Wyniki 1-10 spośród 14 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR JAROSZ"

TWORZYWA SZTUCZNE W ZŁOMACH ZSEE SPOJRZENIE METALURGA


  W artykule omówiono zagadnienia związane z problemem tworzyw sztucznych, spotykanych w złomach ZSEE. Wskazano, że materiały te stanowią masowo ok. 30 % całości złomu. Scharakteryzowano najczęściej występujące zastosowania róż-nych rodzajów tworzyw sztucznych. Omówiono zachowanie się niektórych materiałów w wybranych procesach metalur-gicznych. Słowa kluczowe: tworzywa sztuczne, złom ZSEE, reaktor plazmowy The article discusses issues related to the problem of plastic found in WEEE scrap. It was pointed out that these materials are about 30 % of the total waste mass. Most commonly applications of different types of plastics were characterized. Also the behaviour of some materials in metallurgical processes was discussed. Keywords: plastic, scrap WEEE plasma reactor Wprowadzenie Konieczność recyklingu zużytego sprzętu elektroniczne-go i elektrycznego (ZSEE, ang. WEEE) nie podlega obecnie dyskusji. Wynika ona z szeregu czynników, w tym m.in. z następujących faktów: - Zmniejszająca się trwałość urządzeń powoduje koniecz-ność ich częstszej wymiany; Dr inż. Piotr Jarosz, dr inż. Stanisław Małecki — AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, al. A. Mickiewicza 30, 30-059, Kraków. e-mail: pijar@agh.edu.pl Rudy Metale R58 2013 nr 9 s. 508÷513 509 - Rozwój techniki i technologii sprawia, że urządzenia szybciej starzeją się i nie odpowiadają bieżącym wymo-gom społecznym; - Omawiane urządzenia zawierają szereg cennych skład-ników, możliwych do ponownego zastosowania; - System prawny, związany m.in. z zasadą zrównoważo-nego rozwoju, wymusza konieczność recyklingu a nie składowania; - Zmniejszanie się zasobów naturalnych większości metali oraz relatywnie niskie zużycie energii przy ich pozyski-waniu ze źródeł wtórnych. Tematyka ta budzi szereg kontrowersji a wokół niej na-rosło s[...]

ODKRYWANIE WIEDZY Z DANYCH NA PRZYKŁADZIE ZAWIESINOWEGO PROCESU OTRZYMYWANIA MIEDZI BLISTER CZĘŚĆ I ANALIZA KORELACJI

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki statystycznej analizy procesu zawiesinowego przetopu koncentratów miedzi. Celem było podjęcie próby oceny możliwości poprawy jakości sterowania procesem opartym na analizie powiązań pomiędzy wybranymi parametrami wejściowymi i wyjściowymi procesu. Opierając się na przeprowadzonych obliczeniach współczynników korelacji, dokonano wyboru istotnych parametrów procesu, które mają decydujący wpływ na jego przebieg, a w szczególności na właściwości skondensowanych produktów procesu. Zamieszczone wyniki uzyskano dla danych pomiarowych rzeczywistego procesu. Słowa kluczowe: piec zawiesinowy, analiza korelacji, kontrola procesu ANALYSIS OF THE COPPER FLASH SMELTING PROCESS USING THE DATA MINING PART I CORRELATION ANALYSIS The paper presents the results of th[...]

POZYSKIWANIE NOWEJ WIEDZY Z DANYCH NA PRZYKŁADZIE ZAWIESINOWEGO PROCESU OTRZYMYWANIA MIEDZI BLISTER CZĘŚĆ II

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki analizy istniejących powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy wybranymi parametrami procesu zawiesinowego przetopu koncentratu miedzi. Analizę przeprowadzono z zastosowaniem metod eksploracji danych pozwalających na poszukiwanie reguł asocjacyjnych. Znaleziono technologiczne powiązania wybranych parametrów, charakteryzujących skondensowane produkty procesu z parametrami wejściowymi oraz często mierzonymi parametrami wyjściowymi, które następnie porównano z teoretyczną analizą chemiczną i termodynamiczną procesu. Słowa kluczowe: piec zawiesinowy, reguły asocjacyjne, eksploracja danych, kontrola procesu Dr inż. Piotr Jarosz —Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Metali Nieżelaznych, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych, Kraków, dr h[...]

