Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA GUTRY-KORYCKA"

Przegląd Wydawnictw

Czytaj za darmo! »

Skarby ziemi - woda Skąd się bierze woda w kranie Quixi Media, Bydgoszcz, 2012, str. 239, liczne tabele, fotografie i rysunki Ostatnio wydawnictwo Quixi Media Sp. z o.o. z Bydgoszczy wydało obszerny album - dzieło popularno-naukowe przeznaczone dla szerokiego grona czytelników. Przygotował je zespół redakcyjny w składzie: Antoni Bochen, Paweł Janik, Wojciech Siwiak (fotografie) i Paweł Sibilski pod kierunkiem Antoniego Bochena, zaś opracowaniem plastycznym zajęła się Agata Bochen. Omawiana książka obejmuje szeroki zakres tematyczny, co zgodnie z jej tytułem daje podstawy wiedzy o wodzie i gospodarce wodnej, z wyraźnym ukierunkowaniem na wodociągi i kanalizację w miastach i wiejskich jednostkach osadniczych. Poruszane problemy zostały przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny. Zaletą tej publikacji jest bardzo rozbudowana (czasami zbyt mocno) szata graficzna, zajmująca ponad 60% jej objętości; należą do niej bogaty zbiór fotografii dokumentalnych ułożony[...]

Historyczne i współczesne warunki przepływu wód wielkich Wisły w Warszawie.Część I

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono warunki hydrauliczne przepływu wód wielkich w odcinku Wisły w Warszawie (500-521 km) w okresie przed obwałowaniem i regulacją, a także obecnie. Za pomocą dwuwymiarowego modelu hydrodynamicznego CCHE2D odtworzono wielkość przepływu powodzi katastrofalnych z 1813 i 1844 r. upamiętnionych znakami wielkiej wody. Omówiono proces kształtowania się koryta Wisły w wyniku obwałowania i regulacji, a także zmiany kształtu krzywej natężenia przepływu w okresie 1919-2010. Obniżenie dna Wisły w rejonie wodowskazu Port Praski wynosi 205 cm; tak duża zmiana zaznacza się także w przebiegu górnej gałęzi krzywej przepływu. Przedstawiono problem utrzymania odpowiedniej przepustowości hydraulicznej obecnego koryta w tzw. gorsecie warszawskim. Wykonano obliczenia przepustowości koryta dla warunku przepływu Q1% i Q0,1% i różnego zagospodarowania międzywala. Powódź w maju i czerwcu 2010 r. ponownie przypomniała mieszkańcom Warszawy o tym, że miasto leży nad Wisłą, a w strefie potencjalnego zagrożenia powodziowego znajduje się ok. 23% jego powierzchni. Warszawa, choć położona w środkowym biegu Wisły, jest narażona na powodzie opadowe powstające w górnej części dorzecza, a także powodzie roztopowe i zatorowe. Wezbrania Wisły w Warszawie na odcinku obejmującym km 509-515 nie są widowiskowe, ponieważ objawiają się tylko zwiększonym poziomem wody i prędkością przepływu. Specyfika przejścia fali powodziowej Wisły przez odcinek miejski wynika z bardzo zwężonego koryta i międzywala nazywanego "gorsetem warszawskim". Jest Rys. 1. Ukształtowanie doliny Wisły w Warszawie i okolicach na podstawie danych SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) - dzięki uprzejmości Global Land Cover Facility, University of Maryland to swojego rodzaju dziedzictwo zagospodarowania doliny rzecznej, sięgające XIX w. Trwa jednocześnie dyskusja o renaturyzacji koryta i doliny Wisły w Warszawie, zaliczonych do obszarów objętych programem "Natu[...]

Historyczne i współczesne warunki przepływu wód wielkich Wisły w Warszawie Część II


  Podjęto próbę rekonstrukcji przebiegu historycznych fal powodziowych oraz współczesnych warunków przepływu. Jako metodę badawczą przyjęto analizę danych przestrzennych w systemie GIS (program ILWIS), połączoną z modelowaniem za pomocą dwuwymiarowego modelu hydrodynamicznego o nazwie CCHE2D. Model CCHE2D opracowano w National Center for Computational Hydroscience and Engineering na Uniwersytecie stanu Mississippi w USA. Model wykorzystuje uśrednione w pionie równania Naviera-Stokesa, których rozwiązanie dostarcza danych o prędkości średniej w pionach i rzędnej poziomu wody. W modelu do rozwiązania równań zastosowano zmodyfikowaną metodę elementów skończonych, wykorzystujących technikę komórek kontrolnych. Szczegółowy opis teoretycznych założeń modelu przedstawili Jia i in. (2002), Altinakar i in. (2005). Podstawą obliczeń za pomocą modeli hydrodynamicznych jest właściwie opisana geometria koryta i doliny rzecznej. Jako podstawowy układ współrzędnych w opracowaniach kartograficznych i modelach hydraulicznych przyjęto płaski jednostrefowy układ PUWG 1992, rzędne podawane są w m n.p.m. Kr 86. Do określenia rzędnych terenu w węzłach Rys. 8. Przepływ wielkiej wody Q 0,1% = 9830 m3/s przez nieobwałowaną dolinę Wisły w rejonie Warszawy, przy zachowaniu geometrii współczesnego koryta rzeki, uzyskany za pomocą modelu hydrodynamicznego CCHE2D Gospodarka Wodna nr 2/2012 59 siatki obliczeniowej modelu CCHE2D wykorzystano dane z cyfrowego modelu terenu, do którego powstania posłużyły następujące źródła: □ sondowanie koryta Wisły wykonane w profilach poprzecznych przez Zakład Budownictwa Wodnego i Hydrauliki Politechniki Warszawskiej (Stałość pionowego układu..., 1999) udostępnione przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (RZGW) w Warszawie, zamienione przez odręczną interpolację na plan batymetryczny; □ model terenu dołączony do Mapy numerycznej sytuacyjno-wysokościowej dla celów projektowych w skali [...]

 Strona 1