Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Anna HRABAL"

Struktura własności a skuteczność rozwoju przestrzennego

Czytaj za darmo! »

Problemy związane z zagospodarowaniem przestrzennym stanowią nieustający temat dyskusji, których głównym tematem są działania planistyczne, w szczególny sposób sprzyjające osiągnięciu głównego celu planowania, jakim jest ład przestrzenny. Ład przestrzenny zajmuje czołową pozycję w kolejnych ustawach, definiujących zasady podejmowania i prowadzenia działań umożliwiających osiągnięcie taki[...]

Wybrane problemy gospodarowania przestrzenią

Czytaj za darmo! »

Wśród problemów kształtowania przestrzeni stanowiących podmioty aktywności ustawodawczej w Polsce - nadrzędną pozycję zajmował i nadal zajmuje: ład przestrzenny jako główny cel działań zarówno planistycznych (jak inwestycyjnych) - a zarazem miernik prawidłowości i skuteczności tych działań. Deklarowanym efektem tych działań jest ochrona i harmonijny rozwój układów przestrzennych, natomiast środki zapewniające osiągnięcie celu zmieniają się w różnym stopniu, zależnie od kierunków i zakresu zmian gospodarczych i społecznych. Kolejne ustawy o planowaniu, jak też zagospodarowaniu przestrzeni, różniły się (w mniejszym lub większym stopniu) zarówno hierarchią celów operacyjnych - a więc okoliczności, jak i liczbą oraz rodzajem mających zapewnić harmonijny rozwój przestrzeni, [...]

O ochronę przestrzennych walorów Krakowa

Czytaj za darmo! »

Kraków stanowi obecnie jedno z najpiękniejszych i najbardziej atrakcyjnych miast Europy. O jego atrakcyjności świadczy m.in. liczba turystów odwiedzających miasto. Jeszcze 10 lat temu nie przekraczała ona 100 000 osób rocznie, podczas gdy w roku 2006 odwiedziło miasto kilka milionów turystów i wykazuje tendencję stałego wzrostu (tylko drogą lotniczą dotarło na lotnisko w Balicach - ok. 2 mln zwiedzających). Powszechnie znane są walory Krakowa, dzięki którym miasto stało się tak atrakcyjnym celem turystycznym zarówno dla przybyszów z kraju jak i z zagranicy. Truizmem jest oczywiście stwierdzenie, iż głównym magnesem, budzącym ogromne zainteresowanie jest centrum miasta - Stare Miasto wraz z pierścieniem zabudowy obejmującym tereny usytuowane między linią Plant a tzw. dru[...]

Widmo panoramy Krakowa z wieżowcami w tle

Czytaj za darmo! »

Kontrowersyjna sprawa nadbudowy słynnego już "szkieletora" przy ul. Prażmowskiego w Krakowie nabrała ostatnio ponownie nowych, bardziej intensywnych medialnych barw, niewątpliwie w związku z forsowaną przez właścicieli budynku koncepcją architektoniczną znacznego podniesienia istniejącego obiektu i negatywnym stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Jana Janczykowskiego wobec zamierzonych działań właściciela obiektu. Należy jednak podkreślić fakt - może jeszcze niezbyt znany szerszym kręgom mieszkańców Krakowa, iż sprawa wspomnianego wieżowca stanowi asumpt dla poważnego, jeśli nie katastrofalnego - zagrożenia przyszłości najcenniejszych wartości miasta, które ma stać się terenem ryzykownych eksperymentów budowlanych, tj. lokalizacji wysokich budynków - zarów[...]

