Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"WIESŁAW WARCZAK"

Wpływ ekspansji zastosowań CO2 w chłodnictwie na rozwój konstrukcji sprężarek

Czytaj za darmo! »

Podjęte przed ponad dwudziestu laty decyzji o wyeliminowaniu w pilnym trybie wielu podstawowych - w tym okresie - ziębników z produkcji i zastosowań, wywołały wstrząs w produkcji przemysłowej urządzeń ziębniczych i klimatyzacyjnych, przyczyniając się bezpośrednio do zapoczątkowania szerokiego programu badań i rozwoju, którego celem było opracowanie nowych ziębników, jako substytutów elimi[...]

Wpływ ekspansji zastosowań CO2 w chłodnictwie na rozwój konstrukcji sprężarek

Czytaj za darmo! »

Rozwój konstrukcji sprężarek był dostosowywany do kierunków poszukiwań optymalnych zastosowań CO2 w dziedzinie chłodnictwa i pokrewnych, jako perspektywicznego substytutu dla już wyeliminowanych ziębników (freonów), niszczących warstwę ozonową, jak też wprowadzonych w międzyczasie, często doraźnie, zamienników charakteryzujących się wysoką wartością wskaźnika GWP, objętych nową dyrektywą [...]

Ocena zastosowań CO2 w wybranych wersjach instalacji ziębniczych chłodnictwa komercyjnego Część 1


  W ciągu ostatnich pięciu lat, które upłynęły od zamieszczenia w CHŁODNICTWIE w 2007 roku przez Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH artykułu [2] przedstawiającego obserwowane wówczas tendencje stosowania CO2 w określonych dziedzinach sektora chłodnictwa i pokrewnych, mimo sceptycznych opinii wyrażanych przez uznanych specjalistów, następowało dalsze, stopniowe poszerzanie tematyki badawczej w tej dziedzinie oraz wdrażanie konkretnych rozwiązań i gromadzenie doświadczeń z ich funkcjonowania. Istotną rolę w tych działaniach można przypisać przede wszystkim krajom środkowo- europejskim i skandynawskim oraz Japonii, a następnie Stanom Zjednoczonym, Kanadzie i na koniec Australii. W Ośrodku Informacji COCH-u zgromadzono bogatą literaturę dotyczącą tej tematyki, ujętą w elektronicznej bazie informacji prowadzonej od 15 lat i dostępną dla zainteresowanych. Zawiera ona ponad 100 pozycji. Bazę tę wykorzystano przy opracowywaniu niniejszej publikacji, dotyczącej supermarketów i podobnych obiektów, podzielonej na kilka kolejnych artykułów. Zamieszczenie poniżej wielu dodatkowych informacji dotyczących charakterystyk fizyko- chemicznych i termodynamicznych oraz użytkowych CO2 umożliwia lepsze zrozumienie przyczyn stosunkowo szybkiego postępu w rozpowszechnianiu się jego zastosowań w chłodnictwie i dziedzinach pokrewnych. Na przykład na rysunku 1 przedstawiono dla porównania wykresy jednostopniowych obiegów sprężania pary CO2 i R22 w układzie współrzędnych ciśnienie-entalpia (lgph) dla jednakowych warunków, zapożyczone z pozycji [1]. Porównanie to zawiera kwintesencję zasadniczych różnic występujących pomiędzy tymi dwoma substancjami w zakresie ciśnień (p) i temperatur (t) oraz właściwego ciepła parowania (Δho). Jest to szczególnie istotne w sytuacji, w której CO2 może być traktowany jako ziębnik-zamiennik R22 lub innych popularnych czynników ziębniczych. Charakterystyki użytkowe czynnika są omówione w artykuła[...]

Ocena zastosowań CO2 w wybranych wersjach instalacji ziębniczych chłodnictwa komercyjnego Część 2


  W początkowym okresie starań o wykorzystanie CO2 w instalacjach ziębniczych na skutek stopniowego eliminowania czynników chlorowcopochodnych, nie dysponowano żadnym sprzętem przydatnym do zastosowania w instalacjach o tak wysokim ciśnieniu, jakie jest wymagane dla tego ziębnika, nawet w obszarze podkrytycznym. W związku z tym uruchomiono działania rozwojowe w zakresie takiego sprzętu, przy czym ze względów ekonomicznych i technicznych, w zakresie jednostek (sprężarki, wymienniki, armatura) o większej wydajności, przeznaczonych do instalacji o charakterze przemysłowym, w pierwszym etapie ograniczono się do maksymalnego ciśnienia roboczego ok. 40 bar, które odpowiada temperaturze nasycenia +5oC. Temperatura skraplania w czasie eksploatacji była zakładana na poziomie -5oC. Prace te uległy przyspieszeniu m.in. w związku z równolegle zaistniałym zapotrzebowaniem na wysokociśnieniowe średnie i duże sprężarki wyporowe (tłokowe, śrubowe i spiralne) dla urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła na R717, R407C, R410A. Opracowano więc i po doprowadzeniu do odpowiedniej dojrzałości technicznej, wdrożono do produkcji niezbędne wyposażenie instalacji ziębniczych na CO2, takie jak zawory elektromagnetyczne, filtry-odwilżacze, armatura i automatyka oraz wymienniki ciepła i sprężarki. Dzięki temu idea budowy w pierwszej kolejności hybrydowych układów kaskadowych z użyciem CO2 jako ziębnika w dolnym stopniu instalacji otworzyła drogę do szerszego stosowania CO2 w instalacjach ziębniczych dużych obiektów komercyjnych. Z czasem niskotemperaturowe instalacje CO2 stały się standardem technicznym [3]. Często odbieranie ciepła skraplania od dolnej części kaskady odbywa się za pośrednictwem instalacji na średnie temperatury (np. -10oC), działających jako górna część kaskady, na ziębniku R404A lub na R134a, przy bezpośrednim odparowaniu. Z kolei w niektórych krajach, np. w Danii zgodnie z obowiązującymi tam przepisami, oziębianie w zak[...]