Systemy eksploracji danych w zastosowaniu do analizy procesów metalurgicznych na przykładzie pieca zawiesinowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawione zostały wyniki analizy zawiesinowego procesu otrzymywania miedzi uzyskane przy użyciu wybranych metod eksploracji danych. Analiza przeprowadzona została jedynie dla wybranych parametrów. Wyniki analizy posłużyły do utworzenia odpowiednich reguł asocjacyjnych z wybranych parametrów wejściowych procesu zawiesinowego oraz parametrów temperaturowych produktów procesu. Przeprowadzona została pełna analiza uwzględniająca technologiczny punkt widzenia badanego zagadnienia. The paper present the results of the data mining analysis of the copper flash smelting process. Only chosen process parameters were considered. The obtained results formed the appropriate association rules between chosen input and the temperatures of the process output parameters. The data mining analysis was performed and confronted with engineering knowledge about the considered process. Słowa kluczowe: proces zawiesinowy, eksploracja danych, reguły asocjacyjne Key words: flash smelting process, data mining, association rules 1. Wprowadzenie. Proces przetopu koncentratów miedziowych w stanie zawiesinowym może być prowadzony tak, aby podstawowym produktem skondensowanym był kamień miedziowy lub miedź blister (proces jednostadialny). W procesie tym występuje faza gazowa, bogata w SO2 i kierowana, po odpyleniu, do przetwarzania np. w fabryce kwasu siarkowego. Odpylanie gazów procesowych jest zwykle wielostopniowe, końcowym jego etapem jest przepływ gazów przez elektrofiltr. Jednym z kluczowych parametrów, odpowiedzialnym za skuteczność procesu odpylania oraz trwałość elementów elektrofiltra jest temperatura gazów procesowych wprowadzanych do tego urządzenia, będąca istotnym parametrem z punktu widzenia funkcjonowania kolejnego etapu przetwarzania gazów, tj. fabryki kwasu siarkowego. Dla faz skonden[...]

STOPOWANIE ŻELIWA MOLIBDENEM DODAWANYM W POSTACI MoO3

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań nad wprowadzaniem molibdenu do żeliwa w postaci trójtlenku molibdenu. Zbadano wpływ różnych rodzajów lepiszcza stosowanego do sporządzania granul MoO3 oraz różnej jego ilości na końcowy efekt procesu stopowania. Określono stopień przejścia molibdenu z tlenku do żeliwa, a także udział reduktorów zawartych w żeliwie na proces redukcji tlenku molibdenu. Słowa kluczowe: molibden, żeliwo, stopowanie, lepiszcze CAST IRON ALLOYING BY MOLYBDENUM IN MoO3 In the article, the results of alloying MoO3 to the cast iron were presented. The influence of the different kinds of binders and its addition on final effect of alloying were examined. The degree of molybdenum transition and the participation of reducers in cast iron for the process of MoO3 reduction were determined. Keywords: molybdenum, cast iron, alloying, binder Wprowadzenie Żeliwo jest stopem żelaza zawierającym szereg pierwiastków, które mogą być reduktorami dla trójtlenku molibdenu. Należą do nich krzem, mangan, chrom, a także węgiel, zarówno w postaci grafitu, jak i cementytu. Biorąc pod uwagę niewielkie ilości molibdenu wprowadzane do żeliwa może się okazać, że ubytek tych reduktorów jest tak nieznaczny, że nie będzie wpływał na właściwości otrzymywanego stopu, a pozwoli na wprowadzenie do niego molibdenu. Ten składnik stopowy będzie przy tym dodawany w postaci związku, w którym metal ten jest tańszy niż w powszechnie stosowanym żelazomolibdenie. Dodatkowo, oczekuje się, że największy udział w procesie redukcji będą miały krzem i węgiel. Korygowanie zawartości krzemu nie jest ani trudne, ani kosztowne, natomiast ubytek węgla, z punktu widzenia stechiometrii reakcji, powinien być nieznaczny. Wydaje się zatem, że stopowanie żeliwa powinno się odbywać tylko za pomocą dodatku granulowanego MoO3, według sposobu opisanego w zgłoszeniu patentowym [1]. Dr inż. Stanisław Małecki, dr inż. Piotr Jarosz, dr hab. inż. Czesław Malinowski — Akademi[...]

