Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Hubert Lachowicz"

Wpływ grubości drzew na wartości wybranych parametrów i wskaźników struktury włókien drewna brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.)


  Wyniki przedstawione w niniejszej publikacji są kontynuacją zakrojonych na szerszą skalę badań prowadzonych w Katedrze Użytkowania Lasu SGGW, nad jakością techniczną surowca brzozowego w Polsce oraz innych najważniejszych gatunków lasotwórczych. Oznaczono zmienność wybranych wskaźników charakteryzujących, w zależności od grubości drzew, wymiary i kształt włókien drewna brzozy brodawkowatej, pochodzącego z północno-wschodniej Polski, która jest główną bazą surowcową tego gatunku. Wytypowano 12 powierzchni próbnych na terenie Nadleśnictw: Płońsk, Sokołów Podlaski, Biała Podlaska, Płaska, Giżycko i Górowo Iławeckie. Próbki do badań pobrano z drzew w wieku 45 i 70 lat rosnących na siedlisku lasu świeżego. Analizie statystycznej poddano wybrane parametry struktury włókien drzewnych: długość, szerokość, światło i grubość ściany komórkowej oraz wskaźniki: smukłości, giętkości, sztywności wg Runkla, Mühlstepha i zwartości, należące do podstawowych właściwości mas włóknistych. Wykazano, że grubość drzew miała istotny wpływ na średnie wartości długości włókien, ich szerokości, światła, grubości ściany oraz wskaźników: smukłości, giętkości, sztywności, Mühlstepha i zwartości. Nie stwierdzono istotnego wpływu grubości drzew na średnie wartości wskaźnika sztywności wg Runkla. Słowa kluczowe: długość włókien, szerokość, światło, grubość ściany komórkowej, wskaźniki: smukłości, giętkości, sztywności, Runkla, Mühlstepha, zwartości The results presented in the article are the continuation of a large research project on the quality of birch wood material and other major forest building species in Poland, carried out in the Department of Forest Utilization at the Warsaw Agricultural University. The author determined variability of selected parameters depending on tree thickness, dimensions and shapes of silver birch fibres from north-eastern Poland’s forests which are the main source of birch. 12 areas were selected in the followin[...]

Analiza zmienności gęstości umownej drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wzdłuż wysokości pnia w zależności od wybranych czynników


  Gęstość drewna jest ważną właściwością fizyczną drewna, która decyduje o możliwości jego wykorzystania, i jednocześnie jest ważnym wskaźnikiem jego jakości technicznej. Pozwala na bardzo dokładne określenie produkcji masy, ponieważ jest miarą ilości substancji drzewnej w jednostce objętości. Ma to istotny wpływ na wydajność surowca wykorzystywanego w przemyśle celulozowopapierniczym. Wraz ze wzrostem gęstości zwiększają się niektóre mechaniczne właściwości drewna oraz rośnie wydajność otrzymywanych z niego produktów. Gęstość drewna zależy od wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które zostały szczegółowo opisane w literaturze przedmiotu (1-11). W dotychczasowych badaniach zajmowano się różnymi gęstościami drewna, najczęściej gęstością drewna całkowicie suchego, tj. o wilgotności 0%, gęstością drewna powietrznie suchego (wilgotność 12% lub 15%) oraz gęstością umowną (względną). Analiza zmienności gęstości umownej drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wzdłuż wysokości pnia w zależności od wybranych czynników Analysis of variation in pure density of Scots pine wood (Pinus sylvestris L.) along a trunk height depending on selected factors Joanna Witkowska, Hubert Lachowicz Wyniki przedstawione w niniejszej pracy są częścią badań nad zmiennością gęstości umownej surowca sosnowego w Polsce. Celem pracy było zbadanie zmienności gęstości umownej drewna sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) wzdłuż wysokości pnia, w zależności od siedliskowego typu lasu, wieku drzewostanu i położenia geograficznego drzewostanu. Prace badawcze prowadzono w czterech regionach kraju: Puszczy Knyszyńskiej, Lasach Iławskich, Borach Tucholskich i Lasach Zielonogórskich. W każdym regionie w pięciu drzewostanach na siedlisku boru świeżego II, III, IV i V klasy wieku i boru mieszanego świeżego III klasy wieku wycięto jedno drzewo modelowe (w sumie pozyskano 20 drzew). Ze strzał tych drzew, co jeden metr, pobierano próbki w kształcie krą[...]