Globalne działania na rzecz ochrony środowiska

Czytaj za darmo! »

Problemy rozwoju i przemian świata dokonujące się w coraz szybszym tempie i obejmujące wszystkie dziedziny życia, powodujące często trudne do przewidzenia następstwa działalności ludzkiej, wymagają coraz intensywniejszej koordynacji (interakcji) rodzaju i czasu przemian obrazu Ziemi, dokonujących się za sprawą człowieka. Oczywiście głównym źródłem zmian są procesy ekonomiczne, przybierające charakter globalny w coraz bardziej widoczny sposób. Rozwój ekonomiczny świata wskazuje jednoznacznie na konieczność integracji krajów i kontynentów nie tylko w sferze bezpośredniej wymiany towarów i usług, ale przede wszystkim - ustalenia kierunków rozwoju nauki i techniki jako czynników warunkujących przemiany ekonomiczne, cywilizacyjne i społeczne. Przekazywanie rosnących zasobów informacji (wiedzy) umożliwiają coraz doskonalsze metody ich komunikowania, stwarzające coraz bardziej malejące ograniczenia w czasie i przestrzeni. Istotnym czynnikiem inspirującym rozwój cywilizacyjnych przemian jest rosnąca liczba mieszkańców Ziemi. Wzrost liczby użytkowników zasobów środowiska, a także zmiany zakresu i poziomu ich potrzeb indywidualnych i społecznych, wymagają coraz intensywniejszych działań gospodarczych, naukowych i coraz sprawniejszej organizacji - pozwalających na zaspokojenie owych zmieniających się nie tylko potrzeb podstawowych, ale również wymagań i aspiracji. Procesy rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego współczesnej globalnej społeczności, sprzyjające niewątpliwie integracji narodów i kontynentów - niosą też niebezpieczeństwa i zagrożenia, których ofi arą coraz szybciej i w coraz większym stopniu stają się naturalne zasoby planety. zwalał ocenić skalę zniszczeń i zagrożeń stanowiących podstawę dla opracowania zasad polityki jego naprawy. Raport obejmował następujące zagadnienia: strukturę organów administracyjnych ochrony środowiska, zanieczyszczenie wó[...]

Dokąd zmierza planowanie przestrzenne Polski

Czytaj za darmo! »

Dyskusje - bezpośrednie i medialne, toczące się w ostatnich latach w środowisku planistów przestrzennych (urbanistów), architektów, i na forum społecznym, o różnorodnych aspektach planowania przestrzennego, a głównie pogarszającego się obrazu ładu przestrzennego kraju i stanu podstaw prawnych regulujących zasady kształtowania przestrzeni - nie napawają optymizmem. Brak pozytywnych odczuć jest efektem realizacyjnych działań w gospodarowaniu przestrzenią - bo te się łatwo zauważa, i dyskusji w środowiskach profesjonalistów. Znaczna ich część jest poświęcona sprawom towarzyszącym właściwym działaniom planistycznym, a mianowicie: metodom organizowania przetargów na prace planistyczne, krytyce uczestników przetargów z uwagi na proponowane przez nich dumpingowe wyceny opracowań i istnieniu konkurencji. Innymi torami przebiegają dyskusje na tematy merytoryczne, tj. dyskusje nad okolicznościami przemian gospodarczo-społecznych i związanymi z tym bezpośrednio kierunkami przemian w kształtowaniu przestrzeni kraju. Niekiedy można odnieść wrażenie, iż zagadnienia organizacyjne, poprzedzające działania merytoryczne, są ważniejsze niż wyznaczanie perspektyw rozwoju przestrzennego w warunkach szybkich przemian tych czynników i aspektów rozwoju kraju, którym powinien odpowiadać system kształtowania przestrzeni. W tej sytuacji wydaje się celowe krótkie przypomnienie, czym było planowanie przestrzenne, a zwłaszcza urbanistyka, w przeszłości. Planowanie przestrzenne w Polsce ma wielowiekową tradycję, natomiast nadanie mu rangi sztuki nastąpiło w okresie renesansu, gdy zaczęły powstawać teoretyczne modele miast, koncepcje "miast idealnych". Celem prac nad tego typu modelami były próby optymalnej dyspozycji funkcji miasta i odpowiadających im obszarów odpowiednich do tych funkcji. Próby tego rodzaju podejmował m.in. Leonardo da Vinci. Znacznie intensywniejszy rozwój sztuki planowania przestrzennego, a zwłaszcza kie asp[...]