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH Sp. z o.o. w Krakowie Nowe otwarcie


  Początki działalności COCH sięgają roku 1946, tj. okresu utworzenia w Krakowie Centralnego Biura Aparatury Chemicznej i Urządzeń Chłodniczych CBAiUCh, początkowo jako centralnej jednostki o charakterze projektowo-konstrukcyjnym przeznaczonej do odtworzenia po wojnie krajowego przemysłu produkcyjnego urządzeń dla tych branż i uruchomienia szeroko zakrojonych inwestycji niezbędnych do odbudowy gospodarki zrujnowanej w wyniku zniszczeń wojennych. W miarę rozwoju przemysłu program działalności i charakter tej jednostki ulegał stopniowo modyfikacjom zmierzającym do przystosowania jej w szerszym zakresie do działalności badawczo- rozwojowej. W wyniku dokonywanych przekształceń, w roku 1960 Dział Urządzeń Chłodniczych został wydzielony z CBAiUCh i na jego bazie został utworzony w Krakowie Centralny Ośrodek Chłodnictwa, do którego przeniesiono w całości działalność w zakresie urządzeń chłodniczych. Po transformacji ustrojowej w latach 1989-90 COCH uzyskał status jednostki badawczo-rozwojowej. W roku 2008 podjęte zostały przez Ministerstwo Gospodarki działania zmierzające stopniowo do komercjalizacji i prywatyzacji COCH. W pierwszej fazie JBR COCH został przekształcony w spółkę skarbu państwa pod nazwą Centralny Ośrodek Chłodnictwa Sp. z o.o. COCH w Krakowie. W umowie założycielskiej spółki przewidziano utrzymanie dotychczasowego zakresu działalności i uprawnień COCH i jako podstawę prawną działania spółki przyjęto zarówno przepisy Ustawy o Jednostkach Badawczo- Rozwojowych jak i Kodeksu Spółek Handlowych. COCH utrzymał również status jednostki naukowej, potwierdzony w roku 2011 przyznaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedniej kategorii. W dniu 29.12.2011 r. nastąpiło podpisanie umowy prywatyzacyjnej, na podstawie której Firma ALTI Sp.J. w Krakowie wykupiła od Ministerstwa Skarbu większościowy pakiet udziałów w Centralnym Ośrodku Chłodnictwa "COCH" w Krakowie Sp. z o.o. stając się je[...]

Instalacje chłodnicze, klimatyzacyjne i pompy ciepła Certyfikacja kompetencji osób w świetle wymagań aktualnych norm PN-EN 13313 i PN-EN ISO/IEC 17024 oraz rozporządzeń UE


  Posiadanie certyfi katu kompetencji staje się standardem nie tylko wśród kadry technicznej. Problem właściwego poziomu kompetencji nabiera dodatkowego znaczenia w przypadku prowadzenia działalności, w której występują zagrożenia życia, utraty zdrowia czy negatywnego wpływu na naturalne środowisko a takie występują w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Nowelizacja norm dotyczących zagadnienia certyfi kacji kompetencji powoduje konieczność dostosowania programów i procesów certyfi kacji do wymagań określonych w tych normach. W artykule skupiono się głównie na zmianach dotyczących wymagań normy PN-EN 13313 gdyż zmiany te mają znaczenie zasadnicze w opracowaniu i wdrażaniu programu certyfi kacji kompetencji osób prowadzących działalność w obszarze chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła. Przedstawiono także odniesienie do wymagań kompetencyjnych dla personelu prowadzącego działalność z wykorzystaniem substancji kontrolowanych w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła, określonych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady. Zaprezentowano również propozycje wymagań kwalifi kacyjnych dla kandydatów ubiegających się o certyfi kat kompetencji i zalety systemu certyfi kacji, którego podstawowy element stanowi akredytowana jednostka certyfi kująca. REFRIGERATION SYSTEMS, AIR CONDITIONING AND HEAT PUMPS - CERTIFICATION OF COMPETENCE WITH TAKING INTO ACCOUNT THE THE CURRENT REQUIREMENTS STANDARDS BS EN 13313 AND BS EN ISO/IEC 17024 AND REGULATIONS EU Possession of a certifi cate of competence is becoming the standard not only among the technical staff . Th e problem of adequate level of competence takes on added importance in the case of business, where there are risks of life, loss of health or negative impact on the natural environment and such are in the area of refrigeration, air conditioning and heat pumps. Revision of standards for competence certifi cation issues causes the need to adapt p[...]

Mieszaniny ziębników w jednostopniowym obiegu ziębniczym z wewnętrzną kaskadą

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono teoretyczną analizę zjawisk zachodzących w jednostopniowym obiegu ziębniczym z wewnętrzną kaskadą, z zastosowaniem dwuskładnikowej mieszaniny ziębników. Zaprezentowano wyniki teoretycznej i eksperymentalnej analizy składu mieszaniny oraz strumienia masy czynnika ziębniczego w obiegu. REFRIGERANT MIXTURES USED IN A ONE-STAGE REFRIGERATION CYCLE WITH AUTOCASCADE - THEORETI[...]

 Strona 1  Następna strona »