Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Mączka"

Application of the flow cylindrical electrode heater to heat up of the glycerol

Czytaj za darmo! »

The preliminary results are presented of laboratory tests that have been carried out on the ohmic (or Joule) heating of glycerol with flow of a liquid in a proposed heater prototype. The heater has been called a cylindrical electrode heater  its construction was to model on a Field element. The results are presented here for the heater electrodes being supplied with the AC 50 Hz voltage to produce an almost uniform electric field and to provide electrical power to them to heat up glycerol, which flowed between the heater electrodes at the different mass flow rates. Streszczenie. Przedstawiono wstępne wyniki prób elektrodowego grzania gliceryny przy wykorzystaniu prototypowego podgrzewacza przepływowego o cylindrycznej geometrii elektrod (rura w rurze) o konstrukcji wzorowanej na elemencie Fielda. Podczas próby grzania elektrodowego gliceryny w przepływie do elektrod pogrzewacza doprowadzono napięcie przemienne o częstotliwości przemysłowej 50 Hz. Próby grzania wykonano dla różnych wartości j masowego natężenia przepływu gliceryny. (Zastosowanie przepływowego podgrzewacza o cylindrycznej geometrii elektrod do grzania gliceryny) Keywords: flow electrode heater, low conductivity liquid, Joule (ohmic) heating, glycerol. Słowa kluczowe: przepływowy podgrzewacz elektrodowy, ciecze niskokonduktywne, grzanie elektrodowe, gliceryna. Introduction The experimental results presented here concern research on the possibility of the novel application of the ohmic (Joule) heating to heat different organic low conductivity liquids under an AC 50 Hz electric field. Our own research results obtained during the ohmic heating of glycerol under an HV electric field of frequency of 50 Hz revealed that the heating could be applied to stationary heating of other low conductivity organic liquids such as glycols, glycerol, dioctyl phtalate (DOP) [1-5], and so forth. The beneficial and promising results have also been achieved while using this heating to harden[...]

Stabilizacja spalania rozpylonej strugi paliwa w wysokonapięciowym kanale plazmowym DOI:10.12915/pe.2014.10.13

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prób stabilizacji płomienia podczas spalania rozpylonej strugi paliwa przy pomocy wysokonapięciowej plazmy łukowej o mocy do 170 VA. Badania wykonano na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w komercyjny palnik olejowy. Analizowano wpływ działania plazmy łukowej na jakość spalania oleju opałowego (stabilizacja płomienia, temperatury procesu i zawartość CO w spalinach w funkcji współczynnika nadmiaru powietrza λ). Sprawdzono możliwość "sztucznego" (λ >> 1) utrzymywania płomienia, dzięki plazmowej stabilizacji. Abstract. Results of the flame stabilization during combustion of sprayed fuel by a high voltage plasma arc with power up to 170 VA, were presented. The study was performed on test stand equipped with a commercial oil burner. The influence of plasma arc activities on the quality of fuel oil combustion (the flame stabilization, process temperature and CO content in the exhaust gas as the function of excess air ratio λ) were analyzed. Possibility of "artificial" (λ >> 1) maintenance of the flame by effect of plasma stabilization was verified. (Combustion stabilization of fuel spray by the high voltage plasma channel) Słowa kluczowe: plazma, paliwa ciekłe, jakość spalania, stabilizacja płomienia. Keywords: plasma, liquid fuels, combustion quality, flame stabilization doi:10.12915/pe.2014.10.13 Wstęp Pomimo zauważalnego udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym konsumpcja paliw kopalnych, w szczególności ropy naftowej, nadal rośnie. Szacuje się, że do 2035 roku popyt na ropę naftową wzrośnie o 25% i wyniesie 59 mln baryłek dziennie [1]. Dlatego nadal istotne są działania zmierzające do poprawy procesu spalania paliw ropopochodnych, co wprost przełoży się na zmniejszanie szkodliwego wpływu wytwarzanych spalin na środowisko naturalne. Spalanie paliw ropopochodnych w komorach spalania jest znane i praktykowane od ponad wieku, jednakże złożoność zachodzących procesów f[...]

