Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"LESZEK KURCZ"

Rola studenckiego koła naukowego w doskonaleniu kompetencji przyszłego inżyniera

Czytaj za darmo! »

Wyższe uczelnie były w przeszłości, są i będą w przyszłości ważnym miejscem powstawania idei, tworzenia koncepcji i teorii naukowych, upowszechniania wiedzy i postępu technologicznego oraz tworzenia silnych ośrodków edukacyjnych. Misja uczelni to przede wszystkim kształcenie, prowadzenie badań naukowych, kształtowanie postaw i systemów wartości umożliwiających przygotowanie przyszłego absolwenta do pełnienia funkcji społecznych i zawodowych, a także działania integracyjne i kulturotwórcze. Studenckie koła naukowe są istotnym elementem realizacji tej misji [1]. To także istotny element kształtowania postaw i kompetencji przyszłego absolwenta. Kompetencja jest to złożona praktycznie i ważna umiejętność wyższego rzędu, która dotyczy nie samego działania (systemu czynności), al[...]

Fluorowane gazy cieplarniane i substancje zubożające warstwę ozonową Certyfikacja, ocena kompetencji i szkolenia Część I. Certyfikacja personelu i przedsiębiorstw

Czytaj za darmo! »

Wymagania przepisów prawnych Unii Europejskiej dotyczące działalności, w której wykorzystywane są tzw. F-gazy i substancje kontrolowane skutkują intensywną dyskusją nad ich wdrożeniem również w krajowych przepisach prawnych. W ostatnich miesiącach, z małym poślizgiem wynikających z opóźnienia wydania rozporządzeń Komisji do wydanego w 2006 roku rozporządzenia WE nr 842/2006 Parlamentu i Rady w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych [1, 2], rozpoczęto w Ministerstwie Środowiska dyskusję z przedstawicielami branży chłodniczej (chłodnictwo, klimatyzacja i pompy ciepła) w sprawie projektu ustawy wdrażającej postanowienia wymienionego rozporządzenia. Jednocześnie do dyskusji skierowano projekt nowelizacji ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową, celem[...]

Fluorowane gazy cieplarniane i substancje zubożające warstwę ozonową Certyfikacja, ocena kompetencji i szkolenia Część 2. Ocena kompetencji i szkolenia na potrzeby certyfikacji

Czytaj za darmo! »

Podstawowym celem wdrażania przepisów prawnych UE dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów) i substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) jest ochrona środowiska naturalnego. Szkolenie i certyfikacja w zakresie F-gazów i SZWO jako jedne z dróg osiągania powyższego celu powinny także przyczyniać się do poszerzania swobody wymiany usług i swobody przedsiębiorczości w ramach UE. Powinny także umożliwiać personelowi, który nie posiada jeszcze określonego certyfikatu kompetencji, na zdobywanie praktycznych umiejętności w czasie wykonywania czynności pod nadzorem personelu, który posiada stosowne certyfikaty. W procesach certyfikacji można wyróżnić kilka zasadniczych elementów każdego postępowania certyfikacyjnego. Przedstawiono to schematycznie na rysunku 1. [...]

Szkolenia w zakresie F-gazów i SZWO w aspekcie wymagań aktualnych i wdrażanych przepisów prawnych w odniesieniu do urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. [1] w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową obowiązuje jeszcze tylko do końca 2009 r. W Parlamencie Europejskim w końcowej fazie postępowania legislacyjnego znajduje się nowe rozporządzenie (przekształcenie) dotyczące substancji kontrolowanych, które ma wejść w życie 01.01.2010 r. Powoduje to konieczność zmiany w polskich przepisach prawnych; m.in. zmianę ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. [2] o substancjach zubożających warstwę ozonową. Trwają także prace nad nowelizacją lub przygotowaniem nowych polskich aktów prawnych dostosowujących polskie prawo i uzupełniających je w stosunku do rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. [3] w sprawie niektórych fluorowany[...]

Ocena wiedzy i umiejętności osób oraz ocena przedsiębiorstw w zakresie postępowania z F-gazami i SZWO w aspekcie wymagań aktualnych i wdrażanych przepisów prawnych

Czytaj za darmo! »

WPROWADZENIE Proces oceny, w tym także oceny wiedzy i umiejętności personelu czy też oceny kompetencji firm, stanowi ważny element przeglądu i całego procesu mającego na celu wydanie dokumentu potwierdzającego spełnienie przez osobę lub przedsiębiorstwo określonych wymagań, czyli certyfikatu. Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych [1] oraz opublikowane rozporządzenie wykonawcze do wymienionego rozporządzenia dotyczące certyfikacji personelu i przedsiębiorstw działających w dziedzinie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła i wykorzystujących w tej działalności Fgazy [2], zawierają także wymagania dotyczące oceny. Z kolei Rozporządzenie (WE) nr 2037/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozon[...]