MODELOWANIE EMISJI NOX W ZAWIESINOWYM PROCESIE WYTWARZANIA MIEDZI PRZY WYKORZYSTANIU METODY DRZEW REGRESYJNYCH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problem przewidywania emisji NOx w zawiesinowym procesie wytwarzania miedzi. Algorytm drzew regresyj-nych CART został wykorzystany do przewidywania poziomu NOx w gazach. W modelowaniu tego zjawiska wykorzystano przemysłowe dane pomiarowe. Opracowany model na bazie drzew decyzyjnych pozwolił na identyfikację zmiennych nieza-leżnych, które mają decydujące znaczenie dla przewidywania po[...]

Wpływ dodatku żużli stalowniczych na proces topienia koncentratów miedzi w piecach szybowych

Czytaj za darmo! »

Wsad miedzionośny topiony w piecach szybowych zawiera pewne ilości arsenu. Pierwiastek ten przechodzi do kamienia miedziowego, będącego jednym z produktów. Jednym ze sposobów zmniejszenia zawartości arsenu w kamieniu Cu jest zastosowanie dodatków zawierających CaO. Rośnie wówczas strumień As w pyłach i żużlu szybowym, spada stężenie arsenu w kamieniu miedziowym. W pracy przedstawiono wyniki prób topienia wsadu w piecach szybowych z dodatkiem żużli stalowniczych, w których zawartość tlenku wapnia utrzymuje się na poziomie około 40 %. Shaft furnace copper charge contains specified amount of arsenic. This element comes to copper matte during melting process. An application of CaO addiction is one of procedure for As reduction in copper matte. Then, arsenic stream to slag and dust grows,[...]

WPŁYW PARAMETRÓW PRACY PIECÓW SZYBOWYCH NA STRUMIEŃ STRAT MIEDZI DO ŻUŻLA SZYBOWEGO

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono analizę wpływu niektórych parametrów pracy pieca szybowego na czas odstawania topu w odstojniku, a co za tym idzie także na zawartość miedzi w odpadowym żużlu szybowym. Wykonane w Hucie Miedzi LEGNICA próby przemysłowe jednoznacznie wykazały bardzo istotny wpływ niektórych z analizowanych parametrów na strumień strat Cu do żużla szybowego i wskazały optymalne zakresy pracy pieców szybowych w aspekcie minimalizacji tych strat. Słowa kluczowe: piec szybowy, odstojnik, żużel szybowy, straty miedzi INFLUENCE OF SHAFT FURNACE OPERATION PARAMETERS ON COPPER LOSSES IN SLAG In this paper, the authors made the analysis of influence of shaft furnace work parameters on melt separation in sedimentation tank and copper losses to slag wastes. The tests which were made i[...]

