Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Jaroszewski"

Neuronowy regulator do sterowania nieliniowym obiektem cieplnym MIMO

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawia się odporny układu regulacji MFC do regulacji temperatury i przepływu powietrza w nagrzewnicy powietrza, w którym w pętli korekcyjnej zastosowany został regulator neuronalny wytrenowany na bazie zestawu regulatorów modalnych. Prezentowany sposób realizacji układu pozwala utrzymać wysoka jakość regulacji w szerokim zakresie zmian punktów pracy układu. Abstract. The paper presents a structure and a method of synthesis of a neural controller applied to control of flow and temperature of an air in the heater. The neural controller together with the nonlinear heater model are used in the model loop of the Model Following Control system. Parameters of neural controller depend on an actual working point of the heater, what guaranties stability and persistent high regulation quality. (A neural controller for the MIMO Thermal Plant) Słowa kluczowe: Sterowanie odporne, struktura MFC, obiekty cieplne MIMO, regulator neuronowy, przełączanie regulatorów. Keywords: Robust control, MFC, MIMO thermal plants, neural controller, switching controllers. Wstęp W rzeczywistych układach sterowania jednym z podstawowych problemów utrudniających uzyskanie wysokiej jakości regulacji jest nieliniowość obiektu i/lub perturbacje jego parametrów w czasie pracy. Dotyczy to w szczególności obiektów cieplnych, dla których wraz ze zmianą temperatury zmienią się właściwości wymiany energii cieplnej z otoczeniem. W skrajnych przypadkach nieliniowości te mogą prowadzić nawet do utraty stabilności układu sterowania. Skłania to do stosowania adaptacyjnych metod sterowania wielowymiarowego, pozwalających na uwzględnienie w czasie syntezy pełnej nieliniowej i wielowymiarowej natury obiektu regulacji. Typowym podejściem do realizacji układów sterowania takimi obiektami jest stosowanie struktury z wieloma regulatorami przełączanymi. Jednak rozwiązania tego typu generują zazwyczaj niepożądane nagłe zmiany sygnałów sterujących w chwilach przełączania, [...]

Rozmyty regulator TSK do sterowania obiektem cieplnym MIMO

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawia się strukturę układu regulacji z rozmytym regulatorem Takagi Sugeno Kanga zastosowaną do sterowania wielowymiarowym (MIMO) obiektem cieplnym. Taki regulator TSK zastosowany w pętli modelu układu MFC zapewnia stabilność i wysoką jakość sterowania w pełnym zakresie zmian punktów pracy układu. Sygnał sterujący jest obliczany jako ważona suma sygnałów wyjściowych z wielowymiarowych regulatorów modalnych. Pozytywne wyniki działania proponowanego układu przemawiają za tym, że proponowana metoda syntezy sterowania może znaleźć szerokie zastosowanie w projektowaniu odpornych układów sterowania nieliniowymi obiektami cieplnymi o zmiennych w czasie lub perturbowanych parametrach. Abstract. The paper presents a structure of Takagi Sugeno Kanga fuzzy controller used to control heating multiinput-multioutput process. Such controller used in model control loop of the Model Following Control system provide stability and high quality in whole range of working points. The control signal is counted as a weighted sum of multidimensional controllers outputs. Regulation tests lend support to the view that the proposed control method may find wide application to robust control of nonlinear thermal plants with time-varying or perturbed parameters (A fuzzy TSK controller for the MIMO Thermal Plant). Słowa kluczowe: Sterowanie odporne, MFC, logika rozmyta, obiekty cieplne MIMO. Keywords: Robust control, MFC, fuzzy logic, MIMO thermal plants Wstęp W rzeczywistych układach sterowania, jednym z podstawowych problemów utrudniających uzyskanie wysokiej jakości regulacji jest nieliniowość i niestacjonarność obiektu regulacji. Pomimo znacznego rozwoju algorytmów syntezy nieliniowych układów sterowania jaki dokonał w ostatnich latach, w dalszym ciągu powszechnie stosuje się rozwiązania wykorzystujące najczęściej liniowe opisy sterowanych procesów. Niestety regulator zaprojektowany z użyciem liniowych modeli jest tym samym optymalny jedynie w r[...]

 Strona 1