Wyniki 1-10 spośród 85 dla zapytania: authorDesc:"Adam HABUDA"

Europejski Trybunał Sprawiedliwości


  Czasopismo poświecone ochronie środowiska powinno przedstawiać unijne orzecznictwo sądowe przynajmniej z dwóch względów. Po pierwsze, ETS ma decydujący wpływ na skuteczność ochrony środowiska, stojąc ponad interesami państwowymi. Po drugie, statystyka spraw wpływających do Trybunału pokazuje, że tematy związane z ochroną środowiska należą do najliczniejszych. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, potocznie zwany Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, razem z Parlamentem Europejskim, Radą Europejską, Radą, Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym i Trybunałem Obrachunkowym składa się na strukturę nazywaną systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej. Pełni w tym systemie funkcję władzy sądowniczej i czuwa, we współpracy z sądami państw członkowskich, nad jednolitym stosowaniem i jednolitą wykładnią prawa unijnego. W pewnym sto[...]

Wyrok Trybunału z 15 grudnia 2011 r. w sprawie hodowli świń, C - 585/10


  1. Omawiany tu wyrok Trybunału odnosi się do interpretacji dyrektywy, dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa Rady z 24 września 1996 r., zwana dalej dyrektywą 96/61). W szczególności problem prawny sprowadza się do rozstrzygnięcia, czy w świetle obowiązujących uregulowań prawnych (mianowicie: dyrektywy Rady 91/630 z 19 listopada 1991 r. ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, dyrektywy 96/61, a ponadto duńskiej ustawy o ochronie środowiska) sformułowanie "miejsca dla macior" należy interpretować w ten sposób, że obejmuje miejsca dla loszek (loszka to samica świni po osiągnięciu dojrzałości płciowej, ale przed pierwszym oproszeniem, locha (maciora) - to samica świni po pierwszym oproszeniu się - określenia z dyrektywy ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, ustalone dla celów tej dyrektywy; zgodnie z codziennym rozumieniem maciora to po prostu samica świni). Waga wyroku jest jednak znacznie większa niż na pozór może się wydawać. Jest to może mniej widoczne w samej sentencji, ale dosk[...]

Wyrok Trybunału z 26 maja 2011 r. w sprawie oddziaływania obory na obszar Natura 2000, C - 538/09


  1. Przedstawiony niżej wyrok Trybunału dotyczy realizacji obowiązków nałożonych na państwo członkowskie na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i fl ory (zwanej dalej dyrektywą siedliskową. Artykuł 6 ust. 2 dyrektywy siedliskowej stanowi: Państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia na specjalnych obszarach ochrony pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, jak również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary, jeżeli to niepokojenie może mieć znaczenie w stosunku do celów niniejszej dyrektywy. W ustępie 3 czytamy: Każdy plan lub przedsięwzięcie, które nie jest bezpośrednio związane lub konieczne do zagospodarowania terenu, ale które może na nie (na ów teren)w isto[...]

Wyrok Trybunału z 15 marca 2012 r. w sprawie zapobiegania poważnym szkodom w gospodarstwach rolnych, leśnych lub rybackich, C - 46/11


  1. W omawianym orzeczeniu Trybunał zajął się realizacją obowiązków wynikających z art. 16 ust. 1 dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i fl ory (zwanej dalej "dyrektywą siedliskową"). Artykuł 16 ust. 1 dyrektywy siedliskowej stanowi: "Pod warunkiem, że nie ma zadowalającej alternatywy i że odstępstwo nie jest szkodliwe dla zachowania populacji danych gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu, państwa członkowskie mogą wprowadzić odstępstwa od przepisów art. 12, 13, 14 i 15 lit. a) i b): a) w interesie ochrony dzikiej fauny i fl ory oraz ochrony siedlisk przyrodniczych, b) aby zapobiec poważnym szkodom, w szczególności w odniesieniu do upraw, zwierząt gospodarskich, lasów, połowów ryb, wód oraz innych rodzajów własności, c) w interesie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego lub z innych powodów o charakterze zasadniczym wynikających z nadrzędnego interesu publicznego, w t[...]

Wyrok Trybunału z 15 marca 2012 r. w sprawie ochrony cypryjskiego zaskrońca zwyczajnego, C - 340/10

Czytaj za darmo! »

1. Przedmiotem skargi wniesionej przez Komisję Europejską przeciwko Republice Cypryjskiej jest naruszenie obowiązków wynikających z art. 4 ust. 1 oraz art. 12 ust. 1 dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i fl ory (zwanej dalej dyrektywą siedliskową). Artykuł 4 ust. 1 stanowi, iż na podstawie określonych w załączniku do dyrektywy kryteriów oraz stosownych informacji naukowych każde państwo członkowskie proponuje wykaz terenów, które powinny być objęte siecią Natura 2000. Jest to opracowywany w każdym państwie członkowskim UE wykaz proponowanych terenów mających znaczenie dla Wspólnoty. Wykaz, z informacją na temat każdego terenu, powinien być przekazany KE. Jest on następnie podstawą dla opracowania przez Komisję, w porozumieniu z państwem członkowskim, projektu wykazu terenów mających znaczeni[...]