ROLA MOLIBDENU JAKO DODATKU STOPOWEGO W MATERIAŁACH NA OSNOWIE ŻELAZA

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wybrane aspekty związane z rolą molibdenu jako dodatku stopowego w materiałach na osnowie żelaza. Przedstawiono ogólną charakterystykę molibdenu, ze szczególnym uwzględnieniem jego właściwości oraz zastosowania. Scharakteryzowano wpływ molibdenu jako dodatku stopowego na wzrost właściwości wytrzymałościowych, żaroodporności i żarowytrzymałości, odporności na ścieranie oraz odporności korozyjnej wybranych gatunki żeliw, staliw i stali. Określono również potencjalne przyczyny zmian światowych cen dodatków stopowych dodawanych do stali. Słowa kluczowe: dodatki stopowe, molibden, żeliwo, staliwo, stale stopowe THE ROLE OF MOLYBDENUM AS AN ALLOY ADDITION IN IRON BASED MATERIALS In the article the chosen aspects connected with the role of molybdenum as an alloy addition in iron based materials have been presented. General characteristics of molybdenum have been showed, taking into account in particular its properties and applications. The influence of molybdenum as an alloy addition to the increase of strength properties, heat‐resistance and heat‐endurance, wear resistance and corrosion resistance of the chosen grades of cast iron, cast steel and steel has been characterised. Moreover, potential reasons for changes in the world prices of alloying agents added to steel have been determined. Keywords: alloy additions, molybdenum, cast iron, cast steel, steel Wprowadzenie Wprowadzanie dodatków stopowych do żeliw, staliw i stali ma na celu poprawę właściwości tych materiałów, głównie z punktu widzenia ich wytrzymałości, żarowytrzymałości, żaroodporności, odporności na ścieranie i korozję, itp. Jednym z takich dodatków jest molibden, metal o bardzo wysokiej temperaturze topnienia, wysokich właściwościach wytrzymałościowych, wysokim module sprężystości, dobrej odporności na gwałtowne zmiany temperatury (dzięki małemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej i wysokiej przewodności cieplnej), dobrej przewodn[...]

GRANULACJA MoO3 JAKO PÓŁPRODUKTU DO PROCESU STOPOWANIA - ANALIZA PROCESU I WŁAŚCIWOŚCI GRANULATU

Czytaj za darmo! »

W artykule poddano analizie proces granulacji MoO3 z zastosowaniem różnych lepiszczy oraz z dodatkiem fazy metalicznej jako reduktora. Granulacja jest niezbędnym, wstępnym etapem przygotowania związków molibdenu do ich wprowadzenia do ciekłych stopów na osnowie żelaza. Dla wytworzonych w szybkoobrotowym mieszalniku granul wykonano szereg pomiarów, zmierzających do określenia optymalnego rodzaju lepiszcza i jego ilości. Stwierdzono, że z uwagi na przeznaczenie granul MoO3 do procesu stopowania najlepszymi lepiszczami są szkło wodne i nasycony roztwór Na2CO3. Podano wartości podstawowych parametrów granulatu — gęstość pojedynczej granuli, gęstość nasypową, wytrzymałość na ściskanie i inne. Określono optymalne parametry procesu granulacji MoO3 z udziałem reduktorów metalicznych w postaci podziarna żelazokrzemu i wiórów siluminowych. Słowa kluczowe: tlenek molibdenu, granulacja, lepiszcze, właściwości mechaniczne i fizyczne THE ANALYSIS AND PROPERTIES OF MoO3 GRANULATION AS AN INTERMEDIATE PRODUCT OF AN ALLOYING PROCESS In the presented work a process of MoO3 granulation with a different kinds of binders and with an addition of a metallic phase as a reducer, was analysed. The granulation is an essential part of preparing molybdenum compounds before alloysing an iron based materials. Various measurements leading to determine an optimal kind and quantity of binder for granules formed in high‐rotational mixer, were conducted. It was determined that taking into account MoO3 granules’ destination, the best binders for alloying process are liquid glass and saturated solution of Na2CO3. Fundamental parameters of granulate such as density of a single granule, apparent density, compressive strength and others were presented. Optimal parameters of MoO3 granulation process with metallic reducers such as ferrosilicon undergrains and silumin chips were determined. Keywords: molybdenum oxide, granulation, binder, mechanical and physical p[...]

 Strona 1  Następna strona »