Wyniki 1-10 spośród 12 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Będziński"

Przyczynki do dziejów papierni w Żulinie

Czytaj za darmo! »

Wzmiankę o istnieniu czerpalni w Żulinie znajdujemy w monumentalnej pracy "Rękodzieło Papiernicze", powstałej dla upamiętnienia 500 lat papiernictwa w Polsce. W rozdziale zatytułowanym "Czerpalnie w okresie maszynowej produkcji papieru" występuje informacja "...iż w 1879 r. i jeszcze w 1886 r. funkcjonowało 11 małych zakładów papierniczych... Były to zazwyczaj czerpalnie uruchamiane prze[...]

Czy Józefów Ordynacki był ośrodkiem produkcji form czerpalnych dla rękodzieła papierniczego?

Czytaj za darmo! »

Dotychczasowe opracowania dotyczące dziejów Józefowa Ordynackiego wskazują na istnienie dużego ośrodka produkcji sitarskiej w tej miejscowości. Możemy się z nich dowiedzieć, że po utworzeniu klucza ordynacji zamojskiej "Miasto szybko się zaludniało i przybierało charakter ośrodka rzemieślniczego, głównie kamieniarskiego, ale także notowani byli sitarze" (1). Dane o istnieniu sitarzy w Józefo[...]

Czerpalnia papier u Supraśl w latach 1773-1806


  The history of paper mill in Suprasl located 16 kilometers from Bialystok is discussed. The mill was founded probably in 18. century. The names of leaseholders at the end of 18. century is given. The mill has produced at least 5 paper grades in this time. The water marks of paper produced are presented.Papiernia w Supraślu, położona nad rzeczką o tej samej nazwie, oddalona o 16 km na północny-wschód od Białegostoku, doczekała się już swoich opracowań.1 Ich autorzy prowadzili badania nad czerpalnią, każdy we własnym zakresie, publikując wyniki swoich badań w różnych periodykach. Sytuacja ta spowodowała, że ich publikacje opierają się częściowo na innych materiałach źródłowych2. W pracy historyka litewskiego występują np. materiały z Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego i dawnego Archiwum Państwowego Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Pierwsze publikacje pomijają jednak informacje o funkcjonowaniu papierni na przestrzeni lat 1773-1806. Działalności czerpalni supraskiej w wymienionym okresie nie poruszają również nowsze, dość obszerne opracowania z historii papiernictwa na ziemach polskich.3 Podstawę do przygotowania obecnej publikacji stanowią akta zespołu Kamery Wojen i Domen przechowywane przez Archiwum Państwowe w Białymstoku. Wzmiankę o wykorzystaniu tych zasobów archiwalnych możemy znaleźć w pracy J. Siniarskiej- Czaplickiej4, jednak w treści jej artykułu brak jest informacji o działalności papierni w latach 1773-1806.Dotychczasowe ustalenie lokalizacji papierni w Supraślu zostało przeprowadzone na podstawie wywiadu środowiskowego, w wyniku którego okazało się, że obiekt ten, w miejscowej tradycji znany pod nazwą "łąka papiernia", jest oddalony o 4 km w górę rzeki od Supraśla. Przeprowadzona w tym miejscu wizja lokalna pozwoliła ustalić, że znajduje się tam zniszczony upust, a na obydwu brzegach rzeki widoczne są pozostałości murowanych fundamentów. Wyniki poszukiwań nasunęły przypuszczenie, że w tym właśnie m[...]

Nowe przyczynki do dziejów papierni w Jeziornie DOI:


  Miejscowość Jeziorna budziła duże zainteresowanie badaczy historii. Wirtualne Muzeum Konstancina posiada bogatą bibliografię dotyczącą zarówno miejscowości, jak i samej papierni1. Dotychczas ukazało się sporo opracowań na jej temat i stanowią one ważną część historii papiernictwa2. Na ich podstawie wiemy, że papiernia miała przerwy w swej działalności, powstałe w wyniku pożarów, które ją nawiedzały. Pierwsza przypadała prawdopodobnie na lata od 1803-4 do 1811. Dowiadujemy się o niej z kontraktu spisanego 24 czerwca 1811 r. w trakcie zmiany właścicieli papierni. Wynika z niego, że ustępujący właściciel otrzymał cześć sumy ubezpieczeniowej jeszcze w czasach rządów pruskich w Warszawie. Kontrakt ten przewidywał też dwuletni termin zakończenia odbudowy papierni3. Biorąc pod uwagę późniejsze badania nad historią papierni w Jeziornie można zakładać skrócenie okresu przerwy w jej działalności do ok. 1810 r., kiedy to przystąpiono do odbudowy zakładu4. Przeprowadzone obecnie badania pozwalają postawić nowe wnioski w sprawie pierwszego okresu przerwy w funkcjonowaniu papierni w Jeziornie. Akta metrykalne parafii w Słomczynie z lat 1788-1801 zawierają pojedyncze wpisy chrztów z Papierni w latach 1794, 1795 oraz z 19 października 1801 r.5 Siedem ostatnich stron tych dokumentów zawiera akta urodzin z 1802 r., ostatni z 29 sierpnia dotyczący miejscowości Gasy. Pozostaje pytanie - czy do końca 1802 r. miał miejsce chrzest z miejscowości Papiernia? Jeżeli nie, to ostatnim rokiem działalności tej czerpalni mogła być końcówka 1801 r. Przeprowadzone obecnie badania akt metrykalnych dostarczają także nowych wiadomości na temat ludzi, którzy pracowali przy odbudowie papierni. Na ich podstawie starano się też ustalić lata odbudowy papierni. Pierwszą informację o budowniczych z pierwszego okresu mamy z lipca 1810 r., kiedy to w akcie chrztu Jakuba Mańkowskiego syna Jana majstra kowalskiego z Jeziornej, spotykamy postać Piotra Zielińskiego, 55-letni[...]

Przyczynki do badań nad papiernią w Bednarach DOI:


  Literatura przedmiotu podaje skromne informacje o czerpalni Bednary pow. Łowicz. Wykaz fabryk papieru z 1858 r., wymieniający 40 papierni, stwierdza pod pozycją 26., że zakład znajdował się tam, gdzie "Wieś par. nad Bzurą, pow. łowicki, woj. łódzkie", w rubryce "produkcja roczna w ryzach" znajdujemy uwagę "patrz poz. 38". Pod tą pozycją natomiast figuruje papiernia w Soplu, której wielkość rocznej produkcji 1950 ryz wymieniona jest jako łączna z papiernią w Bednarach1. Uzupełnieniem tych wiadomości jest praca "Papiernictwo na ziemiach środkowej Polski w latach 1750-1850". Z najdujemy t am i nformacje, ż e p apiernia c zynna była w latach 1835-1860, funkcjonowała w osadzie młyńskiej skarbowej, dzierżawcą wieczystym był W. Thraumer, a urządzenia produkcyjne były zapewne stare z Sopla2. Kolejne informacje o papierni w Bednarach mamy w publikacji "Rękodzieło papiernicze", gdzie stwierdzono, że uruchomiona w 1835 r. papiernia w Bednarach była filią zakładu z Sopla. Produkcja w Bednarach była znaczna, a sprzedaż papieru do rozwijających się fabryk włókienniczych (do celów administracyjnych i na opakowania) bardzo opłacalna3. Stwierdzenia te, jak można przypuszczać, wynikały z wcześniejszego powiązania wie[...]

 Strona 1  Następna strona »