Wyrok Trybunału z 22 marca 2012 r. w sprawie oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko, C - 567/10


  Problem, który trafi ł przed oblicze Trybunału, związany jest z interpretacją dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. L 197, s. 30). Przypomnę, że dyrektywa to europejski akt prawny określający cele, jakie mają zrealizować państwa członkowskie UE, pozostawiający państwom swobodę doboru środków prowadzących do tego celu. Innymi słowy, państwo członkowskie ma osiągnąć cele dyrektywy za pomocą dobranych przez siebie krajowych instrumentów prawnych. W prezentowanej sprawie chodzi o taką wykładnię przepisów prawa belgijskiego, dotyczących zagospodarowania przestrzennego, która byłaby zgodna z regulacjami zawartymi we wskazanej wyżej dyrektywie. Kwestia stała się przedmiotem orzekania Trybunału wskutek sporu wynikłego między pewnymi działającymi na podstawie prawa belgijskiego stowarzyszeniami a stołecznym regionem Bruksela. Zdaniem skarżących stowarzyszeń region Bruksela wydał przepisy niezgodne z dyrektywą 2001/42. Spór trafi ł do belgijskiego sądu krajowego (Cour constitutionnelle), który z kolei zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniami prejudycjalnymi. Należy wyjaśnić, iż brukselski[...]

Wyrok Trybunału z 28 lipca 2011 r. w sprawie dostępu do informacji o stacjach bazowych telefonii komórkowej, C - 71/10


  1. W omawianej sprawie Trybunałowi przedstawiono do rozstrzygnięcia wątpliwości związane z interpretacją przepisów dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu i Rady z 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska. Źródłem niepewności stała się wykładnia art. 4 dyrektywy, regulującego sytuacje, gdy państwa członkowskie mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku. W szczególności chodzi o zbadanie, czy organ państwowy może odmówić udostępnienia informacji o środowisku opierając się na kilku wymienionych w dyrektywie przesłankach, traktując je łącznie. Innymi słowy: czy organ może odmówić informacji opierając się jednocześnie na kilku przesłankach, kumulując je? Ma to znaczenie w sytuacji, gdy każda z przesłanek odmowy, analizowana pojedynczo, nie jest na tyle istotna, by przeważyć nad interesem publicznym w postaci generalnej zasady udostępniania informacji. Jeśli jednak te kilka przesłanek skumulujemy, to razem mogą stworzyć argument na tyle istotny, że w konkretnej sprawie względy przemawiające za odmową zyskają przewagę. 2. Należy wyjaśnić, iż zasadą, w świetle celów dyrektywy, jest prawo do informacji. Dyrektywa stanowi, iż zwięk[...]

Wyrok Trybunału z 21 czerwca 2012 r. w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, C - 177/11

Czytaj za darmo! »

1. Pytanie, z którym zwrócił się do Trybunału grecki sąd administracyjny, zrodziło się na tle następującego stanu faktycznego. Stowarzyszenie greckich specjalistów urbanistyki i planowania przestrzennego w Atenach wniosło do najwyższego sądu administracyjnego skargę zmierzającą do stwierdzenia nieważności dekretu wydanego wspólnie przez: ministra środowiska, ministra gospodarki i fi nansów oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zaskarżony dekret (z 28 sierpnia 2006 r., nr 107017) transponował do prawa greckiego unijną dyrektywę w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa 200142/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001, dalej zwana dyrektywą o strategicznej ocenie). W szczególności skarżący twierdzą, że możliwość określenia przez państwa członkowskie, czy plany lub programy mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, nie istnieje w odniesieniu do wszystkich planów i [...]

Wyrok Trybunału z 29 marca 2012 r. w sprawie przemieszczania odpadów, C – 1/11

Czytaj za darmo! »

1. Rozpoznawana przez Trybunał kwestia powstała na tle obrotu odpadami, w kontekście ochrony pewnych informacji związanych z tym obrotem jako tajemnicą handlową. Stronami sporu, który najpierw trafi ł przed oblicze niemieckiego sądu krajowego (sąd administracyjny w Moguncji), są spółka Interseroh (jedno z największych w Europie przedsiębiorstw specjalizujących się w zbieraniu, przetwarzaniu i handlu surowcami wtórnymi, m. in. złomem metalowym i makulaturą) oraz Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz (w skrócie SAM), podmiot zobowiązany przez land Nadrenia- Palatynat do nadzorowania przepływu odpadów specjalnych.. 2. Konfl ikt wynikł na tle następującego stanu faktycznego. Interseroh, działający w charakterze handlowca-pośrednika, skupuje od wytwórcy lub podmiotu zbierającego określone kategorie odpadów. N[...]

 Strona 1  Następna strona »