikach polowych [1]. Kontrola cewek sterujących wyłącznika i kontrola ciągłości obwodów sterowania Utrata ciągłości obwodów sterowania lub uszkodzenie cewki otwierającej lub zamykającej jest jedną z najczęściej występujących awarii łącznika głównego. Awar[...]

 Strona 1  Następna strona »