Some electrical properties of glycerol water solutions

Czytaj za darmo! »

The effect of temperature and water content in glycerol water solutions upon the electrical characteristics was studied in some details. The temperature was extended from room temperature up to about 380 K. It was suggested that the dependence between conductivity and temperature can be described by the relation like for the electron semiconductors. It was supposed that the calculated activation[...]

Some aspects of the glycerol Joule heating

Czytaj za darmo! »

It was measured the electrical conductivity changes of glycerol, during heating process. The heating was realised by high voltage field (Joule heating) in stationary heater, without the glycerol flow. The heater electrodes (plane and parallel) were oriented horizontally. The results of performed experiment are very promising (HV heating is effective for organic medium with low conductivity). It was suggested that two different activation energy values obtained (about 0.4 eV and 0.6 eV) are associated with the jumping of OH groups inside the hydrocarbon chains and from one chain to another. (Wybrane aspekty grzania elektrodowego gliceryny) Streszczenie. Przedstawiono metodę grzania elektrodowego gliceryny w polu wysokiego napięcia o częstotliwości 50 Hz. Proces prowadzono w układzie s[...]

Urządzenia rozruchowe plazmotronu dużej mocy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono prototypowe urządzenia rozruchowe do inicjacji zapłonu plazmotronu dużej mocy stosowanego w palniku pyłowym do rozruchu kotła energetycznego. Opisano ich budowę i zasadę działania. Przeanalizowano przebieg procesu rozruchu plazmotronu w zależności od zastosowanego urządzenia. Na podstawie wykonanych prób i przeprowadzonej analizy podano zoptymalizowane parametry pracy opracowanych urządzeń rozruchowych, które zapewniające skuteczny rozruch plazmotronu. Abstract. It was presented a study of the prototype starting devices to initiation large power plasma jet (plasmatron) used in plasma-arc stabilized pulverized coal burners for star-up of a boiler. First the design and working principles have been described. The starting of plasmatron working depending on used type of dev[...]

Zakłócenia elektromagnetyczne generowane podczas plazmowego rozruchu kotła

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań zakłóceń elektromagnetycznych (EM) generowanych przez układy zasilania plazmowego systemu zapłonowego przeznaczonego dla do rozruchu kotłów pyłowych. Abstract. These article presents the results of research on electromagnetic interferences generated by the power supply for the plasma-assisted kindling system designed for pulverized coal fired boilers. (Electromagnetic interference generated during the plasma-assisted kindling of a boiler). Słowa kluczowe: plazma, plazmotron, rozruch kotła, zakłócenia elektromagnetyczne Keywords: plasma, plazmatron, kindling of a boiler, electromagnetic interference Wprowadzenie W krajowych elektrowniach i elektrociepłowniach jako generatory pary, oraz do podgrzewu wody wykorzystuje się głównie węglowe kotły pyłowe. Uruchomienie tego typu kotłów ze stanu zimnego wymaga przeprowadzenia procedury rozruchowej mającej na celu wygrzanie komory paleniskowej i zapewnienie stabilnych warunków pracy głównych palników pyłowych. Najczęściej rozruch przeprowadza się z wykorzystaniem pomocniczych palników mazutowych [1]. Ten sposób rozruchu kotła jest uciążliwy dla środowiska naturalnego ze względu na wysoką emisję do atmosfery dwutlenku siarki, ciężkich węglowodorów i sadzy. Wykorzystanie mazutu do rozruchu kotłów jest także kosztowne. Wynika to przede wszystkim z wysokiej i stale rosnącej ceny ropy naftowej. Dodatkowo instalacja mazutowa jest technologicznie skomplikowana, cechuje się wysokimi kosztami inwestycyjnymi, jak i późniejszego utrzymania. Jest ona również energochłonna ze względu na konieczność ciągłego grzania zawartego w niej mazutu w celu utrzymania jego płynności [2]. Z tych powodów, od pewnego czasu szczególne zainteresowanie wzbudza możliwość zastosowania techniki plazmowej do rozruchu pyłowych kotłów energetycznych i wyeliminowanie rozruchu przy pomocy palników na paliwa ciekłe lub gazowe [3-5]. Na świecie działają obecnie instalacje plazmowego roz[...]