Planowanie przestrzenne a prawo własności


  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. zawiera m.in. zapis o możliwościach i trybie zmian w obowiązujących dokumentach, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a także studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzane dla jednostek administracyjnych - miast, gmin wiejskich bądź ich zespołów. Art. 27 tej ustawy stanowi: "Zmiana studium lub planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane". Oznacza to, iż zmiany obowiązującego planu bądź studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przechodzą analogiczną procedurę, jak przygotowanie podstawowych wersji. Procedura ta obowiązuje w przypadkach pojedynczych działek i całych jednostek administracyjnych. Również w przypadku zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sposób zmiany powinien być zgodny z trybem ustalonym ustawą. Ze względu na to, iż dla przedstawionych tutaj rozważań istotniejsze są następstwa zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego niż zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, tempo zaś i zakres wpływu zmian planów na stan zagospodarowania przestrzeni dokonują się w bardziej bezpośredni i szczegółowy sposób - koncentruję się tu na zmianach miejscowych planów i szczególnie wyrazistych konsekwencji tych zmian. Obserwacje zmian pochodzą głównie z Polski południowej, rejonu stanowiącego przykład szczególnie intensywnych przemian pod względem tempa i funkcjonalno- przestrzennych następstw wymienionych działań. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego południowej Polski w znacznej mierze zostały opracowane w ostatnich kilku latach, inne są nadal opracowywane, zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z marca 2003. Analiza terminów uchwalania planów wykazuje charakterystyczne zjawiska [...]

Program rozwoju mieszkalnictwa Wiednia


  Wśród wielu charakterystycznych cech stolicy Austrii, z którymi jest od dawna identyfi kowana, obecnie pojawiły się całkowicie nowe, które doprowadziły do zajęcia przez miasto czołowej pozycji wśród metropolii świata. Wiedeń zajmuje tę pozycję pod względem liczby, jakości i efektywności programów obejmujących metody rozwiązywania głównych problemów rozwoju, a w tym wzrostu liczby mieszkańców, mieszkalnictwa, komunikacji i transportu, sfery produkcji - przemysłu i różnych rodzajów przedsiębiorczości, rolnictwa i ochrony środowiska. Metody rozwiązywania tych problemów rozwoju miasta opracowywane przez środowisko naukowe Wiednia, których skuteczność została sprawdzona i potwierdzona w ostatnim trzydziestoleciu - zasługują na bliższe zapoznanie się z nimi i analizę możliwości ich wykorzystania w intensywnej urbanizacji innych rejonów Europy i świata. Urbanizacja nasila się ilościowo i jakościowo: obecnie ponad połowa ludności świata mieszka w miastach. Postępująca coraz szybciej urbanizacja powoduje oczywiście potęgowanie się problemów funkcjonowania miast. Wzrost liczby ich mieszkańców powoduje narastanie problemów mieszkalnictwa, powiązań transportu i komunikacji, różnych dziedzin produkcji i środowiska, w tym również sposobów gospodarowania terenami otwartymi, zielenią w makro- i mikroskali. Szybko rosnąca liczba mieszkańców miast spowodowała, iż Organizacja Narodów Zjednoczonych zapoczątkowała w 1970 r. akcję pod hasłem UN HABITAT. Celem jej było monitorowanie rozwoju urbanizacji w skali świata i organizacja międzynarodowych działań na rzecz rozwiązywania narastających problemów. Zainicjowano opracowywanie programów zawierających plany działań na rzecz określenia strategii rozwoju głównych elementów kształtowania miasta. Programy te są oceniane i klasyfi kowane według określonych kryteriów: innowacyjne programy są dokumentowane , gromadzone i klasyfi kowane przez międzynarodowy zespół ekspertów. Spośród [...]

