Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"frAnCiszEK grosMAn"

Metodyka wyznaczenia krzywych umocnienia dla drutów wykonanych ze stali austenitycznych

Czytaj za darmo! »

dla prawidłowego ustalenia wielkości naprężenia uplastyczniającego istotnym zagadnieniem staje się precyzyjne wyznaczenie naprężeń rzeczywistych, jakim podlegają próbki drutu w trakcie realizacji próby rozciągania. zaprezentowane wyniki badań wykazały, w jakim stopniu wielkość naprężenia rzeczywistego, określona dla zakresu odkształceń plastycznych, różni się od naprężeń umownych wyznaczonych w[...]

Naprężenie uplastyczniające materiałów metalicznych w warunkach cyklicznie zmiennych, złożonych stanów obciążenia

Czytaj za darmo! »

w pracy przedstawiono charakterystykę stanowiska badawczego i oprzyrządowania do realizacji odkształcenia w warunkach złożonego stanu obciążenia. opisano metodykę badań pozwalającą na wyznaczenie wpływu dużych, cyklicznie zmiennych odkształceń plastycznych, na wielkość naprężenia uplastyczniającego. określono wpływ cyklicznego skręcania oraz jednoczesnego cyklicznego skręcania z rozciąganiem lu[...]

Algorytm do ustalania planu kucia w kowadłach rombowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono koncepcję wyznaczania planu kucia wydłużającego w kowadłach rombowych. Proponowany algorytm postępowania uwzględnia wpływ parametrów operacji wydłużania (pojedynczego gniotu względnego oraz posuwu względnego) na stany mechaniczne w kotlinie odkształcenia oraz ograniczenia procesu (tj. maksymalny nacisk prasy, maksymalny posuw, maksymalny gniot, odkształcenie graniczne kut[...]

Niekonwencjonalne sposoby kształtowania objętościowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań podstawowych przeprowadzonych dla procesów z wymuszoną drogą odkształcenia plastycznego. W badaniach podstawowych wyznaczono parametry siłowo-energetyczne oraz przeprowadzono identyfikację efektów strukturalnych nowych sposobów kształtowania. Rezultatem tych badań było opracowanie koncepcji procesów technologicznych: kucia z wymuszonym, cyklicznym odkształcen[...]

EFEKTY ENERGETYCZNE I STRUKTURALNE W PROCESIE WALCOWANIE Z CYKLICZNĄ ZMIANĄ DROGI ODKSZTAŁCENIA

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach w wielu gałęziach przemysłu zastosowanie najdują nowoczesne materiały, jednak ciągle dominującą rolę odgrywają metale i ich stopy. Wymagane są jednak od tych materiałów coraz lepsze właściwości wytrzymałościowe i użytkowe. Za rozwojem materiałów musi nadążać rozwój technologii ich wytwarzania. Prowadzone w ostatnich latach badania wskazują, że jedną z możliwości dla konwencjo[...]

Proces walcowania MEFASS dla małych amplitud wychylenia walców

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań procesu walcowania z cykliczną zmianą drogi odkształcenia, prowadzonych dla małych amplitud przemieszczenia osiowego walców. Wyniki badań potwierdzają, że efekty zmiany drogi odkształcenia można uzyskać przy niewielkim wychyleniu walców roboczych, a w połączeniu z małymi prędkościami walcowania wpływa ona korzystnie na kształt pasma oraz wielkość i rozkład [...]