Certyfikacja osób i przedsiębiorstw w zakresie postępowania z F-gazami i SZWO w aspekcie wymagań wdrażanych przepisów prawnych

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenie (WE) nr 303/2008 [1] ustanawia, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/ 2006 [2], minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Rozporządzenie obejmuje wszystkie kraje członkowskie, trwają więc prace nad implementacją wymagań zawartych w ww. rozporządzeniu. Jednocześnie przygotowywana jest także nowelizacja krajowych przepisów prawnych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową. Projekty stosownych ustaw [3, 4] skierowano do konsultacji społecznych i trwają prace nad sfinalizowaniem prac legislacyjnych. W uzasadnieniu do projektu ustawy [5] wdrażającej wymienione ustawy[...]

Fluorowane gazy cieplarniane

Czytaj za darmo! »

Opublikowany we wrześniu kolejny, trzeci w ostatnich dwóch latach, projekt założeń do ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych [1] zwanej w skrócie ustawą F-gazową (Założenia do projektu ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, Ministerstwo Środowiska, projekt z dnia 27 sierpnia 2010 r.) skłania do sformułowania kilku istotnych uwag dotyczących wdrażania do krajowego porządku prawnego regulacji prawnych UE, które uwzględniają także wątpliwości i pytania przedstawicieli branży chłodniczej i klimatyzacyjnej kierowane do Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH jako prowadzącego od wielu lat na szeroką skalę szkolenia i certyfikację kompetencji pracowników tej branży.Przyjęcie i wdrożenie w kraju wspólnotowego porządku prawnego jest jednym z efektów włączenia Polski w struktury UE. Dotyczy to także obszaru działania branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, a jednym z elementów tego procesu jest wdrażanie unijnych regulacji dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych. Jak wynika z zapisów rozporządzeń [2-3], podstawowym celem jest ochrona środowiska naturalnego zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości, ale równie ważnymi celami są działania w kierunku podnoszenia świadomości ekologicznej, jakości działań prowadzonych w obszarze objętym regulacją, a także poszerzanie swobody wymiany usług i swobody działalności gospodarczej w ramach UE. Wymienione przepisy prawne dotyczą zarówno personelu wykonującego określone czynności z wykorzystaniem F-gazów, jak również przedsiębiorstw prowadzących taką działalność. Opublikowany przez Ministerstwo Środowiska w czerwcu 2010 roku projekt założeń do ustawy F-gazowej, opracowany w oparciu o efekty blisko dwuletnich konsultacji m.in. z branżą chłodniczą, stanowił dobrą podstawę do opracowania krajowej regulacji prawnej, umożliwiającej wdrażanie wymagań rozporządzenia (WE) nr 842/2006, rozwiązanie pojawiających się w ostatnim czasie wątpliwości i problemów, a [...]

Instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła Certyfikacja kompetencji osób w świetle wymagań aktualnych norm PN-EN 13313 i PN-EN ISO/IEC 17024 oraz rozporządzeń UE


  Posiadanie certyfi katu kompetencji staje się standardem nie tylko wśród kadry technicznej. Problem właściwego poziomu kompetencji nabiera dodatkowego znaczenia w przypadku prowadzenia działalności, w której występują zagrożenia życia, utraty zdrowia czy negatywnego wpływu na naturalne środowisko a takie występują w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Nowelizacja norm dotyczących zagadnienia certyfi kacji kompetencji powoduje konieczność dostosowania programów i procesów certyfi kacji do wymagań określonych w tych normach. W artykule skupiono się głównie na zmianach dotyczących wymagań normy PN-EN 13313 gdyż zmiany te mają znaczenie zasadnicze w opracowaniu i wdrażaniu programu certyfi kacji kompetencji osób prowadzących działalność w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Przedstawiono także odniesienie do wymagań kompetencyjnych dla personelu prowadzącego działalność z wykorzystaniem substancji kontrolowanych w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła, określonych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Zaprezentowano również propozycje wymagań kwalifi kacyjnych dla kandydatów ubiegających się o certyfi kat kompetencji i zalety systemu certyfi kacji, którego podstawowy element stanowi akredytowana jednostka certyfi kująca. REFRIGERATION SYSTEMS, AIR CONDITIONING AND HEAT PUMPS - CERTIFICATION OF COMPETENCE WITH TAKING INTO ACCOUNT THE THE CURRENT REQUIREMENTS STANDARDS BS EN 13313 AND BS EN ISO/IEC 17024 AND REGULATIONS EU Possession of a certifi cate of competence is becoming the standard not only among the technical staff . Th e problem of adequate level of competence takes on added importance in the case of business, where there are risks of life, loss of health or negative impact on the natural environment and such are in the area of refrigeration, air conditioning and heat pumps. Revision of standards for competence certifi cation issues causes the need to adapt p[...]

Certyfikacja przedsiębiorców i personelu wykonującego prace przy urządzeniach zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

Czytaj za darmo! »

Na początku kwietnia b.r. ukazały się długo oczekiwane Rozporządzenia Komisji (WE) ustanawiające minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania w odniesieniu do programów szkoleniowych i certyfikacji, zarówno przedsiębiorstw, jak i odpowiedniego personelu, prowadzących działalność z wykorzystaniem fluorowanych gazów cieplarnianych, będące uzupełnieniem Rozporządzenia (WE) nr 842/2006 [...]

 Strona 1  Następna strona »