Wiedeń: światowe centrum programów ochrony środowiska obszarów zurbanizowanych


  Wśród wielu miast Europy o szczególnym znaczeniu w skali globalnej, Wiedeń jest wyjątkowy. Złożyły się na to czynniki geopolityczne i gospodarcze, których pochodnymi stały się różnorodne funkcje nauki i kultury, w wielostronnym ich znaczeniu i wymiarze. Metropolia Habsburgów wnet zaczęła pełnić międzynarodowe funkcje, m.in. począwszy od XVIII w. Wiedeń stał się muzyczną stolicą Europy. Ponadto miasto zwiększało swoje znaczenie jako ośrodek międzynarodowych kontaktów politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Istotne w dalszym rozwoju miasta po upadku cesarstwa, poza zachowaniem wyjątkowego charakteru ośrodka tradycji historycznych, są w ostatnich dziesięcioleciach nowe kierunki rozwoju. Na światowej liście sposród 215 miast Wiedeń zajmuje I miejsce w Europie, a III w skali globalnej jako najsprawniej zarządzane i najbardziej bezpieczne dla mieszkańców. Ponadto oceniono je jako miasto o najwyższych standardach życia (oceny pochodzą z 2009 roku). O współczesnej roli Wiednia świadczy m.in. i to, że mają tu siedziby ważne agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (IAEA) oraz Organizacja NZ ds. Rozwoju Przemysłu (UNIDO). Ponadto mają tutaj siedziby międzynarodowe instytucje, koordynujące prace naukowe różnych dziedzin, instytucje gospodarcze i kulturalne, m.in. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) czy Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC). Każdego roku odbywa się w Wiedniu 200-250 konferencji międzynarodowych. Również tutaj - w muzycznej stolicy Europy (teatry operowe, sale koncertowe, obiekty sakralne) - odbywa się średnio ok. 1000 koncertów rocznie, w których uczestniczy ok. 500 000 słuchaczy. Tradycje historii, zabytki i atrakcje kulturalne o najwyższym poziomie inspirują rozwój turystyki; liczba turystów przekracza 5 mln rocznie. Na szczególną uwagę zasługują drogi i metody zapoczątkowane i realizowane przez władze miasta, które [...]

Amsterdam - wybrane problemy ochrony zabytków


  Ochrona zabytków - jako stosunkowo nowa dziedzina zorganizowanych i systemowych działań różnorodnych instytucji - została zapoczątkowana z końcem XVIII wieku i rozwijała w XIX, natomiast zyskała wysoką rangę w wieku XX, zwłaszcza w jego drugiej połowie. Potrzeba podjęcia zorganizowanych działań na rzecz zachowania i określenia optymalnych sposobów ochrony zachowanej substancji materialnej, jak również ustalenia prawidłowych funkcji zachowanych obiektów i zespołów architektonicznych była konsekwencją wielu procesów, wśród których główną rolę odegrał gwałtowny rozwój ekonomiczny, zwłaszcza Europy (rewolucja przemysłowa). Intensywny rozwój gospodarczy i dążenie do maksymalnych zysków spowodowały - obok innych następstw - naruszenie i zniszczenie znacznych zasobów środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Ten rozwój za wszelką cenę wywołał znaczne przekształcenia, głównie w strukturach przestrzennych i ich otoczenia. Rozpoczął gwałtowny rozwój i - co za tym idzie - przestrzenne ich ukształtowanie. W wielu miastach Europy lawinowo powiększał się ich obszar, co wiązało się m.in. z likwidacją średniowiecznych systemów fortyfi kacji. Wielokrotnie - poza niszczeniem zabytkowych obiektów i ich zespołów w wyniku konfl iktów zbrojnych - wykorzystywano materiały budowlane z zabytków do realizacji nowych obiektów i zespołów zabudowy. Niszczenie zabytkowej substancji w miastach i poza ich granicami (wolnostojące obiekty obronne, rezydencje, kościoły i klasztory obronne, jak również historyczne zespoły zabudowy mieszkaniowej historycznych układów wiejskich) zaczęło zwracać coraz większą uwagę, dostrzegano rozmiar i niebezpieczeństwo niekontrolowanych działań związanych z szybkim rozwojem gospodarczym. Powyższe uwagi dotyczą w szczególny sposób Europy, w której rewolucja przemysłowa i jej ujemne skutki dla wyjątkowo wielu nagromadzonych tu zabytków - stworzyły okoliczności sprzyjające pod-jęciu działań przeciwdział[...]

 Strona 1  Następna strona »