Technologiczna plastyczność wybranych stopów tytanu i aluminium w próbach oscylacyjnego skręcania


  Wprowadzenie. Opracowanie fizykalnych mo- deli reakcji materiału na zmianę orientacji kierun- ków głównych naprężeń i odkształceń oraz proporcji składowych obciążeń jest niezbędnym warunkiem prawidłowego projektowania i symulacji kompute- rowej procesów przeróbki plastycznej. Opracowanie charakterystyk plastyczności metali w warunkach cyklicznie zmiennych obciążeń wymaga opracowa- nia procedur badawczych oraz posiadania określo- nych możliwości aparaturowych, które gwarantują realizację kontrolowanych warunków odkształcenia oraz rejestrację parametrów procesu w czasie rzeczy- wistym. Pomocne do identyfikacji i opisu mechani- zmu plastycznego płynięcia są badania wpływu zło- żonych warunków odkształcenia na makro-, mikro- i substrukturę materiału. Dodatkowe korzyści wyni- kające z uzyskanych wyników badań i opracowanej na ich podstawie metodyki badawczej, to możliwość bezpośredniego zastosowania baz danych lub funkcji analitycznych w programach numerycznej symulacji procesów kształtowania plastycznego, które rozsze- rzą możliwości zastosowania tych programów do procesów charakteryzujących się występowaniem obszarów o niemonotonicznym i nieproporcjonal- nym przebiegu składowych stanu odkształcenia [1]. W Katedrze Technologii Materiałów Politechni- ki Śląskiej prowadzone są badania eksperymentalne i prace teoretyczne, których celem jest określenie Dr inż. JACEK pAwliCKi prof. Dr hAb. inż. frAnCiszEK grosMAn Politechnika Śląska, Katedra Technologii Materiałów ul. Krasińskiego 8, 40-019[...]

Analiza płynięcia materiału w procesie kucia segmentowego


  Kucie segmentowe polega na wykonywaniu w kształtowanym materiale wgłębień o dużej powierzchni i głębokości poprzez sumowanie małych wgłębień segmentów stempla o małej powierzchni nacisku. Metoda ta pozwala na wytwarzanie elementów konstrukcyjnych z użebrowaniem, charakteryzujących się dużą powierzchnią w stosunku do grubości, przy użyciu pras o stosunkowo niewielkich naciskach. W artykule przedstawiono porównanie wyników symulacji numerycznych kucia segmentowego i kucia konwencjonalnego wybranej odkuw- yników ów ki modelowej. Wykazano, że płynięcie materiału i rozkład odkształcenia zastępczego w analizowanych procesach mają zupełnie odmienny charakter. Incremental forging consists in making indentations of large area and depth in a formed material by addition of small indentations of punch segments with small working surface. The method allows for manufacturing ribbed structural parts having large area/thickness ratio using presses with relatively low press load. Comparison of numerical simulation results of incremental forging and conventional forging is presented in the paper. It is shown that material flow and effective strain distribution in a workpiece forged in the analysed processes differ significantly. Słowa kluczowe: kucie segmentowe, kształtowanie segmentowe, płynięcie materiału, rozkład odkształcenia Key words: incremental forging, incremental forming, material flow, strain distribution.Wprowadzenie. Częstym problemem kuźni są ograniczenia siłowe stosowanych pras, co powoduje, że produkcja wielu wyrobów w warunkach określo- nego zakładu jest nieopłacalna lub wręcz niemożliwa. Sposobem na zwiększenie możliwości produkcyjnych może być wprowadzenie procesu kucia segmentowe- go, który pozwala na istotne obniżenie niezbędnych nacisków kształtowania. Polega on na wykonywaniu wgłębień o dużej powierzchni i głębokości poprzez su- mowanie małych wgłębień pojedynczych segmentów o małej powierzchni nacisku. Nacisk prasy jest przeka- [...]

WYBRANE ZAGADNIENIA KSZTAŁTOWANIA PLASTYCZNEGO BLACH SPAWANYCH LASEROWO

Czytaj za darmo! »

Blachy spawane laserowo stanowią wysoko zaawansowane technologicznie wsady, przeznaczone do kształtowania w pro-cesach tłoczenia. Elementy tłoczone wykonane z tego rodzaju blach znajdują zastosowanie głównie w konstrukcji pojazdów. W artykule przedstawiono wyniki prac prowadzonych w Katedrze Modelowania Procesów i Inżynierii Medycznej, a doty-czących oceny właściwości spawanych laserowo wsadów do [...]

 Strona 1  Następna strona »