Analiza możliwości wykorzystania ultradźwiękowej techniki NDT w diagnostyce instalacji kompozytowych do transportu hydraulicznego materiałów erozyjnych DOI:10.15199/74.2020.2.2


  W artykule zaproponowano zastosowanie nieniszczących badań ultradźwiękowej NDT do oceny stanu technicznego instalacji, w tym kompozytowych wielowarstwowych, stosowanych w transporcie hydraulicznym/pneumatycznym materiałów erozyjnych i korozyjnych. Sprawdzono możliwość wykonania diagnostyki NDT od zewnętrznej strony, przez pomiar grubości warstw, z naciskiem na dokładne wyznaczenie grubości zabezpieczającego wyłożenie trudnościeralnego wykonanego z ceramiki polimerowej na bazie SiC. Otrzymane wstępne wyniki badań prognozują możliwość zastosowania rozwijanej ultradźwiękowej techniki NDT do bezinwazyjnej i możliwej do wykonania w sposób zautomatyzowany (w trakcie ruchu obiektu), oceny stanu technicznego wielowarstwowych instalacji kompozytowych (stal - CP, kompozyt szkłoepoksydowy - CP). Instalacje przemysłowe transportujące media trudnościeralne są w dużym stopniu narażone na nieustanne działanie zjawisk erozyjnych oraz korozyjnych. Zjawiska te, mimo stosowania odpowiednich materiałów zabezpieczających (wyłożenia i wykładziny trudnościeralne) oraz prawidłowego zaprojektowania instalacji transportującej, są bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe do całkowitego wyeliminowania. Zatem bardzo ważnym czynnikiem poprawiającym trwałość i niezawodność eksploatowanego obiektu jest jego częsta diagnostyka i monitorowanie instalacji transportujących tego typu media abrazyjne (eliminowanie nagłych awarii i unieruchomienie ciągu technologicznego, dzięki czemu można uniknąć strat finansowych). Diagnostyka instalacji przemysłowych, zwłaszcza do transportu hydraulicznego/pneumatycznego materiałów erozyjnych, jest często kłopotliwa ze względu na: utrudniony dostęp, geometrię i rozmiary elementów, długość instalacji do kilku kilometrów, wielowarstwową budowę rurociągu i wykonane w różnej technologii wyłożenia trudnościeralne (metal - guma, metal - ceramika polimerowa, metal - beton, kompozyt szkłoepoksydowy - ceramika polimerowa i inne) oraz [...]

Monolityczny izolator wsporczy z kompozytu ceramicznopolimerowego DOI:10.15199/48.2015.10.60

Czytaj za darmo! »

Przestawiono konstrukcję i podstawowe parametry eksploatacyjne monolitycznego izolatora wsporczego wykonanego z kompozytu ceramiczno-polimerowego (polimerobetonu) według nowatorskiej technologii promieniowego formowania wirowego. Omówiono wyniki wybranych testów elektrycznych i mechanicznych, przewidzianych w zakresie badań konstruktorskich oraz prac technologicznych, nowego typu izolatora przeznaczonego do pracy w warunkach napowietrznych. Na podstawie analizy dotychczasowych wyników badań prognozuje się, że opracowana nowatorska konstrukcja i technologia wytwarzania, w najbliższej perspektywie, pozwoli na uruchomienie produkcji monolitycznych izolatorów z kompozytu ceramiczno-polimerowego. W pierwszym etapie przewidziano produkcję izolatorów stacyjnych (wnętrzowych i napowietrznych), a w niedalekiej przyszłości również wsporczych oraz wiszących izolatorów do napowietrznych linii elektroenergetycznych. Abstract. This paper presents the construction and the basic performance parameters of the monolithic insulator made of ceramic-polymeric composite (polymer concrete) based according to innovative technology of radial vortex forming. The chosen electrical and mechanical tests' results for the new type of insulator designed to operate in overhead conditions provided for the study and technological work were presented. By analysis of the received results is predicted to introduce the monolithic insulator made of ceramic-polymeric composite made on proposed method soon. In the first stage of the work will be production of the envisaged substation insulators (operate in indoor and overhead conditions), and the next steps will be post-insulators, and string insulators for overhead lines (The post monolithic insulator made of the ceramic-polymeric). Słowa kluczowe: izolatory, ceramika polimerowa, beton polimerowy Keywords: electrical insulators, ceramic-polymeric, polymer concrete Wstęp Kompozyty ceramiczno-polimerowe (CP) do zastosowań elektrote[...]

 Strona 1